časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Farebné značenie vodičov pre pripájanie ochrany pred prepätím

Ing. Igor Maas, elektrotechnik špecialista pre vykonávanie
odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
 
Príspevok sa zaoberá farebným označením vodičov, ktorými sú ochrany pred prepätím (SPD) pripájané na prípojnicu PEN, resp. prípojnicu PE, prípadne na uzemňovač.
 
V reklamných materiáloch a katalógoch niektorých výrobcov a aj v praxi sa možno stretnúť s pripojením SPD na spomínané čas­ti elektrických zariadení vodičom s farebným označením zelená/žltá (pozri obr. 1 a obr. 2). Pritom je zrejmé, že tento vodič neplní fun­kciu ochranného vodiča (v zmysle ochrany pred dotykom).
 
O takýchto prípadoch sa v čl. NA.3.1.5 STN 33 2000-5-54 (Elektrické inštalácie níz­keho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elek­trických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné po­spájanie) uvádza:
 
Ak má uzemňovací vodič slúžiť na ochra­nu pred úrazom elektrickým prúdom, ozna­čuje sa ako ochranný vodič všade tam, kde to vyžaduje prevádzka zariadenia alebo bez­pečnosť osôb a vecí (pozri STN EN 60446*)). Uzemňovacie vodiče, ktoré nemajú ochran­nú funkciu a zvody bleskozvodov sa farebne neoznačujú.
 
Preto treba považovať použitie vodiča s fa­rebným označením zelená/žltá v týchto prí­padoch za nenáležité. Príspevok s týmto ob­sahom poslal autor v roku 2006 do redakcie nemenovaného časopisu v SR. Článok nebol uverejnený lebo recenzent napísal:
 
Vyjadrenie v poslednej vete, že označenie uzemňovacieho vodiča prepäťových ochrán je nenáležité, nepovažujeme za korektné. Zdô­vodnenie: STN IEC 60050-195 definuje v čl. 195-02-09 ochran­ný vodič: vodič slúžiaci na zais­tenie bezpečnosti, napríklad na ochranu pred úrazom elektric­kým prúdom. Prepäťové ochrany majú nepochybne ochrannú fun­kciu, teda v zmysle uvedenej de­finície príslušný uzemňovací vo­dič je ochranný vodič. Keďže má ochrannú funkciu, netýka sa ho citovaný článok. NA.3.1.5 v STN 33 2000-5-54.
 
Zámerne je uvedená celá re­cenzia, aby čitateľ videl, že re­cenzia je diskutabilná, lebo záver príspevku sa dá obhájiť.
 
Nie je potrebné zdôrazňovať, že pri takejto definícii ochranné­ho vodiča a takejto jej aplikácii sa stiera rozdiel medzi časťami elek­trickej inštalácie zaisťujúcimi len jej správnu funkciu (funkčnosť in­štalácie) a časťami zaisťujúcimi jej bezpečnosť.
 
Problém lepšie objasní táto úvaha: Iste platí, že správne fun­gujúca elektrická inštalácia je bezpečnejšia ako inštalácia, ktorá správne nefunguje. Po­tom nepochybne platí aj tvrdenie, že opatre­nia, ktoré zaisťujú len správnu funkciu inšta­lácie, prispievajú aj k jej bezpečnosti, resp. zaisťujú aj jej bezpečnosť. Z toho by potom, napríklad pre niektoré vodiče (len) funkč­ného uzemnenia, vyplývalo, že slúžia aj na zaistenie bezpečnosti a mali by byť označe­né farebnou kombináciou zelená/žltá – čo je ale nezmysel.
 
Už ani nie je potrebné spomínať takú ab­surdnosť, že vodič bleskozvodu by potom bol tiež ochranným vodičom, lebo tiež zaisťuje bezpečnosť v rovnakej oblasti ako SPD, a to v oveľa významnejšej miere ako vodič, kto­rým sú pripojené SPD, lebo chráni celý ob­jekt vrátane osôb atď. To pokiaľ by išlo o po­užitie definície ochranného vodiča podľa STN IEC 60050-195 (Medzinárodný elektrotech­nický slovník. Kapitola 195: Uzemňovanie a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom) čl. 195-02-09.
 
Za zaujímavý treba pokladať aj fakt, že v recenzii spomínanú (a stále platnú) de­finíciu ochranného vodiča používa aj STN 33 2000-5-54 v čl. 541.3.4, aby ju zároveň v informatívnej národnej prílohe (platnej v SR) poprela, resp. uviedla na pravú mieru, lebo v článku NA.8.3 uvádza:
 
Vodič, ktorý slúži na ochranu pred zá­sahom elektrickým prúdom alebo ho možno použiť na ochranu pred zásahom elektric­kým prúdom, musí byť označený podľa STN EN 60446. Toto označenie sa nesmie pou­žiť pre iné vodiče …“, t.j. už sa toto označe­nie nesmie použiť pre všetky vodiče slúžia­ce na zaistenie bezpečnosti, ale iba pre tie, ktoré „…slúžia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom …“ Tu začína mať re­cenzia trhliny.
 
Ak by napriek uvedeným argumentom boli ešte stále pochybnosti o farebnom zna­čení spomínaných vodičov, potom môže v orientácii pomôcť aj ďalší fakt: STN 33 2000-2:2004 (Medzinárodný elektro­technický slovník. Kapitola 826: Elektric­ké inštalácie budov) v čl. 826-04-05 definu­je ochranný vodič nasledovne:
 
Ochranný vodič (značka PE): vodič, ktorý sa vyžaduje pri niektorých opatre­niach na ochranu pred zásahom elektric­kým prúdom, na elektrické spojenie s kaž­dou z týchto častí:
  • neživé časti,
  • cudzie vodivé časti,
  • hlavná uzemňovacia svorka,
  • uzemňovač,
  • uzemnený bod zdroja alebo umelý neut­rál.“
Čitateľ si iste všimol, že táto definícia ne­platí iba pre SR a že korešponduje s citova­ným článkom NA.8.3 STN 33 2000-5-54.
Vymenované skutočnosti ukazujú, že pripájanie SPD na uzemnenie, resp. prípoj­nicu PE alebo PEN vodičmi s farbou izo­lácie zelená/žltá nemusí byť správne. Ne­jednoznačnosť tohto konštatovania vyplýva z toho, že existujú dve platné a veľmi roz­dielne definície ochranného vodiča. V prípa­de, že sa variant popísaný na začiatku tohto príspevku ukáže ako jediný správny t.j., že by tieto vodiče nemali byť farebne označe­né kombináciou zelená/žltá, potom by ich značenie malo vychádzať z STN EN 60446 čl. 5.1, pričom sa môže použiť ktorákoľvek z tam uvedených farieb okrem farieb urče­ných pre ochranné, stredné a krajné vodiče. Je samozrejmé, že sa príslušný vodič ozna­čí písmenami FE podľa čl. 6.2.9 STN EN 60446 a príslušná vysvetlivka o jeho far­be sa uvedie v sprievodnej dokumentácii k elektrickej inštalácii.
 

Záver

 
Z predchádzajúceho odstavca je zrejmé, že z rozdielnych definícií nie je možné uro­biť jednoznačný záver o danej problemati­ke a názor autora sa v tomto prípade môže zredukovať iba na konštatovanie, že rieše­nie tohto problému je plne v kompetencii Slovenského ústavu technickej normalizá­cie v Bratislave.
 
Zdroj obrázků:
[1] Hájek, J. – Šalanský, D.: První elektronická kníška o ochraně před bleskem. Verze 2.0.
[2] Prezentácia firmy Saltek.
 
Obr. 1. Konkrétne pripojenie SPD vodičom s farbou izolá­cie zelená/žltá [1]
Obr. 2. Pripojenie SPD vodičom s farbou izo­lácie zelená/žltá v schéme [2]
 

*) STN EN 60446 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo písmenovo-číslico­vým systémom. V tejto medzinárodnej norme sa uvádzajú všeobecné pravidlá na používanie niektorých farieb alebo kombinácií písmen a číslic pri identifikovaní vodičov so zámerom zabrániť nejasnostiam pri tejto identifikácií a aj s cieľom zaistenia bezpečnej prevádzky.