časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Tipy a triky při instalaci přepěťových ochran (část 23)

Civilní ochrana obyvatelstva a její ochrana před účinky blesku
 
Jan Hájek, organizační složka Praha, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG
Dalibor Šalanský, člen ILPC, Luma Plus, s. r. o.
 
V posledních několika letech se investovaly obrovské finanční prostředky do systému včasného varování (sirény) obyvatelstva před různými katastrofami ať již způsobenými lidmi nebo přírodou. Jak je v našich podmínkách běžné mnohdy bez ohledu na ochranu před bleskem, a to i v těch případech, kdy by stačilo udělat opravdu velmi málo. Vzhledem k ceně instalovaného zařízení se vyplatí zvažovat nejenom ochranu majetku a osob pod takovouto sirénou, ale i ochranu sirény samotné, a to navíc v okamžiku, kdy je výrobci těchto sirén ochrana před bleskem opakovaně v dokumentech vyžadována.
 

Úvod

 
Ale dost hořekování nad již rozlitým mlékem. Pojďme se soustředit na nové nebo již instalované aplikace, kde je třeba odstranit všechna rizika, jež může vyvolat úder blesku. Úkolem je především zabránit škodám a zraněním při zavlečení bleskového proudu.
 
Prvním krokem, který bychom měli udělat, je analýza rizika pro danou aplikaci. Zde si nelze dovolit s ohledem na důležitost zařízení pouhý odhad rizika, ale je třeba provést jeho výpočet (díky Milanovu softwaru, který je na http://www.kniSka.eu zdarma ke stažení, je to záležitost několika málo desítek minut). Vzhledem k tomu, že jde o zařízení, na jehož správném fungování velmi záleží i po bouřce, nikoho nepřekvapí, že vyjde většinou z důvodu priority jeho funkce hladina ochrany před bleskem LPL II. Bude-li tato siréna instalována na objektu, kde je zřízeno třeba zrovna krizové centrum, může to být i LPL I.
 
Nyní se, tak jako vždy, rozdělí naše snažení do dvou alternativních cest: na variantu s oddáleným hromosvodem a na variantu s připojením na jímací soustavu, tj. na vyrovnání bleskových proudů pomocí svodičů typu 1.
 
V obou případech se vychází z toho, že v hlavním rozváděči objektu je již umístěn svodič bleskových proudů typu 1, DEHNventil M TN-C.
 

Varianta oddálení – izolovaný hromosvod

 
Nejprve je třeba důkladně zkontrolovat střechu, zda není materiál střechy vodivý. Tomuto kroku by měla být věnována opravdu velká pozornost. Z vlastní zkušenosti víme, že i to, co vypadá jako nevodivá střecha, může být dost vodivé (kovové nosníky, parotěsné fólie nebo i např. betonové tašky na staré plechové střeše). Po pečlivém ověření nevodivosti střechy, lze přistoupit k vlastnímu oddalování.
 
Většinou jde o objekty, které patří městům či státním organizacím, a tak je z převážné většiny případů ochrana před bleskem plně v souladu s ČSN 34 1390, která je v současné době již zrušena. Oproti LPL II vychází menší počet svodů, což se ale zohlední v již známém výpočtu dostatečné vzdálenosti s podle ČSN EN 62305-3 (Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života). Pro výpočet je nejpohodlnější využít některý ze softwarů (viz Milanův software zdarma). Vyjde-li dostatečná vzdálenost s v rozumných hodnotách, začneme přemýšlet, jak nejlépe vytvořit ochranný prostor pro sirénu a z jakých materiálů ho zkompletovat.
 
Při ideální kombinaci je snaha nejprve vytvořit oddálený hromosvod co nejjednodušeji, a to za pomoci spolehlivých konstrukčních prvků DEHNiso Combi (obr. 1). Jde o set X2-A200, stejně jako v případě ochrany antény.
 
Pokud by byl s takto jednoduchým provedením oddáleného hromosvodu nějaký problém (např. stabilita za větru nebo prostor na některé straně stožáru, kde by bylo složité upevnit držáky oddáleného jímače nebo dodržet dostatečnou vzdálenost), volí se varianty sice dražší, ale ve větru stabilnější.
 
Těmito variantami jsou izolované vodiče HVI Light nebo HVI. V tomto případě se nejprve pokusíme vytvořit oddálený hromosvod pomocí sady DEHNcon H, což je set izolované trubky s jímačem a s izolovaným svodem. Podrobnosti instalace s izolovanými vodiči byly již řešeny v předchozích dílech (v části 18,19 a 20) tohoto seriálu. Zmíněné řešení je patrné z obr. 2.
 
Vodiče vstupující do objektu se chrání svodiči přepětí podle konkrétně používaného napětí – v tomto případě doporučujeme zvážit použití DEHNguard S v provedení do 48 V (obj. č. 952 078 – viz obr. 3). Anténní vodiče se ochrání na stejném místě svodičem DEHNgate FF TV (obj. č. 909703 – viz obr. 4). Ve všech případech jde o svodiče přepětí, to je výhoda oddáleného hromosvodu.
 
Toto vše je třeba realizovat co nejblíže vstupu vodičů do objektu a pokud by to znamenalo přerušit vodiče a nalézt místo pro rozváděč, použijí se stíněné vodiče nebo kovová řádně uzemněná trubka. To vše samozřejmě platí při vzdálenostech do zhruba 5 m. Je-li tato vzdálenost větší, nezbude nic jiného, než prostě nějaké to místo k instalaci krabice pro svodiče někde najít.
 
Na vodiče vstupující do zařízení stačí použít pouze svodiče přepětí a i v tomto případě doporučujeme volit DEHNguard LI (obr. 5), neboť jde o svodič typu 2 s nejlepšími parametry na trhu. Podobný způsobem je třeba chránit také komunikační linky (CAN, RS-232,RS-485 ISDN), ale to je snad již v současné době považováno za samozřejmost.
 

Varianta spojení všeho se vším – potenciálové vyrovnání bleskového proudu

 
Tuto variantu volíme v případě vodivé střechy nebo nepovede-li se levně oddálit jímací soustavu. Při seriózním postupu se důkladně porovnají všechny náklady a zbytkové riziko pro konkrétní aplikaci a lidi v daném objektu. Nebude překvapením, bude-li se varianta oddálení jevit nejenom levnější, ale také méně kompromisní.
 
Nejprve je třeba se pokusit dostat aplikaci do ochranného prostoru jímací soustavy, třeba vztyčením jímače u nějakého komína. Proč? Čím dále od reproduktorů bude místo zásahu bleskem, tím menší část bleskového proudu poteče po vodičích, které míří do objektu. Nepovede-li se to, alespoň se lze pokusit zajistit pomocným jímačem na stožáru, aby nedošlo k úderu blesku do trumpet nebo přijímací antény, ale do tohoto jímače. Pak už zbývá pouze co nejlépe spojit stožárek s jímací soustavou a vodivou střechou (je-li vodivá).
 
Dále je třeba věnovat pozornost provoznímu napětí vodičů vedoucích k reproduktorům. Pohybuje-li se v rozmezí hodnot do 48 V, nezbude nic jiného, než použít svodič bleskových proudů DEHNbloc M 150 (obj. č. 961110) pro potenciálové vyrovnání všech vodičů. Jejich průřez se u případů, se kterými jsme se setkali, pohyboval mezi 1,5 až 2,5 mm2 – takovéto vodiče se při průchodu bleskového proudu většinou neodpaří. Bohužel vzhledem k tomu, že fyzika funguje tak, jak nás na základní škole učili – a tento článek je toho důkazem – je třeba vytvořit pro tyto svodiče místo, které by mělo být co nejblíže vstupu pod střechu. Pro jejich správnou funkci je třeba natáhnout od HEP (hlavní ekvipotenciální přípojnice) měděný vodič 16 až 25 mm2, a to nejlépe dvěma slaněnými vodiči.
 
Obdobným způsobem se chrání datové vodiče, které mnohdy míří k anténce umístěné u sirény. Místo instalace je stejné jako to, kde budou instalovány svodiče na vodičích k reproduktorům. Tady opravdu záleží na použitém systému komunikace. Pro potřeby tohoto článku lze použít např. přístroj DEHNgate GFF TV (obj. č. 909705), který je vhodný pro analogové i digitální vysílání na frekvencích do 2,4 GHz.
 
Pro ochranu napájení se u ústředny instaluje některý běžný svodič přepětí, jako např. DEHNguart TN-S (obj. č. 952400).
 
Ochrana před bleskem pro systémy včasného varování obyvatelstva je stejně jednoduchá jako ochrana jakékoliv jiné aplikace na střeše pouze s tím rozdílem, že zde si nemůžeme dovolit obětovat varovné zařízení.
 
(pokračování)
 
Obr. 1. Konstrukční prvky DEHNiso Combi
Obr. 2. Příklad instalace s izolovanými vodiči
Obr. 3. Ochrana vstupních vodičů svodičem přepětí DEHNguard
Obr. 4. Ochrana anténních vodičů svodičem přepětí DEHNgate FF TV
Obr. 5. Svodiče přepětí DEHNguard LI