časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Ohlédnutí za konferencí LUMEN V4

|

doc. Ing. Jiří Plch, CSc.,
místopředseda České společnosti pro osvětlování
 
Ve dnech 23. až 25. června t. r. se v hotelu Santon v blízkosti Brněnské přehrady konala III. konference světelné techniky zemí středoevropského regio­nu, který je znám pod označe­ním Visegrádská čtyřka. Tato významná mezinárodní konfe­rence svou účastí předčila oba předcházející ročníky. Přijelo 62 účastníků z Čech a Mora­vy, 42 Poláků, 33 odborníků z Maďarska a dvacet ze Sloven­ska. Z ostatních zemí přijeli tři účastníci.
 
Při slavnostním zahájení konference, po uvítání všech účastníků zástupcem ČSO (Pozn.: auto­rem článku), pozdravila přítomné za stát­ní orgány místně příslušné části Statutár­ního města Brna vicestarostka, paní Eliš­ka Kovářová, za polskou stranu Wojciech Žagan, za Maďarsko János Nagy, za Slo­vensko Alfonz Smola a za regionální sku­pinu ČSO Ostrava Marie Juklová. Za Me­zinárodní komisi pro osvětlování CIE pří­tomné pozdravil její první viceprezident János Schanda, který připomenul, že svě­telná technika přítomnosti a její aplikač­ní část dostávají novou dimenzi při pou­žívání velmi výkonných světelných diod.
 
Během odborného programu, rozčle­něného do sedmi na sebe navazujících sekcí, byly předneseny příspěvky ukazu­jící, kam se světelná technika ubírá a ja­kých je v tomto oboru dosahováno výsled­ků v jednotlivých zemích. Velmi rozsáh­lá byla i část příspěvků prezentovaných na posterech (šedesát).
 
V rámci souběžné výstavy představili v předsálí a v zad­ní části přednáškového sálu přední čeští i zahraniční vý­robci své produkty. Vytvořili tak pro účastníky konference velmi podnětnou a přitažlivou atmosféru.
 
Hlavním cílem a posláním konference V4 Lumen 2010 bylo seznámit odbornou ve­řejnost a další zájemce o svě­telnou techniku s vývojovými trendy v technice osvětlová­ní, s provozními zkušenost­mi, aplikacemi v nejrůznějších oborech lidské činnosti, včetně výměny odborných zkušeností s činnostmi spojenými s kvalit­ním osvětlením pro výkon lid­ských aktivit. Nemalá pozor­nost byla také věnována úspo­rám energie a ekonomickým otázkám provozu osvětlova­cích soustav. Nebyla opomenu­ta ani problematika použití svě­telných diod v exteriérech a in­teriérech. Ukazuje se, že tento světelný zdroj má v dané chví­li nejširší aplikační možnosti.
 
S ohledem na poměrně značný rozsah přednášek bylo nutné udělat takové organizač­ní opatření, aby byl maximál­ně využit prostor a čas všech účastníků. Proto byl progra­movým výborem soubor přednášek kon­ference rozčleněn do několika časových úrovní, a přestože šlo o poměrně zajíma­vá témata, na vlastní vystoupení předná­šejícího vycházel jen krátký časový úsek.
 
Vedle odborné části měla konference i velmi kvalitně připravený doprovodný program. První večer patřil návštěvě Saló­nu vín České republiky ve sklepních pro­storách valtického zámku, bývalého síd­la Lichtenštejnů ve Valticích. Degustační nabídka byla opravdu kvalitní. Ve zdejší expozici je umístěno 100 nej­lepších vín ČR 2010. Protože k dobrému vínu patří i dobré jídlo, byl pro účastníky akce připraven v přilehlých prosto­rách také bohatý raut. K pří­jemné atmosféře nemalou mě­rou přispěla i cimbálová mu­zika. Druhý den se uskutečnil výlet lodí z námořní flotily měs­ta Brna po Brněnské přehradě se zastávkou u státního zámku Veveří a jeho prohlídkou. Opět zde nechybělo kvalitní občerst­vení a živá folklórní muzika.
 
Cílem těchto společenských akcí bylo seznámit účastníky s bohatou historií Brna a jeho okolí a vytvářet a prohlubovat osobní kontakty mezi účastníky, vystavovateli a organizátory. Na neformálních setká­ních se probíraly problémy, na které ne­zbývá čas během přednášek, kde je doba určená k diskusi a na dotazy velmi ome­zená. Doprovázející osoby měly navíc na každý den konference připraven vlast­ní program. Kromě prohlídky historické části Brna viděly místa památné bitvy tří císařů a Slavkovský zámek. Poslední den navštívily ojedinělou punkevní jeskyni Macocha.
 
Vlastní konferenci, její ná­plň, rozsah a všechny význam­né společenské a doprovodné akce by nebylo možné uskuteč­nit bez pomoci mnoha spon­zorů. Za všechny jmenujme sponzora hlavního, kterým byla společnost ČEPS, a. s. Všem patří naše poděkování.
 
Zakončení mezinárod­ní konference bylo doprová­zeno několika pochvalnými uznáními, vyslovenými před­staviteli jednotlivých světelně­technických společností zemí Visegrádské čtyřky. Putovní standarta konferencí Lumen V4 byla předána zástupci Slo­venské světelnětechnické spo­lečnosti, která bude organi­zovat již IV. konferenci v září 2012 v Pieštanech.
 
Při ohlédnutí zpět je mož­né konstatovat, že III. roč­ník konference LUMEN V4 měl vysokou odbornou úro­veň, splnil vytčený cíl a bude významně ovlivňovat mnoho našich činností nejen v oblas­ti projektování, ale i v provo­zu a údržbě osvětlovacích sou­stav v energeticky úsporných systémech. Světelná a osvět­lovací technika budou zlep­šovat pozitivní účinek světla na člověka při jeho činnostech souběžně se snahou minimalizovat celkovou ener­gickou náročnost.
 
Na závěr patří poděkování všem, kte­ří usilovně, po řadu měsíců, pracovali na přípravě, organizaci a zajištění této konference. Byla připravena a realizo­vána skutečně velmi dobře. Za všechny jmenujme předsedu České společnosti pro osvětlování Karla Sokanského, kte­rý se sice konference nakonec nemohl ze zdravotních důvodů osobně zúčastnit, ale již teď se s týmem svých spolupracovní­ků pilně věnuje přípravě XXVIII. roční­ku tradičního Kurzu světelné techniky, který se bude konat na podzim v hotelu Dlouhé Stráně (viz pozvánka na str. 3).
 
Pro konferenci LUMEN V4 připravi­li organizátoři sborník v tištěné podobě i konferenční CD, na kterém jsou všech­ny došlé příspěvky uvedeny v nezkrácené podobě. Zájemci, kteří se nemohli kon­ference zúčastnit, si mohou sborník ob­jednat na adrese ČSO.
 
Kontaktní adresa:
Česká společnost pro osvětlování
tř. 17. listopadu 2172/15
708 32 Ostrava-Poruba
 
Foto: Ing. Jana Kotková
 
Obr. 1. Za Maďarsko pozdravil přítomné János Nagy
Obr. 2. Referát na téma Budoucnost veřejného osvětlení přednesl Petr Žák ze společnosti Etna
Obr. 3. Martin Vovk, ředitel slovinské společ­nosti Sloluks, demonstruje rozložení svítivosti LED svítidla
Obr. 4. Zástupci společností ELKOV elektro a GE při diskusi na terase u kongresového sálu
Obr. 5. Účastníci konference pozorně sledují jednu z před­nášek o veřejném osvětlení
Obr. 6. První večer patřil degustaci výběrových vín ve sklep­ních prostorách valtického zámku
Obr. 7. Prezentace LED svítidla pro veřejné osvětlení v předsálí
Obr. 8. Hlavní představitelé slovenské delegace při spole­čenském večeru na lodi
Obr. 9. Jedna z firemních prezentací v předsálí
Obr. 10. Firemní prezentace pokračovaly i v zadní části kongresového sálu