Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Vyšší obrat, více zaměstnanců, vyšší zisk. Ziskový růst skupiny Lapp

28. 4. 2016 | LAPP KABEL s.r.o. | lappczech.lappgroup.com

V uplynulém fiskálním roce 2014/2015 (1. října až 30. září) vykázala skupina Lapp se sídlem ve Stuttgartu významný růst obratu. Po dvou letech se stabilním obratem se obrat v uplynulém hospodářském roce zvýšil o 8,1 % a dosáhl hodnoty 886 milionů eur. Zisk před zdaněním se zvýšil o 11,3 % na 41,3 milionu eur.

Andreas LappPočet zaměstnanců vzrostl na aktuálních přibližně 3 300 zaměstnanců. Andreas Lapp, předseda představenstva Lapp Holding AG se sídlem ve Stuttgartu, komentoval výsledky: „Dosáhli jsme téměř všech cílů, které jsme si předsevzali, a upevnili jsme svou pozici na trhu. Přestože Svaz německého strojírenského průmyslu (VDMA) predikoval v odvětví strojírenství a aplikovaných technologií, což je pro skupinu Lapp nejdůležitější trh, nulový růst, podařilo se nám v roce 2015 tomuto obecnému trendu vyhnout. Dosahujeme lepších výsledků, než je průměr v našem odvětví.″

Skupina Lapp nebyla zasažena nestabilním vývojem a zhoršující se ekonomickou situací na důležitých trzích. K tomuto úspěchu přispěly zejména pobídky v oblasti prodeje, aktivity v segmentu infrastruktury, systémové podnikání a stálé akvizice nových segmentů trhu. K vyššímu obratu napomohl také měnový vývoj mimo eurozónu. Průměrná roční cena mědi, suroviny důležité pro skupinu Lapp, vzrostla pouze nepatrně (z 525 €/100 kg na 527 €/100 kg).

Pozitivní vývoj ve všech regionech

Vývoj obratu byl pozitivní ve všech třech regionech, v nichž skupina Lapp podniká.

Evropa, která je pro skupinu Lapp nejdůležitějším trhem, se podílí na celkovém obratu 66,5 %. Obrat vzrostl o 2,8 % a dosáhl hodnoty 589,6 milionu eur. Nejdůležitějším samostatným trhem je Německo, jehož podíl na obratu činí více než 30 %. Obrat v Německu se zvýšil oproti předchozímu roku o 1,4 % a dosáhl výše 268,5 milionu eur. Vývoj obratu byl pozitivní také ve státech Beneluxu, v Rakousku, Rumunsku, Polsku a Itálii.

Amerika (USA, Kanada, Střední a Jižní Amerika) dokázala zvýšit obrat dokonce o 26,1 % na hodnotu 107,7 milionu eur. Výsledkem je zvýšení podílu na celkovém obratu z 10,4 na 12,2 %. Velký vliv na tento významný růst měl vysoký průměrný devizový kurz dolaru a počáteční konsolidace Cabos Lapp Brasil, kde skupina Lapp uvedla do provozu nové výrobní zařízení.

Asie (spolu s Afrikou, Austrálií a Novým Zélandem) zaznamenala rovněž silný růst ve výši 17,4 % na hodnotu 188,9 milionu eur. Podíl na celkovém obratu vzrostl na 21,3 %. Kromě měnových efektů přispěla k významnému zvýšení obratu zejména společnost Lapp Korea.

Zdravý zisk a finanční poměry

Zisk a finanční poměry skupiny Lapp jsou ve velmi dobré situaci. Materiálové náklady (mzdové náklady, odpisy a další provozní výdaje snížené o provozní výnosy) se zvýšily z 285,9 milionu eur na 305,5 milionu eur. Společnost navíc dokázala vygenerovat vyšší zisk před zdaněním o 11,3 %, a to ve výši 41,3 milionu eur. Poměr aktiv k vlastnímu jmění se zlepšil a dosahuje hodnoty 57 %. Finanční ředitel Andreas Hermann: „Skupina Lapp si vedla velmi dobře a je ve velmi dobré kondici. Nastoupili jsme kurz dlouhodobého růstu.″

  Účetní rok 2014/2015 Účetní rok 2014/2015 Změna
Celkový obrat (v milionech €) 820 886 + 8,1 %
Zisk před zdaněním (v milionech €) 37,1 41,3 + 11,3 %
Globální lidské zdroje 3200 3300 + 3,1 %
Poměr vlastního jmění (%) 56,3 57,0 + 1,2 %

Investice pro další růst

V účetním roce 2014/2015 investovala skupina Lapp 20,4 milionu eur. Mezi největší projekty patřil pokračující roll-out nového softwaru SAP ECC 6.0 a rozšíření kapacit důležitých výrobních zařízení. Například kapacita výrobního zařízení v Bangalore v Indii se po rozšíření téměř zdvojnásobila. Ve francouzském výrobním závodě ve Forbachubylo uvedeno do provozu nové zařízení na tažení drátů, které umožní zdvojnásobit výrobu měděných drátů. V Ruskubyla zahájena výstavba nového administrativního a logistického centra. Na jaře 2015 byla zahájena výstavbanového ústředí společnosti Lapp v Evropě ve Stuttgartu-Vaihingenu. Nová výstavba přinese nové příležitosti k ještě efektivnější konsolidaci silných stránek společnosti Lapp a poskytování lepší podpory zákazníkům po celé Evropě. Celková výše investic Lapp Immobilien GmbH & Co. dosáhla hodnoty přibližně 28 milionů eur.

Výjimečné inovace a příklady aplikací

Na veletrhu v Hannoveru představila skupina Lapp novou strategickou oblast rozvoje - ÖLFLEX® CONNECT SERVO. Jedná se o servoprodukty nové generace, které umožňují efektivnější a globálně dostupná řešení pro elektrické pohony. Skupina Lapp rozšířila své portfolio servokabelů ÖLFLEX® a ve spolupráci se společností Intercontec vyvinula novou generaci spojovacích systémů. Kabely a spojovací systémy jsou vyráběny v rámci automatizovaného výrobního procesu, který byl vyvinut výhradně pro tento účel. V současné době staví skupina Lapp speciální výrobní zařízení v Evropě, Severní Americe a Asii, kde se realizují nová řešení ve stabilně vysoké kvalitě.

 


ÖLFLEX® CONNECT SERVO

  • Skupina Lapp vyvinula portfolio zákaznických řešení spojovací technologie zejména pro odvětví výroby a zpracování potravin. Jedná se o zvláště odolné kabely, kabelové vývodky, vazební členy a příslušenství jako například kabelové spony. Tyto komponenty vyhovují přísným mezinárodním požadavkům, např. konstrukčním specifikacím EHEDG a/nebo jsou kompatibilní s čisticími prostředky ECOLAB®.
  • Společnost VARTA Storage GmbH ve spolupráci s Technickou univerzitou v Mooshamu v Horním Bavorsku zahájila ambiciózní projekt pro skladování elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Od října 2015 je v provozu systém záložních baterií s kapacitou 200 kWh. Kabely ÖLFLEX® skupiny Lapp pomáhají chránit před zkratem.
  • Ruská společnost Technomarine se sídlem v Petrohradu, která se specializuje na vývoj a výrobu radionavigačních zařízení pro potřeby námořního a leteckého sektoru, používá výrobky skupiny Lapp pro kabelová spojení ve svých signalizačních a navigačních systémech provozovaných za severním polárním kruhem. V těchto lokalitách s extrémními klimatickými podmínkami byly použity kabely řady ÖLFLEX® HEAT, které fungují spolehlivě i při teplotách nižších než -100 °C.


Aplikace společnosti Technomarine s použitými kabely skupiny Lapp - ÖLFLEX® HEAT

Lidé jsou nejdůležitějším zdrojem

„Za úspěchem skupiny Lapp stojí její obětaví zaměstnanci,“ říká Andreas Lapp. Z tohoto důvodu byla pro všechny společnosti skupiny Lapp vypracována koncepce rozvoje lidských zdrojů. Zaměstnanci si mohou zvyšovat kvalifikaci v rámci různých programů, jejichž cílem je zvýšit počet vedoucích pracovníků z vlastních zdrojů společnosti. 

Díky firemní kultuře ohleduplné k rodinám zaměstnanců získala společnost U.I. Lapp GmbH před třemi lety ocenění „Berufundfamilie“ (práce a rodina), které je udělováno pod záštitou německého spolkového ministerstva pro rodinu. V současné době dochází k prodloužení platnosti tohoto ocenění a U.I. Lapp GmbH je opět v nejužším výběru společností, kterým bude toto ocenění uděleno v roce 2016. 

Pozitivní výhled pro aktuální hospodářský rok

Skupina Lapp vykročila dobře a i v tomto roce očekává mírný růst obratu. Andreas Lapp: „Očekáváme důležité podněty zejména z Asie a Ameriky a také ze střední Evropy. Růst by však mohl být ovlivněn nestálostí devizových kurzů a cenou mědi.″ 


Budova LAPP KABEL s.r.o. v Otrokovicích

Nadějné výsledky LAPP KABEL s.r.o.

Hospodářské výsledky společnosti LAPP KABEL s.r.o. v roce 2015 potvrdily dlouhodobou finanční stabilitu a pevné postavení na trhu. Podařilo se dosáhnout zvýšení tržeb za prodej zboží o 5 % na současných 714 miliónů korun. Hlavním zdrojem zvýšených tržeb je akvizice nových zákazníků a celkový růst průmyslové výroby v České a Slovenské republice. Navýšení obratu bylo jen částečně ovlivněno devalvací koruny. Neutrální vliv na výsledek měla i pokračující stagnace ceny mědi. 

Vzhledem k pozitivním trendům ve světové ekonomice a předpokládanému růstu HDP na obou trzích očekává společnost v následujícím roce růst tržeb ve výši 7-10 %. Tento optimistický plán může být významně ovlivněn vývojem cen komodit na světových trzích, zejména cenou mědi, a dalším vývojem politické situace ve světě. 

Nejvýznamnější změnou roku 2015, ale také největší investiční akcí, byla implementace e-shopu pro korporátní zákazníky. Tímto krokem se výrazně rozšířily „online“ služby všem zákazníkům, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

S cílem dlouhodobého snižování nákladů a zvyšování kvality služeb zákazníkům pokračovala společnost ve využívání principů Lean Managementu pro dlouhodobé zlepšování interních procesů. Významného úspěchu bylo dosaženo v oblasti řízení lidských zdrojů: Společnost LAPP KABEL s.r.o. obsadila 2. místo v celostátní soutěži zaměstnavatelů do 500 zaměstnanců. 

Profil společnosti

Společnost LAPP KABEL s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je součástí celosvětově působící skupiny Lapp s centrálou v německém Stuttgartu. Majitelem skupiny, ve které pracuje přibližně 3 300 zaměstnanců, je rodina Lapp. Skupinu tvoří 18 výrobních a 40 distribučních společností a spolupracuje přibližně se 100 zahraničními zastoupeními. Kromě širokého portfolia kabelů a kabelové techniky nabízí společnost LAPP KABEL s.r.o. i řešení na míru a kompletaci kabelového řešení - tzv. kabelovou konfekci pro přímou aplikaci do strojů a zařízení. Výroba kabelové konfekce probíhá v České republice - ve výrobním závodě LAPP SYSTEMS v Holešově.

LAPP KABEL s.r.o.

LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova 315
Kvítkovice
Otrokovice
765 02
www.lapp.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021