Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2017 vyšlo
tiskem 5. 9. 2017. V elektronické verzi na webu od 5. 9. 2017. 

Téma: 59. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně; Elektrotechnika v průmyslu

Hlavní článek
Palivové články
Renesance synchronních reluktančních motorů
Návrh aktuátoru pracujícího s magnetickým polem

Aktuality

Na veletrhu FOR ARCH najdou lidé na osm stovek expozic a bezplatná poradenská centra Ve dnech 19. – 23. září 2017 se koná 28. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR…

Technologické Fórum 2017 – jedinečné setkání odborníků stavebního trhu Premiéru na letošním ročníku mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH bude mít…

Od 1. září začne ve společnosti ČEZ fungovat nová divize Jaderná energetika Šest jaderných bloků, přes dva tisíce zaměstnanců včetně týmu, který zodpovídání za…

FOR ARCH 2017 přinese řadu zajímavých soutěží a konferencí Osmadvacátý ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční ve…

Premiér navštívil hlavní sídlo provozovatele přenosové soustavy Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček se přímo na…

Generační změna ve skupině LAPP S účinností od 1. července 2017 odstoupila Ursula Ida Lapp, spoluzakladatelka skupiny…

Více aktualit

Farebné značenie vodičov pre pripájanie ochrany pred prepätím

Ing. Igor Maas, elektrotechnik špecialista pre vykonávanie
odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení
 
Príspevok sa zaoberá farebným označením vodičov, ktorými sú ochrany pred prepätím (SPD) pripájané na prípojnicu PEN, resp. prípojnicu PE, prípadne na uzemňovač.
 
V reklamných materiáloch a katalógoch niektorých výrobcov a aj v praxi sa možno stretnúť s pripojením SPD na spomínané čas­ti elektrických zariadení vodičom s farebným označením zelená/žltá (pozri obr. 1 a obr. 2). Pritom je zrejmé, že tento vodič neplní fun­kciu ochranného vodiča (v zmysle ochrany pred dotykom).
 
O takýchto prípadoch sa v čl. NA.3.1.5 STN 33 2000-5-54 (Elektrické inštalácie níz­keho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elek­trických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné po­spájanie) uvádza:
 
Ak má uzemňovací vodič slúžiť na ochra­nu pred úrazom elektrickým prúdom, ozna­čuje sa ako ochranný vodič všade tam, kde to vyžaduje prevádzka zariadenia alebo bez­pečnosť osôb a vecí (pozri STN EN 60446*)). Uzemňovacie vodiče, ktoré nemajú ochran­nú funkciu a zvody bleskozvodov sa farebne neoznačujú.
 
Preto treba považovať použitie vodiča s fa­rebným označením zelená/žltá v týchto prí­padoch za nenáležité. Príspevok s týmto ob­sahom poslal autor v roku 2006 do redakcie nemenovaného časopisu v SR. Článok nebol uverejnený lebo recenzent napísal:
 
Vyjadrenie v poslednej vete, že označenie uzemňovacieho vodiča prepäťových ochrán je nenáležité, nepovažujeme za korektné. Zdô­vodnenie: STN IEC 60050-195 definuje v čl. 195-02-09 ochran­ný vodič: vodič slúžiaci na zais­tenie bezpečnosti, napríklad na ochranu pred úrazom elektric­kým prúdom. Prepäťové ochrany majú nepochybne ochrannú fun­kciu, teda v zmysle uvedenej de­finície príslušný uzemňovací vo­dič je ochranný vodič. Keďže má ochrannú funkciu, netýka sa ho citovaný článok. NA.3.1.5 v STN 33 2000-5-54.
 
Zámerne je uvedená celá re­cenzia, aby čitateľ videl, že re­cenzia je diskutabilná, lebo záver príspevku sa dá obhájiť.
 
Nie je potrebné zdôrazňovať, že pri takejto definícii ochranné­ho vodiča a takejto jej aplikácii sa stiera rozdiel medzi časťami elek­trickej inštalácie zaisťujúcimi len jej správnu funkciu (funkčnosť in­štalácie) a časťami zaisťujúcimi jej bezpečnosť.
 
Problém lepšie objasní táto úvaha: Iste platí, že správne fun­gujúca elektrická inštalácia je bezpečnejšia ako inštalácia, ktorá správne nefunguje. Po­tom nepochybne platí aj tvrdenie, že opatre­nia, ktoré zaisťujú len správnu funkciu inšta­lácie, prispievajú aj k jej bezpečnosti, resp. zaisťujú aj jej bezpečnosť. Z toho by potom, napríklad pre niektoré vodiče (len) funkč­ného uzemnenia, vyplývalo, že slúžia aj na zaistenie bezpečnosti a mali by byť označe­né farebnou kombináciou zelená/žltá – čo je ale nezmysel.
 
Už ani nie je potrebné spomínať takú ab­surdnosť, že vodič bleskozvodu by potom bol tiež ochranným vodičom, lebo tiež zaisťuje bezpečnosť v rovnakej oblasti ako SPD, a to v oveľa významnejšej miere ako vodič, kto­rým sú pripojené SPD, lebo chráni celý ob­jekt vrátane osôb atď. To pokiaľ by išlo o po­užitie definície ochranného vodiča podľa STN IEC 60050-195 (Medzinárodný elektrotech­nický slovník. Kapitola 195: Uzemňovanie a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom) čl. 195-02-09.
 
Za zaujímavý treba pokladať aj fakt, že v recenzii spomínanú (a stále platnú) de­finíciu ochranného vodiča používa aj STN 33 2000-5-54 v čl. 541.3.4, aby ju zároveň v informatívnej národnej prílohe (platnej v SR) poprela, resp. uviedla na pravú mieru, lebo v článku NA.8.3 uvádza:
 
Vodič, ktorý slúži na ochranu pred zá­sahom elektrickým prúdom alebo ho možno použiť na ochranu pred zásahom elektric­kým prúdom, musí byť označený podľa STN EN 60446. Toto označenie sa nesmie pou­žiť pre iné vodiče …“, t.j. už sa toto označe­nie nesmie použiť pre všetky vodiče slúžia­ce na zaistenie bezpečnosti, ale iba pre tie, ktoré „…slúžia na ochranu pred zásahom elektrickým prúdom …“ Tu začína mať re­cenzia trhliny.
 
Ak by napriek uvedeným argumentom boli ešte stále pochybnosti o farebnom zna­čení spomínaných vodičov, potom môže v orientácii pomôcť aj ďalší fakt: STN 33 2000-2:2004 (Medzinárodný elektro­technický slovník. Kapitola 826: Elektric­ké inštalácie budov) v čl. 826-04-05 definu­je ochranný vodič nasledovne:
 
Ochranný vodič (značka PE): vodič, ktorý sa vyžaduje pri niektorých opatre­niach na ochranu pred zásahom elektric­kým prúdom, na elektrické spojenie s kaž­dou z týchto častí:
  • neživé časti,
  • cudzie vodivé časti,
  • hlavná uzemňovacia svorka,
  • uzemňovač,
  • uzemnený bod zdroja alebo umelý neut­rál.“
Čitateľ si iste všimol, že táto definícia ne­platí iba pre SR a že korešponduje s citova­ným článkom NA.8.3 STN 33 2000-5-54.
Vymenované skutočnosti ukazujú, že pripájanie SPD na uzemnenie, resp. prípoj­nicu PE alebo PEN vodičmi s farbou izo­lácie zelená/žltá nemusí byť správne. Ne­jednoznačnosť tohto konštatovania vyplýva z toho, že existujú dve platné a veľmi roz­dielne definície ochranného vodiča. V prípa­de, že sa variant popísaný na začiatku tohto príspevku ukáže ako jediný správny t.j., že by tieto vodiče nemali byť farebne označe­né kombináciou zelená/žltá, potom by ich značenie malo vychádzať z STN EN 60446 čl. 5.1, pričom sa môže použiť ktorákoľvek z tam uvedených farieb okrem farieb urče­ných pre ochranné, stredné a krajné vodiče. Je samozrejmé, že sa príslušný vodič ozna­čí písmenami FE podľa čl. 6.2.9 STN EN 60446 a príslušná vysvetlivka o jeho far­be sa uvedie v sprievodnej dokumentácii k elektrickej inštalácii.
 

Záver

 
Z predchádzajúceho odstavca je zrejmé, že z rozdielnych definícií nie je možné uro­biť jednoznačný záver o danej problemati­ke a názor autora sa v tomto prípade môže zredukovať iba na konštatovanie, že rieše­nie tohto problému je plne v kompetencii Slovenského ústavu technickej normalizá­cie v Bratislave.
 
Zdroj obrázků:
[1] Hájek, J. – Šalanský, D.: První elektronická kníška o ochraně před bleskem. Verze 2.0.
[2] Prezentácia firmy Saltek.
 
Obr. 1. Konkrétne pripojenie SPD vodičom s farbou izolá­cie zelená/žltá [1]
Obr. 2. Pripojenie SPD vodičom s farbou izo­lácie zelená/žltá v schéme [2]
 

*) STN EN 60446 Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia vodičov farbami alebo písmenovo-číslico­vým systémom. V tejto medzinárodnej norme sa uvádzajú všeobecné pravidlá na používanie niektorých farieb alebo kombinácií písmen a číslic pri identifikovaní vodičov so zámerom zabrániť nejasnostiam pri tejto identifikácií a aj s cieľom zaistenia bezpečnej prevádzky.