Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Hermetické kabelové průchodky

Kabelovna Kabex, a. s.
 
Hermetické spojky a hermetické kabelové průchodky (HKP) z produkce Kabelovny Kabex® jsou určeny pro spojování rozlič­ných prostorů při zajištění plného vzájem­ného oddělení specifických prostředí.
 
Nacházejí využití zejména v jaderné ener­getice, v zabezpečení objektů při povodních, při průchodu kabelů mezi požárními úseky objektů, při zajištění těsnosti prostorů s růz­nými tlakovými a tepelnými vlivy. HKP z Ka­belovny Kabex®těsní prostupy kabelových vedení tlakovými předěly tlakově odolnými a plynotěsnými stavebními konstrukcemi. Za­jišťují separaci prostorů i při mimořádných vlivech (přetlaky, zatopení, výbuch apod.) i v radiačně zatížených objektech.
 
HKP z produkce Kabelovny Kabex® jsou označovány jako HKP Kabex®2002 a pů­vodně byly vyvinuty pro průchod kabelů přes hranici hermetické zóny jaderné elektrárny. Jsou vyprojektovány tak, aby udržovaly her­metičnost kontejnmentu, zamezovaly úniku radiace a plnily funkci protipožární přepážky, a to i v případě projektových havárií, včetně havárie LOCA (Lost of Coolant Accident, ha­várie se ztrátou chladiva).
 
V současnosti společnost nabízí nízkona­pěťové průchodky do 1 kV s několika samo­statnými oddělenými hermetickými moduly pro vedení jak kabelů s metalickými prvky (silových, kontrolních a měřicích, koaxiál­ních nebo prodlužovacích vedení k termo­článkům), tak optických kabelů, vysokonapě­ťové průchodky 8/12 kV s jedním samostat­ným vodičem a nízkonapěťové průchodky pro tunelové stavby Kabex®2002M.
 

Výhody

 
Hermetická kabelová průchodka Kabex® 2002 je konstruována jako bezúdržbové za­řízení. Pro provoz není nutné udržovat pro­vozní přetlak uvnitř HKP. Ten však může sloužit pro monitorovací informaci o těs­nosti natlakovaného tělesa a navíc lze sledo­vat manometrem zvlášť natlakovaný prostor mezi tělesem průchodky a vlastní stěnou. Je to velmi podstatný bezpeč­nostní prvek, protože se tím dá na počátku zjistit kvalita svarů na oblícovce a sledo­vat doposud „hluchý“ pro­stor po celou dobu provozu.
 
Kabelovna Kabex® do svých průchodek vyrábí axiálně těsné kvalifikované kabely, které značně podporu­jí hermetičnost celého průcho­du. Toto řešení je Kabelovnou Kabex® patentově chráněno.
 
HKP Kabex® 2002 umož­ňuje montáž kabelů různých systémů v jednom tělese prů­chodky. Separace obvodů je zde zajištěna konstrukcí, kdy každý modul je samostatná průchodka. Kabel v průchodce je pl­nohodnotný, tedy včetně všech stínicích vrstev.
 
Jednotlivé moduly se dají na nízkona­pěťových průchodkách demontovat nezá­visle na sobě, aniž by bylo nutné demon­tovat ostatní kabelová připojení nebo celou HKP. Objednatel pouze určí, jaký typ (kabel) chce vyměnit, a Kabelovna Kabex® dodá již celý zalitý modul, připravený pro okamži­tou montáž bez zalévání a bez zbytečného zásahu do stěny (tělesa) průchodky. Modul se pouze zasune a připojí na dosavadní ka­beláž pomocí KSO. Zásadně se tak snižuje nezbytná doba pro výměny kabelu a s tím spojené finanční náklady.
 

Požární vlastnosti

 
Moduly hermetických kabelových průcho­dek splňují izolační integritu 180 min. při po­žáru podle IEC 60331, oheň nešířící schop­nost podle EN 50266-2-2 (IEC 60332-3-22). Zároveň všechny komponenty splňují níz­kou úroveň korozivit a dýmivostí podle IEC 60754 a IEC 61034-2.
 

Elektrické vlastnosti a kontinuita přenosových parametrů

 
Průchodka je řešena tak, aby zachováva­la kontinuitu v homogenitě přenosových pa­rametrů celé kabelové trasy, a to i z pohledu EMC (Electro Magnetic Compatibility, elek­tromagnetická kompatibilita). Průchozí kabel, přenosové prvky v něm a provedené připoje­ní respektují separaci všech zemnicích a stí­nicích potenciálů podle nejpřísnějších poža­davků norem. Konstrukce, kde není použito k zatěsnění odstranění izolace, zajišťuje ne­měnné izolační stavy průchodek při všech provozních režimech.
 

Průchodky pro metro Kabex® 2002M

 
Po povodních vyvinula Kabelovna Kabex® modifikaci kabelové průchodky speciálně pro tunelové stavby, kde bylo třeba řešit instalaci zatěsnění na provozovaném zařízení za pro­vozu. Kabel zde proto prochází předělem bez přerušení – konstrukce hermetické kabelové průchodky Kabex® 2002 M je založena na za­lití obou stran kabelového průchodu směsí polyuretanu s definovanou polohou umístě­ní. Případné další přiložení kabelu do instalo­vaného průchodu osazeného průchodkou Ka­bex® 2002 M lze uskutečnit po vyvrtání otvorů do polyuretanové zálivky s jejím opětovným doplněním po provlečení kabelu. Tyto prů­chodky se osazují i na předěly eskalátorových tunelů – průchodka Kabex® 2002M se může instalovat v libovolné poloze, lze ji použít i na obloukových (nesoustředných) průcho­dech. Průchodky Kabex® 2002M jsou schvále­ny protokolem TŘ DP hl. m. Prahy, a. s., a in­stalují se od roku 2003 do pražského metra.
 

Další informace na: http://www.kabex.cz