časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Landis+Gyr dosáhl milníku v dodávce elektroměrů pro průmysl

|

Dodán 10 000. inovativní elektroměr pro energetiku a průmysl SyM2

 
Landis+Gyr, celosvětová společnost s ve­doucím postavením v oboru systémů urče­ných k řízení energií, dodal svůj 10 000. elek­troměr SyM2. Vývoj, směřující jako přechod od stávající generace elektroměrů k nové­mu průmyslovému standardu pro zákazníky v energetice a průmyslu, nabírá na tempu. Landis+Gyr vyvinul standard SyM2v úzké spolupráci s německými energetickými spo­lečnostmi RWE, EnBW a E.ON Energie a byl první, kdo koncem roku 2009 uvedl na ně­mecký trh elektroměr pod názvem E750 kom­patibilní s tímto standardem .
 
„Koncepce SyM2byla velmi dobře přijata energetickými společnostmi,“ potvrdil Peter Heuell, jednatel společnosti Landis+Gyr Ně­mecko. „Jak ukazují naše obchodní výsled­ky, bez ohledu na množství došlých objed­návek, přechod od stávající generace elektro­měrů úspěšně probíhá. Od původního plánu koncepce až po završení projektu se standard
SyM2 a naše produktová řada E750 zaměřily na praktické požadavky zá­kazníků energetiky a průmyslu.“ Cí­lem SyM2 je standardizovat novou generaci elektroměrů pro zákazníky z průmyslu. Různorodost průmyslo­vých elektroměrů vedla k tomu, že provozní náklady energetických spo­lečností v minulých letech vzrostly. V současné době zahrnuje stávající generace elektroměrů velké množství různých modelů s rozličnými postupy instalace, provozu, zapojení a odečtu. Náklady rostou, neboť technici musí být školeni v používání každého jed­notlivého typu a několika různých procesů instalace, přičemž je integro­váno významné množství protokolů zařízení. V budoucnu bude dosaže­no velké synergie, od kalibrace k in­stalaci, odečtu a údržbě, to vše díky standardizaci.
 
Práce na vývoji otevřeného a in­teroperabilního průmyslového stan­dardu pro zákazníky z průmyslu byly zahá­jeny ve spolupráci s RWE, EnBW a E.ON. Společnosti Landis+Gyr, jako jednomu z předních světových výrobců elektroměrů, byl zadán úkol převést tuto myšlenku do re­ality. V těsné spolupráci s energetickými spo­lečnostmi tedy vedl dvouletý vývoj ke zroze­ní koncepce SyM2. Elektroměr Landis+Gyr E750, první elektroměr kompatibilní se stan­dardem SyM2, byl koncem roku 2009 za­dán do sériové výroby. Klíčovou charakte­ristikou nových průmyslových elektroměrů byla interoperabilita (schopnost vzájemné spolupráce různých systémů) a modulární montáž. To znamená, že jedinými použitý­mi komponentami jsou ty, které jsou aktu­álně požadovány; nadbytečné náklady a po­tenciální zdroje chyb tím odpadají. Požado­vané moduly nejen že mohou být sestaveny flexibilně, ale lze je také kdykoliv vyměnit nebo je možné přidat nové moduly. Rych­le se vyvíjející komponenty, jako např. ko­munikační jednotky, lze vyměnit za několik minut během probíhajícího provozu. Díky otevřeným specifikacím je dokonce možné kombinovat moduly od různých výrobců. Použitím nejmodernější komunikační tech­nologie se v budoucnu doba odečtu výraz­ně zkrátí. Elektroměr E750 přenáší výsled­ky měření přímo do specifikovaného ser­veru prostřednictvím GPRS nebo modemu LAN/DSL. Tento posun od režimu „Pull“ k „Push“ optimalizuje proces odečtů. Nový standard má velkou hodnotu pro svou sys­tematickou efektivitu nákladů na kalibraci a na instalaci. Elektroměry kompatibilní se standardem SyM2 je díky použití pružino­vých svorek místo šroubů možné instalo­vat snadno, bezpečně a s významně men­ším rizikem úrazu elektrickým proudem. Navíc dobu vynaloženou na kalibraci lze zkrátit až o 60 %.
 

O společnosti Landis+Gyr

 
Landis+Gyr je přední poskytovatel inte­grovaných řešení v oblasti energetiky zamě­řených na potřeby energetických společnos­tí. Díky své celosvětové působnosti a dob­ré pověsti s ohledem na kvalitu a inovace Landis+Gyr dodává skutečná moderní měřicí řešení typu end-to-end. Společnost v současné době nabízí nejširší sortiment produktů a slu­žeb v oboru měření energie, a připravuje tak základ řešení sítí typu „smart grid“. Společnost Landis+Gyr s ročními tržbami přesahujícími 1,25 miliardy amerických dolarů vyvíjí čin­nost ve 30 zemích pěti světadílů a zaměstná­vá více než 5 000 lidí. Základním smyslem její činnosti je pomáhat lépe hospodařit s energií.
 

Další informace o společnosti Landis+Gyr najdete na: www.landisgyr.cz