Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Jak zabránit letnímu přehřívání interiéru domu a zachovat přijatelné osvětlení denním světlem

­Praktické zkušenosti uživatele nízkoenergetického dřevěného domu
 
Ing. Ladislav Kroček
 
V tomto článku jsou shrnuty někte­ré praktické zkušenosti týkající se mož­ností omezení letního přehřívání interié­ru nízkoenergetického dřevěného domu. Dům byl postaven v roce 2005 v Odolené Vodě poblíž Prahy. Jde o dvoupodlažní řadový dvojdům znázorněný (společně se třetím, jednopodlažním řadovým do­mem vlevo) na obr. 1 krátce po dokon­čení v roce 2006.
 

Charakteristika domu a problému

 
Jde o kompaktní koncept využíva­jící pasivní sluneční energii. Jižní pro­sklené francouzské dveře v dolní obyt­né místnosti umožňují přímý vchod na dřevěnou terasu. Bohaté jižní proskle­ní sice na jedné straně významně přispí­vá ke kladné bilanci pasivních solárních zisků v neletních obdobích roku, na dru­hé straně však v letních parných dnech vede k nežádoucímu přehřívání interié­rů domu. Horní jižní okna jsou stíněna přesahem střechy. To, že jsme otázku stí­nění dolních prosklených otvorů na již­ní straně domu v letním období neřešili již ve stadiu projektové přípravy, pova­žuji za chybu. Stínění prosklených otvo­rů, zejména na jižní straně, by mělo být nedílnou součástí stavby nízkoenerge­tického domu.
 
V létě 2006 bylo několikatýdenní ob­dobí velmi teplých dnů, kdy venkovní teplota přesahovala 30 °C. Přestože jsme uzavřeli všechna okna a zatáhli na všech jižních oknech textilní závěsy zabraňují­cí průchodu slunečního záření, dosaho­vala teplota v interiéru v odpoledních hodinách 28 až 29 °C. Ani v noci nebylo možné dům příliš zchladit, protože ven­kovní teplota neklesala pod 23 °C. Man­želka se začala radit s odborníky o po­řízení klimatizace. To byla věc, kterou jsem rozhodně nechtěl. Zkoumal jsem možnosti ochrany interiéru domu před přehříváním, která by nespotřebovávala žádnou energii.
 

Řešení

 
V interiéru nízkoenergetického domu dochází v letním období bez použití kli­matizačních zařízení k nežádoucí dyna­mice teploty. Do místností se teplo dostává především okenními otvory. Pro­stup tepla přes obvodovou konstrukci je u nízkoenergetických domů zanedba­telně malý. Systém protisluneční ochra­ny a ochrany proti oslunění musí proto plnit zdánlivě protikladné požadavky – chránit místnost před nežádoucím slu­nečním zářením a osluněním, a přitom zajistit požadované osvětlení místnosti denním světlem.
 
Výrobci dnes nabízejí mnoho doda­tečných způsobů stínění oken. Jsou to např. předokenní rolety, venkovní lame­lové žaluzie, slunolamy a posuvné vněj­ší panely, hliníkové lamely atd. Málo­kdo však ví, že tyto prostředky nejsou příliš účinné. Platí princip, že čím blí­že jsou umístěny k oknu, tím méně jsou účinné. Tyto materiály se totiž přehříva­jí a teplo následně sálá přes okno do in­teriéru. Navíc bývají bariérou nejen pro přímé sluneční paprsky, ale i pro rozptý­lené a odražené oblohové světlo, a sni­žují tak osvětlení místnosti denním svět­lem. Proto jsem tyto prostředky odmítl. Ze stejných důvo­dů jsem neuvažoval ani o různých anti­reflexních fóliích le­pených na sklo.
 
Dospěl jsem tedy k závěru, že nejefektivnější je usměr­nit sluneční paprsky před tím, než dora­zí k okennímu sklu. Pak se nebudou pře­hřívat skla a teplo nebude následně sá­lat do interiéru. Vari­antu zimní zahrady jsme zavrhli z důvo­dů nákladů. Ani varianta vysázení stromů před jižní stranou domu se nám nezdá­la optimální. Po důkladném zvažování jsme se rozhodli vybudovat na jižní stra­ně dvojdomu dřevěné pergoly s markýza­mi. Realizace je na obr. 2.
 
Na obr. 3 je detail markýzy. Je to výsuv­ná konstrukce, která jednou stranou při­léhá ke stěně domu. Je pokryta speciální textilií opatřenou voděodolnou a zároveň protiplísňovou úpravou. Vlákna textilie jsou velmi pevná, odolná proti ultrafia­lovému záření a textilie je opatřena anti­statickou úpravou, aby odpuzovala prach a nečistoty z okolí. Doporučujeme kupo­vat markýzy pouze u renomovaných firem včetně montáže se zárukou. Dále dopo­ručujeme používat markýzy s elektromo­torem, které jsou opatřeny senzorem síly větru a automaticky markýzu zatáhnou, když vítr přesáhne kritickou hranici.
 
Markýzy se nám skvěle osvědči­ly. Když je vysuneme, udržuje se i při největších venkovních vedrech teplo­ta uvnitř domu na úrovni 23 až 25 °C po celý den. Navíc nám dřevěná per­gola a markýza stíní a současně chrání dřevěnou jižní terasu, na níž je i v nejleplejších letních dnech příjemné po­sezení.
 

Závěr

 
Při stavbě dřevěného pasivního nebo nízkoenergetického domu je třeba po­čítat s tím, že dřevostavby mají menší tepelnou stabilitu, a tedy i sklon k pře­hřívání. Může nastat situace, kdy je dům sice v neletních obdobích energe­ticky velmi úsporný, v horkých letních dnech se ale přehřívá, což výrazně zhor­šuje komfort bydlení. V takovém přípa­dě roste význam zastínění. Instalace ně­kterého ze stínicích prvků ale nezname­ná jen vytvořit aktuálně potřebný stín. Je třeba vzít v úvahu i širší aspekty to­hoto kroku. Při stínění interiérů se nabí­zí několik různých principů řešení. Nám se osvědčily pergoly a výsuvné marký­zy, jejichž rozměr a míru stínění lze re­gulovat. Tyto markýzy poskytují stínění až několik metrů od fasády nebo je lze zcela zatáhnout. Ovládají se za použití elektromotoru a dálkového, bezdrátové­ho ovladače, mají programovatelné ovlá­dání, do něhož jsou integrována i čidla větru a intenzity slunečního záření, tak­že markýza může „inteligentně“ reagovat na změny vnějších podmínek.
 
Obr. 1. Jižní strana tří řadových domů v roce 2006
Obr. 2. Jižní strana tří řa­dových domů v roce 2010
Obr. 3. Pohled na vysunutou markýzu