Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo
tiskem 20. 1. 2020. V elektronické verzi na webu 12. 2. 2020. 

Téma: Elektrotechnologie; Materiály pro elektrotechniku; Nářadí, nástroje a pomůcky

Hlavní článek
Využití mHealth technologií pro automatizovaný sběr a přenos dat pacientů s diabetem

Aktuality

Výstavba 7. bloku JE Tchien-wan s reaktorem VVER-1200 začne už letos Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom 20. ledna 2020 uvedla, že výstavbu 7. bloku…

Přístroje ABB pomáhají pěstovat chutná česká rajčata bez pesticidů Dát si v zimě čerstvá zralá rajčata, která by pocházela od lokálních pěstitelů, bylo až…

FOR CITY 2020: Inovace pro města, obce i regiony Jaká inovativní řešení, která pomocí moderních technologií zvýší kvalitu života obyvatel…

Nový elektronický obchod Rosatomu usnadňuje povolování nových jaderných bloků Koncern Rosenergoatom (elektroenergetická divize ruské korporace pro atomovou energii…

Veletrh Light+Building slaví dvacáté narozeniny Přijeďte se podívat do Frankfurtu nad Mohanem. V areálu frankfurtského výstaviště se bude…

Plovoucí jaderná elektrárna dodala první elektřinu do sítě 19. prosince 2019 začala plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov dodávat do sítě…

Více aktualit

Fenomén Siemens

Siemens je synonymem pro špičkové tech­nologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezi­národní působení. Fascinující historie tohoto úspěchu se začíná psát před 160 lety v roce 1847 v malé dílničce v Berlíně. Zde jednatřicetiletý Werner von Siemens zahajuje spolu s partnerem výrobu elektrických ručičkových telegrafů. Jde o neuvěřitelný pokrok v době petrolejových lamp a vzrůstajících nepokojů vedoucích záhy po celé Evropě k sérii revolucí proti zakonzervo­vanému a zatuchlému feudalismu.
 
Do českých zemí přináší Sie­mens doslova světlo, když v roce 1881 instaluje elektrické osvětle­ní nejprve v Rustonově libeňské strojírně a o čtyři roky později ve Stavovském divadle. První stá­lé zastoupení má u nás Siemens od roku 1890. Současný koncern Siemens je průmyslovým obrem a patří k přední celosvětově uznávané společ­nosti s nejvyšším kreditem.
 
Česká republika je pro globální Siemens tradičním, velmi dobrým partnerem a má am­bice stát se opravdovou perlou celého kon­cernu. Již více než rok je v čele českého Sie­mensu muž, který chce pro zdar a dobré jmé­no firmy udělat vše, co je v jeho silách. Tímto mužem je generální ředitel (CEO – Chief Executive Officer) společnosti Siemens Česká republika Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA.
 
V exkluzivním rozhovoru s Ing. Palíš­kem měly redakce časopisu Elektro a Automa možnost dozvědět se více o současném pojetí a cílech této největší elektrotechnické společ­nosti v Česku. V dalším textu jsou uvedeny některé zajímavé pasáže z tohoto rozhovoru.
 
red.:
„Pane řediteli, do funkce jste nastoupil před více než rokem, a to v době, která pro společnost Siemens nebyla jednoduchá. Mu­seli jste propustit mnoho zaměstnanců, uza­vřít závod ve Zličíně, objem zakázek se dra­maticky snížil, klesaly tržby. Jak je na tom Siemens v současné době?“
 
CEO Ing. Palíšek:
„Rozhodně bych nenazval toto období kri­zovým. V této době probíhala změna portfo­lia firmy. Bylo to období, kdy bylo třeba rea­govat na změnu poptávky hlavně v komodit­ní oblasti. Pokles tržeb naší společnosti tedy nebyl primárně způsoben ekonomickou rece­sí. V oblasti komodit jsme se v současné době již vrátili zpět před období celosvětové krize. V ostatních oblastech jsme tento útlum až tak nepocítili, protože Siemens systematicky pra­cuje na dobrých vztazích se zákazníky a díky tomu dokáže předvídat změny na trzích, rea­guje velmi pružně svými strategickými opatřeními tak, aby nebyl na tyto změny náchyl­ný. Globální ekonomickou krizi tedy Siemens zvládá jako stabilní firma velmi dobře.
 
red.:
„Výroba kolejových vozidel ve Zličíně definitivně skončila. Jaký byl hlavní důvod tohoto kroku?“
 
CEO Ing. Palíšek:
Závod ve Zličíně byl na velmi dobré tech­nologické úrovni. Ale mít výrobní závod v re­gionu, kde není možné uplatnit jeho produkci, je ekonomicky neúnosné. Nicméně oblast kolejových vozidel jsme neopustili. Investuje­me velké prostředky do jejich vý­voje a využíváme přitom obrovský potenciál a kompetence, které tady v oblasti kolejových vozidel jsou. V Praze v sídle společnos­ti Siemens jsme založili Vývojové centrum kolejových vozidel, kte­ré je vnímáno v rámci korpora­ce Siemens jako jedno z hlavních celosvětových vývojových středi­sek. V rámci tohoto projektu jsou postupně rozšiřovány kapacity odborníků, spolupracu­jeme s vysokými technickými školami a vědec­kými institucemi, abychom připravili kvalitní odborníky pro tento obor. V prvním horizon­tu se počítá s kapacitou dvou set inženýrů.
 
red.:
„Jak je vnímána Česká republika zákazní­ky zvenčí a jak koncernem Siemens?“
 
CEO Ing. Palíšek:
Podle všech průvodních jevů je Česká republika vnímána jako stabilní země, která má pro zákazníky zvenčí dobrý zvuk. Pokud jde o lidský potenciál, může Česká republika nabídnout velmi dobrý poměr ceny k výkonu. Stále také platí, že Česká republika je strate­gickou zemí pro Siemens. Ze 192 zemí světa, ve kterých Siemens působí, je Siemens Česká republika v pořadí osmou největší.
 
red.:
„Jaké jsou aktuální cíle společnosti Siemens v ČR?“
 
CEO Ing. Palíšek:
Chceme více působit jako jeden Siemens, být blíže zákazníkům a oslovovat je efektivněji. Proto nyní měníme svou vnitřní strukturu, což nám zároveň umožní se změnit směrem k zá­kazníkům. Siemens se v České republice skládá z více než deseti právních subjektů. Toto uspo­řádání není z hlediska řízení a vzájemné spolu­práce efektivní. Probíhající vnitřní integrace se projeví v optimalizaci našich administrativních a provozních aktivit, zintenzivnění vzájemné ko­munikace a zlepšení koordinace obchodních divizí a výrobních závodů. Produktová a řídicí autonomie závodů, které mají svou tradici a jasnou identitu směrem k zákazníkovi, ale zů­stane. Nezmění se ani vedení integrovaných zá­vodů. Integrace těmto entitám pomůže zbavit se administrativně-legislativní zátěže ve prospěch vyšší kvality vlastního obchodování. S vnitřní integrací dochází i k harmonizaci obchodních aktivit a kanálů směrem k zákazníkům. Zákaz­ník bude přesně vědět, kdo je jeho partnerem. Nikoliv ta či ona divize nebo závod, ale zkrátka jeden Siemens. Jsme schopni v rámci svého širokého sortimentu nabídnout mnohem víc než jen běžný standard. To je naší nespornou kon­kurenční výhodou. Na druhou stranu je to ale také výzva, abychom k zákazníkovi přistupova­li jako jeden celek a byli schopni mu z tohoto sortimentu poskytnout co nejvíce.
 
red.:
„Pověst společnosti Siemens utrpěla před pár lety (v roce 2006) velkým korupčním skandálem. Vyvodil z toho Siemens nějaké důsledky?“
 
CEO Ing. Palíšek:
„Mnoho velkých firem postihly určité korupční skandály. Nevyhnul se jim ani Siemens. Rozdíl je však v tom, jak se Siemens k tomuto problému postavil (pozn. red.: v České republice však žádná taková kauza neby­la). Zatímco jiné firmy se snažily tyto skandály ututlat, Siemens tyto kauzy řešil velmi otevře­ně, iniciativně a transparentně. Jeho upřímnou snahou bylo veřejně hledat příčiny a zajistit nápravu, aby se podobná selhání jednotlivců již nemohla opakovat. Chybu může udělat kaž­dý, ale jen hlupák se z ní nepoučí.
 
Nyní je Siemens na špici v antikorupčních opatřeních a veřejně se angažuje. V České republice jsme iniciovali zrod Koalice pro transparentní podnikání, která se snaží o kul­tivaci českého podnikatelského prostředí.
 
red.:
„Měl jste při nástupu do své funkce něja­ká osobní předsevzetí?“
 
CEO Ing. Palíšek:
Já jsem v podstatě týmový hráč. Moje vize je společnost fungující jako vyladěný or­ganismus. Pro tuto vizi chci bojovat vší svojí silou, kterou mám, a použiji k tomu všechny své dosavadní zkušenosti a znalosti. Siemens musí být silnou firmou s vyváženým poměrem stability a pružnosti.
(Kl)

Siemens v České republice

Siemens působí v oblasti zdravotnic­tví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. V Česku zaměstnává 10,5 tisíce lidí. V obchodním roce 2009/2010 vykázal obrat 30 mld. Kč. S objemem exportu 17 mld. Kč patří mezi největší exportéry u nás.