časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Co jsme psali před 100 lety (12)

Prof. Inž. J. Daniel |

Čeština v technické literatuře

Dosáhnuvše samostatnosti, snažme se zdůrazniti dokonalostí jazykovou svoji kulturní vyspělost a vážnost i lásku ke své mateřštině. V technické literatuře dbá se správnosti jazykové, zejména v předních publikacích, ale vědomí povinnosti pro jazykovou čistotu přece ještě neproniklo všude.

Mně tane na mysli literatura strojnická a elektrotechnická. Ne vždy nalezneme zjevy potěšující, ač převážnou většinou je patrna nejen dobrá snaha, ale i dobrý výsledek. Přes to zbývá však leccos napraviti, zejména germanismy bují v některých knihách v uvedeném oboru měrou zcela neobvyklou, takže knihy mají vzhled téměř doslovně otrockých překladů z němčiny. S podivem jest, že jistá strojnická knížka mohla vyjíti více než desetkráte, ač její sloh je přímo urážlivý, jak vysvitne z příkladů. Avšak i knížka teprve nedávno vydaná – mimochodem podotknuto, vydaná přední národní institucí – čiší germanismy, takže není pochyby o národnosti zdrojů, z nich je její obsah čerpán. Při dobré vůli a bez neomluvitelného spěchu bylo možno uvarovati se všech poklesků. Instituce národní, vydávající technické knížky, mohou prostě uložiti spisovatelům především aspoň dostatečnou jazykovou správnost a texty jazykově nevyhovující dáti upraviti odborníkem. Aby též nakladatelé dbali, i při knížkách jednoduchých aspoň přiměřené jazykové přesnosti, jest ovšem požadavkem velmi obtížným. Nemíním poukazovati na drobné, málo významné poklesky, které vystihne jen znalec řeči, nýbrž pouze na hrubé nesprávnosti, jichž by se mohl vystřít i spisující inženýr.

Nejtěžší germanismy a jiné nesprávnosti, v knížkách těch se vyskytující:

Slovesa jsou kladena na konec vět.

Těmito chybami knížka strojnická téměř oplývá; buďte vyňaty pouze některé:

„Že nádoba, která jen páru obsahuje, dalším zahříváním až ku žhavosti rozpáliti se může“ – „kterému se pro jeho spékání přednost dává“ – „aby teplota tak vysoká byla, jaké k vaření třeba“ – „která úplné ztroskotání způsobiti dostačí“ – „Pak se kohouty zotvírají, jimiž by pára unikati mohla“. Tento důsledný sloh možno si vysvětliti pouze doslovným překladem z němčiny, bohužel málo pečlivým.

Pouhé sloveso opisuje se frásovitým slovesem a podstatným jménem slovesným.

Tato vada je v češtině velmi zakořeněna a jen největší úsilí může ji zmírniti. Sestavil jsem aspoň nejčastější opisy.

Jedním z těchto prázdných tvarů je „děje se“: „Spalování se děje, napájení se děje, přenos síly se děje“. Lze přece říci zcela jednoduše a správně: „spaluje se, napájí se, přenáší se“. Podobně místo „by přidávání paliva dělo se“ správně „aby se palivo přidávalo“. „Sbližování uhlíků děje se nejvíce elektrodynamickým účinkem proudu“. Zanedbáme-li, že uhlíky se nesbližují elektrodynamicky, napíšeme tu stručně: „uhlíky se sbližují“.

Jiní zase každou činnost „provádějí“. Místo „provésti důkladné vyčistění“ píšeme přece správě „důkladně vyčistiti“. Prováděti řešení (rozřešiti), prováděti vinutí (navinouti).

Popisujíce nějaký pokus, žáci často říkají: vezmu, vezmeme apod. Podobně mnohý spisovatel ke všemu nejprve „přikročí“. „Přikročí se k provádění zkoušek“ a „přikročí se k vyčistění“ jsou krkolomnými opisy jednoduchých vět „zkouší se“ a „vyčistí se“.

Nezáživnou větu: „Když jsme provedli tuto práci, jest nám možno přistoupiti k nakreslení“, možno říci stručně: „Po této práci můžeme nakresliti“; nebo „Ukončivše tuto práci nakreslíme“. Tedy o polovici kratčeji.

Jindy opět všecko „nastává“. „Nastává nutnost častého čistění“, lze krátce napsati „třeba často čistiti“. „Ježto nastalo veliké rozprašování vlákna“ je správně „ježto se vlákno značně rozprašovalo“. Ve větě „Ježto nastává periodické zhasínání a rozsvěcování“ vyhneme se zbytečným a chybným slovům: „periodicky zhasíná a rozsvěcuje se“. Místo „od dalších pokusů se zlepšováním vlákna se ustalo“ píšeme stručně: „Vlákno se již nezlepšovalo“.

Jiní spisovatelé všeho „docilují“. Místo: „Docílí se úplného spalování“ jednoduše lze říci: „Spálí se úplně“. „Velké zdokonalení v sestrojování uhlíků docílil Bremer“. Nehledě k tomu, že docíliti vyžaduje genitivu a že uhlíky se nesestrojují, možno napsati krátce: „Podstatně zdokonalil uhlíky Bremer“.

Prof. Inž. J. Daniel

(pokračování)

Co jsme psali před 100 lety (11)