Aktuální vydání

Číslo 11/2021 vyšlo tiskem 4. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrické rozváděče a rozváděčová technika; Pohony a výkonová elektronika

Hlavní článek
Elektromobilita 2021

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Prof. Zdeněk Čeřovský, DrSc., devadesátníkem

28. 2. 2020 | Prof. Ing. Jiří Pavelka, DrSc. | ČVUT v Praze | www.cvut.cz

Prof. Ing. Zdeněk Čeřovský, DrSc., oslavil 1. února letošního roku v plné duševní síle i tělesné svěžesti své devadesátiny. Narodil se roku 1930 v Hrdlovce u Duchcova a mládí prožil Litoměřicích. Proto zažil v roce 1938 vystěhování českého obyvatelstva z českého pohraničí.

Prof. Ing. Zdeněk Čeřovský, DrSc.Vystudoval na ČVUT obor Elektrické stroje a titul Ing. získal v roce 1953. Nastoupil jako vědecký pracovník do tehdejšího VÚSE v Běchovicích. Zabýval se především komutací stejnosměrných strojů. Roku 1957 získal titul CSc. a ve stejném roce přešel do tehdejšího ČKD Stalingrad, kde se stal projektantem – „výpočtářem“ – velkých stejnosměrných elektrických strojů.

V roce 1964 přešel do oddělení vývoje závodu ČKD Trakce a po zapracování se stal vedoucím technického rozvoje tohoto závodu. Již tehdy vycítil, že budoucnost elektrického trakčního pohonu pro MHD je především v použití asynchronního motoru s kotvou nakrátko, napájeného z napěťového střídače.

Roku 1972 využil nabídku stát se vědeckým pracovníkem v tehdejším Ústavu pro elektrotechniku ČSAV. Tam se začal zabývat dynamikou elektrických strojů a výkonovou elektronikou. V roce 1977 získal vědecký titul DrSc. a v roce1981 vyšla jeho publikace Ventilový synchronní motor. Stal se vedoucím nově zřízeného oddělení výkonové elektrotechniky a později zástupcem ředitele ústavu. Absolvoval krátkodobé studijní pobyty na evropských univerzitách v Manchesteru, Berlíně, v Athénách a v USA v Madisonu.

Po nečekaném úmrtí ředitele ÚE ČSAV Dr. Ing. Miloše Štafla, DrSc., se Ing. Zdeněk Čeřovský, DrSc., stal novým ředitelem tohoto ústavu.

Svoje působení v ÚE ČSAV ukončil v roce 1991 přechodem na ČVUT v Praze, na tehdejší Katedru elektrických strojů, přístrojů a pohonů. Převzal a obměnil několik předmětů z oblasti elektrické trakce a v rámci vědecko-výzkumné činnosti katedry publikoval své práce na vědeckých konferencích. Využil své kontakty s profesory na západoevropských univerzitách k uzavření smluv v rámci programu Erasmus. V roce1992 mu byl udělen titul docent a o tři roky později titul profesor.

Roku 1995 se zapojil do přípravy mezinárodní konference PEMC 98 (Power Electronic and Motion Control), která v Praze v roce 1998 úspěšně proběhla. Aktivně přispěl k uzavření dlouhodobé dohody o koordinaci pořádání konferencí PEMC a EPE (European Power Electronic), podle které byly konference koordinovány až do roku 2008.

V roce 2000 se prof. Zdeněk Čeřovský, DrSc., velmi intenzivně zapojil do přípravy pracoviště Výzkumného centra spalovacích motorů J. Božka při katedře elektrických pohonů a trakce. Vedl systematické studium perspektivního typu hybridního pohonu automobilu, který využívá tzv. rotační dělič výkonu. Získané výsledky prezentoval sám nebo se svými spolupracovníky na několika mezinárodních konferencích i v odborných časopisech.

Prof. Zdeněk Čeřovský, DrSc., je autorem více než 150 původních vědeckých prací, publikovaných doma i v zahraničí. Byl stálým členem mezinárodních řídicích výborů konferencí PEMC, EPE, SPIDAM, členem státních komisí pro obhajoby diplomových i disertačních prací na ČVUT i jiných technických univerzitách v České republice. V roce 2016 byl jmenován emeritním profesorem ČVUT. Stále pravidelně dochází na katedru a aktivně se zabývá odbornou problematikou.

Znám se se Zdeňkem od roku 1961, kdy jsme spolu pracovali ve „výpočtech elektrických strojů“ tehdejšího ČKD Stalingrad. Byl uznávaným specialistou na problémy komutace elektrických strojů a měl přezdívku „komutační rada“.

Ing. Zdeněk Čeřovský, DrSc., je nejenom vynikající odborník, ale také amatérský sportovec, který v mládí rád lyžoval a dosud pěstuje turistiku. Je vzorným dědou svých čtyř vnuček.


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 64.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde