Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Ochrana datového vedení proti bleskovým proudům a přepětí

16. 11. 2019 | Daniel Anděl, DEHN s. r. o. | www.dehn.cz

Nikdo si v současné době nemůže dovolit výpadek příjmů jenom z důvodu problémů způsobených přepětím. Proto jsou svodiče bleskových proudů na napájecí sestavě standardem, o kterém se nediskutuje. Avšak autor článku se stále setkává s mnoha aplikacemi, kde sice jsou nainstalované svodiče bleskových proudů a přepětí na silové části elektroinstalace, ale je zcela opomenuta ochrana datových vedení. Je nutné si uvědomit, že pokud dochází k poškození různých zařízení vlivem přepětí, převážná část elektroniky byla zničena právě zanedbáním ochrany na datovém vedení.


Obr. 1. Příklad ochrany části systému EZS

Za dobu své praxe byl autor už několikrát pozván na místo poškození ke zhodnocení celé události a návrhu opatření, aby se problém již neopakoval. Po zjištění stavu instalace narazil na absenci svodičů přepětí typu 3 a neomluvitelné opomenutí datových ochran na vstupu do objektu. Již mnoho let je požadavek na nasazení datových ochran uveden v normě ČSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana elektrických a elektronických systémů. Zkoušení, značení a zařazení do jednotlivých kategorií u datových ochran odpovídají normě ČSN 61643-21.

Nejhorším stavem pro datové vedení v objektu je jeho fatální poškození vlivem přepětí. Je důležité si uvědomit, že přepětí může také způsobovat i chybová hlášení a pády systému.


Obr. 2a (vlevo) a 2b (vpravo). Příklad instalace univerzálního svodiče pro sítě Ethernet

Systém EZS/EPS

Jedním z takových příkladů může být systém EZS/EPS instalovaný v objektu. Tyto systémy pro detekci a signalizaci vloupání či požáru mají aktivně ohlašovat nebezpečnou situaci a při absenci nebezpečí být pasivní. Chybné funkce těchto systémů jsou obtěžující a hlavně drahé. Jedním z faktorů způsobujících zbytečné náklady může být poškození některé části systému vlivem přepětí. Instalací svodičů bleskových proudů a přepětí je možné eliminovat nežádoucí falešné poplachy. Koordinované ochrany předcházejí destrukci systému a minimalizují poškození atmosférickými výboji, resp. přepětím, a zvyšují jejich spolehlivost.


Obr. 3. Příklad ochrany koaxiálního vedení na vstupu do objektu

Síť Ethernet

Dalším příkladem může být nejrozšířenější technologie sítí LAN, tedy. Ethernet. Zařízení IT buď může být poškozené vlivem přepětí částečně a tím způsobovat rušení, nebo může vykazovat úplné poškození. V důsledku toho mohou nastat delší výpadky provozu ostatních zařízení a systémů. Pro dostupnost a spolehlivost zařízení IT jsou proto nutné nejen zálohované napájení a pravidelné zálohování dat, ale také ochrana proti přepětí. Pro účinnou ochranu před přepětím je zapotřebí koordinovat jednotlivá opatření pro různé systémy mezi odbornými profesemi elektro a IT za spoluúčasti výrobce přístrojů. U rozsáhlejších projektů je tedy nezbytné angažovat odborníky znalé této problematiky.


Obr. 4a (vlevo) a 4b (vpravo). Příklad ochrany koaxiálního vedení na vstupu do objektu

Anténní systémy

Posledním příkladem je běžná instalace anténního systému na střechu objektu. Uchycením antény na anténní stožár celá problematika ochrany před bleskem začíná. Samozřejmostí musí být požadavky zahrnující ochranný prostor a přeskokové vzdálenosti. Je nutné si uvědomit, že i při zajištění všech opatření je zapotřebí podle normových hodnot osadit koaxiální ochranu na vstupu do objektu, konkrétně na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1 a vyšších. Pouze osazením takové ochrany se zajistí bezpečné vyrovnání bleskového proudu na koaxiálních vedeních. Je také nutné zohlednit délku vedení a následnou instalaci ochrany na vstupu a před koncovým zařízením.


Obr. 5. Funkce LifeCheck informuje o stavu datové přepěťové ochrany

Funkce LifeCheck

Při výběru běžné datové ochrany je nutné si uvědomit, jaké funkce konkrétní produkt nabízí a zda při jejím případném vybavení nedojde k přerušení přenosu signálu. Velmi důležitá je možnost výměny poškozeného modulu bez nutnosti pracného rozšroubování spojů. Zásadní výhodou v rozsáhlých aplikacích je zavedení systému LifeCheck. Tento systém informuje o stavu sledované datové přepěťové ochrany a umožňuje poskytnout včasnou informaci odpovědné osobě o nutnosti servisního zásahu. V rozsáhlé aplikaci tedy nedojde k nečekanému přerušení toku informací a ztrátě kontroly nad zařízením, ale zavčas je možné stáří svodiče bleskových proudů a přepětí podchytit a zajistit jeho výměnu včas, bez přerušení chodu aplikace a snížení nákladů.


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2019 na straně 30. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021