časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo
tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

20 let FCC Public a my

Miloslav Folprecht
zakladatel FCC Public a majoritní vlastník

Dvacet let! Dvacet let práce nakladatelství FCC Public je období historicky krátké, ale obsahově bohaté, a svědčí o cílevědomé podpoře odborného vzdělávání, informovanosti a rozvoje elektrotechnického průmyslu. Pokračujeme v tom, co začali naši předchůdci před 101 lety založením Elektrotechnického obzoru, časopisu, který po celou dobu sledoval a propagoval rozvoj elektrotechniky. Na zásadní změny reagovali tím, že postupně vytvářeli nové rubriky, později přílohy, a když doba dozrála, nové tituly.

Jedním z takových titulů byl v roce 1946 Elektrotechnik, časopis z praxe pro praxi. Po roce 1989 byly nastaveny nové ekonomické podmínky a odborným časopisům hrozil zánik. Situaci časopisů Elektrotechnický obzor a Elektrotechnik jsme vyřešili v roce 1991 jejich „privatizací“ a spojením v nakladatelství FCC Public pod názvem Elektro.

Pane Širůčku, tenkrát jste byl u toho. Co se od té doby změnilo?

Emil Širůček
ředitel FCC Public

Začali jsme tím, že jsme zachránili před zánikem oba zmíněné tituly. Zásadní ekonomický problém Elektrotechnického obzoru jsme vyřešili, jak jste se zmínil, jeho sloučením s Elektrotechnikem, který s ohledem na své zaměření pro praxi a rozsáhlý okruh čtenářů měl dobrou perspektivu. Výsledek sloučení, nový časopis Elektro, pokračoval v duchu Elektrotechnika s orientací na projektanty a revizní techniky elektrických zařízení. Obsahoval však i rubriku Teorie pro praxi, která poskytovala prostor pro informace z vědy a výzkumu v elektrotechnice, stejně jako rubriku Automatizační technika věnující se rozvoji tohoto perspektivního oboru. Situace z 30. a 40. let se opakovala; vývoj průmyslové automatizace dosáhl během krátké doby takové šíře, že pouhá rubrika přestala stačit.

Proto jsme v roce 1994 vytvořili nový titul – Automa. I obor osvětlovací techniky, kterému už od prvních let své existence věnoval Elektrotechnický obzor velkou část svého obsahu, doznal stejného rozmachu. Osvětlovací technika byla nejprve obsažena v příloze Elektrotechnika a pak Elektra. Původní příloha, která se rozvinula v knihu, dala vzniknout časopisu Světlo, který je uznáván jako jeden z mála odborných časopisů v daném oboru nejenom u nás. Nakladatelství FCC Public se svými časopisy, knižními tituly a semináři již po dvacet let, ruku v ruce s akademickou obcí a průmyslem, úspěšně slouží odborné veřejnosti. Miloslav Folprecht: Dnes, po dvaceti letech, máme úspěšně na trhu tři odborné tituly: Elektro – Automa – Světlo. Jsou akceptovány a uznávány.

Jak vidíte jejich budoucnost?

Emil Širůček

Jsem přesvědčen, že tištěná média jsou i nadále důležitá pro vzdělávání, informace a propagaci elektrotechniky v celé své šíři. Již mnoho let sledujeme vývoj multimediální komunikace a jsme velmi aktivní na internetu. Naše časopisy jsou dostupné nejen v tištěné, ale i v elektronické podobě. Jako velmi důležitý směr vidím v nastupujícím období zaměření na interaktivitu a sociální sítě. Pro vybrané cílové skupiny se velmi osvědčují tematicky zaměřené přílohy, semináře a konference. V duchu našeho motta Pokračujeme v díle těch, kteří byli první po 20 letech plníme předsevzetí, které jsme si dali v roce 1991, že obnovíme vydávání Elektrotechnického obzoru. První číslo 101. ročníku vyjde ve spolupráci s ČVUT FEL 20.11.2011. Jsem přesvědčen, že jeho reinkarnace bude mít pozitivní účinek, ukáže veřejnosti potenciál našich vědeckých pracovníků a stane se platformou pro výměnu zkušeností na mezinárodní úrovni.

Miloslav Folprecht

Elektro – náš historicky nejstarší titul. Pane Košťále, jak podle Vás bude rok 2012 vypadat? Co očekáváte za technologické a technické novinky a jak se vše odrazí na obsahu Elektra?

Josef Košťál

šéfredaktor časopisu Elektro

Elektro je časopis tradičně zaměřený především na silnoproudou elektrotechniku. Je to velmi široká a značně specifická oblast, která se neustále vyvíjí a mění. Trendem současné doby a nejbližší budoucnosti, tedy i roku 2012, je kromě technologické a technické vyspělosti a designové vybroušenosti komponent, přístrojů a zařízení především energetická účinnost a využívání obnovitelných zdrojů energie. Lákadlem tohoto trendu je elektromobilita, která nachází všeobecnou sympatii i podporu a představuje pro příští desetiletí v provázanosti s inteligentními sítěmi a nabíjecí infrastrukturou prozatím nejefektivnější řešení dopravy ve velkých městech a příměstských aglomeracích. Pro její realizaci se zde profiluje obrovský elektrotechnický trh, který v sobě zahrnuje jak oblast energetiky od výroby, přes přenos, rozvod a měření elektřiny, tak oblast výroby spínacích, jisticích, signalizačních a komunikačních přístrojů, elektrických pohonů, spojovací a kabelové techniky, inteligentních elektroinstalací, nabíjecích stanic a mnoho jiných segmentů, včetně elektroslužeb.

Uplatní se zde všechny elektrotechnické profese od elektroinstalatérů, přes IT techniky až po odborníky na osvětlení. Redakce Elektro tento trend sleduje a bude přinášet svým čtenářům, jak v časopise, tak i na webu, aktuální informace o novinkách a dalším vývoji (nejen) v těchto oblastech.

Miloslav Folprecht

Nejenom v naší dvacetileté historii, ale i v každodenním životě hraje automatizace stále důležitější roli. Po objevení elektřiny měla automatizace rozhodující vliv na zlepšení kvality života, nejen co se týče pracovního zatížení, ale i osobních aktivit lidí. Automatizace je spojovacím článkem ve výrobních procesech a proniká do našeho osobního a pracovního života, na cestách i doma. Podobně chápeme titul Automa jako spojovací článek mezi našimi třemi časopisy, jejichž společným jmenovatelem je elektrická energie a její využití.

Pane Bartošíku, jaký bude rok 2012 pro váš obor a pro časopis Automa?

Petr Bartošík
šéfredaktor časopisu Automa

Redakce Automy má tři základní cíle: být průvodcem automatizačních odborníků světem moderní techniky, být nástrojem celoživotního vzdělávání v oboru a být centrem pro výměnu názorů na moderní automatizaci. K tomu využíváme tištěnou podobu časopisu, webové stránky, jež kromě archivu článků obsahují i krátké zprávy z oboru, aktuální reportáže a diskuse, konference a semináře. Rád bych zdůraznil dvě témata, kterým se budeme zvlášť věnovat v průběhu celého roku.

První je vzdělání v oboru automatizace. V seriálu volně navazujících článků představíme významná vysokoškolská pracoviště i střední školy zaměřené na výuku automatizace a budeme s vedoucími kateder a ústavů i s pedagogy hovořit o tom, jaké vzdělání studentům nabízejí. Budeme se podílet i na propagaci nové středoškolské učebnice automatizace a na našich webových stránkách poskytneme prostor pro interaktivní cvičení, doplňky učebnice i diskusi nad ní.

Druhé téma je příspěvek automatizace k úsporám energie a surovin. Mimochodem, úspory energie a surovin je jedno z témat společných pro všechny časopisy našeho nakladatelství. Náš ediční plán na příští rok najdou zájemci na našich webových stránkách (http://www.automa.cz).

Miloslav Folprecht

„Budiž světlo!“ známý to citát. A bylo Světlo, třetí významný titul našeho nakladatelství. Světlo a osvětlování, téma, které velmi úzce souvisí s elektřinou a jejím využitím. Doprovází nás na každém kroku.

Pane Novotný, co přinese ve vašem oboru rok 2012, co lze očekávat?

Jiří Novotný
šéfredaktor Světla

Výrobu a trh světelných zdrojů u nás ovládly zahraniční firmy, avšak ve výrobě a distribuci svítidel se objevilo mnoho českých a slovenských firem. Přispěla k tomu nejen výstavba nových objektů a modernizace starých venkovních i vnitřních osvětlovacích soustav, ale i připravená světelnětechnická inteligence. Časopis Světlo jako samostatný odborný časopis pro světelnou techniku a osvětlování s širokým odborným zaměřením, získal mnoho čtenářů, dopisovatelů a inzerentů. Díky trvalému úsilí o publikování kvalitních informací odpovídajících aktuálním poznatkům z vývoje světelných zdrojů, svítidel, elektroinstalačního příslušenství a užití světla v průmyslu, zemědělství, dopravě, zdravotnictví atd. je Světlo v Evropě jedním z mála časopisů s podobným zaměřením.

Jsme tradičně mediálním partnerem mnoha národních a mezinárodní konferencí a výstav. Od čísla 5/2011 zavádíme novou rubriku, v níž budou zveřejňovány poznatky o architekturním a scénickém osvětlování a o osvětlení v zábavním průmyslu. O nadějných světelných zdrojích – indukčních výbojkách a světelných diodách – již referujeme několik let a budeme pokračovat i v příštím roce. V rámci světelné techniky, která se zabývá výrobou a užitím optického záření, se jako časopis pro český a slovenský region budeme dále zabývat všemi aspekty užití světla v nejrůznějších sférách lidské činnosti.

Miloslav Folprecht

Pánové díky. Jak vidíme, máme možnost působit vzájemně v prostředích, do kterých bychom samostatně pronikali jen s obtížemi. Vzájemně otevíráme jeden druhému nové cílové skupiny a kompletujeme nabídku. Přeji našim aktivitám hodně zdaru a Elektrotechnickému obzoru úspěšný start. www.odbornecasopisy.cz