Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Úspěšný Den KEEZ

14. 4. 2017 | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

Ve středu 12. dubna 2017 se v přednáškovém sále Univerzitní knihovny Pardubice konala unikátní informačně-vzdělávací akce – Den KEEZ – určená především studentům Dopravní fakulty Jana Pernera, ale také všem zájemcům o dopravní problematiku z řad široké veřejnosti. Pořadatelem byla Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (KEEZ), Dopravní fakulty Jana Pernera – Univerzita Pardubice.

Den KEEZ je pilotním projektem dobře sehraného akademického týmu z Katedry elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Jeho hlavním cílem bylo seznámit (nejen) studenty napříč fakultním a ročníkovým spektrem se studiem i pozdějším uplatněním v praxi. Na programu bylo na patnáct přednášek, které svým širokým záběrem průřezově zmapovaly potenciál studia na této škole i možnosti uplatnění jejích absolventů v praxi.


Obr. 1. Účastníci workshopu Den KEEZ

Po úvodním slovu, které držel Dušan Čermák, vedoucí KEEZ, se rozjel maraton skvělých přednášek, pro který bylo typické široké spektrum témat a různorodá specializace jejich protagonistů.

Vystoupili zde zástupci významných elektrotechnických společností, jako např. Škoda Electric (Ladislav Sobotka – trakční motory s velkou účinností), Siemens (František Chaloupka – elektromagnetická kompatibilita v oblasti drážních vozidel) a Valeo (Miloš Holec – parkovací systémy), kteří ve svých vystoupeních představili současnou problematiku a nejnovější trendy v dané oblasti dopravy.

Motivující byly pro zúčastněné studenty přednášky absolventů KEEZ, kteří prezentovali projekty, na kterých pracovali nebo pracují ve svých profesích u velkých elektrotechnických firem. V rámci této skupiny přednášejících seznámil přítomné Jan Ouředníček (AŽD Praha) s radostmi a strastmi nejen vlakového zabezpečovače ETCS, Jindřich Kašpar (Elektrizace železnic Praha) se zase podělil o své zkušenosti s realizací trakčních napájecích stanic u nás i v zahraniční a Václav Vlasák (Retia) demonstroval své nadšení z řešení pokročilé metody signálového zpracování v primárním radaru.


Obr. 2. Velkému zájmu se těšily přednášky absolventů KEEZ
(Ing. Jan Ouředníček, Ph.D., AŽD Praha)

Návštěvníky tohoto workshopu zaujali svými projekty pro praxi také výzkumní pracovníci katedry (KEEZ), kteří řeší vědecké úkoly pro průmysl a dopravu. V rámci tohoto bloku informoval Zdeněk Mašek o spolupráci s firmou Jawa, Jaroslav Novák a Václav Lenoch o vývoji a simulaci hybridní lokomotivy, Ladislav Mlynařík o analýze dimenzování trakčního transformátoru dvouzdrojového vozidla, Tomáš Lelek o automatizovaném měření na experimentálním kolejovém vozidle a Ondřej Sadílek o moderní koncepci trakčních baterií.


Obr. 3. Mezi návštěvníky nechyběly ani dívky, ani lidé z praxe

V neposlední řadě předstoupili před účastníky této akce sami studenti, kteří zde prezentovali své bakalářské a magisterské práce. Ondřej Zelenka představil komunikační modul pro měření pasivních ztrát vozidla na válcovém dynamometru, Karel Kořínek měnič pro nabíjení trakčních akumulátorů z fotovoltaického zdroje a Tomáš Hering návrh výpočetního softwaru pro trakční energetické výpočty.

Den KEEZ 2017, který se symbolicky konal den po prvním jarním úplňku a den před Zeleným čtvrtkem, byl unikátní úspěšnou akcí, která svým pojetím daleko překročila hranice očekávání. Ukázala možnosti a potenciál, který v sobě má vysoké technické školství nejen pro současnost, ale především pro budoucnost. Výjimečnost tohoto pilotního projektu spočívala především ve velmi dobře zvoleném scénáři, který jasně demonstroval atraktivitu studia orientovaného na praxi v těsném spojení s průmyslem. Technikům a inženýrům, kterých je v Evropské unii (ČR nevyjímaje) již delší dobu nedostatek, bude nepochybně patřit zítřek.

(text, foto a video: Kl)

 ------------------------------------------

O KEEZ

Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (KEEZ), Dopravní fakulty Jana Pernera – Univerzita Pardubice, se zabývá především elektrickými a elektronickými zařízeními, souvisejícími se silniční i železniční dopravou a energetikou. Předmětem zájmu katedry jsou zejména elektrická trakce, energetika a napájení elektrických drah, pohony, autotronika, zabezpečovací zařízení a systémy, sdělovací zařízení a systémy využívané v dopravní technice. Významným společným prvkem těchto různorodých zařízení je využití v dopravě.

 Bakalářské studium

Katedra zabezpečuje v bakalářském studiu výuku zaměřenou na zvládnutí základů elektrotechniky a moderní elektroniky, dále na speciální problematiku pohonů trakčních vozidel, autotroniky a autodiagnostiky, výkonové elektroniky, zabezpečovací a sdělovací techniky v dopravě. Společným rysem bakalářského studia v této specializaci jsou zejména různé formy aplikací mikroprocesorů a počítačů při měření a diagnostice systémů, při řízení a ovládání zařízení nebo při zpracovávání signálu a informací.

 Magisterské studium

V magisterském studiu se studenti profilují a dále si prohlubují teoretické a praktické poznatky zejména v oblasti energetiky a napájení drah, elektrické trakce, výkonové elektroniky a pohonů, autotroniky a autodiagnostiky, přenosu a zpracování informací, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení a systémů. Na výchově studentů se významnou měrou podílejí také špičkoví odborníci z praxe, zejména z výzkumných a vývojových pracovišť výrobních podniků i pracovníci z provozu a správy těchto zařízení.

 Doktorandské studium

V doktorském studiu se již studenti zabývají podle svého zaměření odbornými předměty, jako jsou elektrická trakční zařízení, řízení elektrických pohonů, elektromagnetická kompatibilita, vysokofrekvenční elektrotechnika či zabezpečovací technika.

 Spolupráce s průmyslem

V rámci spolupráce s firmami katedra pořádá pro studenty přednášky odborníků z praxe a odborné exkurze. Katedra organizuje také odborně zaměřené přednášky a semináře pro firmy v oblasti dopravy.

 www.upce.cz/dfjp

 --------------------------------------

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021