Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2017 vyšlo
tiskem 7. 6. 2017. V elektronické verzi na webu od 26. 6. 2017. 

Zdůrazněné téma: Točivé el. stroje; Pohony a výkonová elektronika; Měniče frekvence; Elektromobilita

Hlavní článek
Použití programovatelných logických obvodů v elektrických pohonech
Stejnosměrné elektrické stroje s permanentními magnety

Aktuality

Startuje hlasování veřejnosti o vítězích 9. ročníku ekologické soutěže E.ON Energy Globe V Praze byly 20. 6. 2017 slavnostně představeny nominované projekty 9. ročníku prestižní…

Nejnovější monopost týmu ČVUT eForce FEE Prague Formula se představil na Václavském náměstí Dne 16. června se v dolní části Václavského náměstí prezentoval tým Fakulty…

IQRF Summit 2017 svědkem reálných IoT aplikací Akce zaměřená na reálná řešení v oblasti chytrých měst, budov, domácností, transportu,…

Konference Internet a Technologie 17 Sdružení CZ.NIC, správce české národní domény, si Vás dovoluje pozvat na již tradiční…

Alza.cz se chystá revolučně ovlivnit prodej elektromobilů Jako první e-shop je totiž zalistuje do své stálé nabídky. První upoutávkou na tento…

Projekt studentů FEL ČVUT v Praze míří na celosvětové finále Microsoft Imagine Studentský startup XGLU, zabývající se vývojem bezbateriového glukometru, vybojoval…

Více aktualit

Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru

Mgr. Marie Horská, Kopos Kolín, a. s.
 
Riziko požáru nelze nikdy vyloučit ani pomocí nejrůznějších předpisů a opatření. Elektric­ké rozvody jsou v případě požáru vystaveny velké zátěži. Obzvláště ve shromažďovacích prostorách musí být co možná nejdéle zachována dodávka elektrické energie pro vybra­ná elektrická zařízení do chráněných únikových a zásahových cest. Prostřednictvím kabe­lových nosných systémů funkčních za požáru lze dosáhnout zachování dodávky elektrické energie po stanovenou dobu. Kabelový nosný systém odolný za požáru vyráběný v Koposu Kolín splňuje všechny požadavky dané příslušnou normou a předpisem.
 

Předprojektová příprava u kabelových nosných systémů se zachováním funkčnosti při požáru

Před projektováním kabelových nosných systémů (do 1 kV) s funkční odolností při požáru je třeba:
 • znát na základě požární zprávy stupeň po­žární bezpečnosti požárního úseku, kte­rý se stanovuje výpočtem požárního rizi­ka konstrukčního systému stavby a výšky stavby nebo podlaží;
 • charakterizovat požární odolnost nosných konstrukcí uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu a které nenesou požárně dělicí konstrukce ani je netvoří;
 • znát typ chráněné únikové cesty;
 • navrhnout a zabezpečit způsoby dodáv­ky elektrické energie ze dvou na sobě ne­závislých zdrojů sloužící k protipožární­mu zabezpečení stavebních objektů (např. požární výtah, evakuační výtah, posilova­cí čerpadlo požární vody, nouzové osvět­lení) tak, aby při přerušení dodávky z jed­noho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení z druhého zdroje;
 • vyloučit vlivy okolních instalací na kabe­lový nosný systém;
 • vybrat vhodnou konstrukci nosného sys­tému podle stupně potřebné požární odol­nosti;
 • zvolit vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení, jež slouží k protipo­žárnímu zabezpečení stavebních objektů, a stanovit jejich vedení nebo uložení; elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu za­bezpečení objektu, se požárně po­suzují tehdy, jsou-li:
  a) vodiče a kabely vedeny volně bez další ochrany,
  b) hmotnost izolace vodičů a kabe­lů, popř. hořlavých částí elektric­kých rozvodů, přesáhne 0,2 kg na m3;
 • vypracovat protokol o ur­čení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3 komisio­nálně; členy komise jsou projektant elektro, požár­ní technik, bezpečnostní technik, investor, dále pod­le zaměření objektu je pří­tomen technolog a specia­listé s nároky na elektřinu, jako např. vzduchotechnik, topenář atd., členy komise musí být i specialisté v obo­ru, pro něž se objekt staví.

Zkoušení požární odolnosti konstrukcí kabelových nosných systémů na integrované zachování funkčnosti

Zkouška požární odolnosti má prověřit činnost kabelového nosného systému za po­žáru a dokázat, že životně důležité funkce v budově (požární výtah, evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nouzové osvětlení, požární signalizace, nouzové vý­chody atd.) zůstanou zachovány po stano­venou dobu.
 
Jednotná evropská norma pro požární odol­nost a její zkoušení zatím neexistuje. Za refe­renční normu je považována německá DIN 4102-12 Vlastnosti stavebních materiálů a sta­vebních dílců při požáru – Část 12: Zachová­ní funkčnosti kabelových nosných systémů.
 
V ČR je zkoušení požární odolnosti kon­strukcí kabelových nosných systémů spe­cifikováno harmonizovanou normou ČSN EN 1363 (Zkoušení požární odolnosti). Na jejím základě byl v ČR vytvořen zkušeb­ní předpis ZP 27/2008, stanovující způso­by a podmínky zkoušení odolnosti kabe­lových tras.
 
Kabelový nosný systém KOPOS (kabe­lové žlaby MARS, kabelové lávky, ocelo­vé trubky a elektroinstalační krabice 8135 s požárně odolnou svorkovnicí) vyhověl zkoušce podle standardů DIN 4102-12, ZP 27/2008 a STN 92 0205 a získal klasifikaci požární odolnosti E 90 podle DIN 4102-12, P 90-R podle ZP 27/2008 a PS 90 podle STN 92 0205.
Pro kabelové lávky a elektroinstalační trubky 6016E ZN platí použití datových (sdě­lovacích) kabelů s funkční odolností E 60, P 60-R, PS 60.
 
Další informace o výrobcích společnosti Kopos Kolín mohou zájemci získat na we­bové adrese: http://www.kopos.cz
 
Obr. 1. Kabelový nosný systém před zkouškou požární odolnosti
Obr. 2. Teplota během zkoušení kabelového nosného systému dosáhla až 1 006 °C
Obr. 3. Kabelový nosný systém po zkoušce