Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Opravy a rekonstrukce rozváděčů nn

14. 6. 2019 | Ing. Jiří Novotný | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

V posledních několika letech probíhají v řadách elektrotechniků poměrně široké diskuse o tom, co a kdo může provádět a měnit ve stávajících provozovaných elektrických rozváděčích nn a jaké důsledky vyplývají z legislativy pro osoby, které do rozváděče nějakým způsobem zasáhnou. Tuto diskusi vyvolalo především nařízení vlády č. 118/2016 Sb., vydané k zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Nařízení vlády 118/2016 Sb. definuje pojem výrobek a jeho uvedení na trh. Vyplývá z něj, že elektrický rozváděč je výrobek a podle toho se k němu také musí přistupovat nejen při jeho dodání a instalaci, ale i po celou dobu jeho životnosti.

Legislativa dále říká, že za bezpečnost výrobku (uvedeného na trh podle zákona č. 90/2016 – označeného CE, k němuž je výrobcem vypracováno EU prohlášení o shodě) odpovídá výrobce po celou dobu jeho životnosti. Výrobky tedy lze pouze opravovat, jinak (při úpravě nebo rekonstrukci) se uživatel stává jejich výrobcem. Dále je třeba si uvědomit, že výrobce musí provést ověření návrhu a kusové ověření. To znamená, že jestliže jiný subjekt než původní výrobce provede do rozváděče zásah, který není jen pouhou opravou, stává se výrobcem a je povinen splnit požadavky veškeré legislativy jako u nového rozváděče – podle ČSN EN 61439 (EU prohlášení o shodě, štítek, charakteristiky rozhraní, návod k použití apod. – podle jednotlivých částí této normy).

Vzhledem k uvedenému OEZ doporučuje při zásahu do rozváděče v dokumentaci přesně definovat, zda jde o opravu, nebo úpravu (rekonstrukci) rozváděče – jednotně ve veškeré dokumentaci. Toto určení je následně podkladem pro provedení revize. Rovněž je vhodné zdokumentovat stav zařízení před provedením prací a po nich. Při provádění opravy je nutné dodržovat všechny požadavky původních norem, tzn. neposuzovat rozváděč podle současných norem – v případě opravy v rozváděči zůstává štítek, a rozváděč tedy musí odpovídat normám platným v době výroby rozváděče uvedené na tomto štítku.

A co je vlastně možné považovat za opravu a co už za úpravu, popř. rekonstrukci rozváděče? V české legislativě existuje pro pojem „oprava“ několik definicí, které si v zásadě nijak neodporují. Podle autorova názoru „opravu“ nejlépe vystihuje § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve kterém se píše: „Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, jestliže tím nedojde k technickému zhodnocení.“ V dalším z bodů je definováno: „Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku …, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů …“.

Vedle toho si odborníci (v OEZ) již dříve definovali pojmy „Náhrada a Retrofit“ jako „Výměna dříve vyráběného přístroje přístrojem novým bez nutnosti zásahu do konstrukce elektrického rozváděče.“ (Retrofitem nazývají takový druh náhrady dříve vyráběného přístroje, ke které je třeba určitá speciální odborná znalost a dovednost a není ji schopen spolehlivě vykonat běžný, nezaškolený elektrikář. Zpravidla se týká jističů nad 630 A.) Z toho vyplývá, že v případě náhrad a retrofitů ve většině případů jde o opravu. Aby si v OEZ byli úplně jisti, vznesli (prostřednictvím Ing. Jiřího Horáka, který se problematice oprav a úprav elektrických zařízení aktivně věnuje) dotaz na TIČR a shodli se na následujícím: O opravu jde při náhradě jističe se stejným nebo nižším jmenovitým proudem, stejně jako při výměně výsuvného provedení jističe za pevné a naopak, jestliže však nedojde k navýšení tepelných ztrát v rozváděči. Ke zvážení zůstává případné doplnění signalizačních a ovládacích obvodů (motorové a ruční pohony, napěťové a podpěťové spouště, signalizační kontakty, popř. komunikace). Z pohledu elektrotechnických vlastností by neměla nastat žádná podstatná změna, která by ovlivnila parametry rozváděče. Otázkou ale je, zda by to, např. v případě soudního sporu, někdo neposuzoval jako technické zhodnocení. Při pochybnostech proto v OEZ doporučují obrátit se s konkrétním dotazem na TIČR.

Společnost OEZ poskytuje pro řešení oprav elektrických rozváděčů a náhrad dříve vyráběných přístrojů několik praktických pomůcek. Nejjednodušším a přitom i nejdostupnějším nástrojem je web OEZ (www.oez.cz), na kterém zájemci hned po otevření hlavní stránky najdou v horní liště záložku NÁHRADA STARŠÍCH TYPŮ. Po rozkliknutí se dostanou do seznamu již nevyráběných produktů seřazených podle produktových skupin od modulárních přístrojů, přes kompaktní a vzduchové jističe až po pojistky, pojistkové odpínače, ale i rozvodnice a rozváděčové skříně. Kliknutím na konkrétní dříve vyráběný přístroj se lze dostat kromě doporučené náhrady i k původní katalogové dokumentaci, a to i několik desítek let starých produktů, a tím i k jejich technickým parametrům, jejichž znalost je často pro náhradu nezbytná.

Dalšími z užitečných pomocníků pro náhrady dříve vyráběných přístrojů, zejména kompaktních a vzduchových jističů, jsou Konfigurátor OEZ a výpočtový program Sichr, dostupné v registrované části webových stránek Modrá planeta (v registrované z důvodu získání kontaktu pro zasílání aktualizací těchto programů). Pomocí Konfigurátoru OEZ lze jednoduchým způsobem vytipovat jistič, kterým je možné nahradit původní jistič, a pomocí výpočtového programu Sichr zajistit správné nastavení vypínací charakteristiky nového jističe.

Nyní si popišme postup, jak optimálně postupovat při nahrazování jističů do 630 A. Konstruktéři OEZ připravili jednoduché náhrady jističů J2RU, J21U, BA51.33, BA511.33, BA51.37, BA511.37, J2UX a BA511.39 pomocí připojovacích a montážních sad jističi BC160, BD250 a BH630 ověřených zkušebnou.

Pro příklad si vezměme náhradu jističe J2UX50M2496 400 A (přední přívod, motorová charakteristika, napěťová spoušť, pomocné kontakty a elektromagnetický pohon) jističem BH630. Pro správný výběr nového jističe je třeba znát přesné typové označení a jmenovitý proud původního jističe. Po otevření Konfigurátoru OEZ a kliknutí na ikonu „Modeion“ se v horní liště objeví „Náhrada starších jističů“. Klikne se na tento nápis a rozbalí se nová stránka, kde se do prvních dvou polí vyplní přesný typ a jmenovitý proud původního jističe.

Následně lze kliknout na „2. zobrazte popis“, poté se objeví slovní popis konfigurace původního jističe. Dále, v případech, kdy je možné pro náhradu použít více typů jističů, se klikne na rozbalovací menu „3. vyberte náhradu“ a vybere se z nabízených jističů. (Pravděpodobně ten nejmenší nabízený; větší při požadavku na posílení obvodu). Kromě přesného typového značení je na této stránce nejdůležitější „4. převod na Modeion“. Další, kontrolní hlášení se pouze odklikne a dále už je možné se pohybovat v jednotlivých záložkách od „Typ přístroje“ až po „Seznam dílů“, umístěných v dolní části obrazovky, a pouze kontrolovat, zda konfigurátor odvedl dobrou práci.

Seznam dílů lze vyexportovat do tabulky v MS Excel a použít např. jako podklad pro objednávku.

Nový jistič je vybraný a nyní, pro nastavení vypínací charakteristiky, je třeba použít výpočtový program Sichr. Po spuštění programu uživatel klikne na libovolnou pozici větve, čímž se zobrazí základní nabídka, ve které až úplně dole jsou „Dříve vyráběné přístroje“. Dále se pokračuje přes menu „Jistič (In = 12,5–6300 A)“ a klikne se na hledaný typ dříve vyráběného jističe, v popisovaném případě na „J2UX…(In = 160–630 A)“.

V tabulce se zaklikne Typ „J2UX-M“ a Jmenovitý proud „400 A“, čímž je hotová specifikace původního jističe, a v sekci „Charakteristiky“ se automaticky zobrazí průběh vypínací charakteristiky původního jističe. V horní části tabulky se klikne na „Připojit“.

V dalším kroku uživatel klikne na libovolnou další pozici větve obvodu a přes menu se dostane až na jistič, který vybral Konfigurátor OEZ: Modeion BH630. V souladu s konfigurací vybere spoušť „MTV8 – motory“ a zaklikne proudový rozsah do 400 A. Následně klikáním na jednotlivé ovládací prvky přímo na zobrazené nadproudové spoušti se tato nastaví tak, aby se charakteristiky původního jističe a jističe nového co nejvíce překrývaly. Jakmile je tak nastaveno, dá se opět připojit.

Nyní lze přejít přes „Zobrazit“ na „Přehled parametrů a výpočtů“ a kliknutím na ikonu „Nastavení nadproudových spouští“ se získá export textového výpisu parametrů nového jističe, nastavení nadproudové spouště, včetně jejího zobrazení s nastavenými prvky a zobrazení vypínací charakteristiky nového jističe.

Tento vyexportovaný dokument je možné vytisknout a předat pracovníkovi, který bude vlastní náhradu provádět. Zručný elektrikář zvládne výměnu jističe do 30 min.

Pro náhrady jističů nad 630 A, tzv. retrofity, jsou k dispozici rovněž připravené připojovací a montážní sady ověřené autorizovanou zkušebnou. (Výjimkou, z pohledu jmenovitého proudu, jsou vzduchové jističe AMT, které byly vyráběny do hodnoty právě 630 A, ovšem jejich náhrada není zcela jednoduchá, a proto byly rovněž zařazeny do této skupiny). Pomocí retrofitových sad lze nahrazovat jističe AMT., VMT., J2Z.T, AR. a ARV. kompaktními jističi BL1000, BL1600 a vzduchovými jističi ARION.

Na následujících obrázcích je vidět, jak retrofit vypadá.

 
Náhrada jističe J2Z75T242 jističem BL1000SE305

 
Náhrada jističe AMTV602 jističem BH630SE305

 
Náhrada jističe ARV1636 jističem BL1600SE305

 
Náhrada jističe AR2533 jističem ARION WL1225

Při náhradách těchto přístrojů je důležitá přesná identifikace původního jističe a způsob jeho připojení ve stávajícím rozváděči. Zanedbatelný určitě není ani čas výměny jističe, tedy doba odstávky zařízení a objektů, které vyměňovaný přístroj jistí. Servisní oddělení OEZ se retrofity zabývají téměř dvacet let a jednodušší výměny zvládají do dvou hodin, ty složitější spolehlivě do tří hodin. Aby výměna jističe proběhla bez problémů, rychle, profesionálně a byly splněny veškeré normativní požadavky, OEZ doporučuje obrátit se na oddělení Servisních služeb OEZ na adrese retrofity.cz@oez.com – popř. na některého z certifikovaných smluvních partnerů OEZ, uvedených na www.oez.cz v sekci SLUŽBY A SERVIS.


Řekli jsme si, že elektrický rozváděč je výrobkem, a tak k němu musíme přistupovat nejen při instalaci, ale po celou dobu jeho životnosti. Víme, co lze považovat za opravu, co za úpravu rozváděče a že u náhrad a retrofitů jističů ve většině případů jde o opravu. Náhrady jističů do 630 A zpravidla zvládne zručný elektrikář a jako pomocníka pro výběr jističe doporučujeme Konfigurátor OEZ, pro nastavení nadproudové spouště výpočtový program Sichr. V případě retrofitů jističů nad 630 A se s důvěrou obraťte na Servisní služby OEZ, popř. na některého z našich smluvních partnerů. Vsaďte na odborníky!


 Vyšlo v časopise Elektro č. 6/2019 na straně 28. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021