Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Medzinárodné vedecké podujatie ENERGETIKA 2014

2. 6. 2014 | |

V dňoch 20.–22. mája 2014 sa v Tatranských Matliaroch v hoteli Hutník uskutočnil 5. ročník medzinárodného vedeckého podujatia ENERGETIKA 2014, ktoré súbežne hostilo tri medzinárodné vedecké konferencie Energetika – Ekológia – Ekonomika 2014, Riadenie v energetike 2014 a Obnoviteľné zdroje energie 2014. Záštitu nad podujatím, tak ako po minulé roky, prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Hlavnými organizátormi konferencie bola Slovenská technická univerzita v Bratislave v spolupráci s Národným centrom pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Slovenským výborom Svetovej energetickej rady a VUJE, a.s. Prvý krát sa v rámci podujatia uskutočnil medzinárodný multidisciplinárny workshop doktorandov, nad ktorým prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Cieľom podujatia Energetika 2014 bolo vytvorenie spoločnej platformy pre výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe v rôznych oblastiach energetiky pre nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmenu informácií a skúseností z celého spektra výskumu, ako je riadenie a prevádzka elektrizačnej sústavy, modelovanie energetických systémov, inteligentné siete, elektromobilita, nové materiály v energetike, ako aj možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v nadväznosti na ekonomické a ekologické aspekty ich prevádzky. Medzinárodné vedecké konferencie vytvorili formou prednášok, prezentácií a diskusií priestor k ďalšiemu rozvoju v oblasti elektroenergetiky, jadrovej energetiky a obnoviteľných zdrojov energie.

Záujem o účasť na podujatí prekročil kapacitné možnosti hotela a prednáškových sál. Na podujatí sa osobne zúčastnilo viac ako 280 popredných slovenských a zahraničných odborníkov v sektore energetiky. Okrem osobností z akademickej obce sa podujatia zúčastnili tiež zástupcovia Slovenskej akadémie vied, výrobcov elektriny, prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, obchodníkov s elektrinou, zástupcovia Ministerstva hospodárstva a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, predstaviteľ Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Medzinárodné vedecké podujatie otvoril garant podujatia František Janíček, riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý prítomným priblížil ciele a zámery podujatia v nadväznosti na svetové trendy v energetike a udržateľný rozvoj. Zároveň zdôraznil dôležitosť diverzifikácie zdrojov elektriny v súvislosti s rozvojom decentralizovanej výroby elektriny, vyplývajúceho z energetickej politiky Slovenskej republiky, kde práve u tejto výroby existuje vysoký predpoklad pre trvalo udržateľný rast.

Sekciu plenárnych prednášok otvoril svojim príhovorom rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer. V rámci plenárnych prednášok zazneli vyžiadané príspevky predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka o schémach riešenia energetickej chudoby, generálneho riaditeľa sekcie energetiky MH SR Jána Petroviča o pripravovanom rámci klimaticko-energetickej politiky EÚ 2030 a pozícii SR, generálneho riaditeľa sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Róberta Szaba o stratégií RIS3 vo väzbe na energetiku, splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku Stanislava Sipka o výhľade financovania výskumu a vývoja v oblasti energetiky v období 2014 - 2020, prehľadová prednáška profesora Františka Schauera z UTB v Zlíne o vývoji organických fotovoltických systémov a prednáška Jaroslava Noskoviča z Centra vedecko-technických informácií SR o ochrane a zhodnotení dosiahnutých vedeckých výsledkov. Prvý rokovací deň podujatia bol ukončený slávnostnou recepciou.

Program druhého dňa bol v doobedňajších hodinách venovaný 2 sekciám konferencií EEE a OZE: Rozvoj jadrovej energetiky a Slnečná energia/Všeobecné aplikácie OZE. V rovnakom čase prebiehali aj špecializované diskusné panely o rozvoji inteligentných sietí a o budúcnosti elektromobility. V popoludňajších hodinách sa konal medzinárodný workshop doktorandov IIPhDW, ktorý má niekoľkoročnú tradíciu. Workshop predstavoval jedinečnú príležitosť pre doktorandov na prezentáciu ich výskumu na medzinárodnom podujatí. Vedecké príspevky účastníkov workshopu budú uverejnené v špeciálnom čísle poľského vedeckého žurnálu IAPGOS. Autori desiatich najlepšie hodnotených prác získali ocenenia a tiež príležitosť publikovania príspevkov v rešpektovanom slovenskom periodiku Journal of Electrical Engineering. Podvečer sa v najväčšej kongresovej sále konala posterová sekcia, počas ktorej boli vystavené aktuálne výsledky výskumu účastníkov konferencií. Prostredie prezentácie posterov ďalej obohatila súťažná výstava výkresov žiakov základných škôl z celého Slovenska, ktorých úlohou bolo výtvarne vyjadriť formy začlenenia obnoviteľných zdrojov energie do prostredia, v ktorom žijú.

Účastníci a hostia podujatia mali okrem účasti na sekciách aj široké spektrum možností využitia svojho voľného času. Organizátori pripravili spoločný program pre účastníkov, ktorí mali záujem o spoznávanie regiónu Spiša a jeho pamiatok - exkurzia v Spišskom Podhradí a návšteva Spišského hradu, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO.

Večerný banket sa stal miestom udeľovania ocenení za najlepšie študentské príspevky a ocenení významným osobnostiam energetiky na Slovensku. Tento rok si ceny spomedzi študentov za najlepšie príspevky na konferenciách prevzali: Jakub Jakubec, Vladimír Kutiš a Emil Mojto s príspevkom „Study of mixing grid positioning in fuel assembly of VVER-440“ a Adrian Ilka a Vojtech Veselý za príspevok „Decentralized gain-scheduled PSS design on the base of experimental dates“. Rovnako bol vybraný aj najlepší príspevok doktorandského workoshopu IIPhDW 2014 a získal ho Branislav Korenko a Jan Včelák za „Fibre bragg gratings sensors in content of wooden construction monitoring“. Víťazi si odniesli finančnú odmenu 300 Eur, ktorú im odovzdal garant podujatia profesor František Janíček.

Ocenenia si prevzali aj významné osobnosti elektroenergetiky na Slovensku za zásluhy o rozvoj a propagáciu elektroenergetiky v pedagogickej, vedeckej a odbornej oblasti, menovite Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD., prof. Ing. Juraj Altus, PhD., Ing. Alexander Kšiňan a prof. Ing. František Janíček, PhD.
Počas záverečného dňa pokračoval program podujatia v 3 sekciách konferencií: Ekonomika, ekológia a hospodárnosť, Biomasa/aplikácie v OZE a Riadenie elektrizačnej sústavy. Najmä posledná spomenutá sekcia sa tešila veľkému záujmu účastníkov, a to hlavne vďaka vyžiadanej prednáške Ing. Karola Kósu, PhD. zo spoločnosti SEPS, a.s. s názvom „Je prenosová sústava Slovenska pripravená čeliť budúcim výzvam?”

Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore početných partnerov a mediálnych partnerov. Osobitná vďaka patrí generálnym partnerom, ktorými boli Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. a Slovenské elektrárne, a.s. – člen skupiny Enel.

Organizačný tím verí, že účastníci podujatia boli spokojní s organizáciou odborného programu podujatia, ako aj sprievodných akcií a zároveň verí, že sa opäť radi zúčastnia ďalšieho ročníka a medzinárodné vedecké podujatie Energetika si každý v pracovnom kalendári vyznačí ako významnú udalosť. Podujatie bolo organizované s úmyslom sprostredkovať priestor na výmenu podnetov a inšpirácie pre ďalšiu odbornú a výskumnú prácu a preto dúfame, že bol náš zámer naplnený. Inšpirovaní podnetmi a návrhmi zo strany účastníkov sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie a veríme, že naše podujatie prispeje k ďalšiemu rozvoju energetiky a elektroenergetiky na Slovensku.

Organizačný výbor ENERGETIKA 2014

Stránky konference ZDE

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021