Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

Systémy průmyslových konektorů

Vojtěch Němeček, Schmachtl CZ, spol. s r. o.
 
Průmyslové konektory jsou díky svým charakteristickým vlastnostem nedílnou součástí většiny výrobních zařízení a automatizovaných průmyslových systémů. Jsou robustní, vy­značují se dobrou mechanickou odolností, splňují náročné požadavky vyplývající z pou­žití v agresivním prostředí. Díky své spolehlivosti nacházejí uplatnění v mnoha průmyslo­vých aplikacích.
 
Vedle uvedených předností vyplývajících z mechanické odolnosti mají ještě jednu ne­zanedbatelnou výhodu – šetří pracovní čas. Jejich použití výrazně usnadňuje instalaci jednotlivých součástí výrobních systémů, a zkracuje tak potřebnou dobu k sestavení těchto celků.
 
Základní sestava konektorů Wieland revos je tvořena čtyřmi částmi:
  • vidlicovým kontaktním dílem,
  • zásuvkovým kontaktním dílem,
  • horním konektorovým krytem,
  • dolním konektorovým krytem.
Pomocí těchto základních konektoro­vých dílů je možné vytvářet konektorové sestavy, které se navzájem liší počtem pólů a proudovou zatížitelností. Produktová řada revos BASIC (obr. 1), která je základní řa­dou produktového sortimentu průmyslových konektorů společnosti Wieland, poskytu­je možnost vytvoření 6-, 10-, 16-, 24-, 32- a 48pólových konektorových sestav s prou­dovou zatížitelností 16, 35 (6 pólů) nebo 82 A (4 póly).
 
Produktová řada revos MINI (obr. 2) umožňuje vytvářet 3-, 4-, 7- a 8pólové se­stavy. Konektorové sestavy této řady se vyznačují tím, že do kteréhokoliv horního nebo dolního konektorového krytu, ať plas­tového nebo kovového, je možné namon­tovat kterýkoliv kontaktní díl, ať 3-, 4-, 7- nebo 8pólový.
 
Zásuvkové a vidlicové kontaktní díly po­skytují vždy jednu z níže uvedených možnos­tí připojení vodičů:
  • šroubové spojení,
  • spojení pomocí klecové pružiny,
  • zalisování kontaktů.
Horní a dolní konektorové kryty plní funk­ci ochrany kontaktních dílů proti vnějším me­chanickým vlivům a zabraňují průniku stří­kající vody nebo prachu do konektorového spojení. Je-li konektor zapojen, plastové za­jišťovací páky osazené na dolním nebo hor­ním konektorovém krytu brání v rozpojení konektoru v důsledku působení vnějších vli­vů. Tyto páky jsou vyrobeny z bezhalogeno­vého materiálu, jsou odolné proti mechanic­kému opotřebení, vlhkosti a UV záření.
 
Dolní konektorové kryty jsou konstruo­vány k montáži na panel a bývají zpravidla vybaveny těsněním. Vyrábějí se buď jako otevřené (s otevřeným dnem), nebo jako uzavřené (s jednou nebo dvěma průchodka­mi – obr. 3). Některé typy dolních konektoro­vých krytů jsou osazeny ochranným víčkem (obr. 4), které chrání kontaktní díl proti vněj­ším vlivům, je-li konektor rozpojen.
 
Horní konektorové kryty jsou používá­ny typicky jako zakončení kabelů a těsně­ním vybaveny obvykle nebývají. V případě potřeby vytvoření volného kabelového spo­jení je možné využít horních konektorových krytů osazených zajišťovacími pákami a těs­něním (obr. 5).
 
V aplikacích, kde je použito více konekto­rových sestav se stejným počtem pólů a kde je třeba zabezpečit, aby při jejich zapojová­ní nedošlo k záměně, je možné využít kó­dovacích kolíků, jejichž pomocí lze vytvo­řit až šest kombinací pro každý typ konek­torové sestavy.
 
Součástí produktové řady Wieland revos je i široký sortiment příslušenství. Jedná se o upevňovací rámy s možností nacvaknutí na lištu DIN, panelové záslepky, panelo­vé redukce, standardní kabelové průchodky pro konektorové kryty, kabelové průchodky s krytím IP68, průchodky pro aplikace nároč­né na elektromagnetickou kompatibilitu, prů­chodky s ochranou proti vytržení kabelu, re­dukční a expanzní díly, plastové nebo kovo­vé záslepky kabelových vývodů, samostatná ochranná víčka pro horní nebo dolní konek­torové kryty, nářadí na odizolování vodičů, nářadí na lisování kontaktů, svorkovnicové adaptéry, propojovací můstky pro svorkov­nicové adaptéry, popisovací štítky.
 
Součástí produktové řady Wieland revos jsou i konektorové díly do prostředí s ne­bezpečím výbuchu (revos EX – obr. 6), ko­nektorové kryty a sestavy pro datové ka­bely (revos IT), sestavy s D-Sub konektory nebo horní a dolní kryty určené pro aplika­ce se zvýšenými nároky na elektromagnetic­kou kompatibilitu. Pro instalace, které se vy­značují velkými požadavky na miniaturiza­ci, jsou vhodné malé konektorové díly revos MINI. Produkty revos FLEX umožňují vytvá­řet modulární spojení vodičů pro větší prou­dy, modulů USB, modulů Profibus, pneuma­tických modulů, modulů pro RJ45 a modulů pro vyšší napětí.
 

Novinka

 
Společnost Wieland uvádí na trh sérii kon­taktních konektorových dílů revos DD s vel­kou hustotou kontaktů. Tyto kontaktní díly jsou dodávány v provedení s 24, 42, 72 a 108 póly + zemní vodič. Jsou určeny k instalaci do konektorových krytů řady revos BASIC, o velikostech 6, 10, 16 a 24. Jmenovité napě­tí uvedených kontaktních dílů je 250 V, jme­novitý proud je 10 A. Připojení vodičů je ře­šeno zalisováním kontaktů.
 
Zájemci o podrobné informace o uvedených produktových řadách průmyslových konektorů, konektorových dílech a příslušenství mohou kontaktovat zaměstnance společnosti Schmachtl CZ nebo navštívit internetové stránky:
 
 
Obr. 1. Konektorová sestava revos BASIC
Obr. 2. Konektorová sestava revos MINI
Obr. 3. Dolní kryt uzavřený
Obr. 4. Dolní kryt s víčkem
Obr. 5. Horní kryt se zajišťovacími pákami
Obr. 6. Horní kryt do prostředí s nebezpečím výbuchu