časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru

Mgr. Marie Horská, Kopos Kolín, a. s.
 
Riziko požáru nelze nikdy vyloučit ani pomocí nejrůznějších předpisů a opatření. Elektric­ké rozvody jsou v případě požáru vystaveny velké zátěži. Obzvláště ve shromažďovacích prostorách musí být co možná nejdéle zachována dodávka elektrické energie pro vybra­ná elektrická zařízení do chráněných únikových a zásahových cest. Prostřednictvím kabe­lových nosných systémů funkčních za požáru lze dosáhnout zachování dodávky elektrické energie po stanovenou dobu. Kabelový nosný systém odolný za požáru vyráběný v Koposu Kolín splňuje všechny požadavky dané příslušnou normou a předpisem.
 

Předprojektová příprava u kabelových nosných systémů se zachováním funkčnosti při požáru

Před projektováním kabelových nosných systémů (do 1 kV) s funkční odolností při požáru je třeba:
 • znát na základě požární zprávy stupeň po­žární bezpečnosti požárního úseku, kte­rý se stanovuje výpočtem požárního rizi­ka konstrukčního systému stavby a výšky stavby nebo podlaží;
 • charakterizovat požární odolnost nosných konstrukcí uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu a které nenesou požárně dělicí konstrukce ani je netvoří;
 • znát typ chráněné únikové cesty;
 • navrhnout a zabezpečit způsoby dodáv­ky elektrické energie ze dvou na sobě ne­závislých zdrojů sloužící k protipožární­mu zabezpečení stavebních objektů (např. požární výtah, evakuační výtah, posilova­cí čerpadlo požární vody, nouzové osvět­lení) tak, aby při přerušení dodávky z jed­noho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení z druhého zdroje;
 • vyloučit vlivy okolních instalací na kabe­lový nosný systém;
 • vybrat vhodnou konstrukci nosného sys­tému podle stupně potřebné požární odol­nosti;
 • zvolit vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení, jež slouží k protipo­žárnímu zabezpečení stavebních objektů, a stanovit jejich vedení nebo uložení; elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu za­bezpečení objektu, se požárně po­suzují tehdy, jsou-li:
  a) vodiče a kabely vedeny volně bez další ochrany,
  b) hmotnost izolace vodičů a kabe­lů, popř. hořlavých částí elektric­kých rozvodů, přesáhne 0,2 kg na m3;
 • vypracovat protokol o ur­čení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3 komisio­nálně; členy komise jsou projektant elektro, požár­ní technik, bezpečnostní technik, investor, dále pod­le zaměření objektu je pří­tomen technolog a specia­listé s nároky na elektřinu, jako např. vzduchotechnik, topenář atd., členy komise musí být i specialisté v obo­ru, pro něž se objekt staví.

Zkoušení požární odolnosti konstrukcí kabelových nosných systémů na integrované zachování funkčnosti

Zkouška požární odolnosti má prověřit činnost kabelového nosného systému za po­žáru a dokázat, že životně důležité funkce v budově (požární výtah, evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nouzové osvětlení, požární signalizace, nouzové vý­chody atd.) zůstanou zachovány po stano­venou dobu.
 
Jednotná evropská norma pro požární odol­nost a její zkoušení zatím neexistuje. Za refe­renční normu je považována německá DIN 4102-12 Vlastnosti stavebních materiálů a sta­vebních dílců při požáru – Část 12: Zachová­ní funkčnosti kabelových nosných systémů.
 
V ČR je zkoušení požární odolnosti kon­strukcí kabelových nosných systémů spe­cifikováno harmonizovanou normou ČSN EN 1363 (Zkoušení požární odolnosti). Na jejím základě byl v ČR vytvořen zkušeb­ní předpis ZP 27/2008, stanovující způso­by a podmínky zkoušení odolnosti kabe­lových tras.
 
Kabelový nosný systém KOPOS (kabe­lové žlaby MARS, kabelové lávky, ocelo­vé trubky a elektroinstalační krabice 8135 s požárně odolnou svorkovnicí) vyhověl zkoušce podle standardů DIN 4102-12, ZP 27/2008 a STN 92 0205 a získal klasifikaci požární odolnosti E 90 podle DIN 4102-12, P 90-R podle ZP 27/2008 a PS 90 podle STN 92 0205.
Pro kabelové lávky a elektroinstalační trubky 6016E ZN platí použití datových (sdě­lovacích) kabelů s funkční odolností E 60, P 60-R, PS 60.
 
Další informace o výrobcích společnosti Kopos Kolín mohou zájemci získat na we­bové adrese: http://www.kopos.cz
 
Obr. 1. Kabelový nosný systém před zkouškou požární odolnosti
Obr. 2. Teplota během zkoušení kabelového nosného systému dosáhla až 1 006 °C
Obr. 3. Kabelový nosný systém po zkoušce