Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Postup při výrobě rozváděčů provozovaných laiky podle platné legislativy

12. 11. 2020 | Eaton Elektrotechnika, s. r. o. | www.eatonelektrotechnika.cz

Velmi často se v praxi stává, že rozváděč nízkého napětí je chápán jako volná stavebnice, kterou je možné libovolně složit z jednotlivých komponent. Montážní firma rozváděč na stavbě osadí přístroji, provede veškeré vnitřní propoje, připojí vnější vodiče, čímž pro ni „výroba“ rozváděče končí.

Úvod

Velmi často se v praxi stává, že rozváděč nízkého napětí je chápán jako volná stavebnice, kterou je možné libovolně složit z jednotlivých komponent. Montážní firma rozváděč na stavbě osadí přístroji, provede veškeré vnitřní propoje, připojí vnější vodiče, čímž pro ni „výroba“ rozváděče končí. Při kompletaci rozváděče se montážník řídí pouze svými zkušenostmi a praxí. Tento postup, byť je v praxi častý, je však nesprávný, a dokonce v rozporu se zákonem. Při uvedeném postupu nemohou být zaručeny důležité parametry rozváděče, jako např. dielektrické vlastnosti či schopnost rozptylovat generované teplo uvnitř rozváděče. To může mít negativní vliv na bezpečnost, životnost nebo spolehlivost rozváděče.


Obr. 1. Štítek prázdné rozváděčové skříně Eaton, označení CE se vztahuje pouze na prázdnou rozváděčovou skříň, ne na rozváděč

Legislativa

Zákon č. 90/2016 Sb. (zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh) stanovuje:

„Výrobky určené k posuzování shody a technické požadavky, které musí výrobky splňovat při uvedení na trh, popřípadě při uvedení do provozu nebo používání, včetně používání pro vlastní potřebu výrobce, stanoví vláda nařízeními.“.

Pro elektrická zařízení platí nařízení vlády č. 118/2016 Sb. To se vztahuje na elektrická zařízení určená pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V a pro stejnosměrný proud od 75 do 1 500 V.

Z uvedeného vyplývá, že běžné rozváděče jsou elektrická zařízení, tj. výrobky, a při jejich výrobě je nutné se tímto nařízením řídit. Splnění základních technických požadavků se prokazuje posuzováním shody. Znamená to, že na trh může být uveden pouze takový rozváděč, u kterého byla posouzena shoda. Shoda je posouzena tehdy, pokud je rozváděč v souladu s harmonizovanými normami. Pro rozváděče nízkého napětí je to soubor norem ČSN EN 61439. Shrnou-li se nejdůležitější body tohoto nařízení, znamená to, že při výrobě rozváděče musí jeho výrobce:
– vypracovat technickou dokumentaci k rozváděči,
– provést nebo nechat provést postup posuzování shody,
– jestliže byl soulad elektrického zařízení prokázán postupem posuzování shody, vypracovat EU prohlášení o shodě,
– umístit označení CE na výrobek,
– uchovávat technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu deseti let od uvedení elektrického zařízení (rozváděče) na trh.

Dále je podle tohoto nařízení nutné uvést na výrobku jméno a adresu výrobce. Rovněž je nutné přiložit k hotovému rozváděči návody a bezpečnostní informace. Je tedy zřejmé, že výroba rozváděče je komplexní záležitost a rozhodně nelze rozváděč na stavbě libovolně složit z dostupných komponent bez dodržení zmíněného postupu. Výrobce rozváděče nese za vyrobený rozváděč odpovědnost a poskytuje na něj záruku. Za bezpečnost rozváděče ručí výrobce po celou dobu jeho životnosti. Na hotovém rozváděči se neprovádí revize. To je častý omyl, se kterým se lze v praxi setkat. Zároveň žádná revize nemůže nahradit uvedený postup posouzení shody rozváděče. Dalším častým omylem v praxi je zaměňování štítku prázdné rozváděčové skříně (obr. 1) za štítek rozváděče. Na štítku rozvodnicové skříně je označení CE, dokonce tam může být uvedeno i číslo normy na rozváděče ČSN EN 61439-1(2, 3). Toto však není štítek rozváděče, označení CE se vztahuje na prázdnou rozváděčovou skříň, u které se shoda posuzuje podle normy ČSN EN 62208. Norma ČSN EN 61439 přebírá požadavky na prázdnou rozváděčovou skříň z normy ČSN EN 62208. To je důvod, proč mohou být na štítku rozváděčové skříně uvedena obě čísla norem.


Obr. 2. Obecný postup výroby rozváděče a posouzení shody

Posuzování shody rozváděče podle souboru norem ČSN EN 61439

Při výrobě rozváděčů nízkého napětí v domovních instalacích (kde se předpokládá provozování laiky) je nutné se řídit normami:
– ČSN EN 61439-1 ed. 2, která stanovuje obecné požadavky na rozváděče nízkého napětí,
– ČSN EN 61439-3, která doplňuje již uvedenou základní normu a obsahuje další požadavky na rozváděče DBO (rozváděče určené pro provozování laiky).

Aby byl rozváděč v souladu s těmito normami, a tedy aby byla posouzena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 118/2016 Sb., je nutné provést dva hlavní úkony:
1. Ověřit návrh rozváděče podle ČSN EN 61439-1 ed. 2, část 10. Prostřednictvím ověření návrhu se má prokázat, že návrh rozváděče splňuje požadavky normy. Ověření návrhu zahrnuje ověřování konstrukce rozváděče a ověřování funkčních charakteristik.
2. Provést kusové ověření rozváděče podle ČSN EN 61439-1 ed. 2, část 11. Provádí se u každého vyrobeného rozváděče. Má za úkol prokázat, že rozváděč, který byl vyroben, opravdu splňuje požadavky normy (tzn. je to jakási forma výstupní kontroly rozváděče).

Ověření návrhu sice musí být součástí technické dokumentace každého rozváděče, ale pokud vyrábíme rozváděče stejné, nebo podobné natolik, že to negativně neovlivní funkční charakteristiky ověření návrhu, není nutné proces ověřování opakovat. Naproti tomu kusové ověření musí být bezpodmínečně provedeno u každého vyrobeného rozváděče. Není třeba ověřovat jednotlivé přístroje v rozváděči, jestliže odpovídají příslušným normám IEC. Ověření návrhu může provádět výrobce rozváděče svépomocí nebo si ho může nechat provést (obr. 2).

Výroba a návrh rozváděčů s podporou firmy Eaton

V části 10 normy ČSN EN 61439-1 ed. 2 je uvedeno, že u rozváděče, který byl ověřený původním výrobcem a vyrobený jiným výrobcem, není třeba opakovat ověření původního návrhu, jsou-li splněny všechny požadavky a pokyny poskytnuté původním výrobcem. Tohoto principu firma Eaton využila a nechala v Elektrotechnickém zkušebním ústavu (EZÚ) odzkoušet řadu rozváděčů DBP a DBM do 125 A. Tyto dvě řady zahrnují všechny plastové (DBP) a oceloplechové (DBM) domovní rozvodnice Eaton. Tím se firma Eaton podle výše uvedené definice stala původním výrobcem. Pro zákazníka to přináší zásadní výhodu v tom, že pokud vyrobí rozváděč podle pokynů firmy Eaton, nemusí opakovat ověření návrhu. To s sebou nese velkou časovou, finanční i administrativní úlevu. Pro návrh rozváděče je možné s výhodou využít program E-Config (obr. 3). Zákazník si pomocí tohoto programu rozváděč navrhne, ověří a zároveň i vygeneruje dokumentaci či schéma zapojení. Je možné používat i přístroje cizích výrobců, v takovém případě si ale výrobce rozváděčů musí vyžádat (se souhlasem Eaton) výsledky zkoušek (ověření návrhu) v EZÚ, čímž se stane původním výrobcem (obr. 4). Pro výrobce tento postup představuje pouze jednorázovou investici, protože výsledky zkoušek zaslané EZÚ je možné používat opakovaně.


Obr. 3. Postup výroby rozváděče s využitím zkoušek firmy Eaton (Eaton = původní výrobce, výrobce rozváděče = výrobce); použity pouze přístroje Eaton, jmenovitý proud max. 63 A


Obr. 4. Postup výroby rozváděče s využitím zkoušek firmy Eaton (výrobce rozváděče = původní výrobce + výrobce), mohou být použity přístroje cizích výrobců, jmenovitý proud max. 125 A

Uvedené postupy značně zjednodušují administrativu výrobců rozváděčů při zachování splnění legislativních požadavků na jejich výrobu. V případě, že výrobce rozváděče preferuje ověřit návrh a posoudit shodu ve vlastní režii, nabízí se mu v programu E-Config využití funkce „Ověření návrhu – zákaznické řešení“. Toto řešení je aplikovatelné jak na rozvodnice DBO, tak na výkonové rozváděče PSC, a to s téměř libovolnou skříní Eaton. E-Config v tomto případě výrobci zjednoduší přípravu kompletní dokumentace a zároveň mu poskytne potvrzení zkoušek konstrukce rozváděče (prázdné skříně).

Technická podpora: tel.: +420 267 990 440, e-mail: podporaCZ@eaton.com

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021