časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Co jsme psali před 100 lety (11)

redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Přehled vývinu elektrické industrie ve Spojených Státech v roce 1920

Snad dosud nikdy v historii nevstupoval průmysl elektrický v Americe do nového roku s takovými slibnými nadějemi, jako na prahu roku 1920. Zotavil se rychle v roce 1919 z válečné stagnace, takže již v posledních měsících přicházel do normálního chodu a to bylo nejlepší vyhlídkou do budoucna.

Možno říci, že v některých odvětvích válka sama dala popud k rozmachu a zase naopak, odvětví ve vývinu v posledních čtyřech létech brzděná, měla příležitost právě v roce 1920 k neobyčejnému rozvinutí, aby nezůstala v pokroku pozadu. Význačným rysem jest očividné připoutávání se praxe k vědeckým metodám výzkumným, jež podávají data, tvořící základ k návrhům a konstrukci.

Obchodně dosáhl tento průmysl rekordu v produkci i v ceně výrobků, přes to, že trpěla značně nedostatkem některých surovin, železniční stávkou a též i obtížemi s dělníky. V posledních třech měsících roku nastala též stagnace v celém průmyslu v Americe, ač i v té době továrny vyrábějící elektrické potřeby měly dosti objednávek. K představě, jak ohromné sumy dělá obrat v elektrickém průmyslu, budiž uvedeno, že roční příjem General Electric Co v r. 1920 byl $ 270 000 000 na rozdíl $ 230 000 000 v roce 1919 a Westinghouse Electric & Manufacturing Co asi $ 180 000 000 v roce 1920.

Elektrické stroje a přístroje

Pokrok ve stavbě strojů a přístrojů byl značný a pohyboval se v rovnováze mezi důmyslností lidskou a fysickými možnostmi materiálu. Největší parní turbína o výkonu 45 000 kW a 1200 obr. za min. byla postavena dvojmo v Detroit Edison Co. Též transformátory o velikých výkonech byly stavěny např. jednofázové o výkonu 8 000 kVA samochladícího typu. Třífázové samochladící byly konstruovány do výkonu 12 000 kVA. Postaveny též transformátory s vodním chlazením s vysokým napětím 132 000 volt, s výkonem 23 600 kVA a účinností 99 %; půdorys mají kruhový o průměru 310 cm a celková výška od podlahy až po vrchol izolátorů jest 670 cm. Mnoho pozornosti věnováno zejména otázce dostatečného chlazení a cirkulace oleje v nádobách transformátorů a největší obliby dosáhlo chlazení oleje přímým čerpáním oleje pumpami chladicími hadicemi ve zvláštních nádržích se studenou vodou.

Zajímavá jest i otázka elektrických automobilů. Poněvadž se jich používalo dosud jen nepatrně, podrobena stavba i prodej těchto vozů zkoumání, velmi podrobnému a ohlášena nová zlepšení a výhody. Hlavně otázka výměny akumulátorů byla zdárně řešena a shledáno např., že při porovnání výloh 5ti-tunového auta benzinového při projetých 65 km se stejným výkonem auta elektrického, ušetří se dle kalkulace v Americe $ 5-10. Více začíná se užívati i elektrických motorů k pohonu lodních šroubů. V uvažovaném roce postaveno 28 nákladních i osobních lodí, elektricky hnaných.

Elektrické dráhy

Zdárně pokročila elektrická doprava a elektrizace železnic. S technického stanoviska se zdokonalilo zejména chránění elektrických přístrojů v lokomotivách před atmosférickými výboji a v automatické obsluze podružných stanic konvertorových. Zlepšené typy motoricky poháněných olejových vypínačů a přesnost vypínačů pro zpětné proudy, jakož i přednosti používaných relais mají zajistiti bezpečnost provozu a vymýtiti všechny možné poruchy.

Dne 5. března zahájen byl provoz na západní části elektrizované železnice Chicago, Milwaukee a St. Paul, celkem asi na 330 km, kdežto celá trať Milwaucké společnosti jest 1376 km a na jejím dokončení se pracuje.

Telegraf a telefon Tento důležitý obor využití elektřiny učinil za války znamenité pokroky. Po intensivních výzkumech a pokusech sestavili inženýři soukromé americké telefonní společnosti Bellovy automatické spojovací stroje, jež vyhovují, za různých okolností, v malých i velkých telefonních centrálách. Prozatím postavena jen pokusná stanice, jejíž výsledky však zaručují brzké rozšíření. Za zmínku stojí, že Bell Company zaměstnává asi 210 tisíc lidí a má vlastní telefonní linie v úhrnné délce 40 milionů km.

Ing. Josef Pokorný, techn. attaché konsulátu Rčs. V Pittsburgu

(ilustrační foto: cs.wikipedia.org)

Co jsme psali před 100 lety (10)