časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Co jsme psali před 100 lety (9)

redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Napětí síťové 380 Voltů a bezpečnost

Zvýšením síťového napětí v třífázových sítích rozvodných vzroste i nebezpečí pro lidi, zvířata a věci, které přijdou ve styk s vodiči pod napětím. Aby zvětšené toto nebezpečí nejevilo se skutečně rozmnožením počtu úrazů a škod, je velice důležito, aby rozvodní sítě byly skutečně prováděny podle bezpečnostních předpisů.

Mezi prostory, které i při nízkém napětí mohou za určitých podmínek býti nebezpečny, čítáme:

1. v domácnostech: kuchyně, koupelny, umývárny, obzvláště místnosti s betonovou dlažbou, mnohými vodovodními nebo jiným trubkami (topení, plyn, vyssavače prachu),

2. v živnostenských a průmyslových podnicích: prádelny, lázně, pivovary, palírny, lihovary, cukrovary, jatky, koželužny a jiné podniky, pracující s vodou, chemikáliemi, dále strojírny, hutnické podniky a zařízení montovaná venku,

3. v hornictví: provozovny nad i pod zemí,

4. v hospodářství: stáje, mlékárny, palírny a zařízení venku,

5. v podnicích užívajících přenosné přístroje a stroje: ruční lampy, domácí a jiné nářadí, vařidla, žehličky, nástroje a obráběcí stroje, zásobované proudem pomocí ohebných přívodních kabelů.

  

Detailně je situace taková:

Domácnosti a obchodní místnosti
V místnostech s isolační podlahou dřevěnou, z linolea nebo pod. není třeba kromě všeobecných žádných zvláštních opatření, doporučuje se však montovati vypínače a zásuvky co možno daleko od vodovodu. V koupelně, kuchyni, prádelně a ve vlhkých sklepích apod. mají býti lampy mimo dosah, vypínače a zásuvky mají býti namontovány zvenčí, takže koupající se nebo pradlena jsou nuceni před manipulací s vypínačem vyjíti z nebezpečného místa.

Užívání vařidel v kuchyni žádá určitých opatrností. Je důležito, aby proudvedoucí části v nich byly od tělesa samého dobře isolovány a kromě toho dobře upevněny a sice od vařidla přes přívodní šňůru, zásuvku k zemnícímu vedení a to proto, že např. překypěním kyselého nebo slaného obsahu snadno může nastati spojení proudovodných částí s bezproudovými. Na splehlivém uzemění vařidel v kuchyni nutno zejména tam trvati, kde není podlaha isolační, nebo tam, kde jsou v dosahu vodovody a plynovody.

Přívodní šňůra vařidla nemá býti delší než půl metru, neboť jinak snadno navyknou si lidé připojené vařidlo za účelem naplnění dáti pod nejbližší vodovodní kohout, čímž nebezpečí krátkého spojení se zemí je velmi veliké. Krátkými přívodními šňůrami tomu snadno zabráníme. Nevýhody krátkých přívodů musíme vyrovnati namontováním dostatečného počtu zásuvek, aby se vařidla mohla na více místech v kuchyni použíti. Nejlépe by bylo upraviti přívody proudu pro vařidla tak, že by pohyblivých vedení nebylo vůbec zapotřebí. U elektrických čajovarů, kávovarů a jiných topidel užívaných mimo kuchyni, možno od požadavku tohoto upustiti, neboť jsou při užívání více chráněny, a zachází se s nimi opatrněji a kromě toho užívá se jich v místnostech s isolační podlahou.

Elektrických žehliček má se užívati pouze s isolační podlahou; přívod proudu má být dle možnosti upraven s vrchu, případně od visuté zásuvky, kterou dle potřeby lze více nebo méně stáhnouti dolů. Přívodní šňůra má být jen tak dlouhá, jak je nezbytně nutno, jinak se šňůra třením o kraje žehlícího prkna snadno může prošoupati a zavdati příčinu k závadám.

Masážní přístroje elektrické, vysušovače vlasů, ohřívače kadeřítek nemáme používati v koupelně nebo v blízkosti vodovodu, plynovodu nebo parovodu od ústředního topení.

Dílny živnostenské a průmyslové
Ve stavbách se železnou konstrukcí, betonovými stropy je nebezpečí při dotyku s elektrickými vodiči veliké a nutno tedy uzemění provésti co nejdokonaleji. Lampy mají se vypínati skupinově vypínači montovanými na rozvodných deskách. Žárovkové objímky z porcelánu nebo jiného isolačního materiálu poskytují zvětšenou bezpečnost při vyměňování žárovek.

(ilustrační obr.: ABB s. r. o.)

Co jsme psali před 100 lety (8) - Elektrotechnika na Pražském veletrhu 1920