časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem
8. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 8. 7. 2020.

Činnost odborných organizací
Oznam: LUMEN V4 2020 je zrušený
Co je nového v CIE, duben 2020

Příslušenství osvětlovacích soustav
Foxtrot jako „Master Control“ v Hotelu Breukelen
Regulátory osvětlení – řízení osvětlení na konstantní úroveň

FORTIMO LED modul

|

Ing. Luděk Hladký, Ph.D.,
Philips ČR s. r. o., divize Lighting OEM
 

Úvod

 
Nová éra všeobecného osvětlování je charakterizována osvětlením polovodičo­vými prvky – světelnými diodami (LED). Výrobci svítidel a osvětlovací techniky hledají optimální možnosti, jak využít tyto světelné zdroje ve svém sortimentu svítidel. Světelná dioda generuje světelné záření při průchodu proudu polovodičo­vým přechodem a využívá jiný fyzikální princip než teplotní nebo výbojové svě­telné zdroje. Má mnoho vlastností, kte­rými se od ostatních světelných zdrojů odlišuje. Nové záměry jsou nejvíce patr­né v konstrukci svítidel, a to především v oblasti řešení teplotního režimu, optic­kého systému, možnostech stmívání, ply­nule nastavitelné změny barvy a teploty chromatičnosti.
 
Polovodičový přechod vyzařuje vel­mi úzké spektrum záření, které je v pod­statě monochromatické. V současnosti jsou na trhu světelné diody všech po­třebných barev. Bílou barvu lze vytvo­řit pomocí RGB čipů v jednom pouzd­ru nebo prostřednictvím jednoho čipu s vrstvou luminoforu, který částečně převede záření na vlnové délky viditel­ného spektra.
 
Velmi zajímavé jsou nové způsoby použití pro celkové nebo místní osvět­lení, kde se světelné diody začínají pro­sazovat místo běžných světelných zdro­jů v podobě LED modulů. Společnost Philips uvedla na trh několik typů LED modulů Fortimo, které umožňují tradič­ním výrobcům svítidel snadno a spoleh­livě přijmout světelné diody s velkým vý­stupním světelným tokem, vysokým měr­ným výkonem a dlouhým životem. LED moduly Fortimo jsou určeny pro svítidla v těchto osvětlovacích soustavách:
 • kancelářských prostor (reprezentativní prostory, zasedací místnosti apod.),
 • veřejných budov (kina, divadla, plavec­ké bazény, výstavní haly),
 • hotelových lobby a recepcí,
 • obchodů (luxusní obchody, supermar­kety – sekce řeznictví, pečiva atd.),
 • venkovního osvětlení (pozemní komu­nikace, rezidenční oblasti, parky).
LED modul Fortimo (kromě verze Spot) je založen na speciální patentované konstrukci vzdáleného luminoforu, zajiš­ťující velký měrný výkon systému. Na des­ce plošných spojů jsou umístěny velmi výkonné modré světelné diody. Modré světlo prostupuje směšovací komorou a je částečně transformováno na luminoforo­vém difuzoru do delších vlnových délek žluté oblasti spektra. Výsledkem je svět­lo bílé barvy. Teplotu chromatičnosti lze ovlivňovat právě množstvím a druhem lu­minoforu. Navíc modul nevyzařuje žádné ultrafialové ani infračervené záření, a díky tomu osvětlované předměty nedegradu­jí. Garantované rozměry a tvary vytváře­jí stabilní platformu pro výrobce svítidel ve vztahu k jejich současnému i budou­címu sortimentu svítidel.
 
Skupina modulů se po­stupně rozšiřuje v závislosti na rychle rostoucí účinnos­ti diod LED. V současnosti jsou na trhu tyto LED moduly od firmy Philips:
 • Fortimo Downlight DLM,
 • Fortimo Spot SLM,
 • Fortimo Twistable TDLM,
 • Fortimo Linear LLM,
 • Fortimo Food,
 • Lexel.
Fortimo DLM
 
Systém Fortimo LED DLM se skládá ze zdroje s přímým vyzařováním, tzv. down­tight modulu, a předřadní­ku (obr. 1). V současnosti je na trh uváděna řada se jmeno­vitým světelným tokem 1 100, 2 000 a 3 000 lm. Měrný výkon systému včetně ztrát v před­řadníku dosahuje až 77 lm/W. Připočte-li se vysoká účinnost optického systému (až 95 %), dosahuje celková účinnost sví­tidla ve srovnání s konvenční­mi konstrukcemi osazenými kompaktními zářivkami vý­razně vyšších hodnot.
 
Měrný výkon LED se rychle zvětšuje, proto je zvolena jme­novitá řada podle světelného toku, nikoliv podle příkonu světelného zdroje. V každé nové generaci je nižší pří­kon modulu, a měrný výkon se tím zvětšu­je. LED modul zajišťuje během svého ži­vota stabilní teplotu chromatičnosti, a to ve dvou provedeních 3 000 a 4 000 K. Tak zvaný multiwattový předřadník umož­ňuje automatické rozpoznání potřebné­ho příkonu pro jmenovitou řadu modu­lu. Čtvercová podstava modulu zaručuje optimální odvedení tepla ve třech smě­rech s podporou pasivního nebo kom­paktnějšího aktivního chladiče, který je uchycován přímo k modulu šrouby nebo pomocí speciálních drážek pro nasunutí. Aktiv­ní chladič je možné napájet přímo z předřadníku s vý­stupem 12 V. Příklad svíti­dla s aktivním chlazením je na obr. 2 a obr. 3. Pro op­timální teplotní režim mo­dulu lze využít speciálně vy­vinuté chladiče společnosti Nuventix nebo AVC.
 
Servisní doba života mo­dulu je 50 000 h při provoz­ní teplotě na kontrolním bodě Tc = 65 °C. Standard­ní předřadník je nainstalo­ván v přímém svítidle typu downlight. Větší flexibili­tu, kompaktnější vzhled svítidla a jednoduchou in­stalaci umožňuje nezávislý předřadník Fortimo LED DLM Independent. Stmí­vat LED modul lze stmíva­telným předřadníkem For­timo LED DLM TD, který je možné ovládat prostřed­nictvím řídicí fáze Touch&­Dim nebo protokolu DALI. LED modulový systém lze tak snadno využít v kom­binaci s řídicími jednotka­mi Occuplus nebo Actilum, které zajišťují maximální energetickou úsporu po­mocí senzoru denní osvět­lenosti a pohybu osob. V režimu stmívání se navíc zvyšuje měrný výkon až o 30 %. Novinkou je kompaktnější předřadník Xi­tanium pro verzi 1 100 lm.
 

Fortimo Spot

 
LED SLM modul Fortimo je kompakt­ní systém určený pro akcentové osvětlení s vysokou energetickou účinností a dlou­hým životem (50 000 h), ideální je pro osvětlení v obchodech, restauracích, ho­telích, muzeích, galeriích apod.
 
Modul je charakteristický kruhovou základnou osazenou bílými diodami LED s jmenovitým světelným tokem 1 100 nebo 2 000 lm a s úhly poloviční svítivosti 15, 25 a 40°. V současnosti svým měrným vý­konem konkuruje halogenovým žárov­kám do příkonu 75 W či kompaktní ha­logenidové výbojce 20 W. Fortimo Spot je provozováno s předřadníky pro mo­dul DLM nebo v kombinaci s předřadní­kem Xitanium. Příklad lištového systému se svítidlem osazeným SLM modulem je uveden na obr. 5.
 

Fortimo Twistable

 
LED TDLM systém Fortimo je kom­paktní miniaturizovaný LED modul s in­tegrovaným předřadníkem s patentovanou konstrukcí vzdáleného luminoforu (obr. 6). Modul je určen pro všeobecné osvětlení v obchodech, restauracích, hotelích, gale­riích, zdravotnických pracovištích apod.
 
V současné době představuje konku­renci pro svítidla s halogenovými žárovka­mi do 50 W a tradičními přímými svítidly typu downlight s kompaktními zářivka­mi 2× 18 W. Výjimečný design uvedené­ho LED modulu mu zaručuje život mezi 25 000 až 50 000 h v závislosti na teplot­ním zatížení. Speciální patice zajišťuje snadnou výměnu při servisním zásahu nebo při požadavku na změnu teploty chromatičnosti.
 
Jmenovitý světelný tok 1 100 lm a in­dex podání barev 80 s teplotou chromatič­nosti 2 700, 3 000 a 4 000 K vybízí k náhra­dě přímých svítidel s halogenovými zdro­ji. Běžně je tak návratnost LED TDLM modulu Fortima přibližně dva roky.
 

Fortimo Linear

 
LED LLM Fortimo (obr. 7) je modul primárně určený pro venkovní svítidla v úlohách, jako je osvětlení rezidenč­ních oblastí, městských center, náměstí, parků a budov. S příchodem nové ge­nerace s vyšším jmenovitým světelným tokem 3 000 a 4 500 lm umožní osvět­lit pozemní komunikace s vyšší třídou osvětlení.
 
Hlavní charakteristikou modulu je konstantní světelný tok v průběhu živo­ta, což umožňuje oproti běžným osvět­lovacím soustavám, které vyžadují ná­vrh osvětlení s udržovacím činitelem světelného zdroje, uspořit elektrickou energii již od počátku jeho instalace. Tvar a rozměry modulu dovolují přes­něji distribuovat světelný tok na osvět­lovanou oblast pozemní komunika­ce. Ve spojení s vhodnou optikou svíti­dla lze výrazně omezit světelný přesah do míst mimo zrakový úkol. Při nižším dopravním toku na pozemní komunika­ci v nočních hodinách je možné v kom­binaci s elektronickým stmívatelným předřadníkem snížit výstupní světelný tok modulu. Tím je možné zajistit další úsporu elektrické energie a omezit ruši­vý jas noční oblohy. Modelové svítidlo pro osvětlení pozemních komunikací je uvedeno na obr. 8.
 
Jmenovitý světelný tok modulu dosa­huje 1 100 až 4 500 lm při teplotě chro­matičnosti 3 000 a 4 000 K, indexu podá­ní barev 75 a garantovaném servisním ži­votě 50 000 h.
 

Fortimo Food

 
Modul Fortimo LED DLM Food je určen k osvětlování v potravinářském průmyslu. Výrobci svítidel v současné době pro tuto speciální oblast využíva­jí tzv. bílou vysokotlakou sodíkovou vý­bojku – Philips WhiteSON – s velkou schopností prokres­lit barvy ovoce, zeleniny, masa apod. Důležitá je především schopnost zvýraznit červe­nou barvu.
 
Výbojka ve srovnání s mo­dulem Fortimo LED DLM Food vykazuje vyšší energe­tickou náročnost a potřebu časté výměny. Výhodou mo­dulu je i to, že nevyzařuje v ultrafialové ani infračerve­né oblasti spektra, což umož­ňuje řídit teplotu okolí osvět­lovaných potravin. Pro optimální podá­ní barev je modul vybaven speciálním senzorem a řídicí jednotkou k udržení konstantní teploty chromatičnosti bě­hem provozu.
 

Lexel

 
Tisíce odstínů bílého nebo barevného světla, tak lze označit LED modul umož­ňující vytvořit odpovídající atmosféru změnou teploty chromatičnosti v rozsahu 2 700 až 6 500 K. Lexel LED modul, resp. jeho tvar, velikost, jmenovitý světelný tok, jak je tomu u všech modulů, jsou garan­továny i do daleké budoucnosti. Modul je stmívatelný prostřednictvím rozhraní DMX/RDM nebo DALI. Nyní jsou do­stupné dvě verze: Lexel DLM (obr. 9) a Lexel SLM (obr. 5).
 
K řízení LED modulů jsou určena ří­dicí tlačítka nové moderní řady ToBeTou­ched na platformě protokolu DALI, DMX nebo IR (obr. 10). Tato tlačítka umožňu­jí spínání, stmívání, změnu teploty chro­matičnosti, změnu barev a uložení oblí­beného nastavení.
 

Závěr

 
LED moduly Fortimo výrazně usnad­ňují zavádění světelných diod do tra­diční výroby svítidel, a nabízejí tak vý­robcům svítidel a osvětlovací techniky unikátní světelný zdroj garantující vý­hody LED světelných zdrojů. V procesu návrhu svítidla přesto zůstávají některé technické problémy; jde především o ře­šení teplotního režimu a optického sys­tému. Vhodně navržený chladič zajistí dlouhý život systému a vhodně navrže­ný reflektor umožní vyšší účinnost op­tického systému v porovnání s běžnou konstrukcí. Hodnota měrného výkonu LED modulů s každou novou generací výrazně roste. Sortiment je průběžně rozšiřován o svítidla vyššího jmenovité­ho světelného toku. LED moduly jsou v současné době požadovány architek­ty a investory a stávají se inspirací pro projektanty a elektromontážní společ­nosti při realizaci projektů osvětlova­cích soustav.
 
Kontakty:
Libor Štědroň
Sales manager OEM CZ&SK
tel.: +420 602 252 625
fax: +420 233 099 325
http://www.philips.cz (Philips OEM Portal)
 
Luděk Hladký
Key account manager OEM CZ&SK
tel.: + 420 775 856 405
fax: +420 233 099 325
http://www.philips.cz  (Philips OEM Portal)
 
Philips Česká republika s. r. o.
Šafránkova 1
155 00 Praha 5
 
Obr. 1. LED modul DLM od Philips
Obr. 2. Přímé svítidlo typu downlight s modulem Fortimo DLM (foto společnost OMS)
Obr. 3. Přímé svítidlo typu downlight s modulem Fortimo DLM (foto společnost Halla)
Obr. 4. LED modul SLM od Philips
Obr. 5. Svítidlo s LED SLM modulem na liště
Obr. 6. LED modul TDLM od Philips
Obr. 7. LED modul LLM od Philips
Obr. 8. LED modul LLM od Philips ve svítidle
Obr. 9. LED LEXEL DLM modul od Philips

Obr. 10. Řídicí tlačítka ToBeTouched od Philips