Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 10/2019 vyšlo
tiskem 2. 10. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektroenergetika; Zařízení pro přenos a distribuci elektřiny

Hlavní článek
Problematika a měření na invertorových svařovacích zdrojích z hlediska odebíraného proudu

Aktuality

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru 15. listopadu 2019 se na pražském výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční již 5. ročník…

Druhý ročník e-SALON bude větší a plný premiér čisté mobility Na úspěšnou premiéru e-SALON v roce 2018 naváže na výstavišti PVA v Praze Letňanech jeho…

FOR ARCH oslavil třicetiny! Největší stavební veletrh v ČR nemá konkurenci Stovky vystavovatelů napříč obory, tisíce spokojených návštěvníků, desítky novinek a…

Tematický seminár SLOVALUX 2019 Slovenská svetelnotechnická spoločnosť Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických…

Společnost Eaton opět partnerem projektu Machři roku Společnost Eaton Elektrotechnika, která je součástí globálního leadera v oblasti řízení…

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

Více aktualit

Landis+Gyr dosáhl milníku v dodávce elektroměrů pro průmysl

Dodán 10 000. inovativní elektroměr pro energetiku a průmysl SyM2

 
Landis+Gyr, celosvětová společnost s ve­doucím postavením v oboru systémů urče­ných k řízení energií, dodal svůj 10 000. elek­troměr SyM2. Vývoj, směřující jako přechod od stávající generace elektroměrů k nové­mu průmyslovému standardu pro zákazníky v energetice a průmyslu, nabírá na tempu. Landis+Gyr vyvinul standard SyM2v úzké spolupráci s německými energetickými spo­lečnostmi RWE, EnBW a E.ON Energie a byl první, kdo koncem roku 2009 uvedl na ně­mecký trh elektroměr pod názvem E750 kom­patibilní s tímto standardem .
 
„Koncepce SyM2byla velmi dobře přijata energetickými společnostmi,“ potvrdil Peter Heuell, jednatel společnosti Landis+Gyr Ně­mecko. „Jak ukazují naše obchodní výsled­ky, bez ohledu na množství došlých objed­návek, přechod od stávající generace elektro­měrů úspěšně probíhá. Od původního plánu koncepce až po završení projektu se standard
SyM2 a naše produktová řada E750 zaměřily na praktické požadavky zá­kazníků energetiky a průmyslu.“ Cí­lem SyM2 je standardizovat novou generaci elektroměrů pro zákazníky z průmyslu. Různorodost průmyslo­vých elektroměrů vedla k tomu, že provozní náklady energetických spo­lečností v minulých letech vzrostly. V současné době zahrnuje stávající generace elektroměrů velké množství různých modelů s rozličnými postupy instalace, provozu, zapojení a odečtu. Náklady rostou, neboť technici musí být školeni v používání každého jed­notlivého typu a několika různých procesů instalace, přičemž je integro­váno významné množství protokolů zařízení. V budoucnu bude dosaže­no velké synergie, od kalibrace k in­stalaci, odečtu a údržbě, to vše díky standardizaci.
 
Práce na vývoji otevřeného a in­teroperabilního průmyslového stan­dardu pro zákazníky z průmyslu byly zahá­jeny ve spolupráci s RWE, EnBW a E.ON. Společnosti Landis+Gyr, jako jednomu z předních světových výrobců elektroměrů, byl zadán úkol převést tuto myšlenku do re­ality. V těsné spolupráci s energetickými spo­lečnostmi tedy vedl dvouletý vývoj ke zroze­ní koncepce SyM2. Elektroměr Landis+Gyr E750, první elektroměr kompatibilní se stan­dardem SyM2, byl koncem roku 2009 za­dán do sériové výroby. Klíčovou charakte­ristikou nových průmyslových elektroměrů byla interoperabilita (schopnost vzájemné spolupráce různých systémů) a modulární montáž. To znamená, že jedinými použitý­mi komponentami jsou ty, které jsou aktu­álně požadovány; nadbytečné náklady a po­tenciální zdroje chyb tím odpadají. Požado­vané moduly nejen že mohou být sestaveny flexibilně, ale lze je také kdykoliv vyměnit nebo je možné přidat nové moduly. Rych­le se vyvíjející komponenty, jako např. ko­munikační jednotky, lze vyměnit za několik minut během probíhajícího provozu. Díky otevřeným specifikacím je dokonce možné kombinovat moduly od různých výrobců. Použitím nejmodernější komunikační tech­nologie se v budoucnu doba odečtu výraz­ně zkrátí. Elektroměr E750 přenáší výsled­ky měření přímo do specifikovaného ser­veru prostřednictvím GPRS nebo modemu LAN/DSL. Tento posun od režimu „Pull“ k „Push“ optimalizuje proces odečtů. Nový standard má velkou hodnotu pro svou sys­tematickou efektivitu nákladů na kalibraci a na instalaci. Elektroměry kompatibilní se standardem SyM2 je díky použití pružino­vých svorek místo šroubů možné instalo­vat snadno, bezpečně a s významně men­ším rizikem úrazu elektrickým proudem. Navíc dobu vynaloženou na kalibraci lze zkrátit až o 60 %.
 

O společnosti Landis+Gyr

 
Landis+Gyr je přední poskytovatel inte­grovaných řešení v oblasti energetiky zamě­řených na potřeby energetických společnos­tí. Díky své celosvětové působnosti a dob­ré pověsti s ohledem na kvalitu a inovace Landis+Gyr dodává skutečná moderní měřicí řešení typu end-to-end. Společnost v současné době nabízí nejširší sortiment produktů a slu­žeb v oboru měření energie, a připravuje tak základ řešení sítí typu „smart grid“. Společnost Landis+Gyr s ročními tržbami přesahujícími 1,25 miliardy amerických dolarů vyvíjí čin­nost ve 30 zemích pěti světadílů a zaměstná­vá více než 5 000 lidí. Základním smyslem její činnosti je pomáhat lépe hospodařit s energií.
 

Další informace o společnosti Landis+Gyr najdete na: www.landisgyr.cz