časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Systémy průmyslových konektorů

Vojtěch Němeček, Schmachtl CZ, spol. s r. o.
 
Průmyslové konektory jsou díky svým charakteristickým vlastnostem nedílnou součástí většiny výrobních zařízení a automatizovaných průmyslových systémů. Jsou robustní, vy­značují se dobrou mechanickou odolností, splňují náročné požadavky vyplývající z pou­žití v agresivním prostředí. Díky své spolehlivosti nacházejí uplatnění v mnoha průmyslo­vých aplikacích.
 
Vedle uvedených předností vyplývajících z mechanické odolnosti mají ještě jednu ne­zanedbatelnou výhodu – šetří pracovní čas. Jejich použití výrazně usnadňuje instalaci jednotlivých součástí výrobních systémů, a zkracuje tak potřebnou dobu k sestavení těchto celků.
 
Základní sestava konektorů Wieland revos je tvořena čtyřmi částmi:
  • vidlicovým kontaktním dílem,
  • zásuvkovým kontaktním dílem,
  • horním konektorovým krytem,
  • dolním konektorovým krytem.
Pomocí těchto základních konektoro­vých dílů je možné vytvářet konektorové sestavy, které se navzájem liší počtem pólů a proudovou zatížitelností. Produktová řada revos BASIC (obr. 1), která je základní řa­dou produktového sortimentu průmyslových konektorů společnosti Wieland, poskytu­je možnost vytvoření 6-, 10-, 16-, 24-, 32- a 48pólových konektorových sestav s prou­dovou zatížitelností 16, 35 (6 pólů) nebo 82 A (4 póly).
 
Produktová řada revos MINI (obr. 2) umožňuje vytvářet 3-, 4-, 7- a 8pólové se­stavy. Konektorové sestavy této řady se vyznačují tím, že do kteréhokoliv horního nebo dolního konektorového krytu, ať plas­tového nebo kovového, je možné namon­tovat kterýkoliv kontaktní díl, ať 3-, 4-, 7- nebo 8pólový.
 
Zásuvkové a vidlicové kontaktní díly po­skytují vždy jednu z níže uvedených možnos­tí připojení vodičů:
  • šroubové spojení,
  • spojení pomocí klecové pružiny,
  • zalisování kontaktů.
Horní a dolní konektorové kryty plní funk­ci ochrany kontaktních dílů proti vnějším me­chanickým vlivům a zabraňují průniku stří­kající vody nebo prachu do konektorového spojení. Je-li konektor zapojen, plastové za­jišťovací páky osazené na dolním nebo hor­ním konektorovém krytu brání v rozpojení konektoru v důsledku působení vnějších vli­vů. Tyto páky jsou vyrobeny z bezhalogeno­vého materiálu, jsou odolné proti mechanic­kému opotřebení, vlhkosti a UV záření.
 
Dolní konektorové kryty jsou konstruo­vány k montáži na panel a bývají zpravidla vybaveny těsněním. Vyrábějí se buď jako otevřené (s otevřeným dnem), nebo jako uzavřené (s jednou nebo dvěma průchodka­mi – obr. 3). Některé typy dolních konektoro­vých krytů jsou osazeny ochranným víčkem (obr. 4), které chrání kontaktní díl proti vněj­ším vlivům, je-li konektor rozpojen.
 
Horní konektorové kryty jsou používá­ny typicky jako zakončení kabelů a těsně­ním vybaveny obvykle nebývají. V případě potřeby vytvoření volného kabelového spo­jení je možné využít horních konektorových krytů osazených zajišťovacími pákami a těs­něním (obr. 5).
 
V aplikacích, kde je použito více konekto­rových sestav se stejným počtem pólů a kde je třeba zabezpečit, aby při jejich zapojová­ní nedošlo k záměně, je možné využít kó­dovacích kolíků, jejichž pomocí lze vytvo­řit až šest kombinací pro každý typ konek­torové sestavy.
 
Součástí produktové řady Wieland revos je i široký sortiment příslušenství. Jedná se o upevňovací rámy s možností nacvaknutí na lištu DIN, panelové záslepky, panelo­vé redukce, standardní kabelové průchodky pro konektorové kryty, kabelové průchodky s krytím IP68, průchodky pro aplikace nároč­né na elektromagnetickou kompatibilitu, prů­chodky s ochranou proti vytržení kabelu, re­dukční a expanzní díly, plastové nebo kovo­vé záslepky kabelových vývodů, samostatná ochranná víčka pro horní nebo dolní konek­torové kryty, nářadí na odizolování vodičů, nářadí na lisování kontaktů, svorkovnicové adaptéry, propojovací můstky pro svorkov­nicové adaptéry, popisovací štítky.
 
Součástí produktové řady Wieland revos jsou i konektorové díly do prostředí s ne­bezpečím výbuchu (revos EX – obr. 6), ko­nektorové kryty a sestavy pro datové ka­bely (revos IT), sestavy s D-Sub konektory nebo horní a dolní kryty určené pro aplika­ce se zvýšenými nároky na elektromagnetic­kou kompatibilitu. Pro instalace, které se vy­značují velkými požadavky na miniaturiza­ci, jsou vhodné malé konektorové díly revos MINI. Produkty revos FLEX umožňují vytvá­řet modulární spojení vodičů pro větší prou­dy, modulů USB, modulů Profibus, pneuma­tických modulů, modulů pro RJ45 a modulů pro vyšší napětí.
 

Novinka

 
Společnost Wieland uvádí na trh sérii kon­taktních konektorových dílů revos DD s vel­kou hustotou kontaktů. Tyto kontaktní díly jsou dodávány v provedení s 24, 42, 72 a 108 póly + zemní vodič. Jsou určeny k instalaci do konektorových krytů řady revos BASIC, o velikostech 6, 10, 16 a 24. Jmenovité napě­tí uvedených kontaktních dílů je 250 V, jme­novitý proud je 10 A. Připojení vodičů je ře­šeno zalisováním kontaktů.
 
Zájemci o podrobné informace o uvedených produktových řadách průmyslových konektorů, konektorových dílech a příslušenství mohou kontaktovat zaměstnance společnosti Schmachtl CZ nebo navštívit internetové stránky:
 
 
Obr. 1. Konektorová sestava revos BASIC
Obr. 2. Konektorová sestava revos MINI
Obr. 3. Dolní kryt uzavřený
Obr. 4. Dolní kryt s víčkem
Obr. 5. Horní kryt se zajišťovacími pákami
Obr. 6. Horní kryt do prostředí s nebezpečím výbuchu