Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Modernizace výroby vyžaduje i moderní přístup k servisu. Nečekejte na poruchu – předcházejte jí!

20. 3. 2017 | ABB s. r. o. | www.abb.cz

Má-li současná podoba průmyslu nějaký výrazný atribut, je jím změna. A tato změna se projevuje ve všech sférách, tedy jak ve výrobě, kde masovou produkci milionů shodných výrobků pomalu nahrazuje výroba upravená na míru potřebám zákazníků, tak i např. v servisu, který začíná opouštět pevně naplánovaný rámec zásahů a začíná se zaměřovat na predikci a prevenci poruch.

Rozsah změn v servisu (a to jak v servisu pohonů, tak v servisu obecně) je ale mnohem širší – mění se nejen způsob, ale i délka a povaha prováděných servisních úkonů. V podstatě se mění celá filozofie servisu. Pomalu začíná mizet dlouho využívaná koncepce údržby realizované v pevně stanovených termínech a servisních zásahů teprve ve chvíli, kdy nastane porucha. Nahrazuje je prediktivní koncepce, jejímž cílem je poruchám předcházet. Lze proto očekávat, že v konečné fázi bude mít servis podobu spíše konzultační a diagnostické činnosti než skutečných servisních zásahů v provozech.

Již nyní je rovněž jasné, že servis bude stále více využívat inteligentní zařízení (např. tzv. smart senzory), díky rostoucí digitalizaci vzroste propojenost a schopnost efektivní komunikace a v co největší míře se v něm prosadí tzv. 3P neboli prediktivnost, preventivnost a proaktivita. Uvedená inteligentní zařízení budou pro firmy zajišťovat (a již nyní stále častěji zajišťují) automatizovaný sběr informací o provozních parametrech sledovaných zařízení (pohonů, měničů frekvence, elektromotorů apod.), který umožní tato zařízení proaktivně monitorovat. Na základě správného vyhodnocení získaných dat u těchto zařízení také dovolí predikovat blížící se poruchový stav a odpovídajícím způsobem ho řešit dříve, než porucha skutečně nastane – tedy preventivně. Výhody takového servisu jsou zřejmé – delší životnost zařízení, menší pravděpodobnost neplánovaných výpadků, zvýšení efektivity provozu a rovněž nezanedbatelné snížení případných bezpečnostních rizik.

Už v současnosti se pomalu stává normou, že k monitorování a diagnostice se používá nejmodernější technika, využívající nesporné výhody přenosu provozních dat ze stroje či motoru na dálku. V případě elektromotorů se nejčastěji sledují údaje o vibracích, teplotě, stavu rotorů a statorů, ložiscích, napětí či proudu, která jsou prostřednictvím zabezpečené sítě odesílána do vzdáleného monitorovacího centra. Tam jsou vyhodnocena a na jejich základě mohou odborníci centra navrhnout adekvátní řešení (preventivní údržbu, servisní zásahy podle aktuálního stavu motoru nebo výměnu apod.). Vzhledem k tomu, že monitorování a diagnostika jsou zajišťovány v nepřetržitém režimu, mohou odborníci centra analyzovat trendy a modely chování motorů a následně identifikovat možné modely poruch. Cenná je rovněž dostupnost aktuálních a historických údajů o provozu a chování sledovaných zařízení.

Obr. 1. ABB Smart sensor je určen ke vzdálenému monitorování zařízení

Příkladem moderního chytrého zařízení je ABB Smart sensor (obr. 1), jenž je určen ke vzdálenému monitorování stavu nízkonapěťových motorů. Tato novinka, kterou společnost ABB blíže představí odborné veřejnosti na letošním veletrhu Amper, měří a prostřednictvím zabudovaného rozhraní Bluetooth odesílá do chytrého telefonu důležité informace o celkovém stavu motoru (sledují se např. vibrace, teplota, hluk a další parametry). Využití senzoru pomáhá zkrátit prostoje elektromotorů, prodlužuje jejich životnost, to vše při současném snížení spotřeby energie.

Dalším faktorem, který ovlivní podobu servisu, je pokračující digitalizace. Její vliv se projevuje již nyní a spočívá v tom, že stále větší množství zařízení umí spolu vzájemně komunikovat. Schopnost komunikace je však jen základ. Obrovsky důležitý je obsah této komunikace. Bude tedy třeba správně definovat, jaká data je třeba získávat, k čemu budou třeba a jak se budou vyhodnocovat. Nejde tedy o získávání velkých objemů dat, ale především informací potřebných k predikci dalšího vývoje. To je ostatně pravá podstata Průmyslu 4.0 a čtvrté průmyslové revoluce.

Jedním z již existujících produktů reagujících na trend digitalizace a komunikace je aplikace Drivetune, umožňující efektivní komunikaci s měniči frekvence (obr. 2). K tomuto spojení se používá certifikovaný standard Bluetooth, s jehož pomocí se lze s měničem frekvence snadno spojit a zadat např. potřebná data pro uvedení měniče do provozu, číst a řešit chyby či poruchy chodu, provádět základní parametrizaci a další akce – vše při zajištění kybernetické bezpečnosti. Po loňském úspěšném představení na veletrhu Amper 2016, kde aplikace získala cenu Zlatý Amper, nebude chybět ani na letošním ročníku jako součást ucelené expozice ABB.


Obr. 2. ABB Drivetune

Je samozřejmostí, že konkurenční výhodou v oblasti servisu bude i nadále schopnost nabídnout komplexní servisní služby pro každou etapu životního cyklu produktu – od úvodní instalace, přes kontrolu běžného provozu až po služby ke konci životnosti. Tu se každý provozovatel snaží co nejvíce prodloužit. Ideálním způsobem, jak prodloužit životnost např. pohonů, je tzv. retrofit, tedy efektivní výměna základních částí existujícího pohonu za nové. Zkušenosti společnosti ABB, která tuto službu má ve své nabídce, ukazují, že retrofit je nákladově efektivní a velmi rychlý způsob, jak prodloužit životnost pohonu a navíc dosáhnout okamžitého zvýšení výkonu procesu.

Chcete-li se s uvedenými produkty a službami jednotky ABB Pohony blíže seznámit, navštivte ve dnech 21. až 24. března 2017 stánek P 4.13 společnosti ABB na veletrhu Amper 2017.

Výrobky, řešení a služby jednotky ABB Pohony nejen odrážejí její postavení světové jedničky na trhu s regulovanými pohony, ale dokládají také její trvalé zaměření na inovace v dané oblasti. Vedle dodávek komplexních řešení zajišťuje pro zákazníky i lokální technickou podporu a servis pro měniče frekvence a elektromotory.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2017 na straně 13. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

ABB s.r.o.

ABB s.r.o.
BB Centrum – DELTA II
Vyskočilova 1561/4a
Praha 4
140 00
www.abb.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021