časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvetlenie novej tréningovej haly pre US Steel Arénu Košice

|

dipl. Ing. Dušan Hořínek, FAGERHULT SK+CZ
 
Majstrovstvá sveta v hokeji na Slo­vensku 2011 sa síce už skončili, ale zá­žitky, hlavne tie pozitívne, v nás stále zostávajú. Toto významné športové po­dujatie sa uskutočnilo na Slovensku po prvý raz. Slo­vensko sa patrične pripra­vovalo, aby dôstojne repre­zentovalo svojimi výkonmi v jednom z najpopulárnej­ších športov v tejto kraji­ne. Aby prezentovalo svo­ju krajinu v čo najlepšomsvetle.
 
A to sa myslím podarilo. Napriek tomu, že našim ho­kejistom šťastie príliš neprialo, športoviská a mestá boli pripravené výborne. Hralo sa v Bratislave a v Košiciach. V Bratislave bol zrekonštru­ovaný, resp. novo vybudova­ný, do detailu prepracovaný Zimný štadión Ondreja Nepelu. Náklady na v pod­state novú arénu s dvoma tréningovými halami sa vy­šplhali na takmer neuveri­teľných 100 miliónov eur! Paradoxne, nový štadión nie je vybavený regulovateľným osvetlením ani možnosťou „black out“.
 
V Košiciach prebieha­li kvalifikačné boje v US Steel aréne. Tento moder­ný štadión patrí tiež med­zi najnovšie zimné štadió­ny v strednej Európe. Jeho nedlhá existencia je ale dramatická. Po vybudova­ní oceľového skeletu mo­dernej stavby dlho nebolo jasné, či sa nájde sponzor a peniaze na jeho dokonče­nie. Nakoniec sa to podari­lo a štadión už niekoľko ro­kov slúži svojmu účelu a aj na množstvo iných športo­vých a kultúrnych poduja­tí. Je vybavený modernou technikou a v hlavnej hale je možné re­gulovať osvetlenie, bohužiaľ iba me­chanickým zaclonením výbojkových svietidiel.
 
V súvislosti s usporiadaním majs­trovstiev sveta v hokeji 2011 na Slovensku bolo rozhodnuté rozšíriť tento šta­dión o tréningovú halu. Starý košický štadión už dožíva a o možnosti trénovať bola núdza.
 
Nová tréningová hala vznikla ako orga­nická súčasť modernej architektúry hlav­nej haly. Architekti Koban a Pacák, tiež pôvodní autori dizajnu celej arény, vyni­kajúco pričlenili malú halu k hlavnej. Malá hala má aj minitribúnu pre 200 divákov. Ľahká oceľová konštrukcia jednoduchého geometrického tvaru v sebe ukrýva i par­kovisko pre asi 150 osobných áut. Parkovacie priestory sú situované pod ľadovou plochou, preto celková konštrukcia haly nedovoľovala príliš veľkú výšku uchytenia svietidiel nad hracou plochou. Táto výška bola dlho diskutovaná počas projektovej prípravy. Nakoniec bolo rozhodnuté mon­tovať svietidlá vo výške 8,5 m.
 
Svietidlá pre túto arénu boli navrhnuté žiarivkové, so svetelnými zdrojmi T5 a re­gulovateľným elektronickým predradníkom DALI s protokolom pre kontrolu a riade­nie osvetlenia. Pre celý systém regulácie sú navrhnuté komponenty Helvar. Regulačný systém umožňuje nielen plynulú regu­láciu intenzity osvetlenia v hale, ale i oka­mžité vypnutie a zapnutie svietidiel s mini­málnym oneskorením. Toto oneskorenie je len 2,3 ms, čo je voľným okom v podstate nepozorovateľné. Teda systém umožňuje okamžitý „black out“ a ďalšie efekty pou­žívané po strelení gólu, pri rôznych exhibí­ciách alebo iných podujatiach. Svietidlá je možné plynule stmievať od plného osvetle­nia až po 1 lx intenzity nad plochou. Toto všetko je umožnené elektronickým ovlá­daním z réžie alebo z navoleného počítača či notebooku. Systém dovoľuje aj nastaviť niekoľko scén a nespočetné variácie, preto­že každé jedno svietidlo je adresovateľné, a teda regulovateľné samostatne. Pre obslu­hu je navolených iba niekoľko najpoužíva­nejších scén, ktoré stanovuje užívateľ spolu so svetelným technikom.
 
Tento systém regulácie poskytuje okrem iného možnosť rôzne nastavovať teplotu chromatickosti svetla distribuovaného na plochu. Táto flexibilita umožňuje aj počas jedného podujatia zmeniť nielen intenzi­tu, ale aj teplotu svetelného spektra, a tým meniť pohodu a atmosféru prostredia. Je to dosahované pridaním svietidiel so zdrojmi s rôznou teplotou chromatickosti, respek­tive osadením niekoľkých svetiel so žiariv­kami s inou farbou svetla a ich plynulou reguláciou. Systém s adresnou reguláciou DALI umožňuje individuálne nastaviť kaž­dé svietidlo alebo skupinu svietidiel. Ovlá­dať takýto systém prostredníctvom softvéru z PC môže aj prevádzkový technik štadió­nu. Stačí prvé oživenie a nastavenie predvo­lieb. Po krátkom zaškolení obsluha zvláda aj náročnejšie zmeny osvetlenia, napr. zme­nu intenzity v nastavenej časti haly, teda nie je nutné objednávať špeciálneho technika.
 
Okrem týchto nesporne unikátnych a praktických vlastností takého systému vzniká nemalá úspora elektrickej ener­gie. Samotné svietidlá, ktoré boli vybra­né od švédskeho výrobcu Fagerhult, plne spĺňajú požadované parametre. Svietid­lá INDULINE medium beam od tohto výrobcu poskytujú brilantné osvetlenie v rozsahu 1 až 1 500 lx, čo prekračuje po­žadované hodnoty na túto halu a spĺňa aj kritériá na televízne HDTV prenosy.
 
Elektronický univerzálny stmievateľ­ný predradník poskytuje možnosť pou­žiť vo svietidle rôzne žiarivky T5 HO až do príkonu 2× 80 W a ešte úspornejšiu verziu T5 HO 73W. Pri návrhu 212 tých­to svietidiel má sústava elektrický príkon iba 34,768 kW. A to iba pri plnom výko­ne, ktorý sa používa zriedka. Pri intenzi­te osvetlenia 750 lx, požadovaných EN a STN, je príkon len 17,4 kW. Pri bež­nom tréningovom režime je hala prevád­zkovaná s osvetlením intezity 500 lx. Prí­kon teda klesne až na jednu tretinu, čo je neuveritľných 11,6 kW. Systém umožňuje nastaviť predvoľby intenzity, ale aj rôzne sektory osvetlenia plochy.
 
V prípade, že sa svieti iba na požado­vanú časť plochy, popr. sa systém zapojí aj na senzor denného svetla, je príkon ešte nižší, a tým úspora elektrickej energie väč­šia. Pri inštalácii všetkých ovládacích a re­gulačných prvkov je systém schopný ušet­riť až 80 % elektrickej energie v porovnaní s prežitým systémom s výbojkovými svie­tidlami. Podstatne nižšie prevádzkové ná­klady sú aj počas údržby, keďže životnosť žiariviek je 20 000 alebo 50 000 h a viac.
 
Celkový pocit z takto osvetlenej haly je príjemnejší ako pre hráčov, tak i pre divákov. Pole svietidiel nad osvetľovanou plochou vyka­zuje výbornú rovnomernosť a nekontrastné osvetlenie. Pri správnom výbere optiky, resp. reflektora svietidla, je vďaka veľmi nízkej hodnote oslnenia zabezpečený nezvy­čajný komfort pre divákov. Frekvencie elektronických regulovateľných predradníkov sa pohybujú od 20 000 po 45 000 Hz a tým veľmi skva­litňujú videnie ľudského oka ako aj HDTV kamier na rozdi­el od 50Hz prevádzky osvetle­nia pri klasických výbojkách.
 
Pri všetkých týchto výho­dách moderného osvetľovacieho systé­mu so žiarivkami T5 je nesporne najväč­ším prínosom úspora elektrickej ener­gie. Spolu s úsporou vo výmene žiariviek a malej náročnosti na údržbu náklady na prevádzku môžu poklesnúť aj o viac ako 30 000 eur na štadión za rok! Toto číslo potvrdzujú aj skúsenosti z dopo­siaľ inštalovaného osvetlenia týmto sys­témom napr. v arénach Karlove Vary, České Budějovice, Jihlava, Prie­vidza a v ďalších. Spoločnosť Fagerhult v súčasnosti poskytu­je možnosť prefinancovať nové, alebo rekonštruované osvetle­nie zimných štadiónov, športových či multifunkčných hál a po­dobných budov, ale aj telocvič­ní a kompletných škôl. Náklady na nové osvetlenie sa splácajú mesačne z ušetrenej elektrickej energie, pričom dobu spláca­nia možno rozložiť na dva až šesť rokov.
 
Nový systém osvetlenia a novú halu v Košiciach si mali mož­nosť vyskúšať hráči mnohých ho­kejových mužstiev rôznych krajín počas majstrovstiev 2011 na Slovensku. A boli spokojní, ako aj všetci funkcionári a inšpek­tori IIHF.
 
Majstrovstvá sa na Sloven­sku skončili. Nie prílišným úspe­chom domácich hráčov, ale kvali­tou prípravy, organizácie a úrovňou štadiónov boli úspešné určite. Svojou kvapkou v mori k tomu pri­speli aj pracovníci a partneri spoločnosti Fagerhult a všetci ostatní, ktorí im verili. Fagerhult ďakuje všetkým, ktorí sa spo­lupodieľali na tomto výnimočnom diele.
 
Foto: DNA a autor
 
FAGERHULT Lighting Systems
Praha-Vienna-Bratislava
­
Obr. 1. Osvetlenie novej haly a) celkové osvetlenie, b) pozdĺžne čiastočné osvetlenie polovice plochy, c) čiastočné osvetlenie zvoleného segmentu plochy haly
Obr. 2. Ovládanie osvetlenia s panelom pred­volieb a schém segmentov osvetlenia
Obr. 3. Pohľad do rozvádzača s riadiacimi a istiacimi prvkami osvetlenia
Obr. 4. Pohľad na vstup do novej haly, v pozadí hlavná hala
Obr. 5. Nová hala, vľavo dolu vjazd na parko­visko pod halou