časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 7/2020 vyšlo
tiskem 24. 6. 2020. V elektronické verzi na webu 24. 7. 2020. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika

Hlavní článek
Nové technologie trakčního napájení 25 kV/50 Hz (2. část)

Fenomén Siemens

|

Siemens je synonymem pro špičkové tech­nologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezi­národní působení. Fascinující historie tohoto úspěchu se začíná psát před 160 lety v roce 1847 v malé dílničce v Berlíně. Zde jednatřicetiletý Werner von Siemens zahajuje spolu s partnerem výrobu elektrických ručičkových telegrafů. Jde o neuvěřitelný pokrok v době petrolejových lamp a vzrůstajících nepokojů vedoucích záhy po celé Evropě k sérii revolucí proti zakonzervo­vanému a zatuchlému feudalismu.
 
Do českých zemí přináší Sie­mens doslova světlo, když v roce 1881 instaluje elektrické osvětle­ní nejprve v Rustonově libeňské strojírně a o čtyři roky později ve Stavovském divadle. První stá­lé zastoupení má u nás Siemens od roku 1890. Současný koncern Siemens je průmyslovým obrem a patří k přední celosvětově uznávané společ­nosti s nejvyšším kreditem.
 
Česká republika je pro globální Siemens tradičním, velmi dobrým partnerem a má am­bice stát se opravdovou perlou celého kon­cernu. Již více než rok je v čele českého Sie­mensu muž, který chce pro zdar a dobré jmé­no firmy udělat vše, co je v jeho silách. Tímto mužem je generální ředitel (CEO – Chief Executive Officer) společnosti Siemens Česká republika Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA.
 
V exkluzivním rozhovoru s Ing. Palíš­kem měly redakce časopisu Elektro a Automa možnost dozvědět se více o současném pojetí a cílech této největší elektrotechnické společ­nosti v Česku. V dalším textu jsou uvedeny některé zajímavé pasáže z tohoto rozhovoru.
 
red.:
„Pane řediteli, do funkce jste nastoupil před více než rokem, a to v době, která pro společnost Siemens nebyla jednoduchá. Mu­seli jste propustit mnoho zaměstnanců, uza­vřít závod ve Zličíně, objem zakázek se dra­maticky snížil, klesaly tržby. Jak je na tom Siemens v současné době?“
 
CEO Ing. Palíšek:
„Rozhodně bych nenazval toto období kri­zovým. V této době probíhala změna portfo­lia firmy. Bylo to období, kdy bylo třeba rea­govat na změnu poptávky hlavně v komodit­ní oblasti. Pokles tržeb naší společnosti tedy nebyl primárně způsoben ekonomickou rece­sí. V oblasti komodit jsme se v současné době již vrátili zpět před období celosvětové krize. V ostatních oblastech jsme tento útlum až tak nepocítili, protože Siemens systematicky pra­cuje na dobrých vztazích se zákazníky a díky tomu dokáže předvídat změny na trzích, rea­guje velmi pružně svými strategickými opatřeními tak, aby nebyl na tyto změny náchyl­ný. Globální ekonomickou krizi tedy Siemens zvládá jako stabilní firma velmi dobře.
 
red.:
„Výroba kolejových vozidel ve Zličíně definitivně skončila. Jaký byl hlavní důvod tohoto kroku?“
 
CEO Ing. Palíšek:
Závod ve Zličíně byl na velmi dobré tech­nologické úrovni. Ale mít výrobní závod v re­gionu, kde není možné uplatnit jeho produkci, je ekonomicky neúnosné. Nicméně oblast kolejových vozidel jsme neopustili. Investuje­me velké prostředky do jejich vý­voje a využíváme přitom obrovský potenciál a kompetence, které tady v oblasti kolejových vozidel jsou. V Praze v sídle společnos­ti Siemens jsme založili Vývojové centrum kolejových vozidel, kte­ré je vnímáno v rámci korpora­ce Siemens jako jedno z hlavních celosvětových vývojových středi­sek. V rámci tohoto projektu jsou postupně rozšiřovány kapacity odborníků, spolupracu­jeme s vysokými technickými školami a vědec­kými institucemi, abychom připravili kvalitní odborníky pro tento obor. V prvním horizon­tu se počítá s kapacitou dvou set inženýrů.
 
red.:
„Jak je vnímána Česká republika zákazní­ky zvenčí a jak koncernem Siemens?“
 
CEO Ing. Palíšek:
Podle všech průvodních jevů je Česká republika vnímána jako stabilní země, která má pro zákazníky zvenčí dobrý zvuk. Pokud jde o lidský potenciál, může Česká republika nabídnout velmi dobrý poměr ceny k výkonu. Stále také platí, že Česká republika je strate­gickou zemí pro Siemens. Ze 192 zemí světa, ve kterých Siemens působí, je Siemens Česká republika v pořadí osmou největší.
 
red.:
„Jaké jsou aktuální cíle společnosti Siemens v ČR?“
 
CEO Ing. Palíšek:
Chceme více působit jako jeden Siemens, být blíže zákazníkům a oslovovat je efektivněji. Proto nyní měníme svou vnitřní strukturu, což nám zároveň umožní se změnit směrem k zá­kazníkům. Siemens se v České republice skládá z více než deseti právních subjektů. Toto uspo­řádání není z hlediska řízení a vzájemné spolu­práce efektivní. Probíhající vnitřní integrace se projeví v optimalizaci našich administrativních a provozních aktivit, zintenzivnění vzájemné ko­munikace a zlepšení koordinace obchodních divizí a výrobních závodů. Produktová a řídicí autonomie závodů, které mají svou tradici a jasnou identitu směrem k zákazníkovi, ale zů­stane. Nezmění se ani vedení integrovaných zá­vodů. Integrace těmto entitám pomůže zbavit se administrativně-legislativní zátěže ve prospěch vyšší kvality vlastního obchodování. S vnitřní integrací dochází i k harmonizaci obchodních aktivit a kanálů směrem k zákazníkům. Zákaz­ník bude přesně vědět, kdo je jeho partnerem. Nikoliv ta či ona divize nebo závod, ale zkrátka jeden Siemens. Jsme schopni v rámci svého širokého sortimentu nabídnout mnohem víc než jen běžný standard. To je naší nespornou kon­kurenční výhodou. Na druhou stranu je to ale také výzva, abychom k zákazníkovi přistupova­li jako jeden celek a byli schopni mu z tohoto sortimentu poskytnout co nejvíce.
 
red.:
„Pověst společnosti Siemens utrpěla před pár lety (v roce 2006) velkým korupčním skandálem. Vyvodil z toho Siemens nějaké důsledky?“
 
CEO Ing. Palíšek:
„Mnoho velkých firem postihly určité korupční skandály. Nevyhnul se jim ani Siemens. Rozdíl je však v tom, jak se Siemens k tomuto problému postavil (pozn. red.: v České republice však žádná taková kauza neby­la). Zatímco jiné firmy se snažily tyto skandály ututlat, Siemens tyto kauzy řešil velmi otevře­ně, iniciativně a transparentně. Jeho upřímnou snahou bylo veřejně hledat příčiny a zajistit nápravu, aby se podobná selhání jednotlivců již nemohla opakovat. Chybu může udělat kaž­dý, ale jen hlupák se z ní nepoučí.
 
Nyní je Siemens na špici v antikorupčních opatřeních a veřejně se angažuje. V České republice jsme iniciovali zrod Koalice pro transparentní podnikání, která se snaží o kul­tivaci českého podnikatelského prostředí.
 
red.:
„Měl jste při nástupu do své funkce něja­ká osobní předsevzetí?“
 
CEO Ing. Palíšek:
Já jsem v podstatě týmový hráč. Moje vize je společnost fungující jako vyladěný or­ganismus. Pro tuto vizi chci bojovat vší svojí silou, kterou mám, a použiji k tomu všechny své dosavadní zkušenosti a znalosti. Siemens musí být silnou firmou s vyváženým poměrem stability a pružnosti.
(Kl)

Siemens v České republice

Siemens působí v oblasti zdravotnic­tví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. V Česku zaměstnává 10,5 tisíce lidí. V obchodním roce 2009/2010 vykázal obrat 30 mld. Kč. S objemem exportu 17 mld. Kč patří mezi největší exportéry u nás.