Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

VODOVODY-KANALIZACE 2013

19. 4. 2013 | |

Svátek oboru vodního hospodářství v květnu v Praze
Již dnes je zřejmé, že další ročník Mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE, která se uskuteční od 21. – 23. května v Praze, přinese novinky a informace důležité pro odborníky, kteří v oboru působí, pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury, ale i majitele budov a nemovitostí. Po 2letech svoji nabídku představí na 170 firem ze 7 zemí světa. 

Doprovodný program pod hlavičkou Asociace pro vodu
Mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACEkromě novinek a trendů vystavujících firem přinese také aktuální oborové informace v doprovodném programu výstavy. Za všechna témata můžeme jmenovat dopady aktuální legislativy, možnosti financování, nebo problematiku kalů. Asociace pro vodu je odborným garantem části doprovodného programu, který se uskuteční 23. května a bude se věnovat například problematice recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod nebo použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod. Stranou pozornosti nebude ani zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika a samozřejmě další zajímavá témata.  
 


Program rozvoje venkova bude i nadále podporovat vodohospodářskou infrastrukturu

 
 
Kompletní doprovodný program
(zobrazíte kliknutím na příslušné datum)
 
 
 
Odpadní vody
 
 
Problematika povolování vypouštění městských odpadních vod
Oblasti použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod se bude ve své přednášce věnovat Dr. Milan Lánský. „Přednáška se věnuje aplikaci institutu nejlepších dostupných technologií v procesu povolování vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových. V prvé části shrnu legislativní rámec problematiky nejlepších dostupných technologií včetně jejich aplikace v obvyklých situacích. V druhé části se zaměřím na příklady nejlepších dostupných technologií pro různé velikostní kategorie ČOV,“ řekl Dr. Milan Lánský.
 
Čištění průmyslových odpadních vod
Problematice posuzování vlivů na životní prostředí a nejlepších dostupných technik v oblasti čištění průmyslových odpadních vod se bude věnovat Ing. Václav Hammer. „Proces posuzování vlivů na životní prostředí významně ovlivňuje technickou a legislativní přípravu a výstavbu ČOV nad 10 000 EO. Zákon o vodách (a jeho prováděcí předpisy) je jedním z důležitých složkových zákonů, které určují vlivy ČOV na životní prostředí. Úroveň těchto vlivů vychází rovněž z hledisek BAT a kvality navazujících legislativních předpisů, které jsou pro průmyslové ČOV odlišné od městských ČOV,“ uvedl Ing. Václav Hammer.
 
Jak na domovní čističky odpadních vod?
Problematice domovních čističek odpadních vod, zejména pak ohlašování, legislativě, vhodnosti jednotlivých typů vzhledem k lokalitě, nebo výběru centrálního či decentrálního řešení se bude ve své přednášce věnovat Ing. Karel Plotěný. Dle jeho slov „je třeba při výběru vhodné čistírny zohlednit hned několik faktorů – velikost zdroje, průběh vypouštění odpadních vod, příjemce vyčištěných vod a legislativní požadavky“. Přednáška si klade za cíl najít souvislosti, představit různé technologie čištění a upozornit na úskalí v souvislosti se zadáním.
  
Kontrola domovních čistíren na ohlášení
Jak se stát odborně způsobilou osobou (OZO) pro kontrolu domovních čistíren na ohlášení a jak probíhá kontrola na lokalitě ve své přednášce přiblíží Ing. Martin Koller. „Přednáška je zaměřena na problematiku kontroly domovních čistíren ohlášených podle § 15a Vodního zákona. Majitelé těchto čistíren musí místo odběrů vzorků provádět jednou za dva roky technickou revizi čistírny. Bude prezentován postup získání oprávnění k provádění těchto revizí. Také bude prezentován požadovaný rozsah kontroly, včetně postupu vyplnění předepsaného formuláře,“ řekl Ing. Martin Koller.
 
 
Více informací o výstavě VODOVODY-KANALIZACE a jejím doprovodném programu naleznete na www.vystava-vod-ka.cz  
 
Problematika kalů v doprovodném programu
 
 
Nejpoužívanější možnosti zpracování kalů a platná legislativa  
Možnostem zpracování kalů a jejich dalšímu vývoji v kontextu platné legislativy se bude ve svém příspěvku věnovat paní Ing. Kristýna Břízková z Ministerstva životního prostředí. V současné době jsou tři nejpoužívanější způsoby konečného zpracování kalů. Mezi ně patří jejich využití v zemědělství, termické zpracování nebo ukládání na skládky odpadů, které je však v rozporu s platnou legislativou. Za perspektivní do budoucna je považováno zejména jejich termické zpracování, neboť zapracování kalů do půdy se bude postupně omezovat. Ať už z důvodu ochrany vody nebo obavy o zdraví a ochranu životního prostředí.
 
Aktuální podpory zpracování kalů
Tato oblast je řešena v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, konkrétně pak v oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady. V rámci své přednášky se této oblasti bude věnovat Ing. Zdeněk Špringar z Ministerstva životního prostředí. Přiblíží jak podmínky podpory, harmonogram výzev, tak i úspěšně realizované projekty. Mimo této aktuální podpory představí také výhled do nového programového období na roky 2014 - 2020.
 
Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání
Doprovodný program se bude také věnovat kalům jako cenné surovině, která může zlepšit strukturu, respektive omezit degradaci půdy. Tato problematika bude jedním z témat přednášky paní Ing. Dagmar Sirotkové z Centra pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského. „Roční produkce kalů z ČOV se ročně pohybuje v rozmezí 160 - 170 tisíc tun. Jedná se o cennou surovinu, jejíž využití se odvíjí od kvality. Je známou skutečností, že stav půd v ČR se neustále zhoršuje. Kal, který obsahuje nezanedbatelné množství živin a organické hmoty, svou aplikací na půdu může zlepšit její strukturu respektive omezit její degradaci,“ uvedla paní Ing. Sirotková. „Ve svém příspěvku se budu věnovat také základním pravidlům pro jednotlivé způsoby využití, které jsou uvedeny v příslušných předpisech. Dosavadní výzkum a praxe přináší nové poznatky o dalších látkách, které by mohly využití kalů ovlivnit jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu,“ dodala Sirotková. 
 
 
Aktuální problémy zjišťované ČIŽP při kontrolách zařízení nakládajících
s bioodpady
Dalšímu pohledu na kaly se bude věnovat paní Ing. Veronika Jarolímová z ředitelství České inspekce životního prostředí. „Česká inspekce životního prostředí zkontroluje ročně cca 50 zařízení nakládajících s biologicky rozložitelnými odpady, v rámci těchto kontrol jsou v některých případech zjišťována závažná porušení týkající se zejména nedodržování podmínek daných provozním řádem. Je zjišťováno nedostatečné prokazování kvality přijímaných odpadů a následně výstupů ze zařízení. Při nakládání s kaly z ČOV není dodržena původci kalů povinnost vypracovat program jejich použití na zemědělské půdě,“ řekla paní Ing. Veronika Jarolímová.

 

Program rozvoje venkova bude i nadále podporovat vodohospodářskou infrastrukturu
 
V období 2007 – 2013 bylo možno čerpat dotace do vodního hospodářství v rámci 8 různých dotačních titulů. Celkem byla zatím vyplacena více než 1 miliarda EUR.
 
V rámci opatření Obnova a rozvoj vesnic byly v obcích vybudovány vodovodní a kanalizační cesty a čistírny odpadních vod (ČOV) za více než 122 mil. EUR. Díky tomu je nyní v České republice zásobováno vodou přes 93,4 % obyvatel. V domech připojených na kanalizaci nyní žije více než 82,6 % obyvatel ČR. „Všichni si uvědomujeme naši povinnost zajistit občanům a příštím generacím šetrné hospodaření s vodními zdroji, protože jsou omezené. Musíme pro ně připravit takové vodohospodářské služby, které bez zbytečného plýtvání zajistí zásobování kvalitní vodou, zároveň však také účinnou likvidaci odpadních vod. To musí být za přijatelné ceny a bez negativních dopadů na životní prostředí,“ sdělil ministr zemědělství Petr Bendl. Další skupinou opatření, v jejichž rámci bylo možné čerpat dotace do vodního hospodářství, byly Lesnická infrastruktura a Lesnická technika. Z nich byly postaveny retenční nádrže v lesích i další zařízení upravující vodní režim, a to za celkovou sumu překračující 203 mil. EUR. Pro ochranu vod na venkově je nejvýznamnější opatření Pozemkové úpravy, jehož pomocí se řešila problematika nejen vlastnických vztahů, ale také se postavilo mnoho objektů, které chrání zemědělskou krajinu a obce před povodněmi (např. hrázky, meze, nádrže a systém odvodnění). V rámci tohoto opatření bylo dosud vyplaceno 82 mil. EUR.
 
I přesto, že některá opatření mají prioritně jinou funkci, chrání také vodní zdroje. Jde např. o Agroenvironmentální opatření, které zahrnuje zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin a biopásy, nebo Natura 2000 a opatření Postupy šetrné k životnímu prostředí. Z lesnických opatření podporuje ochranu vod nepřímo Lesnicko-environmentální opatření. Jeho prostřednictvím byla optimalizována skladba dřevin, která pozitivně mění chemismus a strukturu půd. Dalším plošným opatřením, které má nepřímý vliv na vodní poměry v krajině, je Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření. Toto opatření bylo využito především na zvyšování kapacity a stabilizace koryt vodních toků a zabezpečení břehů. V rámci nepřímé podpory vodohospodářské infrastruktury bylo dosud vyplaceno 626 mil. EUR.
 
V současné době Ministerstvo zemědělství pracuje na budoucí podobě Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020. Vzhledem k nižšímu rozpočtu, než je v současném období, se vyskytly obavy, zda nebude nutné podpory pro vodohospodářskou infrastrukturu určitým způsobem omezit. Ministerstvo zemědělství však bojuje za jejich dofinancování z jiných zdrojů, zejména na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV. Momentálně se intenzivně jedná s Ministerstvem životního prostředí o konkrétním nastavení těchto podpor do budoucna. Další prioritou Ministerstva zemědělství je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví se zaměřením na lepší hospodaření s vodou. Zemědělcům a vlastníkům lesů bude moci být poskytována podpora s cílem kompenzace zvláštního režimu hospodaření (tj. nad rámec příslušných závazných norem), které vyplývá z Vodní rámcové směrnice (WFD - čl. 31 návrhu nařízení k PRV). Podle nového návrhu bude možné v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) podporovat i investiční projekty. Například podle čl. 18 týkající se investic do infrastruktury související s vodním hospodářstvím, nebo podle čl. 25 obnovu lesnického potenciálu po povodních a zavádění preventivních opatření před přírodními katastrofami.
 
V rámci přednášek na veletrhu VODOVODY-KANALIZACE se bude dopodrobna hovořit o výše uvedených možnostech podpory vodohospodářské infrastruktury na venkově, o tom kolik peněz bylo na tuto oblast z rozpočtu PRV vynaloženo a jak úspěšní byli žadatelé. Zajímavé budou jistě příklady úspěšně realizovaných projektů a rady obcím, jak získat v budoucnu podporu z PRV. 
 
 
 
Doprovodný program   
 
Pondělí 20. 5. 2013
 
Soutěže:
 
10.00 hod            Vod-Cup 2013 – golfový turnaj
Místo konání: Prague golf resort Zbraslav
Organizátor: Exponex s. r. o.
Vstup: pozvánky, vystavovatelé a VIP
 
 
Úterý 21. 5. 2013
 
Přednášky:
Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Ministerstvo zemědělství (MZe)
Vstup: volný
Program:
 
11:00    Plánování v oblasti vod
·         Informace o plnění programů opatření přijatých plány povodí v roce 2009
·         Příprava národních plánů povodí pro období 2015 – 2021
               Přednášející: Mgr. Jakub Čurda, vedoucí odd. vodohospodářské politiky MZe
 
11:30    Novela zákona o vodovodech a kanalizacích
·         Příprava novely a její hlavní body
·         Důvody pro novelizaci zákona
·         Základní dopady novely
               Přednášející: Ing. Jiří Duda, ředitel odboru VaK MZe
 
12:00    Hospodaření se srážkovou vodou
               Přednášející: Ing. Ivana Kabelková, Ing. Stránský ČVUT-FS
 
12:30    Vazba Programu rozvoje venkova na problematiku vod
·         Podpora vodní infrastruktury z PRV
·         Realizovaná preventivní plošná opatření financovaná v rámci PRV
·         Představení problematiky související s hospodařením s vodou v rámci zemědělské praxe
               Přednášející: Ing. Ivan Landa, CSc, ředitel odboru environmentálních podpor PRV MZe
 
13:00    Správa drobných vodních toků od 1.1.2011
·         Obecné principy a informace o transformaci ZVHS do státních podniků Povodí a LČR
·         Konkrétní příklady ze státního podniku Povodí Vltavy
               Přednášející: RNDr. Petr Kubala, GŘ s.p. Povodí Vltavy 
 
 
 
Soutěže:
 
10:00    Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný
 
10:00    Soutěž učňů – obor instalatér
Místo konání: hala 4
Pořadatel: Cech instalatérů ČR
Vstup: volný
 
Soutěž Zlatá Vod-ka 2013
Soutěž o nejlepší exponát.
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: EXPONEX, s.r.o.
Vyhlášení výsledků: 22. 5. 2013 v rámci společenského večera
 
Výstavy:
 
10:00    Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
Místo konání: hala 4
Pořadatel:SOVAK ČR
Vstup: volný
 
10:00    Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
Místo konání: hala 4
Pořadatel:SOVAK ČR
Vstup: volný
 
Středa   22.5.2013
 
Přednášky:
Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí (MŽP)
Vstup: volný
Program:
 
10:00    Současná legislativa v oblasti nakládání s kaly a její budoucí vývoj
               V současné době jsou nejpoužívanější tři způsoby konečného zpracování kalů. Je to využití v zemědělství a na rekultivace po předchozí stabilizaci, termické zpracování (různé způsoby spalování, pyrolýza) nebo ukládání na skládky odpadů. Poslední ze jmenovaných způsobů je však s rozporu s platnou legislativou. Zapracování kalů do půdy (zejména s ohledem na ochranu zdrojů pitné vody a obavy před ohrožením zdraví a životního prostředí) se bude postupně omezovat. Za perspektivní je považováno zejména jejich termické zpracování.
               Přednášející: Ing. Kristýna Břízková, MŽP
 
10:30    Podpora v rámci OPŽP
               - možnosti podpory z oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady OPŽP 2007 - 2013 (podmínky podpory, realizované projekty, harmonogram výzev)
               - výhled do nového programového období 2014 - 2020
               Přednášející: Ing. Zdeněk Špringar, MŽP
 
 11:00   Aktuální problémy zjišťované ČIŽP při kontrolách zařízení nakládajících s bioodpady
               ČIŽP zkontroluje ročně cca 50 zařízení nakládajících s biologicky rozložitelnými odpady, v rámci těchto kontrol jsou v některých případech zjišťována závažná porušení týkající se zejména nedodržování podmínek daných provozním řádem. Je zjišťováno nedostatečné prokazování kvality přijímaných odpadů a následně výstupů ze zařízení. Při nakládání s kaly z ČOV není dodržena původci kalů povinnost vypracovat program jejich použití na zemědělské půdě.
               Přednášející: Ing. Veronika Jarolímová, ČIŽP
 
11:30  Kvalita kalů z ČOV a jejich využívání
               Roční produkce kalů z ČOV se ročně pohybuje v rozmezí 160-170 tisíc tun.Jedná se o cennou surovinu, jejíž využití se odvíjí od kvality. Je známou skutečností, že stav půd v ČR se neustále zhoršuje. Kal, který obsahuje nezanedbatelné množství živin a organické hmoty, svou aplikací na půdu může zlepšit její strukturu respektive omezit její degradaci. 
               Základní pravidla pro jednotlivé způsoby využití jsou uvedena v příslušných předpisech. Dosavadní výzkum a praxe přináší nové poznatky o dalších látkách, které by mohly využití kalů ovlivnit jak v pozitivním, tak i v negativním smyslu.
           Přednášející: Ing. Dagmar Sirotková, V.Ú.V. CEHO
 
 
12:00  Technologie pomalého termického rozkladu- energie z čistírenských kalů
                 Čistírenský odvodněný kal je v současné době stále považován jen za nevyhnutelný výstup při procesu čištění odpadních vod. Ekonomické náklady, které jsou spojeny snakládáním s tímto kalem výrazně ovlivňují provoz čistírny odpadních vod jako celku.
 
                 Využití kalu jako paliva, není nové řešení, využití kalu jako paliva na výrobu elektrické energie a tepla je řešení s využitím technologie PTR, pracující na principu pomalého termického rozkladu.
Společnost HEDVIGA GROUP, a.s. představuje technologické řešení na komplexní energetické využití čistírenského kalu, jako koncovka technologie kalového hospodářství. Komplexní systém PTR je semi-mobilní a modulární a lze jej uspořádat pro konkrétní parametry vstupního materiálu - čistírenského kalu. Během termického procesu (nikoliv však spalování) vznikají vždy tři frakce, plynná, kapalná a pevná. Vznikající plynná frakce slouží jako palivo pro kogenerační jednotku a umožňuje výrobu elektřiny a tepla, vznikající kapalné a pevné frakce jsou dále  využitelné jako paliva. 
               Přednášející: Ing. Monika Pullmanová, Ph.D., HEDVIGA GROUP, a.s.
 
 
Soutěže:
 
10:00    Vodárenská soutěž zručnosti
Místo konání: volná plocha před halou 3
Pořadatel: SOVAK ČR
Vstup: volný
 
10:00    Soutěž učňů – obor instalatér
Místo konání: hala 4
Pořadatel: Cech instalatérů ČR
Vstup: volný
 
Soutěž Zlatá Vod-ka 2013
Soutěž o nejlepší exponát.
Pořadatel: SOVAK ČR
Organizátor: EXPONEX, s.r.o.
Vyhlášení výsledků: 22. 5. 2013 v rámci společenského večera
 
Výstavy:
 
10:00    Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
Místo konání: hala 4
Pořadatel:SOVAK ČR
Vstup: volný
 
10:00    Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
Místo konání: hala 4
Pořadatel:SOVAK ČR
Vstup: volný 
 
 
 
Společenské akce:
 
18.30    Společenský večer
Místo konání: Obecní dům, Praha
Pořadatel:SOVAK ČR, Exponex s. r.o.
Vstup: pozvánky, vystavovatelé a VIP
 
Čtvrtek 23.5.2013
 
Přednášky:
Místo konání: přednáškový sál-hala 2D, výstaviště PVA Praha Letňany
Odborný garant: Asociace pro vodu ČR (CZWA)
Vstup: volný
Program:
 
10:00    DČOV – ohlašování, legislativa, vhodnost jednotlivých typů vzhledem k lokalitě, centrální či decentrální řešení
               Při výběru vhodní čistírny je třeba zohlednit hned několik faktorů – velikost zdroje, průběh vypouštění odpadních vod, příjemce vyčištěných vod a legislativní požadavky. Přednáška si klade za cíl najít souvislosti, představit různé technologie čištění a upozornit na úskalí v souvislosti se zadáním.
               Přednášející: Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.
 
10:30    Jak se stát odborně způsobilou osobou (OZO) pro kontrolu domovních čistíren na ohlášení a jak probíhá kontrola na lokalitě
               Přednáška je zaměřena na problematiku kontroly domovních čistíren ohlášených podle § 15a Vodního zákona. Majitelé těchto čistíren musí místo odběrů vzorků provádět jednou za dva roky technickou revizi čistírny. Bude prezentován postup získání oprávnění k provádění těchto revizí. Také bude prezentován požadovaný rozsah kontroly, včetně postupu vyplnění předepsaného formuláře.
               Přednášející: Ing. Martin Koller, Ekosystem spol. s r.o.
 
11:00    Zkoušení domovních čistíren odpadních vod a jejich specifika
               Prezentovány budou informace o zkoušení účinnosti čištění domovních ČOV dle ČSN EN 12566-3+A1, shrnuty požadavky na kvalitu odtoku z domovních čistíren dle platných NV a zhodnoceny parametry pro výběr DČOV.
               Přednášející: Ing. Věra Jelínková, VÚV TGM, v.v.i.
 
11:30    Použití nejlepších dostupných technologií při povolování vypouštění městských odpadních vod
               Přednáška se věnuje aplikaci institutu nejlepších dostupných technologií v procesu povolování vypouštění městských odpadních vod do vod povrchových. V prvé části shrnuje legislativní rámec problematiky nejlepších dostupných technologií včetně jejich aplikace v obvyklých situacích. V druhé části se zaměřuje na příklady nejlepších dostupných technologií pro různé velikostní kategorie ČOV.
               Přednášející: Dr. Milan Lánský, 1 SčV, a.s.
 
12:00    Problematika posuzování vlivů na životní prostředí a nejlepších dostupných technik v oblasti čištění průmyslových odpadních vod
               Proces posuzování vlivů na životní prostředí významně ovlivňuje technickou a legislativní přípravu a výstavbu ČOV nad 10 000 EO. Zákon o vodách (a jeho prováděcí předpisy) je jedním z důležitých složkových zákonů, které určují vlivy ČOV na životní prostředí. Úroveň těchto vlivů vychází rovněž z hledisek BAT a kvality navazujících legislativních předpisů, které jsou pro průmyslové ČOV odlišné od městských ČOV.
               Přednášející: Ing.Václav Hammer, Ekosystem spol. s r.o.
 
 
12:30    Recyklace energie z odpadní vody v procesu čištění odpadních vod
               Přednášející: Dr. Jan Bartáček, VŠCHT Praha
 
 
Výstavy:
 
10:00    Výstava fotografií Vodohospodářská stavba roku 2012
Místo konání: hala 4
Pořadatel:SOVAK ČR
Vstup: volný
 
10:00    Výstava vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2013
Místo konání: hala 4
Pořadatel:SOVAK ČR
Vstup: volný