časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

MSV 2009 s programem Benefit

Jiří Erlebach, Veletrhy Brno, a. s.
 
Řada firem se v současnosti potýká s nedostatkem volných finančních prostředků, ale zá­roveň si uvědomuje, že neúčastí na veletrhu by svou situaci a budoucí vyhlídky dále zhor­šila. Společnost Veletrhy Brno vychází firmám postiženým ekonomickou krizí vstříc a na­bízí jim konkrétní pomoc v podobě akčních cen a speciálních bonusů.
 
51. mezinárodní strojírenský veletrh a 5. mezinárodní veletrh dopravy a lo­gistiky se koná od 14. do 18. září 2009 na výstavišti v Brně
 

Přihlášky za zvýhodněnou cenu

Strojírenství patří k odvětvím, na které recese dolehla nejtíživěji. Velká část firem již nyní čelí poklesu poptávky nebo se obá­vá snížení zakázkové naplněnosti v dalším období. Někteří tradiční vystavovatelé MSV z tohoto důvodu rozhodnutí o účasti na letoš­ním ročníku stále odkládají, popř. hledají no­vou a efektivnější formu. Společnost Veletrhy Brno proto přistoupila k mimořádnému pro­dloužení období, ve kterém je možné podat přihlášku k účasti se zvýhodněnou cenou za výstavní plochu. Vystavovatelé veletrhů MSV a Transport a Logistika mají tuto možnost do 30. května 2009.
 
Dalším mimořádným opatřením, které průmyslovým firmám usnadní rozhodování o účasti, je snížení záloh za výstavní plochu. U stánků do 20 m2se letos požaduje zálo­ha ve výši 20 %, u stánků do 100 m2ve výši 15 % a firmy s největšími expozicemi nad 100 m2zaplatí předem pouze 10 %. Přihláš­ka k účasti tak nebude vystavovatelům vázat více disponibilních finančních prostředků, než je nezbytně třeba.
 

Jak na veletrhu ušetřit

Program Benefit 2009 nabízí novým i již přihlášeným vystavovatelům také mnoho dal­ších výhod, které mohou účast na veletrhu významně zlevnit. Skladba bonusů přitom vychází z průzkumů vystavovatelů realizo­vaných na minulých ročnících a zaměřuje se na oblasti, které byly nejčastěji kritizovány.
 
Vystavovatelé strojních exponátů jistě při­vítají dvacetiprocentní cenové zvýhodnění přívodů elektrické energie i stlačeného vzdu­chu. Současně se o 15 % zlevňují manipulač­ní práce v areálu výstaviště, kterých využíva­jí zejména firmy s rozměrnějšími exponáty.
 
Další výhodou pro účastníky letošního ročníku je WiFi připojení zdarma a možnost bezplatného parkování na parkovištích mimo areál nebo v hale Expoparking; oba tyto bo­nusy jsou omezeny pouze kapacitou.
 
Uspořit lze také na pronájmu výstavní plochy. Nechce-li firma investovat do roz­sáhlé expozice, může zaujmout patrovým stánkem, který zaručeně upoutá pozornost návštěvníků. Patrovou plochu lze letos pro­najmout s padesátiprocentním cenovým zvý­hodněním.
 
Rovněž mohou firmy těžit z benefitů, kte­ré zvyšují efektivitu veletržní účasti. Nejúčin­nější reklama přímo v areálu výstaviště je na­bízena s dvacetiprocentní slevou; vztahuje se na pronájem reklamních ploch a nosičů i na realizaci reklamních aktivit. Zcela zdarma pak budou firemní pozvánky – oblíbený mar­ketingový nástroj vystavovatelů, kterého vyu­žívá až 25 % oslovených adresátů. Za uplat­něné pozvánky letos nebude vystavovatelům účtován žádný doplatek, takže mohou oslovit více svých zákazníků a obchodních partnerů.
 

Vystavovat je třeba i v době recese

Zkušenosti zahraničních firem z minulých ekonomických krizí ukazují, že rezignovat na marketingové aktivity znamená přiznat poráž­ku. Veletrhy v Německu, USA a dalších vy­spělých zemích v těchto obdobích „neskomí­rají“, ale naopak posilují pozice a využívají je jako odrazový můstek k novým expanzím v následujících letech konjunktury. Dobře to dokumentoval dubnový veletrh v Hannove­ru i další významné průmyslové veletrhy po­řádané v posledním období, kde se krize ne­projevila ani v zájmu návštěvníků, ani v počtu vystavovatelů, ale pouze v menší okázalos­ti expozic.
 
Pořadatelé MSV ve srovnání se stejným obdobím loňského roku registrují přibližně desetiprocentní pokles přihlášených firem. Mnoho tradičních účast­níků stále váhá, ale při­hlášeni jsou v podstatě všichni lídři jednotlivých oborů a zájem projevily také desítky nových vy­stavovatelů. Ti se hlásí především ze zahraničí, konkrétně např. z Němec­ka, Nizozemí, Švýcar­ska, Francie, Itálie, Pol­sko nebo Ruska, ale také z asijských zemí.
 
Trend zvýšeného záj-mu ze strany zahranič­ních firem potvrdil i první průmyslový veletrh, kte­rý v Brně proběhl v letoš­ním roce – dubnový Me­zinárodní veletrh a kon­gres korozivzdorných ocelí Stainless, kterého se zúčastnilo osmdesát tři procent (!) zahra­ničních vystavovatelů.
 
„Právě v době krize je dobré vystavovat,“ prohlásil zde Giancarlo Spotti, generální ře­ditel italského koncernu Marcegaglia, který se na tomto veletrhu představil vůbec popr­vé, a k tomuto dodal: „I když od účasti neo­čekáváme významné obchody, je velmi důle­žité dát partnerům najevo naši silnou přítom­nost na středoevropských trzích a seznámit je s naší nabídkou a možnostmi.“
 
Další informace mohou zájemci získat na we­bových stránkách společnosti: http://www.bvv.cz