Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2017 vyšlo tiskem
17. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned.

Veletrhy a výstavy
Inspirativní osvětlení ze zahraničních veletrhů 

Příslušenství osvětlovacích soustav
Na osvětlení provozu lze šetřit s minimem investic
Maxos fusion – nový rychlomontážní systém Philips
Inteligentní řešení DALISYS® pro řízení osvětlení

Aktuality

Vše pro stavbu a interiér najdou návštěvníci na březnovém souboru veletrhů Stovky českých i zahraničních společností se představí na největším jarním souboru…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

Festival světla BLIK BLIK opět rozsvítí Plzeň Třetí ročník plzeňského festivalu Blik Blik se chystá na pátek 17. a sobotu 18. března.…

Kurz osvětlovací techniky XXXIII – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Více aktualit

Denní osvětlení místnosti s okny ve fasádě a ve střeše

1. Úvod

Snaha o maximální využití prostoru vede k návrhu budov s obytným podkrovím i k realizaci půdních vestaveb a nástaveb existujících objektů. Ve všech těchto případech vyvstává požadavek na dostatečné prosvětlení podstřešních částí budovy [1], [2]. V podkroví, kde je v mnoha případech boční osvětlení nedostatečné nebo z různých důvodů vůbec není možné, nacházejí uplatnění střešní okna.

Střešní okno jako stavební prvek si získalo oblibu především v obytných budovách, ale často se zabudovává i ve stavbách občanského vybavení. Výhody střešního okna jsou zřejmé. Střešní okno nevyžaduje náročné zásahy do nosné konstrukce střechy a příliš nemění architektonický vzhled budovy, což je využíváno zvláště při rekonstrukci starších budov i památkově chráněných objektů.

2. Posouzení denního osvětlení místnosti

Denní osvětlení střešním oknem v porovnání s bočním osvětlovacím otvorem stejné prosklené plochy i výšky parapetu bylo posouzeno pro vybranou obytnou podkrovní místnost o půdorysných rozměrech 3,2 × 4,0 m a světlé výšce 2,5 m.

Místnost je osvětlována střešním oknem o rozměrech 1,14 × 1,4 m, výška parapetu je 0,9 m. Okno je umístěno ve střešní rovině o sklonu 45°. Výsledky posouzení denního osvětlení byly porovnány s výpočty pro danou místnost osvětlovanou svislým oknem stejných rozměrů. Dále byla posouzena uvedená místnost osvětlovaná dvěma střešními okny v porovnání s okny svislými, obojí o rozměrech 2 × 0,94 × 1,4 m, výška okenních parapetů 0,9 m.

Osvětlenost místnosti charakterizovaná činitelem denní osvětlenosti D (%) byla ve všech posouzeních stanovena pro síť kontrolních bodů na pracovní rovině ve výšce 850 mm nad podlahou za předpokladu rovnoměrně zatažené CIE oblohy a tmavého terénu [2], [3]. Porovnání bylo vyhodnocováno v počítačovém programu DEN-DQL [4].

Výpočty činitele denní osvětlenosti byly provedeny pro tyto vstupní údaje:

  •  činitele odrazu stropu 0,70, stěn 0,55, podlahy 0,30, okenního ostění 0,70, okolního terénu 0,10,
  • činitel prostupu zasklení okna (izolační dvojsklo 0,80),
  • činitel znečištění okna z vnitřní strany 0,90, z vnější strany 0,80.

Grafické znázornění rozložení izočar o stejném činiteli denní osvětlenosti D (%) na pracovní rovině a porovnání minimálních (Dmin), maximálních (Dmax) i průměrných (Dprům) hodnot včetně jeho oblohové složky Ds i vnitřní odražené složky Di a rovnoměrnosti osvětlení r = Dmin/Dmax je uvedeno na obr. 1 a obr. 2. Ve výpočtech nebyly zadány žádné vnější stínící překážky, z toho důvodu je vnější odražená složka činitele denní osvětlenosti De nulová.

3. Závěr

V příspěvku bylo uvedeno posouzení podkrovní místnosti osvětlované okny v porovnání s variantou osvětlení střešními okny osazenými do šikmé střechy. Z uvedených výsledků posouzení je zřejmé, že střešní okna poskytují vyšší osvětlenost interiéru v porovnání s okny svislými. Střešní okno umožňuje, aby denní světlo dopadalo do místnosti shora, což může být výhodou hlavně v městské zá-stavbě a tam, kde jsou svislá okna stíněna venkovními překážkami. V takovém případě jsou místnosti se svislými okny osvětlovány z velké části světlem, které nepřichází přímo z oblohy, ale odráží se od fasád protějších domů, terénu a okolních překážek.

U střešního okna je možnost využít oblohové světlo v celé jeho ploše. Optimální je navrhovat střešní okna s nižším parapetem, která umožní zrakové spojení s venkovním prostředím. U obytných místností by střešní okno mělo být osazeno tak, aby jeho spodní hrana byla max. 1 100 mm nad podlahou [5]. Menší rovnoměrnost denního osvětlení lze omezit vhodným umístěním jednotlivých střešních oken v souladu s rozlohou místnosti a s požadavky na předpokládanou zrakovou činnost. Je také možné kombinovat střešní okna s doplňkovými bočními osvětlovacími otvory.

Na závěr uvedených posouzení lze uvést následující shrnutí:

  • jas výpočtového modelu denního osvětlení místnosti je stanoven pro zataženou oblohu v zimě, kdy je jas v zenitu třikrát větší než jas u horizontu, což zvýhodňuje okna ve skloněných střešních rovinách oproti oknům zaskleným svisle, – světelný tok přicházející na vodorovnou pracovní rovinu shora střešním oknem je pro osvětlenost této roviny účinnější v porovnání se světelným tokem od bočního okna, který na pracovní rovinu dopadá tečně,
  • větší rovnoměrnost osvětlení při svislém zasklení, která se projevila v uvedeném posouzení, je neopomenutelnou výhodou svislého zasklení oproti zasklení oknem ve skloněné střešní rovině.
  • střešní okna tedy umožňují vyšší osvětlenost, nelze je však zcela upřednostňovat oproti svislým oknům; z praxe je známo, že v podkrovních prostorách může působit denní světlo ze střešních oken nepříjemně z důvodu malé rovnoměrnosti osvětlení v hloubce místností.

doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Česká společnost pro osvětlování
doc. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D., Fakulta stavební VUT v Brně

Recenze: doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D., Stavební fakulta ČVUT v Praze

Literatura:

[1] ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 Obytné budovy.
[2] RYBÁR, P. a kol.: Denní osvětlení a oslunění budov. Era, Brno, 2002.
[3] ČSN 730580-1:2007 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky.
[4] MAIXNER, T.: Počítačový program DEN- DQL.
[5] ČSN 730580-2:2007 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov. 

Obr. 1. Porovnání denního osvětlení místnosti se střešním oknem a se svislým oknem
Obr. 2. Porovnání denního osvětlení místnosti se dvěma střešními okny a se dvěma svislými okny