Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

Vyšší obrat, více zaměstnanců, vyšší zisk. Ziskový růst skupiny Lapp

28. 4. 2016 | LAPP KABEL s.r.o. | lappczech.lappgroup.com

V uplynulém fiskálním roce 2014/2015 (1. října až 30. září) vykázala skupina Lapp se sídlem ve Stuttgartu významný růst obratu. Po dvou letech se stabilním obratem se obrat v uplynulém hospodářském roce zvýšil o 8,1 % a dosáhl hodnoty 886 milionů eur. Zisk před zdaněním se zvýšil o 11,3 % na 41,3 milionu eur.

Andreas LappPočet zaměstnanců vzrostl na aktuálních přibližně 3 300 zaměstnanců. Andreas Lapp, předseda představenstva Lapp Holding AG se sídlem ve Stuttgartu, komentoval výsledky: „Dosáhli jsme téměř všech cílů, které jsme si předsevzali, a upevnili jsme svou pozici na trhu. Přestože Svaz německého strojírenského průmyslu (VDMA) predikoval v odvětví strojírenství a aplikovaných technologií, což je pro skupinu Lapp nejdůležitější trh, nulový růst, podařilo se nám v roce 2015 tomuto obecnému trendu vyhnout. Dosahujeme lepších výsledků, než je průměr v našem odvětví.″

Skupina Lapp nebyla zasažena nestabilním vývojem a zhoršující se ekonomickou situací na důležitých trzích. K tomuto úspěchu přispěly zejména pobídky v oblasti prodeje, aktivity v segmentu infrastruktury, systémové podnikání a stálé akvizice nových segmentů trhu. K vyššímu obratu napomohl také měnový vývoj mimo eurozónu. Průměrná roční cena mědi, suroviny důležité pro skupinu Lapp, vzrostla pouze nepatrně (z 525 €/100 kg na 527 €/100 kg).

Pozitivní vývoj ve všech regionech

Vývoj obratu byl pozitivní ve všech třech regionech, v nichž skupina Lapp podniká.

Evropa, která je pro skupinu Lapp nejdůležitějším trhem, se podílí na celkovém obratu 66,5 %. Obrat vzrostl o 2,8 % a dosáhl hodnoty 589,6 milionu eur. Nejdůležitějším samostatným trhem je Německo, jehož podíl na obratu činí více než 30 %. Obrat v Německu se zvýšil oproti předchozímu roku o 1,4 % a dosáhl výše 268,5 milionu eur. Vývoj obratu byl pozitivní také ve státech Beneluxu, v Rakousku, Rumunsku, Polsku a Itálii.

Amerika (USA, Kanada, Střední a Jižní Amerika) dokázala zvýšit obrat dokonce o 26,1 % na hodnotu 107,7 milionu eur. Výsledkem je zvýšení podílu na celkovém obratu z 10,4 na 12,2 %. Velký vliv na tento významný růst měl vysoký průměrný devizový kurz dolaru a počáteční konsolidace Cabos Lapp Brasil, kde skupina Lapp uvedla do provozu nové výrobní zařízení.

Asie (spolu s Afrikou, Austrálií a Novým Zélandem) zaznamenala rovněž silný růst ve výši 17,4 % na hodnotu 188,9 milionu eur. Podíl na celkovém obratu vzrostl na 21,3 %. Kromě měnových efektů přispěla k významnému zvýšení obratu zejména společnost Lapp Korea.

Zdravý zisk a finanční poměry

Zisk a finanční poměry skupiny Lapp jsou ve velmi dobré situaci. Materiálové náklady (mzdové náklady, odpisy a další provozní výdaje snížené o provozní výnosy) se zvýšily z 285,9 milionu eur na 305,5 milionu eur. Společnost navíc dokázala vygenerovat vyšší zisk před zdaněním o 11,3 %, a to ve výši 41,3 milionu eur. Poměr aktiv k vlastnímu jmění se zlepšil a dosahuje hodnoty 57 %. Finanční ředitel Andreas Hermann: „Skupina Lapp si vedla velmi dobře a je ve velmi dobré kondici. Nastoupili jsme kurz dlouhodobého růstu.″

  Účetní rok 2014/2015 Účetní rok 2014/2015 Změna
Celkový obrat (v milionech €) 820 886 + 8,1 %
Zisk před zdaněním (v milionech €) 37,1 41,3 + 11,3 %
Globální lidské zdroje 3200 3300 + 3,1 %
Poměr vlastního jmění (%) 56,3 57,0 + 1,2 %

Investice pro další růst

V účetním roce 2014/2015 investovala skupina Lapp 20,4 milionu eur. Mezi největší projekty patřil pokračující roll-out nového softwaru SAP ECC 6.0 a rozšíření kapacit důležitých výrobních zařízení. Například kapacita výrobního zařízení v Bangalore v Indii se po rozšíření téměř zdvojnásobila. Ve francouzském výrobním závodě ve Forbachubylo uvedeno do provozu nové zařízení na tažení drátů, které umožní zdvojnásobit výrobu měděných drátů. V Ruskubyla zahájena výstavba nového administrativního a logistického centra. Na jaře 2015 byla zahájena výstavbanového ústředí společnosti Lapp v Evropě ve Stuttgartu-Vaihingenu. Nová výstavba přinese nové příležitosti k ještě efektivnější konsolidaci silných stránek společnosti Lapp a poskytování lepší podpory zákazníkům po celé Evropě. Celková výše investic Lapp Immobilien GmbH & Co. dosáhla hodnoty přibližně 28 milionů eur.

Výjimečné inovace a příklady aplikací

Na veletrhu v Hannoveru představila skupina Lapp novou strategickou oblast rozvoje - ÖLFLEX® CONNECT SERVO. Jedná se o servoprodukty nové generace, které umožňují efektivnější a globálně dostupná řešení pro elektrické pohony. Skupina Lapp rozšířila své portfolio servokabelů ÖLFLEX® a ve spolupráci se společností Intercontec vyvinula novou generaci spojovacích systémů. Kabely a spojovací systémy jsou vyráběny v rámci automatizovaného výrobního procesu, který byl vyvinut výhradně pro tento účel. V současné době staví skupina Lapp speciální výrobní zařízení v Evropě, Severní Americe a Asii, kde se realizují nová řešení ve stabilně vysoké kvalitě.

 


ÖLFLEX® CONNECT SERVO

  • Skupina Lapp vyvinula portfolio zákaznických řešení spojovací technologie zejména pro odvětví výroby a zpracování potravin. Jedná se o zvláště odolné kabely, kabelové vývodky, vazební členy a příslušenství jako například kabelové spony. Tyto komponenty vyhovují přísným mezinárodním požadavkům, např. konstrukčním specifikacím EHEDG a/nebo jsou kompatibilní s čisticími prostředky ECOLAB®.
  • Společnost VARTA Storage GmbH ve spolupráci s Technickou univerzitou v Mooshamu v Horním Bavorsku zahájila ambiciózní projekt pro skladování elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Od října 2015 je v provozu systém záložních baterií s kapacitou 200 kWh. Kabely ÖLFLEX® skupiny Lapp pomáhají chránit před zkratem.
  • Ruská společnost Technomarine se sídlem v Petrohradu, která se specializuje na vývoj a výrobu radionavigačních zařízení pro potřeby námořního a leteckého sektoru, používá výrobky skupiny Lapp pro kabelová spojení ve svých signalizačních a navigačních systémech provozovaných za severním polárním kruhem. V těchto lokalitách s extrémními klimatickými podmínkami byly použity kabely řady ÖLFLEX® HEAT, které fungují spolehlivě i při teplotách nižších než -100 °C.


Aplikace společnosti Technomarine s použitými kabely skupiny Lapp - ÖLFLEX® HEAT

Lidé jsou nejdůležitějším zdrojem

„Za úspěchem skupiny Lapp stojí její obětaví zaměstnanci,“ říká Andreas Lapp. Z tohoto důvodu byla pro všechny společnosti skupiny Lapp vypracována koncepce rozvoje lidských zdrojů. Zaměstnanci si mohou zvyšovat kvalifikaci v rámci různých programů, jejichž cílem je zvýšit počet vedoucích pracovníků z vlastních zdrojů společnosti. 

Díky firemní kultuře ohleduplné k rodinám zaměstnanců získala společnost U.I. Lapp GmbH před třemi lety ocenění „Berufundfamilie“ (práce a rodina), které je udělováno pod záštitou německého spolkového ministerstva pro rodinu. V současné době dochází k prodloužení platnosti tohoto ocenění a U.I. Lapp GmbH je opět v nejužším výběru společností, kterým bude toto ocenění uděleno v roce 2016. 

Pozitivní výhled pro aktuální hospodářský rok

Skupina Lapp vykročila dobře a i v tomto roce očekává mírný růst obratu. Andreas Lapp: „Očekáváme důležité podněty zejména z Asie a Ameriky a také ze střední Evropy. Růst by však mohl být ovlivněn nestálostí devizových kurzů a cenou mědi.″ 


Budova LAPP KABEL s.r.o. v Otrokovicích

Nadějné výsledky LAPP KABEL s.r.o.

Hospodářské výsledky společnosti LAPP KABEL s.r.o. v roce 2015 potvrdily dlouhodobou finanční stabilitu a pevné postavení na trhu. Podařilo se dosáhnout zvýšení tržeb za prodej zboží o 5 % na současných 714 miliónů korun. Hlavním zdrojem zvýšených tržeb je akvizice nových zákazníků a celkový růst průmyslové výroby v České a Slovenské republice. Navýšení obratu bylo jen částečně ovlivněno devalvací koruny. Neutrální vliv na výsledek měla i pokračující stagnace ceny mědi. 

Vzhledem k pozitivním trendům ve světové ekonomice a předpokládanému růstu HDP na obou trzích očekává společnost v následujícím roce růst tržeb ve výši 7-10 %. Tento optimistický plán může být významně ovlivněn vývojem cen komodit na světových trzích, zejména cenou mědi, a dalším vývojem politické situace ve světě. 

Nejvýznamnější změnou roku 2015, ale také největší investiční akcí, byla implementace e-shopu pro korporátní zákazníky. Tímto krokem se výrazně rozšířily „online“ služby všem zákazníkům, které jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

S cílem dlouhodobého snižování nákladů a zvyšování kvality služeb zákazníkům pokračovala společnost ve využívání principů Lean Managementu pro dlouhodobé zlepšování interních procesů. Významného úspěchu bylo dosaženo v oblasti řízení lidských zdrojů: Společnost LAPP KABEL s.r.o. obsadila 2. místo v celostátní soutěži zaměstnavatelů do 500 zaměstnanců. 

Profil společnosti

Společnost LAPP KABEL s.r.o. se sídlem v Otrokovicích je součástí celosvětově působící skupiny Lapp s centrálou v německém Stuttgartu. Majitelem skupiny, ve které pracuje přibližně 3 300 zaměstnanců, je rodina Lapp. Skupinu tvoří 18 výrobních a 40 distribučních společností a spolupracuje přibližně se 100 zahraničními zastoupeními. Kromě širokého portfolia kabelů a kabelové techniky nabízí společnost LAPP KABEL s.r.o. i řešení na míru a kompletaci kabelového řešení - tzv. kabelovou konfekci pro přímou aplikaci do strojů a zařízení. Výroba kabelové konfekce probíhá v České republice - ve výrobním závodě LAPP SYSTEMS v Holešově.

LAPP KABEL s.r.o.

LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova 315
Kvítkovice
Otrokovice
765 02
www.lapp.cz