časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Nepodceňujte údržbu jisticích přístrojů

Jaroslav Matyáš, vedoucí Servisu, OEZ s. r. o.
 
Jisticí prvky jsou základní součástí všech elektrických zařízení. Slouží k ochraně vedení nebo připojených zařízení před přetížením a zkratem. Z hlediska ob­sluhy jsou především oblíbené jističe. Kompaktní a vzduchové jističe mohou být navíc vybaveny nejšir­ším příslušenstvím, které umožňuje dálkově je ovlá­dat, řídit nebo signalizovat jejich provozní či poru­chové stavy.
 

Revize a prevence

Provozovatelé všech elektrických zařízení jsou podle platné legislativy povinni udržo­vat elektrická zařízení v takovém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, hospodář­ských zvířat, popř. majetku. Naštěstí většina provozovatelů si je toho vědoma. Mnozí si také uvědomují, že případná porucha a pře­rušení dodávky elektrické energie může v je­jich provozech způsobit velké finanční ztrá­ty. Z tohoto důvodu zavádějí systém pravidel­ných revizí spojených s preventivní údržbou. Pro tyto revize platí ČSN 33 1500 (Revize elektrických zařízení) a prováděcí norma pro revize elektrického zařízení ČSN 33 2000-6 (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize). Norma ukládá revizním technikům zkontrolovat stav jednotlivých obvodů, vy­konat měření a porovnat skutečnost s poža­davky a předpisy. Mimo jiné musí také reviz­ní technik ověřit, zda je zařízení instalováno a provozováno podle podmínek stanovených výrobcem.
 
Asistenční služba, diagnostika a údržba přístrojů OEZ
 
Ne každý revizní technik však může být vybaven veškerou měřicí technikou pro ověřování funkce a charakteristik instalo­vaných jističů. Proto je při uvádění nových zařízení do provozu nabízena zákazníkům pro přístroje značky OEZ tzv. asistenční služba a při vykonávaní pravidelných revi­zí zařízení také diagnostika údržba pří­strojů. V čem uvedené služby spočívají? Technik společnosti OEZ přijede přímo na místo instalace, zkontroluje připojení a na­stavení jističů (obr. 1). Předvede a vysvětlí obsluhu jističů přímo pracovníkům, kteří je budou obsluhovat. Tímto způsobem může na místě poukázat na případné nedostat-ky nebo je hned odstranit. Současně může navrhnout opatření pro odstranění rizik. Zjištěný stav a veškeré naměřené hodno­ty jsou potom uvedeny v protokolu, kte­rý zůstává u provozovatele jako příloha re­vizní zprávy.
 

Údržba

 
Z praxe vyplývá, že je v provozu mnoho nejrůznějších starších přístrojů. Jejich stav a provozuschopnost odpovídá podmínkám, v ja­kých pracují, a péči uživatelů. Vlivem času a provozu dochází k opotřebení a znečištění jednotlivých dílů. Není-li na jističi vykonávána pravidelná odborná údrž­ba, nelze vyloučit ani to, že mecha­nismus jističe přestane fungovat právě ve chvíli, kdy je to nejméně vhodné.
 
Jistě bude každý souhlasit s tím, že nejlépe dokáže posoudit stav a funk­ci jističe autorizovaný servisní tech­nik (obr. 2). Společnost OEZ s. r. o. je výrobcem jističů s dlouholetou tra­dicí a významným podílem na trhu v ČR. Pro opravy a údržbu přístrojů OEZ jsou jedinými autorizovanými osobami v ČR technici Servisu OEZ. Tito odborníci jsou pravidelně škole­ni a mají zkušenosti z různých insta­lací jističů. Proto, na základě dlou­holetých zkušeností, mohou pomoci zákazníkům buď radou po telefonu, nebo profesionálním zásahem přímo v místě instalace jističů.
 

Nebezpečné sekundární závady

 
Často se stává, že technici OEZ při servisní prohlídce jističů odha­lí včas, nebo dokonce na poslední chvíli hrozící nebezpečí zkratu či požáru vlivem znečištění povrchu nebo de­gradaci izolace přístrojů, nedokonalé spoje nebo chybějící izolační přepážky. Mnoho součástí jističů může být poškozeno, ačkoliv to na první pohled není vidět. Technici OEZ však vědí „na co sáhnout“ a co zkontrolovat.
 
Nejde vždy pouze o poškození samot­ného jističe. Jsou to také např. nedotažené spoje v nepřístupných místech, spoje natře­né v místě dotyku barvou nebo nedostateč­né upevnění přípojnic. Často se také najdou cizí předměty v elektrickém zařízení, jejichž přítomnost či náhlé uvolnění může způso­bit výrazné škody. Mnohdy je také zjištěno nevhodné nastavení nadproudových spouští jističů, které může způsobit nežádoucí vý­padek části nebo celého zařízení. Odstraně­ní takovýchto „sekundárních“ závad rovněž zvyšuje bezpečnost a spolehlivost zařízení.
 

Retrofity

 
Zjistí-li servisní technik při servisní pro­hlídce jističe mezní nebo havarijní stav pří­stroje, může zajistit výměnu starších přístro­jů OEZ za nové, moderní. Tyto náhrady jsou realizovány rychle a profesionálně v podo­bě retrofitu, a to včetně montáže. Provedení retrofitu jako komplexní služby je nabízeno ve spolupráci s certifikovanými firmami ve všech regionech České republiky nebo přímo prostřednictvím servisních služeb OEZ. Nej­většími výhodami retrofitu jističem Modeion nebo Arion WL jsou do­konalé zpracování, kvalitní přípra­va a rychlé provedení. Minimální doba odstávky tak šetří čas i peníze.
 

Závěr

 
Servisní prohlídky, údržbu, opravy a náhrady provozovaných jističů lze vždy řešit ve spolupráci se servisní­mi službami OEZ s. r. o. Na telefo­nu 465 672 313 (–314) můžete řešit objednávky údržby a oprav jističů, případné havárie na nonstop lince 602 432 786. Konzultace a plánování údržby na tel. 465 672 369, náhrady starších přístrojů na tel. 465 672 193.
 
Pracoviště Servisních služeb OEZ jsou úzce provázána, a tak se ja­kýkoliv podnět ze strany zákazní­ka vždy dostane na správné místo.
 
Další informace lze získat na in­ternetových stránkách společnosti: http://www.oez.cz
 
Obr. 1. Test jističe BL1600S
Obr. 2. Údržba jističe ARV1636