Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 3/2017 vyšlo
tiskem 15. 3. 2017. V elektronické verzi na webu bude ihned. 

Téma: Amper 2017 – 25. mezinárodní elektrotechnický veletrh

Hlavní článek
Problémy elektromobility

Aktuality

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl 4.0 s…

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Startuje 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže Odstartoval již 9. ročník největší tuzemské ekologické soutěže E.ON Energy Globe.…

V distribuční soustavě (DS) ČEZ Distribuce, a. s. je vyhlášen kalamitní stav Od 9 h dne 24.2.2017 je vyhlášen kalamitní stav v Karlovarském kraji - okres Karlovy Vary…

Veletrh Věda Výzkum Inovace 2017 zahájí místopředseda vlády Pavel Bělobrádek Letošní ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace zahájí na brněnském výstavišti 28. února 2017…

Chytré lampy PRE potvrdily zhoršenou smogovou situaci v Praze Chytré lampy PRE potvrdily v rámci svého pilotního provozu, že v Holešovicích a…

Více aktualit

MSV 2010 – nabídka šancí k novým zakázkám

52. mezinárodní strojírenský veletrh – Výstaviště Brno – 13. až 17. 9. 2010
­
Počet přihlášených vystavovatelů na letošním 52. MSV v Brně dává za pravdu očekává­ní pořadatelů, že expozicemi budou zaplněny všechny pavilony, včetně největšího nového „péčka“. Přestože ekonomická krize dopad­la na průmysl velmi těžce, firmy si nechtějí nechat ujít šanci k novým zakázkám, kterou pro ně MSV představuje.
 
Pozitivním signálem je zájem nových vy­stavovatelů. Hlásí se přibližně osmdesát fi­rem, které na MSV v posledních třech letech nevystavovaly. A co je velmi důležité, vracejí se i někteří z pravidelných vystavovatelů, kte­ří loňský veletrh kvůli ekonomickým potížím vynechali, což je pro MSV ta nejlepší vizitka.
 
K tradičně prezentovaným oborům bu­dou letos nově připojené akce, jako jsou me­zinárodní veletrh prostředků osobní ochra­ny, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC, mezinárodní veletrh inves­tičních příležitostí, podnikání a rozvoje v re­gionech URBIS INVEST a odborné ICT & Business setkání INVEX Forum s prezenta­cí informačních a komunikačních technolo­gií pro podnikovou sféru.
 

Klíčová témata MSV: energetika, automatizace, spolupráce průmyslu s vysokými školami

Velká pozornost se letos na MSV upře na energetiku a zejména možnosti snížení ener­getické náročnosti v průmyslu. Stejně jako na jiných brněnských veletrzích, ani na MSV nebude chybět projekt Energie pro budouc­nost. Představí se jak klasická, tak jaderná energetika i jaderné strojírenství, k vidění budou také alternativní řešení pro podniko­vou sféru s důrazem na obnovitelné zdroje energie, energetickou soběstačnost a úspory.
 
Zajímavý exponát avizuje Ústav jaderného výzkumu Řež: v Brně vystaví autobus na vo­díkový pohon, který vzbudil velkou pozornost na letošním veletrhu v Hannoveru.
 
Ke klíčovým tématům opět patří průřezo­vý projekt Automatizace pořádaný ve spo­lupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací (ElA) s cílem zviditelňovat progre­sivní průmyslové technologie.
 
Letos zároveň patří k těm nejvíce obsaze­ným obory elektronika, automatizace a mě­řicí technika.
 
Mezinárodní strojírenský veletrh opět na­bídne prostor také expozicím vysokých škol, které zde představí své vědecko-výzkumné kapacity a projekty, pro něž hledají partnery z řad průmyslových podniků. Zájem o účast v projektu Transfer technologií a inovací 2010 již potvrdily např. ČVUT Praha, VUT Brno, Technická univerzita v Žilině, Masarykova univerzita v Brně, Ústav přístrojové techniky AV ČR , Akademie věd ČR a některé další.
 

IMT 2010 ... krizi navzdory!

Sudé ročníky brněnského veletrhu zpra­vidla probíhají ve znamení obrábění a tvá­ření. Mezi přihlášenými je většina tradič­ních velkých vystavovatelů tohoto obo­ru a představí se i firmy, které loňský rok vynechaly, mj. společnosti Newtech, Iscar ČR nebo CIM group. K dalším významným vystavovatelům z oboru tváření patří firmy Trumpf, Canmet, Formetal, BLM a Adige. Pavilon P bude tudíž velmi reprezentativ­ně zaplněn.
 

Společně s novými partnery

Souběžně s 52. mezinárodním strojíren­ským veletrhem a 7. mezinárodním veletr­hem obráběcích a tvářecích strojů IMT na brněnském výstavišti proběhnou ještě další tři specializované technologické veletrhy (obr. 1): 13. mezinárodní slévárenský ve­letrh FOND-EX, 20. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a 3. mezi­národní veletrh technologií pro povrcho­vé úpravy PROFINTECH.
 

Rakousko – partnerská země MSV 2010

V rámci tohoto exkluzivního partnerství Rakousko plánuje nejen oficiální skupinovou expozici rakouských firem, ale také obchod­ní misi rakouských odborníků a akci Austrian Showcase určenou k navazování kontaktů mezi českými a rakouskými firmami zejmé­na v oblasti technologií pro životní prostředí.
 
Počtem individuálních vystavovatelů ná­sledují Itálie a Švýcarsko, ale zvláštní zmínku si zaslouží také Rusko, které chystá rozsáh­lou oficiální účast na ploše 2 000 m2. Další oficiální expozice připracují Francie, Nizozemí, Čína a Taiwan – v jeho případě jde vlastně o dvě expozice za­štítěné Taiwanským svazem obráběcí techniky a Taiwanským elek­trotechnickým svazem.
 

Zlatá medaile MSV

Společnost Veletrhy Brno, a. s., organizuje při 52. mezinárodním strojírenském veletrhu MSV tradiční soutěž Zlatá medaile MSV 2010. Vyhlašovateli jsou Svaz průmyslu a dopravy a Vysoké učení technické.
 

Výběr z doprovodného programu MSV 2010

stav k 23. srpnu 2010, bližší informace na www.bvv.cz/msv
 

pondělí 13. 9. 2010

13.00 – 17.00 hod
konference MACHINES COMMUNICATE – Embedded systems in automation
místo konání: pavilon P, sál P1
organizátor: Sdělovací technika, s. r. o.
 

úterý 14. 9. 2010

9.00 – 13.00 hod
konference ENERGIE PRO BUDOUCNOST – energetická efek­tivnost v průmyslu
místo konání: Kongresové centrum, sál B
organizátor: vydavatelství FCC Public, s. r. o., časopis Automa
14.00 – 17.00 hod
konference VIZE V AUTOMATIZACI 2010 – digitální továrna
místo konání: pavilon P, sál P1
organizátor: Sdělovací technika, s. r. o
 

středa 15. 9. 2010

9.00 –1 6.00 hod
odborný seminář Celostátní setkání elektrotechniků v Brně (1. den)
místo konání: pavilon P, sál P1
organizátor: agentura LP Elektro, s. r. o.
10.00 – 17.00 hod
odborná konference Dostavba jaderné elektrárny Temelín – příle­žitost pro český průmysl?
místo konání: pavilon A–Rotunda
organizátor: agentura Madison PA
 

čtvrtek 16. 9. 2010

odborný seminář Celostátní setkání elektrotechniků v Brně (2. den)
místo konání: pavilon P, sál P1
organizátor: agentura LP Elektro, s. r. o.
10.00 – 14.00 hod
odborná konference Energetická bezpečnost ČR a možnosti rozvoje energetického hospodářství v měnících se podmínkách
místo konání: pavilon E, Press Centre
organizátor: Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE)
 
Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1, 647 00 Brno
tel.: +420 541 152 926
e-mail: msv@bvv.cz
 
Obr. 1. Struktura letošních doprovodných veletrhů při MSV v Brně
Obr. 2. V pavilonu B se budou tradičně prezen­tovat firmy z oboru pohonů
Obr. 3. Vyhlídková věž pavilonu G je dominan­tou Výstaviště již od jeho výstavby v roce 1928