časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Ohlédnutí za Stavebními veletrhy Brno 2010

|

V dubnu od 13. do 17. se v Brně konal­patnáctý ročník Stavebních veletrhů. Vedle stavebnictví byly jeho nosnými tématy tra­diční úspory energií a letos nově i vybavení interiéru. Rozšířením Stavebních veletrhů (IBF – 15. mezinárodní stavební veletrh, SHK – 11. mezinárodní veletrh technic­kých zařízení budov, Eden 3000 – celoroční přehlídka montovaných, kompletně vyba­vených rodinných domů, vzorkovna staveb­ních materiálů a poradenské středisko pro otázky bydlení a výstavby včetně finanční­ho zajištění) o obory související s bydlením a interiéry přidružením veletrhu Mobitex (mezinárodní veletrh nábytku a interiérové­ho vybavení) vznikl ucelený komplex vele­trhů, který zahrnuje všechny obory staveb­nictví, technického zařízení budov a vše o bydlení. Nomenklatura elektro z oblas­ti elektroinstalací a osvětlovací techniky je již několik let součástí veletrhu SHK, s nabídkou svítidel se však letos návštěv­níci setkali spíš v rámci veletrhu Mobitex.V letošním roce byla více než v minulos­ti na jednotlivých expozicích zřejmá při­pravenost k co nejná­zornější komunikaci se zákazníkem a sna­ha nabídnout mu ře­šení na míru. Opro­ti minulým ročníkům také posílil význam odborného poraden­ství, které se stalo ne­dílnou součástí vele­trhů. Před šesti pora­denskými centry pro návštěvníky, rozmístěnými ve čtyřech ha­lách, kde měli zájemci možnost konzultovat své problémy a ná­vrhy spojené se stav­bou, rekonstrukcí, financováním nebo in­teriérem s odborníky na pasivní domy, se stavaři, podlaháři, in­stalatéry a topenáři, bytovými architekty nebo zástupci Stát­ního fondu životní­ho prostředí, bylo stá­le plno. V rámci ve­letrhů se uskutečnily také semináře a kon­ference. Za všechny jmenujme např. kon­ferenci Energie pro bu­doucnost, pořádanou vydavatelstvím FCC Public spolu s BVV a ELA, která se setkala s velkým zájmem ná­vštěvníků. Hovořilo se zde o úsporách ener­gií a možných cestách dalšího vývoje oboru (téma: solární a větr­ná energie, malé vodní elektrárny, výroba tepla a elektrické energie z biomasy, legislativa v ob­lasti připojování distribuovaných zdrojů energie nebo koncepce Smart Grids (inteligentní sítě), umožňující regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie díky interaktivní obou­směrné komunikaci o aktuálních možnos­tech výroby a spotřeby energie mezi výrob­ními zdroji a spotřebiči nebo spotřebiteli). Energetická efektivita byla rovněž řešena v rámci akcí Česko-německé průmyslové a obchodní komory (ČNOPK). Samostat­nou kapitolu tvořilo získávání energií po­mocí tepelných čerpadel a solárních sys­témů, aktuální programy Zelená úsporám (Pozn.: Program Ministerstva životního prostředí ČR spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR, jehož cílem je za­jistit realizaci opatření vedoucích k úspo­rám energie a využití obnovitelných zdro­jů energie v rodinných a bytových domech. V rámci programu lze podporovat pouze akce realizované na území České republi­ky a ukončené po jeho vyhlášení.) a Nový panel (Pozn.: Program na podporu oprav a modernizací bytových domů. Cílem programu je pomocí zvý­hodněných podmínek přístupu k úvěrům po­skytnutým bankami a stavebními spořitel­nami usnadnit finan­cování oprav a mo­dernizace bytových domů. Poskytovate­lem podpory je Stát­ní fond rozvoje bydle­ní (dotace na úhradu úroků) a Českomorav­ská záruční a rozvojo­vá banka, a. s. (ban­kovní záruky)).
 
V rámci stavebních veletrhů se první den při společenském ve­čeru – tentokrát v no­vém pavilonu P – tra­dičně vyhlašovali ví­tězové Zlaté medaile IBF a SHK. Novin­kou letošního roční­ku byla větší specifi­kace kategorií se za­měřením na úspory energií. Odborné po­roty udělily čtyři Zla­té medaile SHK 2010 (jedním z oceněných exponátů byl Chytrý dům HAIDY, přihláše­ný českou společností Positro a. s.) a pět Zla­tých medailí IBF 2010.
 
Pro úplnost na zá­věr předkládáme ale­spoň několik základ­ních statistických úda­jů. Na čisté výstavní ploše 37 930 m2 se v rámci Stavebních veletrhů Brno před­stavilo 1 051 firem z osmnácti zemí svě­ta. Branami prošlo 80 541 návštěvníků ze 36 zemí. Z veletrž­ního průzkumu vy­plynulo, že s návště­vou veletrhu bylo spokojeno 81 % ná­vštěvníků a s počtem vystavených produk­tů a služeb 78 %. Cel­kem 73 % návštěvníků vyjádřilo spokojenost s počtem vystavených novinek. 48 % vysta­vovatelů bylo spokojeno s počtem navá­zaných obchodních kontaktů. Příčinu ne­dostatku nových kontaktů vidí společnos­ti v dopadech ekonomické krize.
 
Ze strany návštěvníků i vystavovatelů bylo většinou velmi pozitivně hodnoce­no spojení veletrhu Mobitex se staveb­ními veletrhy. Za vystavovatele veletrhu Mobitex citujme např. názor obchodní ředitelky společnosti Nadop, českého vý­robce nábytku Ořechov, Ing. Ivany Pe­halové, která k tomu říká: „Pro nás jako výrobce kuchyní a dalšího bytového nábytku je spojení veletrhu Mobitex a Stavebních ve­letrhů Brno velice šťastné. Zákazníky může­me o naší nabídce informovat už v době, kdy teprve staví. Na podobu kuchyně, ale i obýva­cího pokoje je potřeba myslet předem, nejlépe v rámci projektu, protože moderní technika vyžaduje i určitou přípravu. Spousta klien­tů, kteří sem letos přišli, by se o nás ani ne­dozvěděla, protože v určité fázi stavby o ná­bytku ještě neuvažují.“
 
Šestnáctý ročník Stavebních veletr­hů Brno se bude konat 12. až 16. dub­na 2011.
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Z nabídky tradičního vystavovatele, společnosti ABB (detail expozice)
Obr. 2. Časopisy odborného vydavatelství FCC Public našli zájemci na tradičním místě u vstupu do pavilonu F
Obr. 3. AMIT, společnost prezentující ovládací systémy
Obr. 4. Světelné objekty v expozici společnosti Casamia (veletrh Mobitex)
Obr. 5. Prezentace ovládání chytrého domu HAIDY od české spo­lečnosti Positro a. s., který získal jednu ze Zlatých medailí SHK 2010
Obr. 6. Z přednášky konference Energie pro budoucnost, pořádané vydavatelstvím FCC Public spolu s BVV a ELA
Obr. 7. Výpravná expozice společnosti Schneider-Electric
Obr. 8. Zástupce jedné z nosných nomenklatur letošního ročníku, fotovoltaiky
Obr. 9. Vzorově osvětlená kuchyň v expozici českého výrobce nábytku, společnosti Nadop (veletrh Mobitex)