Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 5/2017 vyšlo tiskem
18. 9. 2017. V elektronické verzi na webu bude 18. 9. 2017.

Svítidla a světelné přístroje
MAYBE STYLE představuje LED designová svítidla německého výrobce Lightnet
TREVOS – nová svítidla pro průmysl i kanceláře
Kolik typů LED panelů vyrábí MODUS?
Inteligentní LED svítidlo RENO PROFI

Osvětlení interiérů
Světlo v bytovém interiéru – otázky a odpovědi

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

V českých zemích se svítí již 170 let 15. září 1847, tedy přesně před 170 lety se pražské ulice poprvé ozářily plameny z více…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Nejvyšší dřevěná stavba na světě zahájí konferenci Požární bezpečnost staveb 2017 Přípravy 2. ročníku konference odborného portálu TZB-info Požární bezpečnost staveb 2017,…

Více aktualit

Ohlédnutí za Stavebními veletrhy Brno 2010

V dubnu od 13. do 17. se v Brně konal­patnáctý ročník Stavebních veletrhů. Vedle stavebnictví byly jeho nosnými tématy tra­diční úspory energií a letos nově i vybavení interiéru. Rozšířením Stavebních veletrhů (IBF – 15. mezinárodní stavební veletrh, SHK – 11. mezinárodní veletrh technic­kých zařízení budov, Eden 3000 – celoroční přehlídka montovaných, kompletně vyba­vených rodinných domů, vzorkovna staveb­ních materiálů a poradenské středisko pro otázky bydlení a výstavby včetně finanční­ho zajištění) o obory související s bydlením a interiéry přidružením veletrhu Mobitex (mezinárodní veletrh nábytku a interiérové­ho vybavení) vznikl ucelený komplex vele­trhů, který zahrnuje všechny obory staveb­nictví, technického zařízení budov a vše o bydlení. Nomenklatura elektro z oblas­ti elektroinstalací a osvětlovací techniky je již několik let součástí veletrhu SHK, s nabídkou svítidel se však letos návštěv­níci setkali spíš v rámci veletrhu Mobitex.V letošním roce byla více než v minulos­ti na jednotlivých expozicích zřejmá při­pravenost k co nejná­zornější komunikaci se zákazníkem a sna­ha nabídnout mu ře­šení na míru. Opro­ti minulým ročníkům také posílil význam odborného poraden­ství, které se stalo ne­dílnou součástí vele­trhů. Před šesti pora­denskými centry pro návštěvníky, rozmístěnými ve čtyřech ha­lách, kde měli zájemci možnost konzultovat své problémy a ná­vrhy spojené se stav­bou, rekonstrukcí, financováním nebo in­teriérem s odborníky na pasivní domy, se stavaři, podlaháři, in­stalatéry a topenáři, bytovými architekty nebo zástupci Stát­ního fondu životní­ho prostředí, bylo stá­le plno. V rámci ve­letrhů se uskutečnily také semináře a kon­ference. Za všechny jmenujme např. kon­ferenci Energie pro bu­doucnost, pořádanou vydavatelstvím FCC Public spolu s BVV a ELA, která se setkala s velkým zájmem ná­vštěvníků. Hovořilo se zde o úsporách ener­gií a možných cestách dalšího vývoje oboru (téma: solární a větr­ná energie, malé vodní elektrárny, výroba tepla a elektrické energie z biomasy, legislativa v ob­lasti připojování distribuovaných zdrojů energie nebo koncepce Smart Grids (inteligentní sítě), umožňující regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie díky interaktivní obou­směrné komunikaci o aktuálních možnos­tech výroby a spotřeby energie mezi výrob­ními zdroji a spotřebiči nebo spotřebiteli). Energetická efektivita byla rovněž řešena v rámci akcí Česko-německé průmyslové a obchodní komory (ČNOPK). Samostat­nou kapitolu tvořilo získávání energií po­mocí tepelných čerpadel a solárních sys­témů, aktuální programy Zelená úsporám (Pozn.: Program Ministerstva životního prostředí ČR spravovaný Státním fondem životního prostředí ČR, jehož cílem je za­jistit realizaci opatření vedoucích k úspo­rám energie a využití obnovitelných zdro­jů energie v rodinných a bytových domech. V rámci programu lze podporovat pouze akce realizované na území České republi­ky a ukončené po jeho vyhlášení.) a Nový panel (Pozn.: Program na podporu oprav a modernizací bytových domů. Cílem programu je pomocí zvý­hodněných podmínek přístupu k úvěrům po­skytnutým bankami a stavebními spořitel­nami usnadnit finan­cování oprav a mo­dernizace bytových domů. Poskytovate­lem podpory je Stát­ní fond rozvoje bydle­ní (dotace na úhradu úroků) a Českomorav­ská záruční a rozvojo­vá banka, a. s. (ban­kovní záruky)).
 
V rámci stavebních veletrhů se první den při společenském ve­čeru – tentokrát v no­vém pavilonu P – tra­dičně vyhlašovali ví­tězové Zlaté medaile IBF a SHK. Novin­kou letošního roční­ku byla větší specifi­kace kategorií se za­měřením na úspory energií. Odborné po­roty udělily čtyři Zla­té medaile SHK 2010 (jedním z oceněných exponátů byl Chytrý dům HAIDY, přihláše­ný českou společností Positro a. s.) a pět Zla­tých medailí IBF 2010.
 
Pro úplnost na zá­věr předkládáme ale­spoň několik základ­ních statistických úda­jů. Na čisté výstavní ploše 37 930 m2 se v rámci Stavebních veletrhů Brno před­stavilo 1 051 firem z osmnácti zemí svě­ta. Branami prošlo 80 541 návštěvníků ze 36 zemí. Z veletrž­ního průzkumu vy­plynulo, že s návště­vou veletrhu bylo spokojeno 81 % ná­vštěvníků a s počtem vystavených produk­tů a služeb 78 %. Cel­kem 73 % návštěvníků vyjádřilo spokojenost s počtem vystavených novinek. 48 % vysta­vovatelů bylo spokojeno s počtem navá­zaných obchodních kontaktů. Příčinu ne­dostatku nových kontaktů vidí společnos­ti v dopadech ekonomické krize.
 
Ze strany návštěvníků i vystavovatelů bylo většinou velmi pozitivně hodnoce­no spojení veletrhu Mobitex se staveb­ními veletrhy. Za vystavovatele veletrhu Mobitex citujme např. názor obchodní ředitelky společnosti Nadop, českého vý­robce nábytku Ořechov, Ing. Ivany Pe­halové, která k tomu říká: „Pro nás jako výrobce kuchyní a dalšího bytového nábytku je spojení veletrhu Mobitex a Stavebních ve­letrhů Brno velice šťastné. Zákazníky může­me o naší nabídce informovat už v době, kdy teprve staví. Na podobu kuchyně, ale i obýva­cího pokoje je potřeba myslet předem, nejlépe v rámci projektu, protože moderní technika vyžaduje i určitou přípravu. Spousta klien­tů, kteří sem letos přišli, by se o nás ani ne­dozvěděla, protože v určité fázi stavby o ná­bytku ještě neuvažují.“
 
Šestnáctý ročník Stavebních veletr­hů Brno se bude konat 12. až 16. dub­na 2011.
Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Z nabídky tradičního vystavovatele, společnosti ABB (detail expozice)
Obr. 2. Časopisy odborného vydavatelství FCC Public našli zájemci na tradičním místě u vstupu do pavilonu F
Obr. 3. AMIT, společnost prezentující ovládací systémy
Obr. 4. Světelné objekty v expozici společnosti Casamia (veletrh Mobitex)
Obr. 5. Prezentace ovládání chytrého domu HAIDY od české spo­lečnosti Positro a. s., který získal jednu ze Zlatých medailí SHK 2010
Obr. 6. Z přednášky konference Energie pro budoucnost, pořádané vydavatelstvím FCC Public spolu s BVV a ELA
Obr. 7. Výpravná expozice společnosti Schneider-Electric
Obr. 8. Zástupce jedné z nosných nomenklatur letošního ročníku, fotovoltaiky
Obr. 9. Vzorově osvětlená kuchyň v expozici českého výrobce nábytku, společnosti Nadop (veletrh Mobitex)