časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Směrnice Evropského parlamentu a Rady

číslo 8-9/2003

elektrotechnické fórum

Směrnice Evropského parlamentu a Rady
ze dne 16. prosince 1999, č. 1999/92/ES, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených v prostředí s nebezpečím výbuchu aneb kdo je připraven, není překvapen

Ing. Jaroslav Melen, soudní znalec
z oboru bezpečnosti práce se specializací v elektrotechnice

1. Úvod

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se zásadami směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/92/ES ze dne 16. prosince 1999, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených v prostředí s nebezpečím výbuchu, které nepochybně budou zakotveny do našeho právního řádu, a v předstihu tak připravit podmínky pro jejich aplikaci do praxe.

Členské státy EU měly k dispozici čtyři roky, během nichž měly možnost přijmout právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto směrnicí. České republice k tomu, aby tuto směrnici transponovala do svého právního řádu, nezbylo mnoho času – konečný termín byl stanoven na 30. červen 2003.

Uvedený termín koresponduje s novelou NV č. 176/1997 Sb. – čl. II zákona č. 286/2000 Sb., podle níž bylo možné rovněž do 30. června 2003 uvádět na náš trh i stanovené výrobky, které mají původ v členských státech Evropského společenství (ES) a které nesplňovaly požadavky tohoto nařízení za předpokladu, že splňují všechny požadavky stanovené pro jejich uvádění na trh v členských státech ES. Mají tedy prokázání shody doložené jen Certifikátem shody (typu)1).

2. Co čeká zaměstnavatele

I když v této chvíli není hotovo definitivní znění nařízení vlády, je jisté, že půjde o ustanovení korespondující s požadavky uvedené směrnice č. 1999/92/ES.

Podle textu posledního návrhu nařízení vlády je požadováno:

 • minimální požadavky na vybavení pracovišť v nebezpečných prostorech musejí být splněny nejpozději do tří let po nabytí jeho účinnosti,

 • (ale hlavně) zaměstnavatelé na pracovištích v prostředí s nebezpečím výbuchu, na kterých budou po datu jeho právní moci provedeny změny, rozšíření nebo nové uspořádání, musejí přijmout taková nezbytná opatření, aby splňovala minimální požadavky stanovené tímto nařízením vlády.

Na základě posledního znění návrhu NV budou podle příslušných zmocnění, vyplývajících ze zákoníku práce, stanoveny tímto právním předpisem minimální požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, kteří jsou vystaveni riziku výbušného prostředí.

Nařízení se bude vztahovat na organizaci práce a pracovní postupy a na všechna zařízení a dopravní prostředky používané na pracovištích, kde je riziko výbušného prostředí, s výjimkou:

a) prostorů a pracovišť bezprostředně používaných při lékařském vyšetření pacientů,

b) používání spotřebičů plynných paliv2),

c) dopravních prostředků, kterými jsou vozidla a jejich přívěsy výhradně určené pro dopravu osob nebo zboží vzduchem, po silnicích, drahách nebo po vodních cestách, nejsou-li určeny pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu,

d) výroby, manipulace, použití, skladování a dopravy chemicky nestálých látek,

e) hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem a nakládání s výbušninami3).

Nařízení bude mj. stanovovat, že zaměstnavatel:

 • poskytne zaměstnancům dostačující a odpovídající školení o ochraně proti výbuchům,

 • určí obsah a délku zaškolení podle charakteru zařízení a rozsahu vykonávané činnosti a ověří znalosti zaměstnanců obsluhy zkouškou nejméně jednou za tři roky,

 • přijme za účelem prevence rizika a zajištění ochrany před výbuchem technická nebo organizační opatření, která v případě nutnosti kombinuje nebo doplňuje dalšími opatřeními, např. opatřeními pro omezení účinků výbuchu, a tato opatření kontroluje v pravidelných intervalech a bezodkladně, jakmile nastanou výrazné změny.

Opatřeními, která bude muset zaměstnavatel přijmout, se rozumí zejména:

a) zajištění posouzení bezpečnosti celého technologického procesu ve vztahu k použitým zařízením, hořlavým látkám, procesům a jejich vzájemnému ovlivňování,

b) vyloučení možných zdrojů iniciace (výbuchu).

Požadavky na hodnocení nebezpečí výbuchu musejí vycházet ze zhodnocení nebo zajištění zhodnocení specifických rizik vyplývajících z výbušných prostředí s přihlédnutím k:

 • pravděpodobnosti vzniku výbušných prostředí a jejich trvání,

 • pravděpodobnosti výskytu a působení zdrojů iniciace včetně elektrostatických výbojů,

 • zařízením, použitým látkám, procesům a jejich možnému vzájemnému působení,

 • posouzení možných účinků výbuchu, pokud zůstávají zbytková rizika, která nelze běžnými technickými ani organizačními opatřeními odstranit.

Riziko výbuchu bude muset být posouzeno komplexně. Znamená to mj., že:

 • v úvahu se musí brát všechny prostory se zahrnutím jak vnitřních prostorů technologických celků, tak i okolí těchto celků,

 • musí být provedena analýza možných zdrojů iniciace přítomných výbušných prostředí (pozor – nejde jen o zdroje iniciace vlastním elektrickým zařízením); tato analýza musí zahrnovat všechny prvky technologických celků a musí obsahovat i objektivní posouzení pravděpodobnosti iniciace jednotlivými zdroji,

 • zaměstnavatel bude povinen vést dokumentaci o prevenci výbuchu, která bude muset mj. obsahovat posouzení rizika výbuchu, analýzu možných zdrojů iniciace, stejně jako přijatá opatření (novinka).

3. Závěr

Seminář Prevence rizik a zajištění ochrany před výbuchem pořádala informační a vzdělávací agentura PROPAG TEAM 14. 5. 2003 v Brně.

Zájemcům a firmám, v nichž jsou jejich zaměstnanci vystaveni působení prostředí s nebezpečím výbuchu, je agentura ochotna zajistit nejen bližší seznámení se zásadami vycházejícími z již citované směrnice č. 1999/92/ES. V případě zájmu o poskytnutí pomoci v naplňování konkrétních povinností, jež z připravovaného nařízení vlády vyplynou, je připravena ve spolupráci se FTZÚ Ostrava-Radvanice poskytnout i odpovídající služby.


1) Doposud vydané certifikáty zůstaly v platnosti (pokud neskončí platnost v nich vymezená dříve) až do 30. června 2003.

2) Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, a nařízení vlády č. 287/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb.

3) Například zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.