Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Jak se bydlí v pasivních domech, řeknou jejich majitelé na veletrhu FOR PASIV Další ročník veletrhu FOR PASIV, který je zaměřený na projektování a výstavbu…

Více aktualit

ROBO – soutěž pro studentské týmy

ROBOsoutěž je studentská soutěž zorganizovaná pro student­ské týmy studentů Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. V le­tošním prvním ročníku ROBOsoutěže zvítězil robot, který doká­zal nerychleji projet bludištěm předem neznámých parametrů. Soutěž uspořádala Katedra řídicí techniky spolu s Katedrou ky­bernetiky a Katedrou měření FEL ČVUT v Praze díky spoluprá­ci s Institutem pro teorii systémů a řídicí techniky na univerzitě ve Stuttgartu, kde pravidelně pořádají podobné soutěže nazva­né ROBORACE.
 

Cíle a účel ROBOsoutěže

Cílem soutěže je ukázat základní myšlenky povinného předmě­tu „roboti“ (pozn. red.: životný rod slova „roboti“ zvolen organizá­torem záměrně!) nově koncipovaného pro první ročník bakalářského studijného programu Kybernetika a robotika. Tento předmět zahrnuje poznatky z oborů automatického řízení pohonů, kybernetiky, měření a zpracování signálů. Tradiční začátek studia obecně totiž není příliš atraktivní a ke zlepšení dochází až po ukončení jeho bakalářské čás­ti. Cílem předmětu „roboti“ je proto přiblížit myšlenky zpětnovazeb­ního řízení a teorie systémů, a proto příprava na soutěž a její vlastní průběh je především motivační. Předpokladem je, že experiment, kon­struování robotu-hračky, týmová práce a soutěžní možnost vítězství efektivněji vzbudí zájem a motivaci studentů pro odborné předměty, které budou následovat později ve vyšších ročnících. Nezanedbatel­ný je i náhled do inženýrských a vědeckých úloh stimulující formou již na počátku studia.
 
Účelem zadané soutěžní úlohy bylo jednak prověřit základní stu­dentské znalosti řízení, za druhé připravit úlohu atraktivní pro širší publikum s možností snadno a rychle určit vítěze. Tyto předpoklady stoprocentně splňovala úloha „průjezd robota bludištěm“.
 
Ke splnění úlohy byly týmům katedrou poskytnuty stavebnice LEGO Mindstorms NXT, které kromě pestré sady konstrukčních prv­ků obsahují i elektronické prvky – senzory (zvukový, dotykový, svě­telný a ultrazvukový), interaktivní servomotory s rotačními senzory k přesnějšímu řízení a hlavně inteligentní NXT kostku s 32bitovým mikroprocesorem, se 3 výstupními a 4 vstupními porty, s maticovým LCD displejem a podporou USB 2.0 a Bluetooth komunikací. Inteli­gentní NXT kostka je programovatelná buď v blokově orientovaném jazyce NXT-G (omezeně), nebo v jazyce NXC odvozeném z jazyka C, dokáže v reálném čase ovládat čtyři senzory a tři aktuátory nebo pomocí speciálního LEGO Java operačního systému (leJOS), který umožňuje spouštět v kostce NXT Java kód (obr. 2).
 
V průběhu čtyř týdnů se týmy na soutěž připravovaly tak, že měly ze stavebnice zkonstruovat mobilního autonomního robota s imple­mentací řídicích algoritmů (senzory, aktuátory, řízení, programová­ní). Mobilní robot měl být schopen projet bludiště o předem neznámé dráze od startu do cíle za použití prvků automatické kalibrace, logic­kého řízení a rozhodování.
 

Průběh a výsledky ROBOsoutěže

Vlastní soutěž se uskutečnila dne 7. května v proslulé Zengerově posluchárně v budově ČVUT na Karlově náměstí v Praze. Letošního prvního ročníku ROBOsoutěže se zúčastnil maximální počet organi­začně zvládnutelných týmů – osmnáct. Minimální počet týmů pro ko­nání soutěže byl dvanáct. V případě přihlášení většího počtu týmů by byly týmy vybrány na základě pořadí jejich přihlášení.
 
Ve svěží, studentsky soutěživé atmosféře předvedly týmy výsled­ky svého několikatýdenního úsilí. Parametry bludiště se týmy dozvě­děly teprve hodinu před akcí, aby mohly doladit program svých mo­bilních robotů. Při dvoukolovém klání týmů došlo jak na potlesk za úspěšné absolvování dráhy, tak na výbuchy smíchu při „bezradnosti“ robota v koutě bludiště, nebo i na zklamání při nedokončení průjezdu.
 
Robot vítězného týmu Bloudilové dokázal projet dráhu za rekord­ních 16 s. Pro srovnání – robot týmu Epic Fail (9. místo) ji urazil za 113 s. A tajemství vítězného týmu? Upřednostnění dotykového sen­zoru a zvládnutí jeho konstrukce.
Cenami v soutěži byly kromě poháru pro vítěze také 3× exter­ní disk 160 GB (250 GB) + pivní samochladicí sud CoolKeg (20 l), 3× flash disk 4 GB (8 GB) Kingston Data Traveler + samochladicí sud CoolKeg (20 l) a též vyhlídkový let vrtulníkem – Letiště Točná, hrad Karlštejn, lomy Velká Amerika, Mexiko, Malá Amerika, Letiště Točná.
 
Letošní první ročník ROBOsoutěže zcela jistě naplnil očeká­vání organizátorů. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na stránkách http://support.dce.felk.cvut.cz/roboti
(redakce Elektro)
 
Obr. 1. Cílem soutěže je ukázat základní myšlenky předmětu „roboti“ nově koncipovaného pro první ročníky studentů ČVUT
Obr. 2. Ukázky několika konstrukčních řešení mobilních robotů ze sta­vebnice LEGO Mindstorms NXT, které kromě pestré sady konstrukčních prvků obsahují i elektronické prvky – senzory, aktuátory a prvky regulace a řízení a hlavně mikroprocesor se vstupními a výstupními kanály.

Obr. 3. ... ještě jedna zatáčka, a cíl je na dosah!