časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Nové normy ČSN (222)

Ing. Vincent Csirik | dříve ÚNMZ |

Úvod

V březnu 2021 byla vydána ČSN EN 50129 ed. 2 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy.

Tento článek je věnován nové normě ČSN EN 50129 ed. 2.


Nová norma a změna normy

ČSN EN 50129 ed. 2 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy (březen 2021)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50129:2018 včetně opravy EN 50129:2018/AC:2019-04.

Daná norma s účinností od 23. 11. 2021 nahrazuje ČSN EN 50129 z prosince 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou (souběžná platnost).

Uvedená norma je určena subjektům odpovědným za železnici, železničním dodavatelům a hodnotitelům, jakož i orgánům pro otázky bezpečnosti. Norma definuje požadavky pro přijetí elektronických systémů vztahujících se k bezpečnosti v oblasti železničního zabezpečení.

Tato norma se zabývá důkazy, které mají být předloženy pro přijetí systémů vztahujících se k bezpečnosti. Specifikuje však nejen ty činnosti životního cyklu, které musí být dokončeny před přijetím, ale také další plánované činnosti, které mají být provedeny následně. Tímto způsobem bude zdůvodnění bezpečnosti pokrývat celý životní cyklus.

 

Změny proti předchozí normě

Poznámka:

Proti předchozí normě ČSN EN 50129 ed. 2 z června 2019 dochází ke změně způsobu převzetí EN 50129:2018 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN 50129 z června 2019 převzala EN 50129:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Tato norma v porovnání s ČSN EN 50129:2003 obsahuje tyto významné technické změny:

–   bylo provedeno lepší přizpůsobení etapám životního cyklu popsaným v EN 50126-1:2017 (ČSN EN 50126-1 ed. 2),

–   kapitola 5 popisuje požadavky, které se platí pro vývoj elektronických zabezpečovacích systémů (až do etapy 9 životního cyklu),

–   kapitola 8 se zaměřuje na požadavky pro uznání bezpečnosti a schválení elektronických zabezpečovacích systémů a následujících etap,

–   do kapitoly 6 byly doplněny požadavky a návod pro tato témata:

–   opětovné použití již existujících systémů,

–   nástroje vztahující se k bezpečnosti,

–   dopad hrozeb vzhledem k IT zabezpečení na funkční bezpečnost,

–   důkazy bezpečnosti specifické aplikace,

–   požadavky na strukturu a obsah případu bezpečnosti jsou nyní definovány v k tomu určené kapitole 7,

–   příloha A byla z pohledu specifikací a přiřazení požadavků na integritu bezpečnosti přizpůsobena EN 50126-2:2017 (ČSN EN 50126-2),

–   obsah dřívější přílohy D byl sloučen s přílohou B a tato příloha byla změněna z informativní na normativní,

–   byl změněn status přílohy E z informativní na normativní,

–   byla doplněna informativní příloha F zabývající se uživatelsky programovatelnými integrovanými obvody.

Poznámka:

Cílem evropských subjektů odpovědných za železnici a evropského železničního průmyslu je vyvíjet kompatibilní železniční systémy založené na společných normách. Proto je nezbytné vzájemné uznání schválení bezpečnosti pro systémy, subsystémy nebo zařízení různými subjekty odpovědnými za železnici. Tato norma je společnou evropskou základnou pro uznání bezpečnosti elektronických systémů pro železniční zabezpečovací aplikace.

Uvedená norma je založena na životním cyklu systému popsanému v EN 50126-1 (ČSN EN 50126-1 ed. 2), EN 50126-2 (ČSN EN 50126-2) a je v souladu se souborem EN 61508 (souborem ČSN EN 61508). EN 50126-1 (ČSN EN 50126-1 ed. 2), EN 50126-2 (ČSN EN 50126-2), EN 50128 (ČSN EN 50128 ed. 2), EN 50129 (ČSN EN 50129 ed. 2) tvoří ekvivalent souboru EN 61508 (souboru ČSN EN 61508) pro železniční sektor, pokud jde o železniční komunikační, zabezpečovací a procesní systémy. Pokud byla prokázána shoda s těmito dokumenty, není požadováno další hodnocení shody se souborem EN 61508 (souborem ČSN EN 61508).

Tato norma je primárně použitelná pro systémy, subsystémy nebo zařízení, které byly speciálně navrženy a vyrobeny pro železniční zabezpečovací aplikace.

Poznámka:

Je-li prakticky proveditelné, měl by být použit na obecná nebo průmyslová zařízení (např. napájecí zdroje, obrazovky nebo další komerčně dostupné prvky), která jsou určena k použití jako součást elektronického systému vztahujícího se k bezpečnosti.

 

Tato norma mj. uvádí

–   Podmínky, které mají být splněny pro to, aby byl elektronický železniční systém, subsystém nebo zařízení vztahující se k bezpečnosti uznán, jako dostatečně bezpečný pro zamyšlené použití jsou:

     –     splnění požadavků procesu managementu kvality,

–     splnění požadavků procesu managementu bezpečnosti,

–     splnění požadavků na funkční a technickou bezpečnost a technický důkaz bezpečnosti návrhu.

–   Dokumentovaný důkaz, že tyto podmínky byly splněny, musí být uveden ve strukturovaném dokumentu o bezpečnosti známém jako důkaz bezpečnosti. Důkaz bezpečnosti tvoří část celkového dokumentovaného důkazu, který má být předložen pro získání uznání bezpečnosti generického produktu, třídy aplikací nebo specifické aplikace.

–   Prvním předpokladem pro uznání bezpečnosti je to, že kvalita systému, subsystému nebo zařízení byla a stále je během celého jeho životního cyklu řízena efektivním systémem managementu kvality.

–   Účelem systému managamentu kvality je minimalizovat výskyt lidských chyb a zlepšit výkonnost procesů v každé etapě životního cyklu a tím snížit riziko systematických poruchových stavů.

–   Systém managementu kvality se musí uplatňovat během celého životního cyklu systému, subsystému nebo zařízení, jak je definováno v EN 50126-1 (ČSN EN 50126-1 ed. 2).

 

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:

–   Rozsah platnosti

–   Citované dokumenty

–   Termíny, definice a zkratky

–   Celkový rámec tohoto dokumentu

–   Požadavky na vývoj elektronických systémů vztahujících se k bezpečnosti

–   Požadavky na prvky s různými životními cykly

–   Důkaz bezpečnosti: struktura a obsah

–   Uznání bezpečnosti systému a následující etapy

 

Dále obsahuje tyto přílohy:

A     Úrovně integrity bezpečnosti (SIL)

B     Management poruchových stavů pro funkce vztahující se k bezpečnosti

C     Identifikace způsobů poruch hardwarových komponent

D     Příklad rozdělení*) THR / TFFR / FR a přidělení SIL

E     Techniky a opatření pro zabránění systematickým poruchovým stavům a řízení náhodných a systematických poruchových stavů

F     Pokyny k uživatelsky programovatelným integrovaným obvodům

G    Změny v tomto dokumentu vzhledem k EN 50129:2003

ZZ   Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice EU 2008/57/ES [2008 OJ L191], které mají být pokryty

 

ČSN EN 50129/ZMĚNA Z2 Drážní zařízení – Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat – Elektronické zabezpečovací systémy (březen 2021)

Uvedená změna normy pouze informuje o souběžné platnosti ČSN EN 50129 ed. 2:2021 a ČSN EN 50129:2003 (do 23. 11. 2021).


 

*) THR (přípustná intenzita nebezpečí); TFFR (přípustná intenzita (nebezpečných) funkčních poruch; FR (intenzita poruch); SIL (úroveň integrity bezpečnosti).

(Pokračování)

Nové normy ČSN (221)