Aktuální vydání

Číslo 7/2021 vyšlo tiskem 30. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 30. 7. 2021. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Technická informace o výrobku
Nová generace přepěťových ochran CITEL s integrovaným předjištěním – DACF25S
Opakovaně použitelné čisticí utěrky pro průmysl, řemesla a dokonalou čistotu

Číslo 3/2021 vyšlo tiskem
18. 6. 2021. V elektronické verzi na webu 19. 7. 2021.

Osvětlení interiérů
Osvětlení nového ateliéru Ronyho Plesla
Realizace osvětlení INGE aneb dobrých zpráv není nikdy dost

Měření a výpočty
Měřič UV záření VOLTCRAFT UV-500

Návrh právního předpisu – doplnění zákona 309/2006 Sb.

13. 12. 2010 | |

Do redakce došel dopis cechmistra Elektrotechnického cechu Hodonín pana Hanse-Jürgena Höfera, ve kterém nás žádal o zveřejnění návrhu, který tento cech poslal na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR k rukám ministra Drábka. Tento návrh doplňuje především § 11 Zvláštní odborná způsobilost na technických zařízeních zákona 309/2006 Sb. Je reakcí na nezdravé legislativní podmínky pro činnost revizního technika.
 
Elektrotechnický cech Hodonín byl založen 17. května 1993 registrací na Ministerstvu vnitra ČR. Vznikl transformací dřívější místní pobočky brněnského Moravského svazu elektrotechniků. Cech má sídlo přímo v Hodoníně v budově SOU Jilemnického 2.
 
Dále je uvedeno nezkrácené znění dopisu adresovaného ministru Drábkovi 14. listopadu 2010.
(redakce Elektro)
 
Věc: Doplnění zákona č. 309/2006 Sb. § 11 Zvláštní odborná způsobilost – prováděcí právní předpis
 
V roce 2006 ministerstvo práce a sociálních věcí iniciovalo vydání zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Tento zákon v § 11 Zvláštní odborná způsobilost na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, uvádí, že mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci.
 
Předpokladem získání zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance jsou:
a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu;
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem, tento věk nesmí být nižší než 18 let;
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem;
d) odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem;
e) splnění požadavků podle odst. 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, popř. uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem;
f) doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 20 zákona 309/2006 Sb.).
 
Podle odst. f) citovaného zákona se předpokládá, že odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil s ohledem osoby uvedené v odst. 2 písm. E), popř. osoby touto osobou určené.
 
Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v odst. 2 písm. E), určí jej zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy.
 
Další podrobnosti zákon o odborné elektrotechnické způsobilosti neuvádí, a proto sdružení elektrotechniků ČR a sdružení elektrotechniků Moravy při Obchodní a hospodářské komoře České republiky (OHK ČR) s podporou cechů elektro: Hodonín, vedený cechmistrem Hansem Jürgenem Höferem, Ždár nad Sázavou, vedený cechmistrem Jaroslavem Miklíkem, a Elektrotechnické živnostenské společenstvo Brno, vedené cechmistrem Milanem Burešem, přistoupily ke zpracování návrhu prováděcí vyhlášky k zákonu č. 309/2006 Sb. Dalšími důvody pro vypracování návrhu prováděcí vyhlášky také byly:
a) Podmínky bouřlivého technického rozvoje elektrotechnických oborů, a to zejména na počátku 21. století, které přinesly mimo technických změn také celou řadu změn legislativních. Zejména v technické oblasti jsou výsledkem technologických změn např. nové materiály, přístroje, stroje a spotřebiče, technologie montáží, oprav i údržby elektrických zařízení. Řada z nich podstatně (většinou pozitivně) ovlivnila zásadně bezpečnost elektrotechnických i elektronických zařízení, systémů a instalací.
 
Technický pokrok se odrazil i v legislativě, a to např. v zákonech č. 174/68 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, kde se uvádí technická zařízení představující zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob.
 
b) Veřejné i zákulisní diskuse elektrotechniků a jejich problémy, se kterými se setkávajíc v každodenní praxi.
Návrh vyhlášky, který vyhází také i ze zahraničních zkušeností a pramenů mj. specifikuje podle nových poznatků a informací skupiny osob bez elektrotechnického vzdělání, s elektrotechnickým vzděláním a osoby ve zvláštních případech. Tyto osoby jsou navrženy v těchto skupinách:
1. skupina
– zkušební technik,
– odborný pracovník,
– obsluha technického zařízení,
– oprava technického zařízení.
2. skupina
– odborná způsobilost na činnosti na technickém elektrickém zařízení:
   § 4 Osoby poučené a obsluha technického zařízení
   § 5 Elektrotechnik znalý
   § 6 Elektrotechnik samostatný
   § 7 Zkušební technik (OTK), servisní technik (zpracování revizní zprávy zkušebním a servisním technikem musí být v souladu se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, a obsahy revizních zpráv zpracovaných v této oblasti podle ČSN EN 60204-1 – elektrické stroje, ČSN EN 60204-35 a ČSN EN 60439-1 – elektrické rozváděče.
   § 8 Elektrotechnik pro řízení činnosti nebo pro řízení provozů
   § 9 Revizní technik
     I. stupeň E1
     II. stupeň E2
     III. stupeň E3
     IV. stupeň E4
   § 10 Elektrotechnický dozor (ETOD)
   § 11 Osoby zajišťující přípravu elektrotechnické kvalifikace
Vyhláška navrhuje, že revizní technik zvyšující si odbornou kvalifikaci a na I. nebo II. stupeň musí prokázat odbornou způsobilost v předchozích stupních a § 6, aby získal potřebnou kvalifikaci pro výkon své činnosti.
 
Uvedené osoby zpracovávající závěrečné zprávy z provedených revizí a kontrol elektrotechnických a elektronických zařízení se musí řídit legislativními předpisy. K základním předpisům pro vypracování revizních a závěrečných zpráv patří veřejnosti známé elektrotechnické předpisy, jako jsou např.: zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákon 309/2006 Sb., ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1600.
 
Vzhledem k tomu, že na stavbách i v organizacích nepodléhajících činnosti Technické inspekci České republiky (TIČR) může být často porušována technologická a bezpečnostní kázeň a pracovníci realizující elektrotechnické a elektronické instalace nebo jejich části nemívají příslušnou odbornou způsobilost, vyhláška navrhuje na základě podnětů odborné elektrotechnické veřejnosti rozšíření stávajících elektrotechnických kvalifikačních stupňů o § 10 Osoby vykonávající elektrotechnický dozor (ETOD). Tyto osoby budou provádět na základě informací o realizaci prováděných elektrotechnických prací (podrobněji řeší návrh vyhlášky) činnosti související s ochranou zdraví osob, bezpečného provozu a ochrany majetku.
 
O provedených kontrolách budou vypracovány protokoly, které budou za stanovených podmínek předávány vyšším orgánům a stavebníkům.
 
Podle návrhu vyhlášky mj. definovaných činností bude ETOD jmenovat komisi, která bude u ověřování technických znalostí, bude jmenovat členy komise, kteří budou provádět namátkové kontroly a kontroly provedených revizí u zařízení I. a II. třídy.
Ověřování znalostí bude vyznačeno v pracovních průkazech.
 
Návrh vyhlášky vychází také z rozdělení elektrických zařízení vyhláškou č. 73/2010 Sb. do tříd a skupin, kdy navrhuje tyto skupiny upravit a rozšířit o možnost kontrol a revizí v některých oblastech na širší odbornou elektrotechnickou veřejnost, zejména revizní techniky a ETOD.
 
Elektrotechnická veřejnost včetně kontrolních orgánů, např. bezpečnostních a požárních techniků, kteří si při svých kontrolách berou jako podklad revizní zprávy elektro a kritizují obsah revizních zpráv a závěrečné hodnocení, obsahuje návrh vyhlášky v § 9 základní obsah a jednoznačné konečné stanovisko – zařízení je, nebo není z hlediska elektrotechnické bezpečnosti schopné provozu. Toto stanovisko vyplyne ze závěrečného zhodnocení revize.
 
Výše citovaná vyhláška by měla být základem pro prokazatelné sjednocení ověření odborné způsobilosti odbornými osobami s dlouholetou praxí v elektrotechnických oborech, zvýšení odborné kvalifikace, periodické získávání nových technologických poznatků, omezení nekompetentních a neodborných činností, ke kterým může v současné době v praxi docházet a zlepšení stávajícího finančního ohodnocení elektrotechniků.
 
Odborná veřejnost stále častěji žádá zavedení průkazu odborné kvalifikace (POK).
 
Höfer Hans Jürgen
Ing. František Zoul
revizní technici elektro