Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 12/2016 vyšlo tiskem
7. 12. 2016. V elektronické verzi na webu od 6. 1. 2017. 

Téma: Měření, měřicí přístroje a měřicí technika; Zkušebnictví a diagnostika

Hlavní článek
Lithiové trakční akumulátory pro elektromobilitu (2. část – dokončení)

Aktuality

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze představí zájemcům o studium moderní techniku i její historii Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze pořádá v pátek 20. ledna od 8.30 hodin první…

Loňská výroba Temelína by stačila k pokrytí téměř roční spotřeby českých domácností Přesně 12,1 terawatthodin elektřiny (TWh) loni vyrobila Jaderná elektrárna Temelín. Je to…

Osmý ročník Robosoutěže Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze ovládli studenti Gymnázia Zlín V pátek 16. prosince se v Zengerově posluchárně Fakulty elektrotechnické ČVUT na Karlově…

Společnost ABF převzala značku projektu SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE Specializovanou výstavu svítidel, designu a příslušenství s názvem SVĚTLO V ARCHITEKTUŘE…

Chytré lampy v Praze Do hlavního města Prahy vstoupily „chytré lampy“. Nová technologie je součástí chytrých…

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze zve na finále ROBOSOUTĚŽE Zajímavá technické řešení a soutěžní napětí nabídne 16. prosince finále letošní…

Více aktualit

Hermetické kabelové průchodky

Kabelovna Kabex, a. s.
 
Hermetické spojky a hermetické kabelové průchodky (HKP) z produkce Kabelovny Kabex® jsou určeny pro spojování rozlič­ných prostorů při zajištění plného vzájem­ného oddělení specifických prostředí.
 
Nacházejí využití zejména v jaderné ener­getice, v zabezpečení objektů při povodních, při průchodu kabelů mezi požárními úseky objektů, při zajištění těsnosti prostorů s růz­nými tlakovými a tepelnými vlivy. HKP z Ka­belovny Kabex®těsní prostupy kabelových vedení tlakovými předěly tlakově odolnými a plynotěsnými stavebními konstrukcemi. Za­jišťují separaci prostorů i při mimořádných vlivech (přetlaky, zatopení, výbuch apod.) i v radiačně zatížených objektech.
 
HKP z produkce Kabelovny Kabex® jsou označovány jako HKP Kabex®2002 a pů­vodně byly vyvinuty pro průchod kabelů přes hranici hermetické zóny jaderné elektrárny. Jsou vyprojektovány tak, aby udržovaly her­metičnost kontejnmentu, zamezovaly úniku radiace a plnily funkci protipožární přepážky, a to i v případě projektových havárií, včetně havárie LOCA (Lost of Coolant Accident, ha­várie se ztrátou chladiva).
 
V současnosti společnost nabízí nízkona­pěťové průchodky do 1 kV s několika samo­statnými oddělenými hermetickými moduly pro vedení jak kabelů s metalickými prvky (silových, kontrolních a měřicích, koaxiál­ních nebo prodlužovacích vedení k termo­článkům), tak optických kabelů, vysokonapě­ťové průchodky 8/12 kV s jedním samostat­ným vodičem a nízkonapěťové průchodky pro tunelové stavby Kabex®2002M.
 

Výhody

 
Hermetická kabelová průchodka Kabex® 2002 je konstruována jako bezúdržbové za­řízení. Pro provoz není nutné udržovat pro­vozní přetlak uvnitř HKP. Ten však může sloužit pro monitorovací informaci o těs­nosti natlakovaného tělesa a navíc lze sledo­vat manometrem zvlášť natlakovaný prostor mezi tělesem průchodky a vlastní stěnou. Je to velmi podstatný bezpeč­nostní prvek, protože se tím dá na počátku zjistit kvalita svarů na oblícovce a sledo­vat doposud „hluchý“ pro­stor po celou dobu provozu.
 
Kabelovna Kabex® do svých průchodek vyrábí axiálně těsné kvalifikované kabely, které značně podporu­jí hermetičnost celého průcho­du. Toto řešení je Kabelovnou Kabex® patentově chráněno.
 
HKP Kabex® 2002 umož­ňuje montáž kabelů různých systémů v jednom tělese prů­chodky. Separace obvodů je zde zajištěna konstrukcí, kdy každý modul je samostatná průchodka. Kabel v průchodce je pl­nohodnotný, tedy včetně všech stínicích vrstev.
 
Jednotlivé moduly se dají na nízkona­pěťových průchodkách demontovat nezá­visle na sobě, aniž by bylo nutné demon­tovat ostatní kabelová připojení nebo celou HKP. Objednatel pouze určí, jaký typ (kabel) chce vyměnit, a Kabelovna Kabex® dodá již celý zalitý modul, připravený pro okamži­tou montáž bez zalévání a bez zbytečného zásahu do stěny (tělesa) průchodky. Modul se pouze zasune a připojí na dosavadní ka­beláž pomocí KSO. Zásadně se tak snižuje nezbytná doba pro výměny kabelu a s tím spojené finanční náklady.
 

Požární vlastnosti

 
Moduly hermetických kabelových průcho­dek splňují izolační integritu 180 min. při po­žáru podle IEC 60331, oheň nešířící schop­nost podle EN 50266-2-2 (IEC 60332-3-22). Zároveň všechny komponenty splňují níz­kou úroveň korozivit a dýmivostí podle IEC 60754 a IEC 61034-2.
 

Elektrické vlastnosti a kontinuita přenosových parametrů

 
Průchodka je řešena tak, aby zachováva­la kontinuitu v homogenitě přenosových pa­rametrů celé kabelové trasy, a to i z pohledu EMC (Electro Magnetic Compatibility, elek­tromagnetická kompatibilita). Průchozí kabel, přenosové prvky v něm a provedené připoje­ní respektují separaci všech zemnicích a stí­nicích potenciálů podle nejpřísnějších poža­davků norem. Konstrukce, kde není použito k zatěsnění odstranění izolace, zajišťuje ne­měnné izolační stavy průchodek při všech provozních režimech.
 

Průchodky pro metro Kabex® 2002M

 
Po povodních vyvinula Kabelovna Kabex® modifikaci kabelové průchodky speciálně pro tunelové stavby, kde bylo třeba řešit instalaci zatěsnění na provozovaném zařízení za pro­vozu. Kabel zde proto prochází předělem bez přerušení – konstrukce hermetické kabelové průchodky Kabex® 2002 M je založena na za­lití obou stran kabelového průchodu směsí polyuretanu s definovanou polohou umístě­ní. Případné další přiložení kabelu do instalo­vaného průchodu osazeného průchodkou Ka­bex® 2002 M lze uskutečnit po vyvrtání otvorů do polyuretanové zálivky s jejím opětovným doplněním po provlečení kabelu. Tyto prů­chodky se osazují i na předěly eskalátorových tunelů – průchodka Kabex® 2002M se může instalovat v libovolné poloze, lze ji použít i na obloukových (nesoustředných) průcho­dech. Průchodky Kabex® 2002M jsou schvále­ny protokolem TŘ DP hl. m. Prahy, a. s., a in­stalují se od roku 2003 do pražského metra.
 

Další informace na: http://www.kabex.cz