Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Více aktualit

Letní škola fotovoltaiky – informace z první ruky

Ve dnech 31. května až 4. června 2010 se konala Letní škola fotovoltaiky, která byla určena pro všechny, kdo se fotovoltaikou za­bývají profesně, i pro koncové soukromé uži­vatele, zvláště pro ty, kteří si fotovoltaickou elektrárnu již pořídili a chtěli se o této proble­matice dozvědět více.
 
Organizátorem akce byla Technic­ká fakulta České zemědělské univerzi­ty v Praze, mediálním partnerem časo­pisy Světlo, Elektro a server Solarnino­vinky.cz. Odborným garantem akce byl prof. Ing. Martin Libra, CSc., který v ně­kolika přednáškách seznámil účastníky s fyzikální podstatou fotovoltaické pře­měny energie, s konstrukcí a výrobou fo­tovoltaických článků a panelů a s princi­py solárních elektráren. Velmi zajímavá byla také jeho virtuální exkurze po fo­tovoltaických elektrárnách nejen v ČR, ale také např. ve Španělsku nebo v Číně.
 
Všechny velmi zaujala přednáška Ing. Miroslava Vrby, CSc., výkonného ředitele úseku Dispečerské řízení a ICT ČEPS, a. s., který hovořil o fotovoltaic­kých systémech v rozvodné síti a o situa­ci, ve které se česká fotovoltaika nachází. Začátkem února letošního roku společ­nost ČEPS, a. s., požádala distributory (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce), aby pozastavili vydávání po­volení na připojení fotovoltaických a vě­trných elektráren. Ke konci ledna 2010 bylo totiž vydáno množství těchto povo­lení odpovídající výkonu o hodnotě větší než 8 000 MW. Bezpečný limit současného vyráběného výkonu z neregulovatelných zdrojů v elektrizační soustavě, kdy bude společnost ČEPS schopna zajistit bezpeč­ný a spolehlivý provoz přenosové soustavy a elektrizační soustavy ČR, byl přitom pro rok 2010 vypočten ve výši 1 650 MW. To je přibližně jen pětina výkonu neregulovatel­ných zdrojů, které licenci na připojení již mají. „Nejsme proti využívání obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny, ale musí se využívat rozumně. Musí se to dít v souladu s možností odvést elektřinu z místa výroby do místa spo­třeby. Distributoři nyní prověřují všechny po­volené projekty. Dle mého názoru by se nemě­la k výstavbě fotovoltaické elektrárny používat zemědělská půda,“ řekl Vrba. Fotovoltaic­ké a větrné elektrárny pracují v závislosti na počasí, a proto nastávají pro­blémy s regulací a udržováním výkonové rovnováhy elektrizač­ní soustavy ČR.
 
Na tuto přednášku navazo­vala také velmi zajímavá před­náška Ing. Jana Kanty, ředite­le Útvaru legislativy ČEZ, a. s.,pojednávající o legislativě v oblasti fotovoltaiky v ČR. Ing. Kanta vysvětlil nedostat­ky existujícího systému podpo­ry fotovoltaických elektráren a představil návrh nového mo­delu podpory. Požádali jsme jej o rozhovor a podrobnější informace uvádíme na str. 20.
 
Z dalších odborníků se akce zúčastnil také RNDr. Antonín Fejfar, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, který hovořil o tenkovrstvé fotovoltaice, vysvětlil výhody a nevýhody použití ten­kovrstvých modulů ve srovnání s desko­vými moduly. Velmi zajímavá byla také přednáška Ing. Radka Novotného o po­užití fotovoltaických systémů v architek­tuře, a to jak na moderních, tak historic­kých budovách (střechy a fasády). Dále se účastníci v přednáškách Ing. Vladisla­va Poulka, CSc., dozvěděli o ostrovních a síťových fotovoltaických systémech, o různých konstrukcích sledovačů Slun­ce, o různých druzích koncentrátorů zá­ření. Ing. Václav Beránek účastníky zase seznámil s unikátním monitorovacím sys­témem fotovoltaických (PV) elektráren, který sám vyvinul, a shrnul své zkušenos­ti s konstrukcí a výstavbou PV elektráren, včetně jednání s úřady.
 
Letní škola fotovoltaiky byla zakon­čena prohlídkou experimentálního fo­tovoltaického systému na střeše Fakulty stavební ČVUT v Praze. Systém o jme­novitém instalovaném výkonu 41 kWp je vybaven podrobným systémem měření provozních charakteristik a okrajových klimatických podmínek a jeho provoz byl zahájen v lednu 2006 v rámci projek­tu Slunce do škol.
 
Letní škola fotovoltaiky nemalou měrou přispěla k informovanosti jak konstrukté­rů, tak uživatelů fotovoltaických elektrá­ren a podle ohlasu účastníků splnila je­jich očekávání. Přestože současná situace plánovaných fotovoltaických elektráren v České republice není růžová, ukazuje se, že rozumné využití fotovoltaiky má své opodstatnění. A jak řekl při své přednáš­ce RNDr. Antonín Fejfar, CSc.: „Ať se nám to bude líbit či nebude, fotovoltaika je naší bu­doucností – protože nic jiného nám nezbývá.“
Ing. Pavla Slavíková
 
Obr. 1. Prof. Ing. Martin Libra, CSc., při své přednášce o fyzikální podstatě fotovoltaické přeměny energie
Obr. 2a. Fotovoltaický systém na střeše Fakulty stavební ČVUT v Praze
Obr. 2b. Fotovoltaický systém na fasádě Fakul­ty stavební ČVUT v Praze