Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 2/2018 vyšlo
tiskem 14. 2. 2018. V elektronické verzi na webu od 12. 3. 2018. 

Téma: Elektrické přístroje; Přístroje pro chytré sítě;
Internet věcí

Hlavní článek
Řízení toku výkonu v síti pomocí výkonových měničů

Aktuality

SENO spol. s r. o. – 25 let s Vámi Když jsme s pány Josefem Steineggerem a Jirkou Novotným zakládali v roce 1993 firmu, byli…

15. Zákaznický den ZAT byl opět rekordní Koncem ledna proběhl už tradiční Zákaznický den společnosti ZAT, největší české firmy s…

Brněnská technika představila novou kampaň jako generační výpověď mladých Nová náborová kampaň brněnské techniky s názvem Generace VUT upozorňuje na časté…

Výroba z biomasy vzrostla o 14 %, dodala čistou elektřinu pro 230 tisíc domácností Téměř 573 milionů kWh ekologické elektřiny vyprodukovaly v loňském roce výrobny Skupiny…

Dva veletrhy úsporného, komfortního a moderního bydlení – DŘEVOSTAVBY, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ 13. ročník veletrhu DŘEVOSTAVBY se koná souběžně s veletrhem MODERNÍ VYTÁPĚNÍ. Společná…

Synergie oborů na veletrhu FOR ARCH přináší větší zájem vystavovatelů Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH se uskuteční v PVA EXPO PRAHA v Letňanech 18.–22.…

Více aktualit

ABB EP-CAD – nový nástroj pro návrh elektroinstalace

Ing. Pavel Mony, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Portfolio výrobků společnosti ABB s. r. o., Elektro-Praga, je velmi ši­roké a variabilita přístrojů, krytů a dalších komponentů ještě tuto šíři umocňuje. Pro ulehčení práce s těmito výrobky spatřil světlo svě­ta nový nástroj pro projektování, resp. návrh elektroinstalace – pro­gram ABB EP-CAD. Je určen jako služba ABB všem elektromontáž­ním firmám a projekcím, které ne­jsou vybaveny jiným profesionál­ním softwarem pro projekci elek­troinstalací.
 
Program ABB EP-CAD lze charakterizo­vat jako 2D program pro návrh elektroinsta­lací. Největší předností je spojení s databází výrobků, kdy si uživatel vybere přímo pří­stroj, například spínač, a zároveň může za­dat přímo i typ přístroje, designové provede­ní a další parametry a komponenty, přičemž tyto informace jsou doplněny i obrázkem pří­stroje nebo sestavy, pokud se jedná o více­násobný rámeček. Vše je samozřejmě v čes­kém jazyce.
 

Funkce programu EP-CAD

Funkce programu lze rozdělit do třech skupin. Do první skupiny spadají obecné funkce 2D kreslení, tedy kreslení všech ro­vinných obrazců, čar, šrafování a kótování, a kromě toho také funkce zvyšující komfort při práci s programem – kopírování a přesun objektů, zmenšování a zvětšování nebo zrca­dlení objektů.
 
Druhá skupina funkcí je doplněna o kres­lení stavebních dispozic. Jedná se o funkce pro kreslení zdí, oken, dveří, sloupů atd., které umožňují snadné vytvoření výkresu budovy. Ten lze samozřejmě pořídit i impor­tem výkresu ve formátu DWG nebo DXF. Stejně tak je možno i výkres s elektroinsta­lací exportovat do těchto formátů (ty však neobsahují cenné negrafické informace po­pisované níže).
 
Třetí skupina funkcí je z hlediska elek­troinstalací nejzajímavější. Zde je mož­né vkládat různá elektrická zařízení nebo přístroje. Při vkládání přístrojů, které jsou v sortimentu ABB, je možno využít on-line spojení ABB EP-CADu s databází výrob-ků a již v této fázi vkládat skutečné vý­robky. Každá taková pozice je znázorně­na značkou, pod kterou je ukryta výčetka komponentů – přístrojů a jejich příslušen­ství, například spínač a doutnavka, kryty, rámečky, ve zvoleném designovém prove­dení a instalační krabice v příslušném po­čtu. Zajímavou funkcí programu je změna designové řady – sestavu lze změnit napří­klad z řady Tango®v bílé barvě na řadu Time®v titanové, přičemž program je sám schopen rozpoznat, zda konkrétní typy pří­strojů existují v cílovém designu. Součástí této skupiny funkcí je i možnost zobraze­ní dané sestavy nebo přístroje pomocí ob­rázků, které profesionál zná důvěrně z Ka­talogu domovního elektroinstalačního ma­teriálu ABB s. r. o., Elektro-Praga. Velice užitečná je i funkce soupisky, tedy výpisu všech použitých komponent elektroinstalač­ního materiálu, a to nejen spínačů a zásu­vek, ale i pomocného materiálu, jako jsou vodiče, jejichž typy jsou také definovány v databázi. Tento výpis lze vytisknout nebo exportovat pro další použití, například jako podklad pro cenovou nabídku. Uživatel si také může sám nadefinovat vlastní značky pro jím často používaná elektrická zaříze­ní, např. typ světel.
 

Aktualizace databáze ABB EP-CAD

Program je vybaven nástrojem pro snad­nou aktualizaci. Součástí instalace je i uti­lita EP-CAD Update, která umožňuje uži­vateli kdykoliv na internetu zkontrolovat, zda je k dispozici nová verze nebo upda­te databáze, a v podstatě bezprostředně si tak aktualizovat svoji instalaci. Tato funkce umožňuje téměř okamžitě reagovat na změ­ny v sortimentu ABB nebo na zájem uživatelů. Uživatel tak neustále pracuje s aktuál­ními výrobky.
 

Systémové nároky na počítač

Program ABB EP-CAD je 2D CAD pro­gram, který je možno provozovat v pod­statě na běžném počítači. Jeho minimál­ní parametry jsou: procesor Intel Penti­um 4 a vyšší, RAM 256 MB a více, volné místo na disku alespoň 200 MB a jednotka CD-ROM, operační systém MS Windows 2000 SP4 a vyšší, MS Windows XP SP2 nebo MS Windows Vista. Databázové pro­středí MS SQL Server 2005 Express je do­dávané v rámci instalace.
 
Důležité je věnovat pozornost grafické kartě, i když pro 2D program nejsou para­metry těchto komponent tolik zásadní. Urči­tě se však hodí dostatečně veliký monitor pro zobrazení větší plochy výkresu, čímž se ušet­ří spoustu času při vlastní práci.
 

Dostupnost programu ABB EP-CAD

Program je k dispozici zdarma pro regis­trované partnery na www.abb-epj.cz, kde si lze instalační CD objednat. Program využijí především ti, kteří zatím žádné takové progra­mové vybavení nemají a rádi by využili před­nosti moderních technologií pro svoji práci.
 
Pro zájemce budou vypsána uživatelská školení ve školícím středisku ABB v Jablon­ci nad Nisou, popř. v dalších místech. Termí­ny školení a další informace týkající se pro­gramu ABB EP-CAD jsou umístěny v sekci ABB EP-CAD na webové adrese: http://www.abb-epj.cz
 
Obr. 1. Importovaný výkres budovy – vhodný základ pro návrh elektroinsta­lace
Obr. 2. Ukázka výběru přístroje – pomocí definova­ných hodnot filtrů lze vybrat variantu, která vyhovuje potřebám zadání. K pozici je auto­maticky přirazeno pořadové číslo a je také možno k ní při­dat doplňující popis. Ve spodní části okna jsou zobrazeny kom­ponenty ve vybrané sestavě
Obr. 3. Ukázka soupisu komponent ve vybrané sestavě – obsahuje se­znam přístrojů a příslušných krytů, rámeček podle velikosti a orientaci sestavy s patřičným počtem instalačních krabic
Obr. 4. Náhled na sestavu – snadná orientace podle katalogu
Obr. 5. Potřebujete u sestavy změnit barvu nebo designovou řadu? Snadný úkol, pokud používáte ABB EP-CAD!
Obr. 6. Změna barvy a designové řady se ihned projeví ve výčetce materiálu. Tu lze vytisknout nebo exportovat v datové podobě