časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Nepodceňujte údržbu jisticích přístrojů

|

Jaroslav Matyáš, vedoucí Servisu, OEZ s. r. o.
 
Jisticí prvky jsou základní součástí všech elektrických zařízení. Slouží k ochraně vedení nebo připojených zařízení před přetížením a zkratem. Z hlediska ob­sluhy jsou především oblíbené jističe. Kompaktní a vzduchové jističe mohou být navíc vybaveny nejšir­ším příslušenstvím, které umožňuje dálkově je ovlá­dat, řídit nebo signalizovat jejich provozní či poru­chové stavy.
 

Revize a prevence

Provozovatelé všech elektrických zařízení jsou podle platné legislativy povinni udržo­vat elektrická zařízení v takovém stavu, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, hospodář­ských zvířat, popř. majetku. Naštěstí většina provozovatelů si je toho vědoma. Mnozí si také uvědomují, že případná porucha a pře­rušení dodávky elektrické energie může v je­jich provozech způsobit velké finanční ztrá­ty. Z tohoto důvodu zavádějí systém pravidel­ných revizí spojených s preventivní údržbou. Pro tyto revize platí ČSN 33 1500 (Revize elektrických zařízení) a prováděcí norma pro revize elektrického zařízení ČSN 33 2000-6 (Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize). Norma ukládá revizním technikům zkontrolovat stav jednotlivých obvodů, vy­konat měření a porovnat skutečnost s poža­davky a předpisy. Mimo jiné musí také reviz­ní technik ověřit, zda je zařízení instalováno a provozováno podle podmínek stanovených výrobcem.
 
Asistenční služba, diagnostika a údržba přístrojů OEZ
 
Ne každý revizní technik však může být vybaven veškerou měřicí technikou pro ověřování funkce a charakteristik instalo­vaných jističů. Proto je při uvádění nových zařízení do provozu nabízena zákazníkům pro přístroje značky OEZ tzv. asistenční služba a při vykonávaní pravidelných revi­zí zařízení také diagnostika údržba pří­strojů. V čem uvedené služby spočívají? Technik společnosti OEZ přijede přímo na místo instalace, zkontroluje připojení a na­stavení jističů (obr. 1). Předvede a vysvětlí obsluhu jističů přímo pracovníkům, kteří je budou obsluhovat. Tímto způsobem může na místě poukázat na případné nedostat-ky nebo je hned odstranit. Současně může navrhnout opatření pro odstranění rizik. Zjištěný stav a veškeré naměřené hodno­ty jsou potom uvedeny v protokolu, kte­rý zůstává u provozovatele jako příloha re­vizní zprávy.
 

Údržba

 
Z praxe vyplývá, že je v provozu mnoho nejrůznějších starších přístrojů. Jejich stav a provozuschopnost odpovídá podmínkám, v ja­kých pracují, a péči uživatelů. Vlivem času a provozu dochází k opotřebení a znečištění jednotlivých dílů. Není-li na jističi vykonávána pravidelná odborná údrž­ba, nelze vyloučit ani to, že mecha­nismus jističe přestane fungovat právě ve chvíli, kdy je to nejméně vhodné.
 
Jistě bude každý souhlasit s tím, že nejlépe dokáže posoudit stav a funk­ci jističe autorizovaný servisní tech­nik (obr. 2). Společnost OEZ s. r. o. je výrobcem jističů s dlouholetou tra­dicí a významným podílem na trhu v ČR. Pro opravy a údržbu přístrojů OEZ jsou jedinými autorizovanými osobami v ČR technici Servisu OEZ. Tito odborníci jsou pravidelně škole­ni a mají zkušenosti z různých insta­lací jističů. Proto, na základě dlou­holetých zkušeností, mohou pomoci zákazníkům buď radou po telefonu, nebo profesionálním zásahem přímo v místě instalace jističů.
 

Nebezpečné sekundární závady

 
Často se stává, že technici OEZ při servisní prohlídce jističů odha­lí včas, nebo dokonce na poslední chvíli hrozící nebezpečí zkratu či požáru vlivem znečištění povrchu nebo de­gradaci izolace přístrojů, nedokonalé spoje nebo chybějící izolační přepážky. Mnoho součástí jističů může být poškozeno, ačkoliv to na první pohled není vidět. Technici OEZ však vědí „na co sáhnout“ a co zkontrolovat.
 
Nejde vždy pouze o poškození samot­ného jističe. Jsou to také např. nedotažené spoje v nepřístupných místech, spoje natře­né v místě dotyku barvou nebo nedostateč­né upevnění přípojnic. Často se také najdou cizí předměty v elektrickém zařízení, jejichž přítomnost či náhlé uvolnění může způso­bit výrazné škody. Mnohdy je také zjištěno nevhodné nastavení nadproudových spouští jističů, které může způsobit nežádoucí vý­padek části nebo celého zařízení. Odstraně­ní takovýchto „sekundárních“ závad rovněž zvyšuje bezpečnost a spolehlivost zařízení.
 

Retrofity

 
Zjistí-li servisní technik při servisní pro­hlídce jističe mezní nebo havarijní stav pří­stroje, může zajistit výměnu starších přístro­jů OEZ za nové, moderní. Tyto náhrady jsou realizovány rychle a profesionálně v podo­bě retrofitu, a to včetně montáže. Provedení retrofitu jako komplexní služby je nabízeno ve spolupráci s certifikovanými firmami ve všech regionech České republiky nebo přímo prostřednictvím servisních služeb OEZ. Nej­většími výhodami retrofitu jističem Modeion nebo Arion WL jsou do­konalé zpracování, kvalitní přípra­va a rychlé provedení. Minimální doba odstávky tak šetří čas i peníze.
 

Závěr

 
Servisní prohlídky, údržbu, opravy a náhrady provozovaných jističů lze vždy řešit ve spolupráci se servisní­mi službami OEZ s. r. o. Na telefo­nu 465 672 313 (–314) můžete řešit objednávky údržby a oprav jističů, případné havárie na nonstop lince 602 432 786. Konzultace a plánování údržby na tel. 465 672 369, náhrady starších přístrojů na tel. 465 672 193.
 
Pracoviště Servisních služeb OEZ jsou úzce provázána, a tak se ja­kýkoliv podnět ze strany zákazní­ka vždy dostane na správné místo.
 
Další informace lze získat na in­ternetových stránkách společnosti: http://www.oez.cz
 
Obr. 1. Test jističe BL1600S
Obr. 2. Údržba jističe ARV1636