Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nové normy ČSN (217)

28. 12. 2020 | Ing. Vincent Csirik | dříve ÚNMZ | placeholder

Rozváděče jsou stavebním prvkem elektrických rozvodů bez ohledu na jejich umístění v elektrizační soustavě.

Úvod

Rozváděče jsou stavebním prvkem elektrických rozvodů bez ohledu na jejich umístění v elektrizační soustavě. Elektrizační soustava je přitom chápána jako vzájemně propojený soubor zařízení pro výrobu a rozvod elektřiny, včetně elektrických přípojek a odběrných elektrických zařízení, a systém řídicí, zabezpečovací a měřicí techniky a zařízení určených k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.

V říjnu 2020 byla vydána ČSN EN IEC 61439-7 Rozváděče nízkého napětí – Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách, jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla.

Tento článek je věnován nové normě pro rozváděče nn ČSN EN IEC 61439-7.

Předmluva

ČSN EN IEC 61439-7 doplňuje soubor norem ČSN EN 61439 Rozváděče nn. Vydáním uvedené nové normy platí pro soubor ČSN EN 61439 (ČSN EN IEC) tyto normy:

Poznámka: Bližší informace o souboru ČSN EN 61439 (ČSN EN IEC) budou uvedeny v příštím čísle časopisu ELEKTRO

ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení,

ČSN EN 61439-2 ed. 2:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozváděče,

ČSN EN 61439-3:2012 Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO),

ČSN EN 61439-4:2013 Rozváděče nízkého napětí – Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS),

ČSN EN 61439-5 ed. 2:2015 Rozváděče nízkého napětí – Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě,

ČSN EN 61439-6:2013 Rozváděče nízkého napětí – Část 6: Přípojnicové rozvody,

ČSN EN 61439-7:2020 Rozváděče nízkého napětí – Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách, jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla,

ČSN IEC/TR 61439-0:2015 Rozváděče nízkého napětí – Část 0: Návod na specifikaci rozváděčů,

Nová norma

ČSN EN IEC 61439-7:2020 Rozváděče nízkého napětí – Část 7: Rozváděče pro použití ve zvláštních podmínkách, jako jsou mariny, kempy, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 61439-7:2020, která je převzetím mezinárodní normy IEC 61439-7:2018 a její opravy IEC 61439:2018/Cor1:2019-08.

Doplňuje ČSN EN 61439-1 ed. 2 o speciální požadavky pro rozváděče nízkého napětí používané v marinách a podobných místech (označují se AMHS), na místech pro kempování a podobných místech (označují se ACCS), na tržištích a dalších podobných venkovních veřejných místech (označují se AMPS) a u nabíjecích stanic pro elektromobily (označují se AEVCS).

ČSN EN IEC 61439-7 (v kapitole 3) obsahuje tyto termíny a definice pro uvedené typy rozváděčů nn:

– ROZVÁDĚČ nízkého napětí pro mariny a přístavy AMHS

– kombinace jednoho nebo více transformačních nebo spínacích přístrojů spolu s přidruženými řídicími, měřicími, signalizačními, ochrannými a regulačními zařízeními, se všemi jejich vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi navrženými a postavenými pro použití ve všech marinách a přístavech a podobných místech,

– ROZVÁDĚČ nízkého napětí pro kempování a parkovací místa pro karavany ACCS

– kombinace jednoho nebo více transformačních nebo spínacích přístrojů spolu s přidruženými řídicími, měřicími, signalizačními, ochrannými a regulačními zařízeními, se všemi jejich vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi navrženými a postavenými pro použití ve všech kempech, parkovacích místech pro karavany a podobných místech,

– ROZVÁDĚČ nízkého napětí pro tržiště a jiná venkovní veřejná místa AMPS

– kombinace jednoho nebo více transformačních nebo spínacích přístrojů spolu s přidruženými řídicími, měřicími, signalizačními, ochrannými a regulačními zařízeními, se všemi jejich vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi navrženými a postavenými pro použití na všech tržištích a jiných podobných venkovních veřejných místech,

– ROZVÁDĚČ nízkého napětí pro nabíjecí stanice pro elektromobily AEVCS

– kombinace jednoho nebo více transformačních nebo spínacích přístrojů spolu s přidruženými řídicími, měřicími, signalizačními, ochrannými a regulačními zařízení mi, se všemi jejich vnitřními elektrickými a mechanickými propojeními a konstrukčními částmi navrženými a postavenými pro nabíjecí stanice elektrických vozidel.

Tato norma stanovuje konkrétní požadavky pro ROZVÁDĚČE takto:

– ROZVÁDĚČE, jejichž jmenovité napětí nepřekročí 1 000 V v případě AC nebo 1 500 V v případě DC,

– ROZVÁDĚČE určené pro použití ve spojení s výrobou, přenosem, distribucí a přeměnou elektrické energie a pro řízení spotřebičů,

– ROZVÁDĚČE obsluhované laiky (např. zasunutím elektrického zařízení do zásuvky a jeho vytažením ze zásuvky),

– ROZVÁDĚČE určené k instalování a používání na tržištích, v marinách, na místech pro kempování a jiných podobných venkovních veřejných místech,

– ROZVÁDĚČE určené pro nabíjecí stanice pro elektrická vozidla (AEVCS) pro režimy nabíjení 3 a 4. Ty jsou navrženy tak, aby slučovaly funkčnost a další požadavky na systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením podle IEC 61851-1:2017 (ČSN EN 61851-1 ed. 2 Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky).

Daná norma platí pro všechny rozváděče, ať už jsou navrženy, vyrobeny a ověřeny jako jednotlivá provedení, nebo plně standardizované a vyráběné ve velkém množství.

ČSN EN IEC 61439-7 mj. uvádí:

– Charakteristiky rozváděče musí zajišťovat kompatibilitu se jmenovitými hodnotami obvodů, k nimž je připojen, a s podmínkami instalace a musí být stanoveny výrobcem rozváděče za použití kritérií uvedených v 5.2 až 5.6, 5.701 a 5.702 této normy.

– Po provedení instalace podle pokynů výrobce musí být stupeň ochrany rozváděče pro vnitřní instalaci alespoň IP41 a pro rozváděč pro venkovní instalaci alespoň IP44 podle IEC 60529 (ČSN EN 60529).

– Stupeň ochrany musí být přitom také zajištěn, když jsou do rozváděče připojovány napájecí přívody.

– Rozváděč musí zahrnovat ochranná opatření a musí být vhodný pro instalace navržené tak, aby byly v souladu s IEC 60364-4-41 (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3), stejně jako s příslušnými instalačními normami.

Poznámka: Těmito příslušnými instalačními normami jsou IEC 60364-7-709 (AMHS) (ČSN 33 2000-7-709) nebo IEC 60364-7-708 (ACCS) (ČSN 33 2000-7-708 ed. 4) nebo IEC 60364- 7-740 (AMPS) (ČSN 33 2000-7-740) a nebo IEC 60364-7-722 (AEVCS) (ČSN 33 2000- 7-722 ed. 3).

– V případě mobilních rozváděčů musí být rukojeti (nebo jakákoliv jiná ekvivalentní ústrojí) dodány spolu s rozváděčem a musí být pevně spojeny s krytem nebo s podpěrnou konstrukcí. – ROZVÁDĚČ ve společném krytu s rozvodem vody a ostatních tekutin musí být navržen v souladu s požadavky tohoto dokumentu pro venkovní instalaci.

– Prostor obsahující rozvod tekutin musí být oddělen takovým způsoben, aby bylo zabráněno pronikání tekutiny při poruše.

– Ostatní rozvody (např. telekomunikace, internet) smí být instalovány ve stejném krytu za předpokladu, že nedojde k žádným nepřijatelným rušením.

– V AEVCS určeném pro AC musí jednotlivý spínací přístroj vydržet zapínací (nárazový) proud představující proud pro typickou nabíječku elektrického vozidla.

Vlastní norma je rozdělena do těchto kapitol:
– Rozsah platnosti
– Citované dokumenty
– Termíny a definice
– Značky a zkratky
– Charakteristiky rozhraní
– Informace
– Provozní podmínky
– Konstrukční požadavky
– Technické požadavky
– Ověřování návrhu
– Kusové ověřování

Dále obsahuje tyto přílohy:
AA Položky, které podléhají dohodě mezi výrobcem a uživatelem rozváděče
BB Ověřování návrhu
CC Odolnost jednotlivého spínacího přístroje
DD Příklady rozváděčů v souladu s článkem 5.701.1.1 této normy
EE Seznam poznámek týkajících se určitých zemí
ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021