Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Více aktualit

Landis+Gyr dosáhl milníku v dodávce elektroměrů pro průmysl

Dodán 10 000. inovativní elektroměr pro energetiku a průmysl SyM2

 
Landis+Gyr, celosvětová společnost s ve­doucím postavením v oboru systémů urče­ných k řízení energií, dodal svůj 10 000. elek­troměr SyM2. Vývoj, směřující jako přechod od stávající generace elektroměrů k nové­mu průmyslovému standardu pro zákazníky v energetice a průmyslu, nabírá na tempu. Landis+Gyr vyvinul standard SyM2v úzké spolupráci s německými energetickými spo­lečnostmi RWE, EnBW a E.ON Energie a byl první, kdo koncem roku 2009 uvedl na ně­mecký trh elektroměr pod názvem E750 kom­patibilní s tímto standardem .
 
„Koncepce SyM2byla velmi dobře přijata energetickými společnostmi,“ potvrdil Peter Heuell, jednatel společnosti Landis+Gyr Ně­mecko. „Jak ukazují naše obchodní výsled­ky, bez ohledu na množství došlých objed­návek, přechod od stávající generace elektro­měrů úspěšně probíhá. Od původního plánu koncepce až po završení projektu se standard
SyM2 a naše produktová řada E750 zaměřily na praktické požadavky zá­kazníků energetiky a průmyslu.“ Cí­lem SyM2 je standardizovat novou generaci elektroměrů pro zákazníky z průmyslu. Různorodost průmyslo­vých elektroměrů vedla k tomu, že provozní náklady energetických spo­lečností v minulých letech vzrostly. V současné době zahrnuje stávající generace elektroměrů velké množství různých modelů s rozličnými postupy instalace, provozu, zapojení a odečtu. Náklady rostou, neboť technici musí být školeni v používání každého jed­notlivého typu a několika různých procesů instalace, přičemž je integro­váno významné množství protokolů zařízení. V budoucnu bude dosaže­no velké synergie, od kalibrace k in­stalaci, odečtu a údržbě, to vše díky standardizaci.
 
Práce na vývoji otevřeného a in­teroperabilního průmyslového stan­dardu pro zákazníky z průmyslu byly zahá­jeny ve spolupráci s RWE, EnBW a E.ON. Společnosti Landis+Gyr, jako jednomu z předních světových výrobců elektroměrů, byl zadán úkol převést tuto myšlenku do re­ality. V těsné spolupráci s energetickými spo­lečnostmi tedy vedl dvouletý vývoj ke zroze­ní koncepce SyM2. Elektroměr Landis+Gyr E750, první elektroměr kompatibilní se stan­dardem SyM2, byl koncem roku 2009 za­dán do sériové výroby. Klíčovou charakte­ristikou nových průmyslových elektroměrů byla interoperabilita (schopnost vzájemné spolupráce různých systémů) a modulární montáž. To znamená, že jedinými použitý­mi komponentami jsou ty, které jsou aktu­álně požadovány; nadbytečné náklady a po­tenciální zdroje chyb tím odpadají. Požado­vané moduly nejen že mohou být sestaveny flexibilně, ale lze je také kdykoliv vyměnit nebo je možné přidat nové moduly. Rych­le se vyvíjející komponenty, jako např. ko­munikační jednotky, lze vyměnit za několik minut během probíhajícího provozu. Díky otevřeným specifikacím je dokonce možné kombinovat moduly od různých výrobců. Použitím nejmodernější komunikační tech­nologie se v budoucnu doba odečtu výraz­ně zkrátí. Elektroměr E750 přenáší výsled­ky měření přímo do specifikovaného ser­veru prostřednictvím GPRS nebo modemu LAN/DSL. Tento posun od režimu „Pull“ k „Push“ optimalizuje proces odečtů. Nový standard má velkou hodnotu pro svou sys­tematickou efektivitu nákladů na kalibraci a na instalaci. Elektroměry kompatibilní se standardem SyM2 je díky použití pružino­vých svorek místo šroubů možné instalo­vat snadno, bezpečně a s významně men­ším rizikem úrazu elektrickým proudem. Navíc dobu vynaloženou na kalibraci lze zkrátit až o 60 %.
 

O společnosti Landis+Gyr

 
Landis+Gyr je přední poskytovatel inte­grovaných řešení v oblasti energetiky zamě­řených na potřeby energetických společnos­tí. Díky své celosvětové působnosti a dob­ré pověsti s ohledem na kvalitu a inovace Landis+Gyr dodává skutečná moderní měřicí řešení typu end-to-end. Společnost v současné době nabízí nejširší sortiment produktů a slu­žeb v oboru měření energie, a připravuje tak základ řešení sítí typu „smart grid“. Společnost Landis+Gyr s ročními tržbami přesahujícími 1,25 miliardy amerických dolarů vyvíjí čin­nost ve 30 zemích pěti světadílů a zaměstná­vá více než 5 000 lidí. Základním smyslem její činnosti je pomáhat lépe hospodařit s energií.
 

Další informace o společnosti Landis+Gyr najdete na: www.landisgyr.cz