Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 4/2017 vyšlo
tiskem 12. 4. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 5. 2017. 

Téma: Elektroinstalace; Inteligentní budovy; Stavební veletrhy Brno 2017

Hlavní článek
Návrh aplikace pro monitorování technologických procesů v administrativní budově

Aktuality

Vadné adaptéry Tesla poškozují rychlodobíjecí stanice V uplynulých dnech na rychlodobíjecích stanicích ČEZ zaznamenal už několikátý případ…

Jaký byl Veletrh Dřevostavby a Moderní vytápění 2017? Souběh veletrhů DŘEVOSTAVBY a MODERNÍ VYTÁPĚNÍ je určen všem, kteří řeší stavbu,…

Trendy chytrého řízení budov, energetiky a měst aneb Čtvrtá průmyslová revoluce nejenom v průmyslu Přednáška Ing Jaromíra Klabana se uskuteční ve středu dne 19. 4. 2017 ve 14 hod v…

Češi chtějí bydlet lépe – návštěvnost jarních veletrhů o bydlení stoupla o čtvrtinu Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech bylo v minulých dnech nabité k prasknutí. Téměř…

MSV 2017 zacílí na Průmysl 4.0, automatizaci, environmentální technologie, dopravu a logistiku Již potřetí se na MSV 2017 upře pozornost na nové trendy průmyslové výroby. Průmysl 4.0 s…

Současné možnosti elektromobility představí AMPER Motion 2017 Největší přehlídka elektromobility v ČR proběhne 21.- 24. 3. na brněnském výstavišti a…

Více aktualit

Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru

Mgr. Marie Horská, Kopos Kolín, a. s.
 
Riziko požáru nelze nikdy vyloučit ani pomocí nejrůznějších předpisů a opatření. Elektric­ké rozvody jsou v případě požáru vystaveny velké zátěži. Obzvláště ve shromažďovacích prostorách musí být co možná nejdéle zachována dodávka elektrické energie pro vybra­ná elektrická zařízení do chráněných únikových a zásahových cest. Prostřednictvím kabe­lových nosných systémů funkčních za požáru lze dosáhnout zachování dodávky elektrické energie po stanovenou dobu. Kabelový nosný systém odolný za požáru vyráběný v Koposu Kolín splňuje všechny požadavky dané příslušnou normou a předpisem.
 

Předprojektová příprava u kabelových nosných systémů se zachováním funkčnosti při požáru

Před projektováním kabelových nosných systémů (do 1 kV) s funkční odolností při požáru je třeba:
 • znát na základě požární zprávy stupeň po­žární bezpečnosti požárního úseku, kte­rý se stanovuje výpočtem požárního rizi­ka konstrukčního systému stavby a výšky stavby nebo podlaží;
 • charakterizovat požární odolnost nosných konstrukcí uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu a které nenesou požárně dělicí konstrukce ani je netvoří;
 • znát typ chráněné únikové cesty;
 • navrhnout a zabezpečit způsoby dodáv­ky elektrické energie ze dvou na sobě ne­závislých zdrojů sloužící k protipožární­mu zabezpečení stavebních objektů (např. požární výtah, evakuační výtah, posilova­cí čerpadlo požární vody, nouzové osvět­lení) tak, aby při přerušení dodávky z jed­noho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce zařízení z druhého zdroje;
 • vyloučit vlivy okolních instalací na kabe­lový nosný systém;
 • vybrat vhodnou konstrukci nosného sys­tému podle stupně potřebné požární odol­nosti;
 • zvolit vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení, jež slouží k protipo­žárnímu zabezpečení stavebních objektů, a stanovit jejich vedení nebo uložení; elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu za­bezpečení objektu, se požárně po­suzují tehdy, jsou-li:
  a) vodiče a kabely vedeny volně bez další ochrany,
  b) hmotnost izolace vodičů a kabe­lů, popř. hořlavých částí elektric­kých rozvodů, přesáhne 0,2 kg na m3;
 • vypracovat protokol o ur­čení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3 komisio­nálně; členy komise jsou projektant elektro, požár­ní technik, bezpečnostní technik, investor, dále pod­le zaměření objektu je pří­tomen technolog a specia­listé s nároky na elektřinu, jako např. vzduchotechnik, topenář atd., členy komise musí být i specialisté v obo­ru, pro něž se objekt staví.

Zkoušení požární odolnosti konstrukcí kabelových nosných systémů na integrované zachování funkčnosti

Zkouška požární odolnosti má prověřit činnost kabelového nosného systému za po­žáru a dokázat, že životně důležité funkce v budově (požární výtah, evakuační výtah, posilovací čerpadlo požární vody, nouzové osvětlení, požární signalizace, nouzové vý­chody atd.) zůstanou zachovány po stano­venou dobu.
 
Jednotná evropská norma pro požární odol­nost a její zkoušení zatím neexistuje. Za refe­renční normu je považována německá DIN 4102-12 Vlastnosti stavebních materiálů a sta­vebních dílců při požáru – Část 12: Zachová­ní funkčnosti kabelových nosných systémů.
 
V ČR je zkoušení požární odolnosti kon­strukcí kabelových nosných systémů spe­cifikováno harmonizovanou normou ČSN EN 1363 (Zkoušení požární odolnosti). Na jejím základě byl v ČR vytvořen zkušeb­ní předpis ZP 27/2008, stanovující způso­by a podmínky zkoušení odolnosti kabe­lových tras.
 
Kabelový nosný systém KOPOS (kabe­lové žlaby MARS, kabelové lávky, ocelo­vé trubky a elektroinstalační krabice 8135 s požárně odolnou svorkovnicí) vyhověl zkoušce podle standardů DIN 4102-12, ZP 27/2008 a STN 92 0205 a získal klasifikaci požární odolnosti E 90 podle DIN 4102-12, P 90-R podle ZP 27/2008 a PS 90 podle STN 92 0205.
Pro kabelové lávky a elektroinstalační trubky 6016E ZN platí použití datových (sdě­lovacích) kabelů s funkční odolností E 60, P 60-R, PS 60.
 
Další informace o výrobcích společnosti Kopos Kolín mohou zájemci získat na we­bové adrese: http://www.kopos.cz
 
Obr. 1. Kabelový nosný systém před zkouškou požární odolnosti
Obr. 2. Teplota během zkoušení kabelového nosného systému dosáhla až 1 006 °C
Obr. 3. Kabelový nosný systém po zkoušce