Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Světlo pro naše města – Philips otevírá diskusi o ekonomické udržitelnosti veřejného osvětlení

14. 6. 2013 | |

Společnost Philips na konci května 2013 uspořádala setkání u kulatého stolu na téma “Evropské dotační fondy a renovace infrastruktury měst a obcí v ČR v programovém období 2014 - 2020” za účasti představitelů z Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva vnitra, Státního fondu životního prostředí, Komory statutárních měst ČR, hospodářské komory a dalších odborníků s cílem diskutovat o možnostech moderního osvětlení pro města. Evropské strukturální fondy v období 2014 – 2020 nabízejí zemím střední a východní Evropy možnost čerpání dotací na modernizaci infrastruktury.

Nové možnosti pro česká města
V rámci příštího programového období může Česká republika získat z evropského rozpočtu pro regionální rozvoj 20,5 miliard EUR, přičemž celkově bude v rámci celé EU rozděleno 183,3 miliard EUR. 10 % ze strukturálních fondů je určeno na projekty zaměřené na úspory energie. To otevírá nové příležitosti pro obce, které chtějí zefektivnit svoji infrastrukturu, ale doposud neměly na tyto projekty finanční prostředky. Ministerstvo životního prostředí proto vybízí municipality a regiony k přípravě projektů pro rozvoj měst a obcí.

Předpokládaný růst spotřeby elektrické energie České republiky v letech 2015 až 2050 je téměř 37 % . S ohledem na skutečnost, že venkovní a vnitřní osvětlení tvoří až 19 % celkové světové spotřeby elektřiny, je v této oblasti významný prostor pro úsporné osvětlovací systémy. V globálním měřítku by úplný přechod na nejmodernější LED technologie znamenal úspory energie a nákladů ve výši 130 miliard EUR .

Veřejné osvětlení v České republice se dlouhodobě potýká s podfinancováním, protože v programovém období 2007 – 2013 nebylo součástí dotační politiky a nebylo tak možné přímo na tuto oblast čerpat evropské dotace. V případě modernizace zastaralého osvětlení moderními LED řešeními se předpokládá úspora nákladů ve výši 50 až 75 %. Úspora energie tak může být zdrojem až 1,8 miliard Kč ročně, ale je pouze jednou z výzev, kterým města čelí. V dlouhodobém horizontu bojují s financováním údržby osvětlovací soustavy a zajištěním odpovídající kvality osvětlení, která je klíčová z hlediska vytváření bezpečného a příjemného prostředí ve městech.

Nejmodernější technologie pro města
Vývoj v osvětlení postupuje rychlým tempem a technologie LED přináší výhody jak pro spotřebitele, tak i pro obce, životní prostředí a celou ekonomiku. Ekonomické výhody LED osvětlení lze dále znásobit využitím nových obchodních modelů, jako je PPP nebo Energy saving contracting , které nabízí úsporu celkových nákladů až 80 % během pěti let.

IntelligentCity: inteligentní řešení pro města
IntelligentCity je integrované řešení společnosti Philips, které pomáhá městům přizpůsobit osvětlení různým potřebám, jako jsou neustálý růst počtu obyvatel, snižování spotřeby energie a propojení služeb v městské infrastruktuře. První instalace tohoto projektu na světě proběhla v Praze, a umožňuje vzdálenou kontrolu, přizpůsobení, správu a údržbu veřejného osvětlení dle aktuálních potřeb.

Cílem společnosti Philips je přispět k vytváření příjemné atmosféry ve městech a obohatit jejich identitu pomocí osvětlení. Společnost Philips spolupracuje se zástupci měst, urbanisty, architekty a designéry na vytváření jedinečných a udržitelných projektů. Ta zahrnují návrh, implementaci a realizaci osvětlení veřejných budov, historických památek, ulic, parků a veřejných prostranství.

„Města mají možnost plánovat, kontrolovat a spravovat veřejné osvětlení bezpečným, jednoduchým a efektivním způsobem. Řešení, která nabízíme, mohou být v blízké budoucnosti propojena s řadou dalších městských služeb, včetně energie, dopravy, nebo komunálními službami s cílem zajistit opravdovou propojenost městské infrastruktury,“ říká Jiří Tourek, generální ředitel Philips Česká republika.

Shrnutí diskuse u kulatého stolu "Evropské dotační fondy a renovace infrastruktury měst a obcí v ČR v programovém období 2014 - 2020"

Co nabízí strukturální fondy pro období 2014-2020

 • V letech 2014 - 2020 může Česká republika získat z evropského rozpočtu pro regionální rozvoj až 20,5 miliard EUR. Je to čtvrtá největší částka po Polsku, Rumunsku a Maďarsku.
 • Strukturální fondy je možné využít i na modernizaci veřejného osvětlení. Tato kapitola nebyla součástí dotační politiky v období 2007 – 2013, a i proto je veřejné osvětlení v ČR dlouhodobě podfinancované.
 • Dle zástupců měst a obcí jsou největší příležitosti ve zvyšování povědomí měst a obcí o tom, jaké úspory jim může přinést investice do veřejného osvětlení s pomocí financování EU.
 • Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že moderní technologie osvětlení může přinést vyvážený rozvoj osídlených oblastí, zvýšit zaměstnanost, zejména mezi mladými lidmi a vylepšit efektivitu využití přírodních zdrojů.

Stav veřejného osvětlení

 • V Evropě je přes 90 milionů svítidel veřejného osvětlení, přičemž 75 % z nich je starší než 25 let. V ČR je cca. 1,4 milionů svítidel a celá infrastruktura je výrazně zastaralá.
 • Moderní osvětlení komunikací nabízí až 50% úspory energie ve srovnání se zastaralými soustavami.
 • Kvůli nedostatku financí města doposud často volila jednorázovou modernizaci infrastruktury před dlouhodobými projekty. Dle zástupců měst nebyl tento přístup ideální zejména kvůli nedostatku finančních prostředků a nedostupnosti profesionálů, kteří se zabývají kompletním technickým řešením. Fondy z evropských zdrojů by mohly pomoci tento stav změnit.
 • Odborníci vidí největší potenciál v tom, že LED osvětlení je dnes dostupné všem. Průměrný příkon svítidla v ČR je 123 W, potenciál úspor moderních technologií se pohybuje mezi 50 – 75 %. Potenciál úspor může dosáhnout 1,82 – 2,3 mld. Kč ročně.
 • Mezi největší výzvy pro města, pokud chtějí modernizovat veřejné osvětlení, patří právě zajištění finančních prostředků.
 • Moderní řešení veřejného osvětlení umožňují kromě snížení energetických nároků i zvýšit bezpečnost veřejného prostředí. Nejen pocitově, ale i prakticky, například díky vylepšení funkce bezpečnostních kamer, nebo zvýšení bezpečnosti chodců na osvětlených přechodech.
 • Dle zástupců měst jsou tato řešení zajímavá zejména proto, že LED systémy umožňují efektivní řízení intenzity jasu.

Příklady realizací projektů

 • Město Ostrava se v letech 2010 - 2013 rozhodlo modernizovat veřejné osvětlení. Narostl počet světelných míst a přitom poklesla energetická náročnost. Celkově bylo instalováno 1107 kusů LED svítidel, což představuje 2,6 % z celkového počtu svítidel. Magistrát od této investice očekával úspory, které budou v budoucnu dále využity pro modernizaci soustavy veřejného osvětlení s využitím LED svítidel. Návratnost investice je vypočtena na 6 let.
 • Zaměření se na nejnižší cenu a nejnižší náklady není správnou cestou, obce se musí soustředit i na technickou flexibilitu řešení. Indikátory projektů by neměly zahrnovat pouze rekonstrukce stávajícího osvětlení, ale i výstavbu nového. Alespoň 30 % prostředků by mělo směřovat na výstavbu nového osvětlení. Je možné dosáhnout více světla za méně peněz, tedy například skloubit funkci bezpečnostního osvětlení s osvětlením okrasným.
 • Architekt Patrik Kotas prezentoval projekt renovace komunálního osvětlení na příkladě obce Kostelec u Křížků, kde proběhla kompletní rekonstrukce všech veřejných prostor během jednoho roku. Projekt rekonstrukce světelného prostoru, nad rámec běžných technických norem, zahrnoval například i osvětlení fasád, nebo zeleně tak, aby došlo k vytvoření světelné scény a tím navození příjemného prostředí pro obyvatele.
 • Dále prezentoval rekonstrukci hlavního náměstí ve městě Hradec Králové, při které byly využity moderní prvky inteligentního osvětlení.
 • Dle pohledu architekta by investoři a projektanti měli mít na zřeteli hlavně to, že jejich úkolem je poskytnout obyvatelům měst a obcí příjemné a bezpečné místo k životu. K tomu většinou nestačí pouhé splnění technických norem pro osvětlení komunikací.

Ukázky veřejného osvětlení z České republiky


Interaktivní osvětlení podchodu pro pěší a cyklisty (Brno)

Součástí frekventované cyklostezky, která vede po brněnském Štýřickém nábřeží kolem řeky Svratky, je podjezd Heršpické ulice, hlavního silničního tahu od dálnice D1 směrem do centra Brna. Společnost Philips se spolu s investorem CTP Invest a architektonickou kanceláří Studio Acht! rozhodla tento prostor oživit a zatraktivnit.
Řešením byl unikátní návrh, který interaktivně reaguje na pohyb chodců nebo cyklistů. Ve spolupráci se sprejery bylo vytvořené graffiti v červených, modrých a zelených barvách, které ve spojení s měnícími se barvami osvětlení zvýrazní nebo naopak ztlumí části obrazů v tunelu. Osvětlení také reaguje na rychlost pohybu chodců nebo cyklistů a vyšle ve směru jejich pohybu světelnou vlnu, čímž rozpohybuje barevné obrazy v podchodu.

Další informace naleznete na http://www.lighting.philips.cz/projects/podchod_Brno.wpd

Inteligentní osvětlení Plzeňské ulice (Praha)

Na Plzeňské ulici v Praze byl v roce 2011 instalován celosvětově první systém veřejného osvětlení, který kombinuje LED svítidla Philips s počítačovým systémem CityTouch. Díky tomuto spojení je možné ovládat osvětlení komunikace pomocí jednoduchého internetového rozhraní, ke kterému se mohou technici připojit prakticky odkudkoli.
Ačkoli primárním úkolem projektu nebylo snížení spotřeby energie, došlo ke snížení příkonu svítidel z původních 170W na 159W. Unikátní součástí instalace bylo použití systému CityTouch, který umožňuje řízení osvětlení komunikace na úrovni jednotlivých svítidel. Díky tomuto řešení mohou správci veřejného osvětlení efektivně sbírat a spravovat data o osvětlovací soustavě, řídit pravidelnou i operativní údržbu, zapínání, vypínání nebo stmívání soustavy, a to vše z jakéhokoliv počítače pomocí zabezpečeného přihlášení oprávněných osob.

Další informace naleznete na http://www.lighting.philips.cz/projects/Plzenska.wpd


Ukázkový park veřejného osvětlení (Brno)

Vývoj v osvětlovací technice a veřejném osvětlení měst a obcí je velmi rychlý, což dokazuje i nový trend LED osvětlení a jeho inteligentní řízení přes internet. Jak si ale mají zástupci měst v záplavě produktů vybrat správně? Výrobců je mnoho a parametry i kvalita jejich produktů se výrazně liší.
Právě proto v roce 2012 společnosti Philips a E.On otevřely první ukázkový park veřejného osvětlení v Brně. Zde si během moderovaných prohlídek mohou zástupci měst a obcí, ale také vládních organizací nebo energetických agentur vyzkoušet, jaký je rozdíl mezi dnes častým žlutým světlem sodíkových výbojek a různými druhy LED i výbojkového osvětlení. Celý park je ovládán systémem CityTouch přes počítač a průvodce může hostům ukázat, jak velký je rozdíl ve správném nebo naopak chybném osvětlení ulice, jak nebezpečné může být špatné osvětlení přechodu nebo jak rozdílné mohou být různé druhy bílého světla.

Největší počet LED svítidel (Ostrava)

Město Ostrava iniciovalo v roce 2010 obnovu, modernizaci a racionalizaci veřejného osvětlení a vydalo se cestou aplikace LED technologií v praxi. LED si získaly přízeň v Ostravě především svými technickými vlastnostmi a cenou. V průběhu dvou let bylo v stravě postupně vyměněno 327 konvenčních svítidel za LED, z toho převážně LED Stela od společnosti Philips Indal. LED Stela má kromě vynikajícího poměru cena / výkon i další přednosti, ke kterým patří design, garance stálosti výkonu po mimořádně dlouhou dobu, dostupnost a mimo jiné i řadu referenčních instalací. Do konce roku 2012 bude dokončena výměna dalších 303 konvenčních svítidel za LED, převážně LUMA od společnosti Philips Indal, což z celkového počtu svítidel v Ostravě představuje 1,6 %. I v dalších letech bude Ostrava pokračovat v modernizaci osvětlovacích soustav a díky tomu i a ve snižování instalovaného příkonu u veřejného osvětlení, finančních prostředků a v neposlední řadě i snižování uhlíkové stopy. K tomu budou v Ostravě pomáhat i nadále svítidla LED Stela a Luma.


 

 

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021