časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Otázky k legislativě BOZP se zaměřením na elektrická zařízení (2. část – dokončení)

|

Ing. Jaroslav Melen,
soudní znalec z oboru bezpečnosti práce se specializací v elektrotechnice
 
4. mezi zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 
§ 6c zákona č. 174/1968 Sb. uvádí v odst. 1 Organizace a podnikající fyzické osoby:
„c) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo ob­sluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených pří­padech jsou též držiteli osvědčení.“
 
§ 6c zákona č. 174/1968 Sb. uvádí v odst. 3:
„Předpoklady odborné způsobilosti fyzic­kých osob podle odst. 1 písm. c) jsou:
e) osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d), pro­vádějí-li revize a zkoušky vyhrazených tech­nických zařízení, opravy, montáž vyhraze­ných plynových zařízení 1. třídy nebo obslu­hu vyhrazených tlakových zařízení – kotlů.“
 
§ 7 odst. 5 písm. b) a c) zákona č. 455//1991 Sb. neuvádí, že by se musela či mohla odborná způsobilost fyzických osob pro ře­meslné živnosti, tj. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, prokazovat předmětným osvědčením.
 
§ 21 a § 22 téhož zákona to také nepožadují.
V nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o ob­sahových náplních jednotlivých živností, se dočteme, že živnost Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení je živností řemeslnou a o její náplní (po novele nařízení vlády č. 288/2010 Sb.) v příloze 1:
 
„Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhra­zených elektrických technických zařízení ur­čených pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie (zejména elektrá­ren, transformačních stanic, rozvoden, trakč­ního vedení, rozvodů elektrické energie, za­řízení napájecích a spínacích stanic a pev­ných zařízení elektrické trakce), elektrické instalace (zejména vykonávání, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených sou­stav, sítí, obvodů a instalací) a zařízení ur­čených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (hromosvodů a zaří­zení na ochranu proti přepětí). Údržba veřej­ného osvětlení.
 
V rámci živnosti lze dále provádět základ­ní a dokončovací práce související s vykoná­váním elektroinstalatérských prací.“
To, že se na podnikající fyzickou osobu vztahuje i odst. 1 uvedeného § 7 o zvlášt­ních podmínkách provozování živnosti, cituji:
 
„Zvláštními podmínkami provozování živ­nosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují.“
 
To je sice hezké, ale dohledat v terénu podnikatele, který má jen živnostenský list na montáž, opravy, revize a zkoušky elektric­kých zařízení, a přitom nemá osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., je založeno na náhodě v kontrolní činnosti or­gánů inspekce práce.
 
Náklady na jejich činnost platí všichni da­ňoví poplatníci a přitom by k tomu, aby ta­ková situace nenastala, stačilo, aby živnos­tenský úřad – jeden jeho pracovník, nevydal živnostenský list bez toho, aniž by mu bylo příslušné osvědčení předloženo. Nelze se pro­to divit, že ve státním rozpočtu chybí peníze.
 
5. mezi zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečnos­tí práce, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a záko­nem č. 309/2006 Sb., o zajištění dal­ších podmínek bezpečnosti a ochra­ny zdraví při práci
 
§ 6c zákona č. 174/1968 Sb. uvádí v odst. 3:
„Předpoklady odborné způsobilosti fyzic­kých osob podle odst. 1 písm. c) jsou:
e) osvědčení podle § 6a odst. 1 písm. d), pro­vádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení – kotlů.“
 
§ 11 zákona č. 309/2006 Sb. Zvláštní od­borná způsobilost uvádí v odst. 1:
„Na technických zařízeních, která před­stavují zvýšenou míru ohrožení života a zdra­ví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mo­hou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odbor­ně způsobilí zaměstnanci.“
 
Jak bylo uvedeno, technická zařízení, kte­rá představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, nelze ztotožnit s VTZ podle § 6b odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb.
 
Nelze se proto ani s „padesátkou“ – osvědčením podle příslušného § vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elek­trotechnice – ohánět.
 
Jak dlouho ještě budeme mít tak roz­dílné pohledy?
 
6. mezi zákonem č. 309/2006 Sb., o zajiš­tění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a vyhláš­kou č. 50/1978 Sb., o odborné způ­sobilosti v elektrotechnice
 
Jak bylo uvedeno, odborná způsobilost v elektrotechnice podle vyhl. č. 50/1978 Sb. není totéž co zvláštní odborná způsobilost podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb.
 
Podmínky pro vykonání zkoušky odbor­né způsobilosti v elektrotechnice podle § 6 až § 8 vyhl. č. 501978 Sb. se diametrálně liší od podmínek zkoušky ze zvláštní odbor­né způsobilosti podle § 20 zákona č. 309/2006Sb. – viz:
– § 6 až § 8 „Zkoušení nebo přezkoušení pro­vede organizací pověřená alespoň tříčlen­ná zkušební komise.
a
§ 14 odst. (7) „Nemůže-li organizace po­věřit svého pracovníka provedením zkouš­ky nebo přezkoušení, nebo zajistit ustavení vlastní zkušební komise, zajistí provedení zkoušky nebo přezkoušení pracovníkem nebo zkušební komisí jiné organizace.“
 
Mělo by se to říci raději opačně, neboť všichni vědí, že „padesátku“ lze získat leh­ce, neboť „zkušební“ komisi sestaví kdekdo, a kdo kdy viděl, že taková „zkušební“ komise ověřuje znalosti v plném rozsahu – viz § 14 Zkoušky a přezkoušení, odst. 1 Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou:
 
„b) místní pracovní a technologické postu­py, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kte­rou má zkoušený pracovník vykonávat, popř. řídit.“
 
Naproti tomu pro vykonávání zkoušek ze zvláštní odborné způsobilosti platí zcela jiná pravidla. Stačí zde citovat z ustanovení toho­to zákona jen část odst. 1 § 20:
 
„O udělení, pozastavení, změně nebo zru­šení akreditace fyzické nebo právnické oso­by k vykonávání zkoušky z odborné způso­bilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (dále jen akreditace) rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve správním říze­ní a podle zákona o volném pohybu služeb.“
 
A odstavec následující:
„(2) Součástí návrhu na udělení nebo změ­nu akreditace je písemná dokumentace o způsobu a vykonávání zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odbor­né způsobilosti.“
 
7. mezi zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a vyhláškou č. 398/2001 Sb., poplatky za činnosti organizací stát­ního odborného dozoru
 
§ 6c odst. 4 zákona č. 174/1968 Sb. uvádí, že:
„Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru má platnost pět let ode dne vydání.“
 
Současně se nabízejí vtíravé otázky:
 
Otázka 1
Zaniká odborná způsobilost elektrikáře podle tohoto zákona po pěti letech, nebo ne­zaniká?
 
Odpověď: Podle mého názoru získaná od­borná způsobilost nezaniká, neboť to tento zá­kon nestanovil. Stanovil pouze to, že osvědčení má jistou dobu platnosti. Nahlédnutím do občan­ského průkazu zjistíte, dokdy platí, ale po tom­to datu nepřestanete být plnoprávným občanem.
 
§ 7b odst. 1 téhož zákona uvádí, že:
„Ministerstvo práce a sociálních věcí vy­hláškou:
c) blíže vymezí předpoklady kladené na od­bornou způsobilost organizací a podnika­jících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení a odborné způso­bilosti jejich pracovníků a stanoví způsob prověřování jejich odborné způsobilosti.“
 
Otázka 2
Stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou způsob prověřování odborné způsobilost organizací a podnikajících fy­zických osob?
 
Odpověď: Nestanovilo!
 
Otázka 3
Bylo MPSV zákonem č. 174/1968 Sb. zmocněno stanovit vyhláškou způsob opa­kovaného prověřování odborné způsobilosti?
 
Odpověď: Nebylo. Pouze, jak uvedu dále, vyhláškou č. 398/2001 Sb. stanovilo, kolik za takové opakované prověřování odborné způ­sobilosti má elektrikář zaplatit.
 
Otázka 4
Je proto možné tvrdit, že postupy, nebo chcete-li, způsoby organizací SOD při prově­řování odborné způsobilosti a při opakova­ném prověřování odborné způsobilosti jsou založeny právním předpisem?
 
Odpověď: Pro absenci právního vymezení pravomocí organizací SOD jsou tyto postupy podle mého názoru založeny jen na vůli or­ganizace SOD – opět potažmo, spojeny jen s vůlí jejího příslušného inspektora.
 
Otázka 5
Jak si myslíte, že by student na právnické fakultě takové počínání při zkoušce ze záko­na č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, jestli­že by si vzpomněl na jeho § 3, klasifikoval?
 
Odpověď: Tu ponechávám na čtenáři a jeho seznámení s uvedeným právním před­pisem.
Vyhláška č. 398/2001 Sb. uvádí v § 1, že:
 
„Poplatky za činnosti organizací státní­ho odborného dozoru při vykonávání do­zoru nad bezpečností vyhrazených technic­kých zařízení jsou stanoveny v příloze této vyhlášky.“
 
Příloha k vyhlášce č. 398/2001 Sb. je opět nadepsána Poplatky za činnosti organizací státního odborného dozoru při vykonávání dozoru nad bezpečností vyhrazených technic­kých zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 124/2000 Sb. (dále jen „zákon“).
 
Pominu-li to, že prověřování odborné způ­sobilosti nemá z věcného hlediska nic společ­ného s dozorem nad bezpečností VTZ (to je, jako by se řeklo, že Policie ČR dozírá nad bezpečností silničního provozu a současně ověřuje způsobilost k řízení motorových vo­zidel) a jen zákon č. 174/1968 Sb. to v § 6a pomíchal, nabízejí se vtíravé otázky:
 
Otázka 1
Uvádí příloha k vyhlášce č. 398/2001 Sb. poplatek za opakované prověřování od­borné způsobilosti?
 
Odpověď: Ano, uvádí – viz 8. bod citované přílohy, kde se říká:
„Za prověření odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opra­vám a montážím pro jeden druh, třídu nebo skupinu vyhrazeného tech­nického zařízení podle § 6a odst. 1 písm. d) zákona po uplynutí pěti let platnosti ode dne vydání osvědčení 1 200 Kč.“
 
Podíváme-li se na uvedený text takto:
Za prověření odborné způsobilosti … po uplynutí pěti let platnosti ode dne vydání osvědčení…
 
Máme tu ono čertovo kopýtko. Najednou bychom se ve vyhlášce o správních poplat­cích měli dovědět, že odborná způsobilost elektrikáře zaniká, jak si to správní orgán myslí, aniž by to bylo nutné stanovit záko­nem nebo podle jeho případného výslovné­ho zmocnění, prováděcí vyhláškou.
 
Otázka 2
Jak si, čtenáři, myslíš, že by student na práv­nické fakultě takovéto počínání při zkoušce ze zákona č. 49/2009 Sb. (trestní zákoník), jestli­že by si vzpomněl na jeho § 329, klasifikoval?
 
Odpověď: Nemám tím na mysli fakultu, kde by student zkoušku udělal, i kdyby od­pověděl, že je to správné.
 
Otázka 3
Jsou úkony organizací SOD podle cito­vaného bodu 8 přílohy k vyhlášce č. 398//2001 Sb., jež jsou spojeny s takovým prověřením odborné způsobilosti, úkony skutečné­ho dozoru nad bezpečností VTZ samotných?
 
Odpověď: Podle mého názoru nejsou.
 
Otázka 4
Je možné, aby byl správním orgánem vy­bírán správní poplatek za úkon, který není v právním předpisu kodifikován jako úkon sku­tečného dozoru nad bezpečností VTZ samot­ných a v zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, uveden v jeho příloze – sazebníku?
 
Odpověď: Jak si, čtenáři, myslíš, že by student na právnické fakultě takové počínání při zkoušce ze zmíněného zákona č. 634/2004 Sb., jestliže by si vzpomněl na jeho § 2, kla­sifikoval? Opět tím nemám na mysli fakultu, kde by student zkoušku udělal, i kdyby od­pověděl, že je to správné.
 
B) Příčiny současného stavu a možné výcho­disko z něj
V předchozí části byla mnou vyslovena pochybnost o tom, zda činnost organizací SOD může být vůbec hodnocena jako skutečný dozor nad bezpečností VTZ samotných.
 
Ponechávám na čtenáři, aby sám posou­dil rozdíl mezi tím, co říkal zákon č. 178//1968 Sb. z 20. prosince 1968 o dozoru vyko­návaném inspektoráty bezpečnosti práce a co o dozoru organizace SOD říká jeho současná podoba ve shora opakovaném znění jeho § 6a.
 
Zákon č. 178/1968 Sb. z 20. prosince 1968 uváděl:
 
To, že jde o markantní rozdíl, není snad třeba zde dokazovat. V každém případě lze říci, že současná podoba zákona č. 178//1968 Sb. je, mírně řečeno, horší, a nelze na­opak říci, že by se na ní podepsal jen čas.
 
Co z toho plyne:
Zákon č. 178/1968 Sb. je ve své součas­né podobě špatný a k nápravě je třeba pod­niknout odpovídající legislativní kroky. Již od roku 2000 se „pracuje“ na nové zákon­né podobě – na zákonu o bezpečnosti pro­vozu VTZ, která by měla nahradit nejen ten­to zákon.
 
Otázka pro MPSV: Není to příliš dlouho?
První možnou odpověď o příčině, proč je to dlouho, poskytuje vyhláška č. 20/1989 Sb., o úmluvě o BOZP a o pracovním prostředí. Její čl. 4 uvádí:
 
„1. Každý členský stát s přihlédnutím k vnit­rostátním podmínkám a zvyklostem a po projednání s nejreprezentativnějšími orga­nizacemi zaměstnavatelů a pracovníků má stanovit, provádět a pravidelně přezkušo­vat celkovou vnitrostátní politiku týkající se bezpečnosti a zdraví pracovníků a pra­covního prostředí.“
 
Otázka čtenáři: Kdo si myslíš, že je nej­reprezentativnější organizací za pracovníky v elektrotechnice (za projektanty, za montážníky, za revizní techniky)? Dokázal bys ji uvést?
 
K tomuto tématu čtyři malé exkurzy do minulosti:
 
Exkurz první
Viceprezident Hospodářské komory Čes­ké republiky František Holec napsal do ča­sopisu Elektro 1/2001 příspěvek s názvem Úloha a postavení profesních společenstev, jak je připravuje Hospodářská komora Čes­ké republiky. Čtenáři se v něm dověděli, že: 
  • Elektrikáři budou mít také svoji samosprávu.
  • Oblast podnikání v elektrotechnice (stej­ně tak jako v ostatních řemeslných činnos­tech) by měla zastřešovat Komora řemesel a služeb.
  • Na území České republiky bude moci tuto činnost v určitém oboru podnikání zajišťo­vat pouze jedno profesní společenstvo.
  • Každé profesní společenstvo bude mít právní subjektivitu. Vnitřní strukturu si vy­tvoří samostatně podle potřeb a požadavků své členské základny se zaměřením na: …– v případě nového zákona nebo novely stávajícího, jestliže se jimi budou jakým­koliv způsobem měnit podmínky podniká­ní, předávat svá stanoviska a připomínky prostřednictvím svého nadoborového se­skupení nebo samostatně na základě po­věření tohoto seskupení…
  • Realizací uvedených záměrů bude mj. třeba některé dosavadní legislativní předpisy no­velizovat (např. zákon o Hospodářské ko­moře České republiky, živnostenský zákon aj.) a některé nové přijmout (zejména tzv. zákon o podnikatelské samosprávě).
  • Předpokládá se, že celý systém podnika­telské samosprávy, jehož pilířem budou profesní společenstva, bude zaveden od 1. ledna 2002.
Vznikla ale Akademie řemesel a služeb Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a její statut byl podepsán tehdejším pre­zidentem HK ČR Zdeňkem Somrem 16. úno­ra 2000.
 
Exkurz druhý
Britské listy uvedly 3. července 2000 člá­nek Dr. Milana Maršálka, CSc., jako ekono­ma a člena HK ČR, s názvem Malá skupina usiluje o monopol a velké peníze.
 
Z něj uvádím zajímavou pasáž:
„Živnostenské společenstvo, které moh­lo být živnostníkovi v současné situaci opo­rou a pomocníkem se tak stává byrokratic­kým diktátem těch, kteří je založili. Naštěs­tí zbývá ještě jedna naděje, a to že se tento nesmyslný diktát nepodaří protlačit do záko­na. O to se musí živnostníci zasadit a teď již vědí, že jim v tom společenstva nepomohou. Alespoň některá.“
 
Exkurz třetí
Časopis Elektro rovněž v čísle 1/2001 uveřejnil příspěvek Antonína Svobody z Pra­hy s názvem Elektrotechnické živnosti ve zna­mení novelizací.
 
Na závěr byl uveden námět k úvaze, cituji:
„Patrně by bylo vhodné nenechávat záko­nodárnou „iniciativu“ v elektrotechnických záležitostech na bedrech poslanců, elektro­technických laiků, ale konečně ji svěřit elek­trotechnickým odborníkům s odbornou elek­trotechnickou způsobilostí. V elektrotechnic­kých svazech a sdruženích je jich dost.“
I po deseti letech velmi aktuální slova – není-liž pravda, milí čtenáři?
 
Exkurz čtvrtý
Současným ministrem práce a sociálních věcí je Dr. Ing. Jaromír Drábek. Jmenovaný působil od roku 1992 v hospodářské komo­ře a v letech 2002 až 2008 byl prezidentem Hospodářské komory ČR.
 
C) Resumé
Bohužel nemůže být pojato jinak než otáz­kami:
  • Kdy se už elektrikáři přestanou handrkovat o to, kdo z jejich současných sdružení, těch, která kde vznikla, je tím nejpovolanějším, a kdy se semknou jako subjekt za pracovní­ky v elektrotechnice nejreprezentativnější?
  • Kdy se oprostí od osobních anemozit a od­kdy a prostřednictvím jakého nejreprezen­tativnějšího subjektu se budou elektriká­ři nejen domáhat svých práv, ale budou také aktivně vstupovat do legislativního procesu jako jeho neopomenutelný účast­ník? V současné době (při tvorbě vyhlášky č. 73/2010 Sb.) MPSV vzalo „na milost“ jen doporučující a zpřesňují připomínky ESČ s dovětkem: Aniž byl o stanovisko žádán.
  • Kdy se pro odpovědi na tyto otázky na­jde z řad elektrikářů jednotící osobnost, osobnost schopná pojmenovat skutečné problémy, a především předestřít smyslu­plnou vizi, která by ostatním ukázala ces­tu vpřed?
V každém případě je ještě třeba upozornit na jeden podstatný kořen současného nedo­statku v legislativním procesu. Je jím zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR.
 
Současné znění téhož § 27 má tuto podobu:
 
§ 27
(1) Ministerstva při plnění svých úkolů úzce spolupracují. Využívají podnětů a součin­nosti národních výborů, jakož i vědeckých a výzkumných institucí.
 
(2) Ministerstva si navzájem vyměňují po­třebné informace a podklady. Nižší orgá­ny státní správy jim podávají zprávy a sdě­lují údaje, které si příslušná ministerstva vyžadují v rozsahu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.
Současné znění téhož § 27 má tuto podobu:
 
„Ministerstva si navzájem vyměňují potřeb­né informace a podklady. Nižší orgány státní správy jim podávají zprávy a sdělují údaje, kte­ré si příslušná ministerstva vyžadují v rozsa­hu nezbytně nutném pro plnění svých úkolů.“ a nemusí-li tedy ministerstva ze zákona (dob­ré skutky se konají jen na základě morálně-volních vlastností každého a není k nim tře­ba zákonů) spolupracovat, je nabíledni, proč jsou např. výše uváděné neprovázanosti práv­ních předpisů.
 

Závěr

 
Článek si kladl za cíl ukázat souvislosti mezi stěžejními a pro obor elektrických za­řízení vybranými souvisejícími základními právními předpisy a poukázat na jejich ne­dostatky a neprovázanost. Neméně na kořeny a příčiny současného stavu a na možné východisko z něj. Do jaké míry se to i jeho rozsahem, pro nějž nebyl na vzpomínané konferenci z časových důvodů prostor, podařilo, je ponecháno na hodnocení čte-náře.
 
Aby se formálně demokratický systém, ve kterém žijeme, stal skutečnou demokracií, je třeba dát mu šanci i způsobem, jejž zvoli­la redakce časopisu Elektro. V úvodu vzpo­mínaná konference Problémy české elektro­techniky a její pokračování, avizovaná redak­cí do budoucna, jako projevy angažovanosti elektrikářů, mohou být účinná pouze v pří­padě, budou-li na nich nejen jasně popsány problémy, ale i vysloveny názory na to, jak je řešit. Neznamená to, že se všemi bude nut­né hned napoprvé nebo vůbec souhlasit, ale jedině ve střetu názorů se věci mohou po­hnout dopředu.
 

Nestane-li se tak, ty instituce, jichž se při­pomínky bezprostředně dotýkají, problémy „ustojí“ nejen tím, že na pokračování konfe­rencí nepřijdou, jako tomu bylo 18. listopa­du 2010 a energie obce elektrikářů jako jedné součásti občanské společnosti opadne a vše se vrátí do starých kolejí.