časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ABB EP-CAD – nový nástroj pro návrh elektroinstalace

|

Ing. Pavel Mony, ABB s. r. o., Elektro-Praga
 
Portfolio výrobků společnosti ABB s. r. o., Elektro-Praga, je velmi ši­roké a variabilita přístrojů, krytů a dalších komponentů ještě tuto šíři umocňuje. Pro ulehčení práce s těmito výrobky spatřil světlo svě­ta nový nástroj pro projektování, resp. návrh elektroinstalace – pro­gram ABB EP-CAD. Je určen jako služba ABB všem elektromontáž­ním firmám a projekcím, které ne­jsou vybaveny jiným profesionál­ním softwarem pro projekci elek­troinstalací.
 
Program ABB EP-CAD lze charakterizo­vat jako 2D program pro návrh elektroinsta­lací. Největší předností je spojení s databází výrobků, kdy si uživatel vybere přímo pří­stroj, například spínač, a zároveň může za­dat přímo i typ přístroje, designové provede­ní a další parametry a komponenty, přičemž tyto informace jsou doplněny i obrázkem pří­stroje nebo sestavy, pokud se jedná o více­násobný rámeček. Vše je samozřejmě v čes­kém jazyce.
 

Funkce programu EP-CAD

 
Funkce programu lze rozdělit do třech skupin. Do první skupiny spadají obecné funkce 2D kreslení, tedy kreslení všech ro­vinných obrazců, čar, šrafování a kótování, a kromě toho také funkce zvyšující komfort při práci s programem – kopírování a přesun objektů, zmenšování a zvětšování nebo zrca­dlení objektů.
 
Druhá skupina funkcí je doplněna o kres­lení stavebních dispozic. Jedná se o funkce pro kreslení zdí, oken, dveří, sloupů atd., které umožňují snadné vytvoření výkresu budovy. Ten lze samozřejmě pořídit i impor­tem výkresu ve formátu DWG nebo DXF. Stejně tak je možno i výkres s elektroinsta­lací exportovat do těchto formátů (ty však neobsahují cenné negrafické informace po­pisované níže).
 
Třetí skupina funkcí je z hlediska elek­troinstalací nejzajímavější. Zde je mož­né vkládat různá elektrická zařízení nebo přístroje. Při vkládání přístrojů, které jsou v sortimentu ABB, je možno využít on-line spojení ABB EP-CADu s databází výrob-ků a již v této fázi vkládat skutečné vý­robky. Každá taková pozice je znázorně­na značkou, pod kterou je ukryta výčetka komponentů – přístrojů a jejich příslušen­ství, například spínač a doutnavka, kryty, rámečky, ve zvoleném designovém prove­dení a instalační krabice v příslušném po­čtu. Zajímavou funkcí programu je změna designové řady – sestavu lze změnit napří­klad z řady Tango®v bílé barvě na řadu Time®v titanové, přičemž program je sám schopen rozpoznat, zda konkrétní typy pří­strojů existují v cílovém designu. Součástí této skupiny funkcí je i možnost zobraze­ní dané sestavy nebo přístroje pomocí ob­rázků, které profesionál zná důvěrně z Ka­talogu domovního elektroinstalačního ma­teriálu ABB s. r. o., Elektro-Praga. Velice užitečná je i funkce soupisky, tedy výpisu všech použitých komponent elektroinstalač­ního materiálu, a to nejen spínačů a zásu­vek, ale i pomocného materiálu, jako jsou vodiče, jejichž typy jsou také definovány v databázi. Tento výpis lze vytisknout nebo exportovat pro další použití, například jako podklad pro cenovou nabídku. Uživatel si také může sám nadefinovat vlastní značky pro jím často používaná elektrická zaříze­ní, např. typ světel.
 

Aktualizace databáze ABB EP-CAD

 
Program je vybaven nástrojem pro snad­nou aktualizaci. Součástí instalace je i uti­lita EP-CAD Update, která umožňuje uži­vateli kdykoliv na internetu zkontrolovat, zda je k dispozici nová verze nebo upda­te databáze, a v podstatě bezprostředně si tak aktualizovat svoji instalaci. Tato funkce umožňuje téměř okamžitě reagovat na změ­ny v sortimentu ABB nebo na zájem uživatelů. Uživatel tak neustále pracuje s aktuál­ními výrobky.
 

Systémové nároky na počítač

 
Program ABB EP-CAD je 2D CAD pro­gram, který je možno provozovat v pod­statě na běžném počítači. Jeho minimál­ní parametry jsou: procesor Intel Penti­um 4 a vyšší, RAM 256 MB a více, volné místo na disku alespoň 200 MB a jednotka CD-ROM, operační systém MS Windows 2000 SP4 a vyšší, MS Windows XP SP2 nebo MS Windows Vista. Databázové pro­středí MS SQL Server 2005 Express je do­dávané v rámci instalace.
 
Důležité je věnovat pozornost grafické kartě, i když pro 2D program nejsou para­metry těchto komponent tolik zásadní. Urči­tě se však hodí dostatečně veliký monitor pro zobrazení větší plochy výkresu, čímž se ušet­ří spoustu času při vlastní práci.
 

Dostupnost programu ABB EP-CAD

 
Program je k dispozici zdarma pro regis­trované partnery na https://nizke-napeti.cz.abb.com, kde si lze instalační CD objednat. Program využijí především ti, kteří zatím žádné takové progra­mové vybavení nemají a rádi by využili před­nosti moderních technologií pro svoji práci.
 
Pro zájemce budou vypsána uživatelská školení ve školícím středisku ABB v Jablon­ci nad Nisou, popř. v dalších místech. Termí­ny školení a další informace týkající se pro­gramu ABB EP-CAD jsou umístěny v sekci ABB EP-CAD na webové adrese: https://nizke-napeti.cz.abb.com/
 
Obr. 1. Importovaný výkres budovy – vhodný základ pro návrh elektroinsta­lace
Obr. 2. Ukázka výběru přístroje – pomocí definova­ných hodnot filtrů lze vybrat variantu, která vyhovuje potřebám zadání. K pozici je auto­maticky přirazeno pořadové číslo a je také možno k ní při­dat doplňující popis. Ve spodní části okna jsou zobrazeny kom­ponenty ve vybrané sestavě
Obr. 3. Ukázka soupisu komponent ve vybrané sestavě – obsahuje se­znam přístrojů a příslušných krytů, rámeček podle velikosti a orientaci sestavy s patřičným počtem instalačních krabic
Obr. 4. Náhled na sestavu – snadná orientace podle katalogu
Obr. 5. Potřebujete u sestavy změnit barvu nebo designovou řadu? Snadný úkol, pokud používáte ABB EP-CAD!
Obr. 6. Změna barvy a designové řady se ihned projeví ve výčetce materiálu. Tu lze vytisknout nebo exportovat v datové podobě