časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

MSV 2010 – nabídka šancí k novým zakázkám

52. mezinárodní strojírenský veletrh – Výstaviště Brno – 13. až 17. 9. 2010
­
Počet přihlášených vystavovatelů na letošním 52. MSV v Brně dává za pravdu očekává­ní pořadatelů, že expozicemi budou zaplněny všechny pavilony, včetně největšího nového „péčka“. Přestože ekonomická krize dopad­la na průmysl velmi těžce, firmy si nechtějí nechat ujít šanci k novým zakázkám, kterou pro ně MSV představuje.
 
Pozitivním signálem je zájem nových vy­stavovatelů. Hlásí se přibližně osmdesát fi­rem, které na MSV v posledních třech letech nevystavovaly. A co je velmi důležité, vracejí se i někteří z pravidelných vystavovatelů, kte­ří loňský veletrh kvůli ekonomickým potížím vynechali, což je pro MSV ta nejlepší vizitka.
 
K tradičně prezentovaným oborům bu­dou letos nově připojené akce, jako jsou me­zinárodní veletrh prostředků osobní ochra­ny, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC, mezinárodní veletrh inves­tičních příležitostí, podnikání a rozvoje v re­gionech URBIS INVEST a odborné ICT & Business setkání INVEX Forum s prezenta­cí informačních a komunikačních technolo­gií pro podnikovou sféru.
 

Klíčová témata MSV: energetika, automatizace, spolupráce průmyslu s vysokými školami

Velká pozornost se letos na MSV upře na energetiku a zejména možnosti snížení ener­getické náročnosti v průmyslu. Stejně jako na jiných brněnských veletrzích, ani na MSV nebude chybět projekt Energie pro budouc­nost. Představí se jak klasická, tak jaderná energetika i jaderné strojírenství, k vidění budou také alternativní řešení pro podniko­vou sféru s důrazem na obnovitelné zdroje energie, energetickou soběstačnost a úspory.
 
Zajímavý exponát avizuje Ústav jaderného výzkumu Řež: v Brně vystaví autobus na vo­díkový pohon, který vzbudil velkou pozornost na letošním veletrhu v Hannoveru.
 
Ke klíčovým tématům opět patří průřezo­vý projekt Automatizace pořádaný ve spo­lupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací (ElA) s cílem zviditelňovat progre­sivní průmyslové technologie.
 
Letos zároveň patří k těm nejvíce obsaze­ným obory elektronika, automatizace a mě­řicí technika.
 
Mezinárodní strojírenský veletrh opět na­bídne prostor také expozicím vysokých škol, které zde představí své vědecko-výzkumné kapacity a projekty, pro něž hledají partnery z řad průmyslových podniků. Zájem o účast v projektu Transfer technologií a inovací 2010 již potvrdily např. ČVUT Praha, VUT Brno, Technická univerzita v Žilině, Masarykova univerzita v Brně, Ústav přístrojové techniky AV ČR , Akademie věd ČR a některé další.
 

IMT 2010 ... krizi navzdory!

Sudé ročníky brněnského veletrhu zpra­vidla probíhají ve znamení obrábění a tvá­ření. Mezi přihlášenými je většina tradič­ních velkých vystavovatelů tohoto obo­ru a představí se i firmy, které loňský rok vynechaly, mj. společnosti Newtech, Iscar ČR nebo CIM group. K dalším významným vystavovatelům z oboru tváření patří firmy Trumpf, Canmet, Formetal, BLM a Adige. Pavilon P bude tudíž velmi reprezentativ­ně zaplněn.
 

Společně s novými partnery

Souběžně s 52. mezinárodním strojíren­ským veletrhem a 7. mezinárodním veletr­hem obráběcích a tvářecích strojů IMT na brněnském výstavišti proběhnou ještě další tři specializované technologické veletrhy (obr. 1): 13. mezinárodní slévárenský ve­letrh FOND-EX, 20. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a 3. mezi­národní veletrh technologií pro povrcho­vé úpravy PROFINTECH.
 

Rakousko – partnerská země MSV 2010

V rámci tohoto exkluzivního partnerství Rakousko plánuje nejen oficiální skupinovou expozici rakouských firem, ale také obchod­ní misi rakouských odborníků a akci Austrian Showcase určenou k navazování kontaktů mezi českými a rakouskými firmami zejmé­na v oblasti technologií pro životní prostředí.
 
Počtem individuálních vystavovatelů ná­sledují Itálie a Švýcarsko, ale zvláštní zmínku si zaslouží také Rusko, které chystá rozsáh­lou oficiální účast na ploše 2 000 m2. Další oficiální expozice připracují Francie, Nizozemí, Čína a Taiwan – v jeho případě jde vlastně o dvě expozice za­štítěné Taiwanským svazem obráběcí techniky a Taiwanským elek­trotechnickým svazem.
 

Zlatá medaile MSV

Společnost Veletrhy Brno, a. s., organizuje při 52. mezinárodním strojírenském veletrhu MSV tradiční soutěž Zlatá medaile MSV 2010. Vyhlašovateli jsou Svaz průmyslu a dopravy a Vysoké učení technické.
 

Výběr z doprovodného programu MSV 2010

stav k 23. srpnu 2010, bližší informace na www.bvv.cz/msv
 

pondělí 13. 9. 2010

13.00 – 17.00 hod
konference MACHINES COMMUNICATE – Embedded systems in automation
místo konání: pavilon P, sál P1
organizátor: Sdělovací technika, s. r. o.
 

úterý 14. 9. 2010

9.00 – 13.00 hod
konference ENERGIE PRO BUDOUCNOST – energetická efek­tivnost v průmyslu
místo konání: Kongresové centrum, sál B
organizátor: vydavatelství FCC Public, s. r. o., časopis Automa
14.00 – 17.00 hod
konference VIZE V AUTOMATIZACI 2010 – digitální továrna
místo konání: pavilon P, sál P1
organizátor: Sdělovací technika, s. r. o
 

středa 15. 9. 2010

9.00 –1 6.00 hod
odborný seminář Celostátní setkání elektrotechniků v Brně (1. den)
místo konání: pavilon P, sál P1
organizátor: agentura LP Elektro, s. r. o.
10.00 – 17.00 hod
odborná konference Dostavba jaderné elektrárny Temelín – příle­žitost pro český průmysl?
místo konání: pavilon A–Rotunda
organizátor: agentura Madison PA
 

čtvrtek 16. 9. 2010

odborný seminář Celostátní setkání elektrotechniků v Brně (2. den)
místo konání: pavilon P, sál P1
organizátor: agentura LP Elektro, s. r. o.
10.00 – 14.00 hod
odborná konference Energetická bezpečnost ČR a možnosti rozvoje energetického hospodářství v měnících se podmínkách
místo konání: pavilon E, Press Centre
organizátor: Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE)
 
Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1, 647 00 Brno
tel.: +420 541 152 926
e-mail: msv@bvv.cz
 
Obr. 1. Struktura letošních doprovodných veletrhů při MSV v Brně
Obr. 2. V pavilonu B se budou tradičně prezen­tovat firmy z oboru pohonů
Obr. 3. Vyhlídková věž pavilonu G je dominan­tou Výstaviště již od jeho výstavby v roce 1928