Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Více aktualit

Otázky a odpovědi z elektrotechnické praxe

redakce Elektro,
Ing. Michal Kříž, informační systém pro elektrotechniky (iiSEL®)
http://www.in-el.cz

 

Otázka 1:
Obracím se na Vás asi s neobvyklou prosbou. Potřebuji zjistit, jaký průřez vodiče hlavního domovního vedení byl předepsán pro bytový dům s 64 byty kolaudovaný v roce 1989. Odpovídá přívod s hliníkovým jádrem 3× 50 mm2 tehdy platné normě? Odkaz, kde získat tehdejší znění uvedené normy, by mě potěšil.

Odpověď 1:
Pro stanovení průřezu hlavního domovního vedení v bytových domech platila v roce 1989 ČSN 33 2130:1983 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody. Platnost této normy byla ukončena k 1. září 2011. Předpokládáme však, že normu je možné nadále zakoupit od ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) – bližší informace lze získat na internetových stránkách ÚNMZ (http://www. unmz.cz), kde také jsou uvedeny příslušné kontakty (adresa, telefony atd.). V současné době platí revidovaná ČSN 33 2130 ed. 2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody.

V normě ČSN 33 2130:1983 ani v revidované normě ČSN 33 2130 ed. 2:2009 není přímo stanoveno, jaký průřez musí mít hlavní domovní vedení pro konkrétní počet bytů v bytovém domě. Podle čl. 4.3.4 ČSN 33 2130:1983 (v současnosti je to čl. 7.3.4 ČSN 33 2130 ed. 2:2009) se průřez hlavního domovního vedení volí s ohledem na očekávané zatížení (výpočtové zatížení) Pp. Přitom průřez hlavního domovního vedení musí být takový, aby dovolené proudové zatížení vodičů bylo větší než výpočtový proud Ip. K tomu platí ještě další podmínky, o kterých předpokládáme, že u objektu s 64 byty jsou: 

 • buď splněny – to je podmínka, že jmenovitý proud pojistek jisticích hlavní domovní vedení musí být alespoň o dva stupně (v řadě jmenovitých proudů podle ČSN 33 0125, resp. aktuální ČSN EN 60059) větší než největší jmenovitý proud jističů před elektroměry, 
 • nebo že z hlediska proudového zatížitelnosti vodičů hlavního domovního vedení nehrají takovou roli – to je podmínka, že úbytek napětí na vedení nepřekročí stanovenou mez (úbytek napětí by neměl být větší než 2 %).

Podklady a vzorce pro výpočet průřezu hlavního domovního vedení byly obsaženy v přílohách 1 a 2, informativní minimální průřezy vedení byly uvedeny v příloze 3. (Aktuálně jsou tyto údaje uvedeny v informativních přílohách A až C normy ČSN 33 2130 ed. 2.) Důležité jak podle ČSN 33 2130:1983, tak podle ČSN 33 2130 ed. 2:2009 je rozdělení bytů podle stupně elektrizace, a to na stupeň elektrizace A a stupeň elektrizace B.

Stupeň elektrizace A, který podle ČSN 33 2130:1983 vyžadoval maximální soudobý příkon bytu 5,5 kW (nyní je to soudobý příkon 7 kW), se uvažuje pro byty, v nichž se elektřina používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kV·A.
Stupeň elektrizace B, který podle ČSN 33 2130:1983 vyžadoval maximální soudobý příkon bytu 8,8 kW (nyní je to soudobý příkon 11 kW), se uvažuje pro byty s elektrickým vybavením, jako mají byty stupně A a v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5 kV·A (se stupněm elektrizace C pro byty, v nichž se navíc používá elektrické vytápění, je nutné počítat podle individuálního soudobého výkonu určeného pro příslušný byt).

Podle našich výpočtů by pro 64 bytů stupně elektrizace A vycházelo proudové zatížení (výpočtový proud Ip v A hlavního domovního vedení):tedy po dosazení:

kde
Pp je soudobý výkon

kde

je součet výkonů všech bytů, tj. 64 × 5,5 kW,

βn  - je soudobost pro n bytů (pro 64 bytů udávala příloha 2 ČSN 33 2130:1983 soudobost βn = 0,3),

cos φ  - průměrný účiník spotřebičů, které jsou v chodu v době maxima – u bytového odběru je možné počítat s účiníkem cos φ = 1 (v současné době se uvažuje již cos φ = 0,9).

Us - jmenovité sdružení napětí soustavy, tj. 400 V.

Je-li hlavní domovní vedení v panelovém domě realizováno jednožilovými vodiči nebo kabely v šachtě, je možné předpokládat způsob uložení G (svisle), a podle tabulky 52-C10 v ČSN 33 2000-5-523 ed. 2:2003 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech pro zatížení vodičů nebo jednožilových kabelů s izolací PVC vychází pro zatížení těchto hliníkových vodičů nebo kabelů 152 A (téměř přesně) průřez 50 mm2. (ČSN 34 1020:1970 Předpisy pro dimenzování a jištění vodičů a kabelů, která platila v roce 1989, uváděla jmenovitou zatížitelnost jednožilových silových kabelů s hliníkovými jádry ANKABP, ANKOP apod. průřezu 50 mm2 151 A). Takže je možné, že v době projektování stavby byl průřez hlavního domovního vedení v pořádku (i když příloha 3 ČSN 33 2130:1983 uváděla orientačně pro uvedený počet bytů průřez větší).

V současné době již tento průřez nemusí z důvodu změněné skladby spotřebičů v bytech (je podstatně více elektrických spotřebičů než v roce 1989) i změněné soudobosti (v 17 h všichni zapnou pračku, varnou konvici atd.) vyhovovat.

Otázka 2:
Prosím o Váš názor na situaci patrnou z přiložené fotografie (obr. 2). Jde o novou rozvodnu, kde nad vzduchovým transformátorem 10 500 V vede svazek plastového potrubí s vodou pro klimatizaci. Dále jsou v rozvodně rozváděče. Jak by se měl zachovat revizní technik při vykonávání výchozí revize této rozvodny? V nových normách EN nemůžu najít článek, který by toto buď zakazoval, nebo dovoloval za nějakých zvláštních podmínek. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď 2:

V podstatě je možné styk různých instalací v elektrické stanici připustit, pokud se na ochranu proti možným škodlivým účinkům tohoto styku provedou účinná opatření. To dokresluje i čl. 6.5.2.1 ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV týkající se i opatření z hlediska potrubí v elektrických zařízeních - jsou-li tam povolena, nesmí být instalace zasažena ani v případě jejich poškození. Ve Vašem případě doporučujeme, abyste si vyžádal stanovisko, jak je splnění požadavku ČSN 33 3201 čl. 6.5.2.1 (poslední odstavec) zajištěno.

Otázka 3:
Řeším problém s uložením kabelů pro požárněbezpečnostní zařízení (nouzové osvětlení) a pro ovládací prvky central stop a total stop.

Pro uložení těchto kabelů podle ČSN 73 0848 připadají v úvahu dvě možnosti:
 
1. Použití kabelů se zajištěnou funkčností při požáru podle ČSN IEC 60331 a jejich uložení pod omítkou s krytím alespoň 10 mm (ČSN 73 0848 čl. 4.2.5).
2. Použitím kabelové trasy s funkční integritou (ČSN 73 0848 čl. 4.2.1).

Varianta č. 1 nepřipadá v úvahu, protože v objektu není žádná vhodná stěna, tj. klasická zděná s vrstvou omítky 10 mm. Veškeré příčky jsou buď sádrokartonové konstrukce, nebo dřevěné konstrukce s dřevěným obkladem.

Varianta č. 2 rovněž nepřipadá v úvahu, protože kabelová trasa s funkční integritou musí být zkoušena podle ZP-27/2008 a zatím jsem nenašel žádného výrobce, který má odzkoušený systém s funkční integritou do sádrokartonových stěn nebo na dřevěné konstrukce. Problém je v uchycení nosných prvků trasy. Výrobci nabízejí uvedené systémy pouze k uchycení na betonovou konstrukci nebo do zdiva (tam je to ještě omezeno určitými druhy zdiva – vápenopískové cihly plné nebo děrované a plné tvárnice).

Odpověď 3:

Vámi uváděná řešení kabelových tras s funkční integritou jsou ta řešení, která jako vyhovující uvádí ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. Tato norma však nikde neuvádí, že mohou být použita i řešení jiná. Takovým řešením může být provedení této trasy kabely se zajištěnou funkčností při požáru a jejich protipožárním nástřikem.

Doporučujeme však, abyste možnost tohoto řešení předem konzultoval s pracovníkem HZS, který bude schvalovat projekt elektrické instalace. Otázkou nemusí však být jenom protipožární odolnost kabelů, ale i jejich upevnění (vydrží sádrokarton nebo dokonce dřevěné nosné konstrukce, na nichž by trasa byla upevněna, podmínky požáru do té míry, že nenaruší kabely na nich upevněné? – viz čl. 4.2.4).

Otázka 4:
Chtěl bych se zeptat, zda pro napájení nouzového a přídavného osvětlení v kině (KT3) mohou být použity akumulátory vestavěné v nouzových svítidlech (připojených na příslušný světelný obvod).

Odpověď 4:

Napájení nouzového a přídavného osvětlení v kině (KT3) pomocí akumulátorů vestavěných v nouzových svítidlech je dovoleno. Předpokládá se přitom, že je splněn požadavek na napětí SELV a že je splněna předepsaná doba osvětlení (viz požadavky podle ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely pro elektrická zařízení v kinech).

Otázka 5:
Obracím se na Vás o radu a informace. Jde o věci okolo rozvoden vn a nn. Potřeboval bych vědět, kde sehnat potřebné informace k jednotlivým bodům: 

 1. Kdo určí, jaké jsou nouzové východy, jejich označení a přístup v rozvodnách vn a nn, není-li již k dispozici dokumentace?
 2. Kde bych našel, co může být v rozvodnách vn a nn (nehořlavé a hořlavé věci, pojistky, dokumentace archiv, kryty zářivek, tělesa světel, hadry atd.)? 
 3. Jaké vzdálenosti jsou od rozváděčů tak, aby byl volný přístup – ze všech stran? 
 4. Může odpovědná osoba za elektrické zařízení určit, kdo bude mít na starost kontrolu a uklízení rozvoden tak, aby v nich byl udržován pořádek? 
 5. Kdo určí, za jak dlouho se mají kontrolovat a revidovat vypínací vozíky vn, které jsou naplněny plynem? 
 6. Podle čeho a jak napsat provozní řád rozvoden vn a nn – musí být tento řád napsán pro každou rozvodnu zvlášť, nebo stačí jeden společný pro všechny rozvodny, tj. v tomto případě pro čtyři rozvodny? 
 7. Jak velký prostor od ohrazení okolo transformátoru vn musí být volný a nesmí v něm (okolo ohrazení) být nic uskladněno? 
 8. Jak často se mají výkonově měřit baterie, které se používají na nouzové osvětlení v nemocnici tak, aby bylo zajištěno, že jsou v pořádku a neztrácejí kapacitu?

Odpověď 5: 

 1. Není-li k dispozici příslušná dokumentace, určí východy sloužící jako nouzové (jejich označení a přístup k nim) zaměstnavatel v místním provozním bezpečnostním předpisu – viz § 2, odst. g) nařízení vlády č. 378/2001 Sb. (podle uvedeného ustanovení je místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele).
 2. Z obecných požárních předpisů vyplývá, že v rozvodnách nesmí být nic, co nesouvisí s provozem rozvodny.
 3. Vzdálenosti jsou udány v ČSN 33 2000-7- -729:2010 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu. 
 4. V pravomoci osoby odpovědné za elektrické zařízení by mělo být také určování příslušné osoby, která se bude starat o kontrolu a úklid rozvoden. Uvedená pravomoc však musí být stanovena interním předpisem organizace. 
 5. Pokud lhůty kontrol a revizí vypínacích vozíků vn a vvn neuvedl výrobce v průvodní dokumentaci k těmto výrobkům, stanoví je podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. v provozní dokumentaci zaměstnavatel. 
 6. Provozní řády rozvoden doporučujeme napsat na základě uvážení toho, co je třeba pro provoz rozvoden zajišťovat (pravidelné kontroly, revize, úklid, kdo má povolen vstup do rozvodny a za jakým účelem). Jsou-li podmínky ve více rozvodnách stejné, je možné obdobné provozní řády využít pro více rozvoden. Jinak je nutné provozní řády modifikovat s ohledem na místní situaci (např. rozsah rozvodny, podmínky znečištění, způsob provozování rozvodny atd.).
 7. Okolo ohrazení transformátoru musí být tak velký volný prostor, aby umožňoval pohyb osob a přemísťování potřebných dílů a součástí v rámci rozvodny.
 8. Požadavky na přezkušování baterií nouzového osvětlení jsou stanoveny v ČSN EN 50172:2005 Systémy nouzového únikového osvětlení. 
 9.