časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

Letní škola fotovoltaiky – informace z první ruky

|

Ve dnech 31. května až 4. června 2010 se konala Letní škola fotovoltaiky, která byla určena pro všechny, kdo se fotovoltaikou za­bývají profesně, i pro koncové soukromé uži­vatele, zvláště pro ty, kteří si fotovoltaickou elektrárnu již pořídili a chtěli se o této proble­matice dozvědět více.
 
Organizátorem akce byla Technic­ká fakulta České zemědělské univerzi­ty v Praze, mediálním partnerem časo­pisy Světlo, Elektro a server Solarnino­vinky.cz. Odborným garantem akce byl prof. Ing. Martin Libra, CSc., který v ně­kolika přednáškách seznámil účastníky s fyzikální podstatou fotovoltaické pře­měny energie, s konstrukcí a výrobou fo­tovoltaických článků a panelů a s princi­py solárních elektráren. Velmi zajímavá byla také jeho virtuální exkurze po fo­tovoltaických elektrárnách nejen v ČR, ale také např. ve Španělsku nebo v Číně.
 
Všechny velmi zaujala přednáška Ing. Miroslava Vrby, CSc., výkonného ředitele úseku Dispečerské řízení a ICT ČEPS, a. s., který hovořil o fotovoltaic­kých systémech v rozvodné síti a o situa­ci, ve které se česká fotovoltaika nachází. Začátkem února letošního roku společ­nost ČEPS, a. s., požádala distributory (ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce a PRE Distribuce), aby pozastavili vydávání po­volení na připojení fotovoltaických a vě­trných elektráren. Ke konci ledna 2010 bylo totiž vydáno množství těchto povo­lení odpovídající výkonu o hodnotě větší než 8 000 MW. Bezpečný limit současného vyráběného výkonu z neregulovatelných zdrojů v elektrizační soustavě, kdy bude společnost ČEPS schopna zajistit bezpeč­ný a spolehlivý provoz přenosové soustavy a elektrizační soustavy ČR, byl přitom pro rok 2010 vypočten ve výši 1 650 MW. To je přibližně jen pětina výkonu neregulovatel­ných zdrojů, které licenci na připojení již mají. „Nejsme proti využívání obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny, ale musí se využívat rozumně. Musí se to dít v souladu s možností odvést elektřinu z místa výroby do místa spo­třeby. Distributoři nyní prověřují všechny po­volené projekty. Dle mého názoru by se nemě­la k výstavbě fotovoltaické elektrárny používat zemědělská půda,“ řekl Vrba. Fotovoltaic­ké a větrné elektrárny pracují v závislosti na počasí, a proto nastávají pro­blémy s regulací a udržováním výkonové rovnováhy elektrizač­ní soustavy ČR.
 
Na tuto přednášku navazo­vala také velmi zajímavá před­náška Ing. Jana Kanty, ředite­le Útvaru legislativy ČEZ, a. s.,pojednávající o legislativě v oblasti fotovoltaiky v ČR. Ing. Kanta vysvětlil nedostat­ky existujícího systému podpo­ry fotovoltaických elektráren a představil návrh nového mo­delu podpory. Požádali jsme jej o rozhovor a podrobnější informace uvádíme na str. 20.
 
Z dalších odborníků se akce zúčastnil také RNDr. Antonín Fejfar, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, který hovořil o tenkovrstvé fotovoltaice, vysvětlil výhody a nevýhody použití ten­kovrstvých modulů ve srovnání s desko­vými moduly. Velmi zajímavá byla také přednáška Ing. Radka Novotného o po­užití fotovoltaických systémů v architek­tuře, a to jak na moderních, tak historic­kých budovách (střechy a fasády). Dále se účastníci v přednáškách Ing. Vladisla­va Poulka, CSc., dozvěděli o ostrovních a síťových fotovoltaických systémech, o různých konstrukcích sledovačů Slun­ce, o různých druzích koncentrátorů zá­ření. Ing. Václav Beránek účastníky zase seznámil s unikátním monitorovacím sys­témem fotovoltaických (PV) elektráren, který sám vyvinul, a shrnul své zkušenos­ti s konstrukcí a výstavbou PV elektráren, včetně jednání s úřady.
 
Letní škola fotovoltaiky byla zakon­čena prohlídkou experimentálního fo­tovoltaického systému na střeše Fakulty stavební ČVUT v Praze. Systém o jme­novitém instalovaném výkonu 41 kWp je vybaven podrobným systémem měření provozních charakteristik a okrajových klimatických podmínek a jeho provoz byl zahájen v lednu 2006 v rámci projek­tu Slunce do škol.
 
Letní škola fotovoltaiky nemalou měrou přispěla k informovanosti jak konstrukté­rů, tak uživatelů fotovoltaických elektrá­ren a podle ohlasu účastníků splnila je­jich očekávání. Přestože současná situace plánovaných fotovoltaických elektráren v České republice není růžová, ukazuje se, že rozumné využití fotovoltaiky má své opodstatnění. A jak řekl při své přednáš­ce RNDr. Antonín Fejfar, CSc.: „Ať se nám to bude líbit či nebude, fotovoltaika je naší bu­doucností – protože nic jiného nám nezbývá.“
Ing. Pavla Slavíková
 
Obr. 1. Prof. Ing. Martin Libra, CSc., při své přednášce o fyzikální podstatě fotovoltaické přeměny energie
Obr. 2a. Fotovoltaický systém na střeše Fakulty stavební ČVUT v Praze
Obr. 2b. Fotovoltaický systém na fasádě Fakul­ty stavební ČVUT v Praze