časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Osvětlení prostorů auly VŠB-TU Ostrava

|

Karolína Čechová, Eurolux lighting s. r. o.

 

Přibližně před rokem, 2. října 2006, byl na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě-Porubě slavnostně zahájen akademický rok a při této příležitosti byla otevřena nová multifunkční aula, navržená ostravským Ateliérem Idea. Budova auly VŠB-TUO je spojovacím krčkem propojena s objektem nové knihovny VŠB-TUO, a tvoří tak ucelenou součást komplexu univerzity podél ulice 17. listopadu v Ostravě. Stavba nové auly VŠB-TUO probíhala od července 2004 do června 2006. Tehdy začaly přejímky jednotlivých částí a kolaudace vnitřních prostor. Investorem této stavby je VŠB-TU Ostrava a zhotovitelem společnost OHL ŽS, a. s., divize Stavitelství Ostrava. Objekt auly VŠB-TU je tvořen dvěma nezávislými funkčními celky – samotnou aulou o kapacitě 496 míst s hledištěm uspořádaným v podobě amfiteátru a vedlejšími sály a centrem informačních technologií CIT. Jeviště auly je určeno pro přednášky školní výuky, promoce, kongresy a kulturní vystoupení divadelních souborů malých forem. Proto je aula vybavena šatnami účinkujících se sociálním zařízením, kabinety přednášejících, boxy tlumočníků a novinářů. Centrum informačních technologií je vklíněno mezi aulu a již existující objekt univerzitní knihovny a je samostatným komplexem s počítačovými učebnami, vývojovými pracovišti, osmi technologickými sály, kancelářemi pro 50 až 60 osob, zasedací místností a sociálním zařízením. Veškeré sály jsou vybaveny moderní audiovizuální a jevištní technikou, interiér auly i CIT jsou vybaveny akustickými obklady, i osvětlení je navrženo s respektem k vysoké technické úrovni a náročnosti objektu a v souladu s nejnovějšími trendy. V suterénu objektu jsou umístěny podzemní garáže s kapacitou asi 40 stání a dále prostory s technickým vybavením objektu. Prostor před aulou VŠB-TUO tvoří akademické náměstí s uměleckým vodním dílem a amfiteátrem. Okolo celého objektu vznikly nové komunikace, které umožňují bezbariérový přístup.
 

Návrh osvětlení

Při navrhování osvětlení spolupracovala společnost Eurolux s ostravským Ateliérem Idea, autorem projektu multifunkční auly. Osvětlení bylo navrženo tak, aby plně vyhovovalo požadavkům stanoveným platnými normami a současně zajišťovalo vysoký světelný komfort, bylo plně efektivní z hlediska obsluhy i úspory elektrické energie a splňovalo všechny kvalitativní i estetické požadavky investora objektu. Určujícím faktorem návrhu osvětlovací soustavy byla vysoká architektonická úroveň budovy, ve které jsou instalovány prvky využívající nejnovější technické poznatky z mnoha oborů – od řešení fasády, přes akustické podhledy, audiovizuální techniku až po osvětlení. Při tvorbě návrhu mohla společnost Eurolux využít své dosavadní zkušenosti s osvětlováním konferenčních a vzdělávacích prostor, jako např. Státní vědecké knihovny v Liberci, konferenčního centra zámku Liblice atd. Objekt ostravské auly patří k projektům, v jejichž rámci Eurolux vypracoval komplexní návrh osvětlení a realizoval jeho dodávku – od exteriérů, přes technické zázemí, hlavní a kancelářské prostory až po nouzové osvětlení. Podívejme se nyní na řešení osvětlení v jednotlivých prostorách objektu.
 

Řešení osvětlení

Aula – hlavní prostor multifunkčního objektu – je osvětlena přisazenými svítidly Intra Basic 216 s prizmatickým difuzorem. Hlavním kritériem výběru tohoto svítidla byly jeho ostré hrany, které umožňovaly zasadit těleso do předem připravených otvorů v akustických stropech. Svítidla jsou umístěna v souvislých řadách ve tvaru zvětšujících se půlkruhů, které kopírují umístění sedaček v hledišti auly a podtrhují její celkovou amfiteatrální koncepci. Prizmatický difuzor navíc zaručuje odpovídající rovnoměrnost osvětlení, minimální oslnění (určené parametrem UGR) a velmi snadnou údržbu. Svítidla v aule jsou osazena lineárními zářivkami různých výkonů a digitálními stmívatelnými předřadníky DALI, jejichž prostřednictvím jsou napojena na integrovaný řídicí systém. Při výběru a navrhování instalace svítidel do hlavní auly byl brán ohled na zrakovou pohodu posluchačů a především přednášejících. Proto byla pro hlavní osvětlení auly zvolena svítidla s prizmatickým krytem, která sice poskytují nižší osvětlenost než svítidla s mřížkou, avšak zaručují výrazně nižší hodnotu parametru UGR ve směru pohledu přednášejícího, a tedy mnohem vyšší zrakový komfort (při využití mřížkových svítidel by se přednášející díval téměř přímo do nekrytých světelných zdrojů, což je nežádoucí).
Předsálí auly a některé přednáškové sály jsou osvětleny netradičními kruhovými vestavnými svítidly Targetti Orbital s přímým rozložením svítivosti a průměrem 560 mm. Svítidla jsou osazena vysoce leštěným hliníkovým reflektorem a kruhovou zářivkou 55 W. Díky jejich minimální zápustné hloubce (145 mm) je možné je instalovat i do nízkých prostor nad sníženými stropy. I přes malou zápustnou hloubku mají svítidla vysokou účinnost (58 %) a díky dobře cloněným světelným zdrojům zajišťují vysoký zrakový komfort a minimální oslnění. Ostatní přednáškové sály jsou osvětleny kruhovými zapuštěnými svítidly Targetti CCT Flex vybavenými dvěma kompaktními zářivkami 42 W s velkým světelným tokem a účinností (68 %). Ta je zajištěna především dvoudílným reflektorem (horní část je vyrobena z hliníkového výlisku a dolní část je z metalizovaného polykarbonátu). Kruhová svítidla jsou v přednáškových sálech doplněna zapuštěnými lineárními svítidly Intra Basic s asymetrickým reflektorem pro rovnoměrné osvětlení tabulí. Stejně jako v hlavní aule, jsou i svítidla v předsálí a v ostatních přednáškových sálech osazena digitálními stmívatelnými předřadníky DALI a napojena na řídicí systém.
Administrativní prostory objektu auly jsou osvětleny zapuštěnými svítidly Intra Gias, která jsou osazena kompaktními zářivkami 36 W a vysoce leštěnou optickou mřížkou pro minimalizaci oslnění a maximální účinnost.
Chodby v celém objektu auly osvětlují zapuštěná kruhová svítidla Targetti CCT Flash s kompaktní zářivkou 26 W. Reflektor svítidla je speciálně upraven metodou Scratch Proof Formula, zajišťující jeho vysokou a dlouhodobou účinnost. Oslnění omezuje polykarbonátový kryt s povrchovou úpravou typu satin.
Pro doplňkové architektonické osvětlení některých reprezentativních prostor objektu byla zvolena kombinace svítidel z řady Simes Slot, a to stropní svítidla Slot Ceiling osazená halogenidovou výbojkou 70 W a doplněná nástěnnými svítidly Slot Wall a Minislot Wall up/down s halogenidovou výbojkou 70 W, popř. 35 W.
Nouzové a únikové osvětlení v objektu je instalováno v souladu s normou ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení zajišťují svítidla napojená na centrální náhradní zdroj elektrické energie. Pro únikové osvětlení byla vybrána přisazená stropní a nástěnná svítidla Linergy Step (IP40) a Tekna (IP65), jež jsou vybavena autonomní baterií se samostatností 1 h a dobou nabití 24 h. Svítidla jsou navržena v režimu SE (pouze nouzové osvětlení) a opatřena piktogramy.
 

Závěr

Po roce od otevření ostravské nové auly lze její fungování hodnotit kladně. Poskytuje pohodlné a příjemné studijní prostory posluchačům Vysoké školy báňské – Technické univerzity a hostí mnohé kulturní i vědecké akce (mezi nimi např. poslední ročník konference Světlo v září tohoto roku). Vedle toho se může pochlubit i prestižním oceněním – hlavní cenou v kategorii stavby občanské vybavenosti prvního ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2006, který se konal v rámci komplexu soutěží a výstav Grand Prix Obce architektů. Soutěž si podle organizátorů klade za cíl seznámit veřejnost se současnou úrovní stavitelství a architektury a přilákat mladé lidi ke stavebnictví a tradičním řemeslům.
Budova ostravské auly je kompaktním celkem, který po stránce architektonické i z funkčně-provozního hlediska bezesporu plně odpovídá evropským standardům vzdělávacích a občanských institucí. Je velmi pozitivní, že vedle luxusních komerčních a administrativních staveb, jejichž investory jsou v převážné většině soukromé subjekty, začínají v České republice vyrůstat i komfortní a hodnotné objekty občanské vybavenosti.
 
AULA VŠB – TU Ostrava
Investor: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Projektant: Ateliér Idea
Generální dodavatel: OHL ŽS, a. s., & OHL, S. A.
Návrh a dodávka osvětlení: Eurolux lighting s. r. o.
Použitá svítidla: Targetti, Intra, Linergy, Simes
 
Obr. 1. Hlavní aula – celkový pohled
Obr. 2. Hlavní aula, celkové osvětlení – svítidla Intra Basic 216
Obr. 3. Přednáškové sály – svítidla Targetti Orbital
Obr. 4. Přednáškové sály – svítidla Targetti CCT Flex
Obr. 5. Osvětlení chodeb – svítidla Targetti CCT Flash
Obr. 6. Zasedací místnosti – svítidla Targetti CCT Flex a Simes Slot