Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Studium dopravního elektroinženýrství

27. 8. 2013 | |

Výrazný rozvoj mobility v moderní společnosti je podmíněn činností mnoha kvalifikovaných týmů expertů a existencí zázemí pro přípravu specialistů v mnoha technických oborech. Jedním z pracovišť, které připravuje odborníky pro oblast dopravy od etap výzkumu po provoz, je Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, která letos oslaví dvacáté výročí od svého založení. Představme nyní pracoviště a studijní obor, kde se na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice připravují specialisté na elektrotechnické a elektronické systémy pro kolejové i nekolejové druhy dopravy. Výuku zaměření Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě zajišťuje na Dopravní fakultě Jana Pernera Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě (KEEZ), a to v bakalářské i v magisterské etapě studia. Na katedře rovněž probíhá studium doktorské v oboru Dopravní prostředky a infrastruktura.

Obr. 1. Elektrická tříkolka – diplomová práce studentů katedry

Průběh studia
Prezenční i kombinované studium zaměření Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě pokrývá problematiku dopravního elektroinženýrství v předmětech orientovaných především na elektrickou trakci, konstrukci elektrických a elektronických výzbrojí vozidel, drážní napájecí systémy, dopravní zabezpečovací a sdělovací systémy, řídicí a mikroprocesorovou techniku, autoelektriku a autoelektroniku. Příležitost k detailnější odborné orientaci studentů do některé ze jmenovaných oblastí představuje systém volitelných předmětů a také téma bakalářské a diplomové práce.

Zde je pro studenty vytvářen maximální prostor pro uplatnění jejich zájmu. Ve tříleté bakalářské etapě studia jsou předměty zaměřeny tak, aby byla zohledněna mnohdy rozdílná úroveň vstupních odborných znalostí uchazečů o studium. Proto jsou probírány elementární elektrotechnické disciplíny tak, aby nebyli
znevýhodněni absolventi neelektrotechnicky zaměřených středních škol. Na obecné předměty v bakalářské etapě studia navazují předměty odborné, kde se studenti seznamují se Studium dopravního elektroinženýrství základy elektrických trakčních zařízení, dopravních zabezpečovacích zařízení, řídicí elektroniky
a výkonové elektroniky. Vzhledem k zájmu zaměstnavatelů z technických oborů převážně o absolventy magisterského studia pokračuje převážná většina absolventů bakalářské formy studiem navazujícím. V magisterské etapě studia jsou předměty zaměřovány na prohlubování znalostí z bakalářské etapy,
studenti mají větší možnosti odborné profilace a velmi časté jsou případy, kdy si studenti již během studia vyberou budoucího zaměstnavatele a skladba předmětů i téma diplomové práce vycházejí z orientace studenta na tohoto zaměstnavatele.

Obr. 2. Exkurze studentů katedry na železničním zkušebním okruhu

Výuka na Katedře elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky je ve velké míře orientována na praxi, důraz je kladen na laboratorní a projektové formy. To je možné díky širokému laboratornímu zázemí katedry specializovanému jak na slaboproudé, tak na silnoproudé, trakční, energetické a automobilní
disciplíny.

Uplatnění absolventů oboru a spolupráce s firmami v rámci výuky

V rámci celé ČR působí mnoho domácích i zahraničních výrobních a provozních firem z oblasti dopravy. Mnohdy jde o firmy s účastí na projektech představujících absolutní světovou špičku v oboru dopravní techniky. Firmy v této oblasti často představují velmi kvalitní zaměstnavatele pro vysokoškolsky vzdělané odborníky, zejména z oborů elektro a strojních. Vzhledem k velkému zájmu těchto firem o nové specialisty – elektrotechniky a elektroniky, navázala s některými z nich Katedra elektrotechniky elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě úzkou spolupráci ve vzdělávacích aktivitách. To v mnoha směrech zvyšuje atraktivitu studijního zaměření Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě. Během celé bakalářské i magisterské etapy studia jsou do programu výuky zařazovány četné přednášky odborníků z renomovaných firem z oboru a exkurze do průmyslových i dopravních společností. Pro studenty katedry, kteří se rozhodnou pro budoucího zaměstnavatele již během studia, mnohé firmy nabízejí firemní stipendijní a tzv. trainee programy. Stipendia je možné pobírat zpravidla od třetího ročníku bakalářského studia a v celém magisterském studiu a jejich výše je závislá i na prospěchu studenta. Další oblastí spolupráce katedry a firem je zadávání témat diplomových a bakalářských prací z praxe a pořádání společných odborných seminářů, kam mají studenti katedry bezplatný přístup.

Obr. 3. Experimentální akumulátorové kolejové vozidlo s bezpřevodovkovými pohony kol postavené na Dopravní fakultě Jana Pernera, jehož elektrická a řídicí část byla navržena a realizována na KEEZ; snímek ze zkušební jízdy na Mladějovské průmyslové dráze.

Z firem, které se na vzdělávacích aktivitách katedry nejvíce podílejí a které nabízejí absolventům největší uplatnění, lze jmenovat např. Siemens, firmy skupiny Škoda Plzeň, AŽD, ČEZ, CZ LOKO, Elektrizace železnic, SŽDC, ČD, VÚKV a Škoda Auto. Existují studijní obory, jejichž absolventi musí usilovat o pracovní místo, na které se hlásí až několik desítek uchazečů. U absolventů zaměření Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě je však standardní
praxe taková, že si uchazeč vybírá z více nabídek zaměstnavatelů.
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Studentská 95
532 10 Pardubice

www.upce.cz/dfjp

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021