časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 11/2020 vyšlo
tiskem 11. 11. 2020. V elektronické verzi na webu 2. 12. 2020. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika

Inovace, technologie, projekty
Nový energetický zákon: příležitost pro energetická společenství
Datová centra – představení třetí
REMA od října plošně navyšuje finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru elektrozařízení

Nová verze programového vybavení pro analyzátor kvality sítě C.A 8334

|

číslo 11/2004

inovace, technologie, projekty

Nová verze programového vybavení pro analyzátor kvality sítě C.A 8334
(3 – dokončení)

Dnešní částí je ukončen blok informací o programovém vybavení třífázového analyzátoru sítě – měřicího přístroje C.A 8334 (navazuje na předcházející část v ELEKTRO č. 10, str. 34).

Obr. 1

6. Funkce EN50160

Tato funkce umožňuje testovat parametry sítě v souladu s EN50160 (obr. 8). Jmenovité napětí je vždy středem předpokládaného rozsahu. Volit napětí je možné na liště Reference Voltage (jmenovité napětí). Vedle v okně na pravé straně se nastavuje maximální odchylka napětí v procentech za dobu 100 ms nebo více. Standardní doba pro sledování je jeden týden (volí se stisknutím klávesy Set to 1 Week). Dobu pro záznam lze však nastavit individuálně v okně Starting Time a Ending Time. Přístroj v tomto režimu vždy ukládá desetiminutový průměr.

V dalším kroku si uživatel vybere jedno ze čtyř možných nastavení záznamu a dvě poruchová hlášení, která program využije pro nastavení testu.

Jestliže byly nastaveny podmínky pro test EN50160, program si nejprve vyžádá jejich potvrzení; poté je možné spustit test tlačítkem Start EN50160Test. Přístroj v tomto režimu nemusí být připojen k osobnímu počítači. Je-li ale k PC připojen, lze si výsledky prohlédnout po zvolení funkce DATA-EN50160. Výsledky měření se objeví v podobě grafů a tabulek hodnot. V grafech se lze pohybovat pomocí kurzorů, kterým v příslušných polohách odpovídají okamžité naměřené hodnoty. Bargrafy u harmonických složek ukazují také jejich procentuální podíl na celkové hodnotě v každém z vodičů. Veškerá data lze uložit do databáze již dříve popsaným způsobem, tj. za použití předem nastavených šablon. Uživatel si však může vytvořit i šablonu novou. Na obr. 9 je okno pro nastavení parametrů testu, není-li nutné použít přednastavené hodnoty.

Obr. 2

Nastavitelná je např. jmenovitá hodnota napětí, počet procent pod jmenovitou hodnotou nebo nad ní, celkové harmonické zkreslení, maximální hodnota dlouhodobého blikání (flickeru), odchylka pro kmitočet nahoru či dolů. Odchylka (v procentech) jmenovitého napětí a kmitočtu se očekává 95ého testu. Okénko 2nd % dovoluje v procentech nastavit hodnotu pro 100ý podíl dané harmonické v procentech z celkové hodnoty. Naměřené výsledky náležející ke všem parametrům testu podle normy EN50160 budou ve výpisu doplněny informací, zda odpovídají normě, nebo jsou mimo ni (v tabulce je zahrnuta informace, kolik procent z doby během testu byl sledovaný parametr v rozsahu, jaké bylo očekávané minimum a maximum). Ukázka jednoho z protokolů je na obr. 10. V dolní části okna jsou zřejmé již popsané parametry s výsledkem měření (prošel testem: Passed – modrá barva, nebo neprošel: Failed – červená barva). Bargrafy ukazují v procentech pro každý ze sledovaných parametrů, jak dlouho byl v testovaném desetiminutovém intervalu v nastaveném limitu. Čísla nad označením parametrů (např. Vrms) jsou čísla fází (1, 2, 3). Šipka v obrázku např. ukazuje na čtrnáctou harmonickou napětí ve fázi 1. Dole na liště jsou strany 1 až 23 protokolu (page 1 až 23). Každý parametr má v protokolu svoji stranu s podrobnými informacemi. Je zde např. průběh měření v čase se zakreslenou obálkou limitů pro snadnější zviditelnění překročených parametrů, tabulky s výpisem parametru mimo limit, doby trvání chybových hlášení atd. (při kliknutí na takový výpis je vybrán příslušný kanál, na obrázku se nastaví jemnější souřadnicový systém pro snadnější pozorování a přibudou další tabulky s naměřenými a vypočítanými hodnotami – např. max, min, AVG atd.). Všechny údaje jsou v absolutní i relativní hodnotě. Data se do databáze ukládají a případně dále upravují standardním, již dříve zmíněným způsobem.

Obr. 3

Sledování výkonu v reálném čase
Chce-li uživatel sledovat výkon v reálném čase, po otevření programu DataViewerProfessional vybere v nabídce funkcí View (pozorování) a položku Waveform (průběhy). Menu obsahuje mimo tyto průběhy také položku Harmonické (bargrafy podílu harmonických proudů, napětí a výkonů) a Tabulka harmonických napětí, proudů a výkonů.

Na obr. 11 je okno pro režim sledování v reálném čase (jedno z oken zobrazených v úvodu popisu programu). Uživatel si v tomto případě vybral zobrazení napětí. V menu na pravé straně je nabídka s výkonem dole. Kliknutím na Power v menu se ukáže tabulka s naměřenými hodnotami: v tabulce jsou uvedeny zdánlivý, činný a jalový výkon pro jednotlivé fáze a jejich součet (SUM), účiníky (PF, DPF), v záhlaví jsou efektivní hodnoty napětí ve všech fázích a napěťová a proudová nesymetrie.

Na obr. 12 je Fresnelův diagram pro fázová napětí: okno obsahuje informace o efektivních hodnotách napětí (délka fázoru uvnitř diagramu je také úměrná efektivní hodnotě efektivního napětí), velikosti fázových úhlů, o nesymetrii, kmitočtu, aktuálním datu a čase. Tlačítka s označením +, ++, -, – slouží jako funkce ZOOM. Po otevření okna Power/Energy a stisknutí tlačítka Start Accumulating je možné načítat energii a získat další dostupné informace: W, var, V·A, W·h (zdroje), W·h (zátěže),var·h (kapacitního zdroje), var·h (kapacitní zátěže), var·h (indukčního zdroje), var·h (indukční zátěže), V·A·h (zdroje), V·A·h (zátěže), PF, DPF, Tan.

Měření se automaticky ukončí po uplynutí nastavené doby nebo stiskem klávesy STOP Accumulating.

Obr. 4 Obr. 5

Všechny veličiny každé fáze lze prohlížet jednotlivě nebo jako součet všech fází (grafy, tabulky naměřených a vypočítaných hodnot). Po uložení do databáze je možné vytvořit a vytisknout protokol již dříve popsaným způsobem, popř. sestavit protokol vlastní.

Export dat
Program DataViewerProfessional umožňuje přenos naměřených dat do programu Excel. Po vybrání souboru uloženého v příslušné databázi program nejprve nabídne jeho pojmenování s příponou .csv. Poté se zobrazí výpis naměřených parametrů, dovolující vlastní výběr dat pro přenos. Uživatel může rovněž exportovat celý soubor stisknutím klávesy Select All (vybrat vše).

Zájemcům o podrobnější informace o programovém vybavení DataViewerProfessional, popř. o analyzátoru sítě C.A 8334, doporučujeme obrátit se na pracovníky firmy GHV Trading Brno či navštívit webové stránky www.ghvtrading.cz

GHV Trading, s. r. o.
Kounicova 67a
602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4
fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz
http://www.ghvtrading.cz