Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Poznatky z využívání nové ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007

Ing. Karel Dvořáček
 
V září minulého roku byla vydána nová ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007, nahrazující původní ČSN 33 2000-7-701:1997. S ohledem na značný dopad norem dotýkajících se problematiky v ní obsažené jsou často kladeny otázky na možnosti přístupu projektantů, montážních firem a zvláště revizních techniků. Nejčastější dotazy týkající se této problematiky (pro názornost se o ustanoveních ČSN 33 2000-7-701:1997 v dalším textu mluví v minulém čase, ačkoliv do roku 2009 platí souběžně s novou normou) jsou uvedeny v následujících odstavcích.
 

Rozsah zón a návazné využití citlivých proudových chráničů s vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA včetně

 
 • Původní ČSN 33 2000-7-701:1997 omezovala rozsah zón ve vodorovném směru do vzdálenosti 3 m od koupací či sprchové vany a na výšku byla definována zóna 3 nad zónou 2 a omezena maximální výškou 3 m.
 • Nová ČSN 33 2000-7-701 ed 2:2007 definuje rozsah zón 0, 1, 2 a prohlašuje celý zbytek místnosti s vanou nebo sprchou za zónu 3.
 • Původní ČSN 33 2000-7-701:1997 podrobně definovala požadavky na elektrické zařízení v zónách 0, 1 a 2. Pro zónu 3 žádné zvláštní požadavky na elektrické zařízení nebyly, kromě obvodů se zásuvkami, které musely obsahovat některou z předepsaných ochran (oddělovací transformátor, SELV, nebo musely splňovat požadavek, aby byl obvod vybaven citlivým proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA včetně). Tento požadavek se vztahoval i na obvody vybavené zásuvkou v této místnosti, ačkoliv byly mimo zóny.
 • Nová ČSN 33 2000-7-701 ed 2:2007 preferuje citlivé proudové chrániče s vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA včetně. Proudový chránič se nevyžaduje pouze pro obvody:
  – u nichž je ochrana realizována elektrickým oddělením, kdy je pro každé elektrické zařízení zřízen samostatně napájený obvod, jako ochranný oddělovací transformátor se může použít i ochranný oddělovací transformátor s více sekundárními vinutími (pro některá elektrická zařízení je toto ochranné opatření v nové normě přímo zakázáno – viz podlahové vytápění),
  – u nichž je jako ochranné opatření použito SELV nebo PELV (pozor! v některých evropských státech je použití PELV v těchto případech zakázáno),
  – v České republice, v Německu, Maďarsku a Slovinsku není předepsána ochrana proudovým chráničem s reziduálním vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA pro obvod napájející pouze pevně uložený ohřívač teplé vody, bez ohledu na to, zda je v zóně 1, 2 či 3.

Závěr

Elektrické rozvody v koupelnách (resp. prostory s vanou nebo sprchou) provedené podle ČSN 33 2000-7-701:1997 mohly obsahovat (kromě elektrických ohřívačů vody) i další zařízení napájené z rozvodu nn, které není chráněno proudovým chráničem s reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA ani ochranným elektrickým oddělením; jde o zařízení pevně připojené, umístěné mimo zóny 0, 1 a 2, např. svítidla, elektrická topidla, ventilátory apod. Rozsah elektrického zařízení v zónách 1 a 2 byl oproti nové ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 omezený.
 
Elektrické rozvody nn v koupelnách (resp. prostory s vanou nebo sprchou) provedené podle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 musí být chráněny proudovým chráničem s reziduálním vypínacím proudem nepřesahujícím 30 mA (kromě elektrických ohřívačů vody a nejsou-li chráněny elektrickým oddělením). Nově se též připouští umísťovat v zóně 1 i další elektrická zařízení, která jsou upevněna a jsou s pevným elektrickým připojením. Tato zařízení musí být v pokynech pro montáž a použití výrobcem určena pro umístění v zóně 1. Jde např. o vířivé vany, sprchová čerpadla, elektrická zařízení chráněná použitím SELV nebo PELV s napětím nepřesahujícím AC 12 V nebo DC 30 V, ventilační zařízení, sušiče ručníků, ohřívače vody (viz výše) a svítidla.
 

Doplňující pospojování v koupelnách

Místní doplňující pospojování, jak bylo definováno v ČSN 33 2000-7-701:1997, muselo spojit ochranné vodiče zásuvek (těch, které jsou umístěny v koupelně) s neživými částmi zařízení upevněných v zónách 0, 1, 2 a 3 a dále těchto vodivých předmětů v zónách 0, 1, 2 a 3:
 • kovové trubky napájející zařizovací předměty a kovové trubky odpadů (např. voda, plyn),
 • kovové trubky systémů ústředního vytápění a úpravy vzduchu,
 • přístupné kovové stavební prvky,
 • ostatní vodivé předměty, které jsou náchylné k přivedení potenciálu.
Šlo o přístupné trubní systémy a vodivé předměty. Kovové dveřní zárubně, okenní rámy a podobné prvky se podle ČSN 33 2000-7-701:1997 nepovažovaly za stavební prvky budovy. Kovové koupací vany a kovové sprchové vany se nepovažovaly za předměty náchylné k přivedení potenciálu za předpokladu, že jsou izolovaně uloženy od stavebních a jiných vodivých předmětů, které by samy mohly přivést potenciál. Kde toto není zaručeno, musí se kovové koupací vany a kovové sprchové vany začlenit do doplňkového pospojování.
 
Nová ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 již nechává větší díl rozhodování na projektantovi a není již tak jednoznačná. Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.
 
Poznámka: V tomto bodě nový dokument nepodává tak podrobný výčet předmětů, které není nutné připojit na místní doplňující pospojování.
 
Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti. Příkladem cizích vodivých částí jsou:
 • kovové vodovodní potrubí a kovové trubky odpadů,
 • kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení,
 • kovové části plynovodu,
 • přístupné kovové stavební prvky.
Kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutné připojovat k doplňujícímu ochrannému pospojování, nejsou-li na něm přístupné vodivé prvky nebo není-li toto potrubí připojeno k přístupným vodivým zařízením.
 
Není-li hlavní ochranné pospojování v objektu zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou:
 • kovové části vodovodu a odpadu,
 • kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení,
 • kovové části plynovodu (pozor! toto je však blokováno jinými normami a předpisy – platnými pro plynová zařízení).
Co je tedy nutné připojit na místní doplňující pospojování, jsou předměty které by mohly mít potenciál (vnesený z jiného prostoru) oproti ostatním předmětům v koupelně. Z tohoto tedy plyne, že nejsou-li v koupelně takové předměty (koupelnou nevede žádné vodivé potrubí, vana je např. z izolantu, v koupelně nejsou žádné vodivé kovové stavební prvky ani např. upevňovací prvky předmětů v koupelně připevněné k jinak skrytému kovovému stavebnímu prvku – výztuži, kovové kostře atd., a není zde ani jiný předmět náchylný k přivedení potenciálu, za nějž lze považovat i jakýkoliv předmět určený jeho výrobcem či dodavatelem k připojení na místní doplňkové pospojování), není nutné místní doplňující pospojování zřizovat.
 

Elektrické podlahové vytápění podle nové ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007

Pro elektrické podlahové vytápění mohou být použity pouze topné kabely nebo topné rohože s kovovým vodivým opletem ovinutým páskem či obalem (pozor! již ne dodatečně zřizovaná krycí síť, jak uváděla ČSN 33 2000-7-701:1997). Zároveň musí tato topná tělesa vyhovovat odpovídajícím normám. Kovový vodivý oplet, ovíjecí pásek či obal musí být připojeny k ochrannému vodiči napájecího obvodu. Toto ustanovení spolu s dalšími ustanoveními pro zmíněná zařízení není závazné, je-li jako bezpečnostní opatření použito k napájení SELV.
 
Pro elektrické podlahové vytápění není dovoleno využít ochranné opatření „elektrické oddělení“ a v podstatě se připouští pouze ochrana citlivým proudovým chráničem s vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA včetně.
 

Články, které nová ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 již neobsahuje

Jde o:
 • ustanovení o umísťování zásuvek a spínačů u umyvadel, mycích dřezů a výlevek,
 • ustanovení o umísťování zásuvek v učebnách.
Tyto články nebylo možné do nové ČSN včlenit, neboť byly nad rámec přejímaného textu harmonizačního dokumentu. Z tohoto důvodu a rovněž na základě požadavků na zachování ustanovení bylo rozhodnuto, že budou v modifikované podobě přeneseny do ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní rozvody, pro kterou byla v roce 2007 připravována změna Z4. S ohledem na rozsah změny Z4 (asi deset stran), již celkovou nepřehlednost normy a také s ohledem na požadavky členů příslušné technické normalizační komise (TNK 22) došlo ČNI k závěru, že ČSN 33 2130 bude celkově revidována. Takováto revize ovšem vyžaduje uskutečnit notifikaci v rámci CENELEC, což znamená určitou časovou prodlevu. Proto lze doporučit přihlédnout k těmto ustanovením i v souladu s původní ČSN 33 2000-7-701:1997.
 
Jen pro názornost je zde uvedeno navrhované znění prvního ustanovení: „Zásuvky a spínače mohou být umístěny pouze vně umývacího prostoru; jsou-li aspoň ve výši 1,2 m nad podlahou, mohou být umístěny těsně u hranice umývacího prostoru. Jsou-li umístěny níže, musí být vzdáleny svým nejbližším okrajem aspoň 0,2 m od hranice umývacího prostoru.“
 
Poznámka: Prostor pod mycím dřezem zapuštěným do pracovní desky s těsněním zabraňujícím stékání vody při normálním používání dřezu do prostoru pod samotný dřez se považuje z hlediska tohoto ustanovení za oddělený a ustanovení zmíněného v článku se na něj nevztahuje.
 

Revize

V revizní praxi to tedy jednoznačně znamená, že je bezpodmínečně nutné vycházet z doby zřízení kontrolovaných elektrických rozvodů a v té době platné normy pro elektrické rozvody v těchto prostorech.