Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Jističe a proudové chrániče OEZ

24. 2. 2020 | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

Jističe a proudové chrániče jsou základem každého rozváděče. Společně zajišťují ochranu před úrazem elektrickým proudem, před přetížením vedení a připojených spotřebičů a rovněž i ochranu před vznikem požáru. V případě nebezpečí odpojí postižený obvod od napájení a tím zamezí škodám na majetku nebo ztrátě lidského života.

Tento článek se zaměří na konkrétní nabídku jističů a proudových chráničů OEZ, jejich nejdůležitější parametry a hlavní výhody. Jističe jsou nabízeny ve dvou základních řadách podle jmenovitého zkratového proudu:

Tab. 1a. LTE (Icn 6 kA)

Tab. 1b. LTN (Icn 10 kA)

Největší výhodou obou základních řad jističů je dvojitá třmenová svorka, která dovoluje připojit mnoho různých kombinací vodičů bez nutnosti použít připojovací nástavec.

Obr. 1. Jistič LTN
Obr. 1. Jistič LTN

Je všeobecně známo, že do jedné třmenové svorky nelze připojit dva vodiče rozdílných typů nebo průřezů. U přístrojů s jednoduchou třmenovou nebo kombinovanou svorkou nelze takové zapojení správně realizovat jinak než použitím připojovacího nástavce. U jističů LTE a LTN toto neplatí díky dvojité třmenové svorce. Kombinace rozdílných vodičů se tak není třeba bát.

Obr. 2. Dvojitá třmenová svorka
Obr. 2. Dvojitá třmenová svorka

Svorka je koncipována tak, že ke středové pevné přepážce jsou z obou stran přitahovány třmeny jedním šroubem. Tento princip dovoluje kombinovat dva různé vodiče. Jeden do přední a druhý do zadní části svorky. Platí však, že každá část svorky dovoluje připojení dvou vodičů i za podmínky, že jsou vodiče stejného typu a průřezu.


Obr. 3. Připojení více vodičů do svorky

Dvojitá svorka umožňuje kombinovat vodiče a propojovací lištu tak, že vodiče jsou před propojovací lištou. Toto uspořádání umožňuje lepší vizuální kontrolu správného zapojení vodiče do svorky, čímž podstatně zvyšuje bezpečnost.


Obr. 4. Připojení vodičů před propojovací lištou

Dvojitou třmenovou svorku tedy lze využít všude tam, kde je třeba rozvést přívod napájení na několik přístrojů v řadě, odbočit vodičem jiného typu nebo průřezu apod.

Pro doplnění jsou zde uvedeny i ostatní řady jističů:
LTN-UC – jištění stejnosměrných obvodů do 63 A,
LVN – jmenovité proudy až do 125 A,
LVN-DC – jištění stejnosměrných obvodů až do 125 A.

Druhou skupinou přístrojů, které se článek bude věnovat, jsou proudové chrániče. Jsou nabízeny opět ve dvou základních řadách:

Tab. 2a. LFE (Icn 6 kA)

Tab. 2b. LFN (Icn 10 kA)

Proudový chránič musí být vybrán podle reziduálního proudu, který se může v obvodu chrániče vyskytnout. Rozlišuje se pět typů.

Proudový chránič LFE OEZ
Obr. 5. Proudový chránič LFE

Typ AC
Detekuje pouze střídavé reziduální proudy. Tyto chrániče jsou vhodné do instalací, kde lze vyloučit jiné průběhy reziduálních proudů, tj. pulzující stejnosměrné proudy a hladké stejnosměrné proudy. Takových instalací je v současné době stále méně. Je tomu tak díky zařízením s elektronickými prvky, které takové proudy generují. Proudový chránič na ně nemusí reagovat a při poruše může dojít k úmrtí osoby či vzniku požáru.

Typ A
Detekuje kromě střídavých reziduálních proudů i stejnosměrné pulzující proudy. Je vhodný pro obvody s myčkou, klimatizací, počítačem, sušičkou či fénem. Proudové chrániče typu A jsou v Evropě nejrozšířenější. Na našem trhu se však mnohdy dává přednost ceně před bezpečností.

Typ F
Detekuje stejné průběhy reziduálních proudů jako typ A. Rozdíl je v závislosti na frekvenci. Proudové chrániče typu F mají na vyšších frekvencích (kHz) sníženou citlivost na reziduální proud. Vysoké frekvence nejsou pro lidský organismus tak nebezpečné jako běžná frekvence (50 Hz). Je tedy možné provozovat spotřebiče, které chybový proud o vysokých frekvencích generují při běžném provozu. Jsou to např. jednofázové měniče frekvence používané v tepelných čerpadlech, pračkách, sušičkách apod.

Typ B
Detekuje všechny průběhy reziduálních proudů, tj. střídavé, stejnosměrné pulzující i stejnosměrné hladké reziduální proudy. Navíc má podobně upravenou frekvenční charakteristiku jako typ F, takže je vhodný do provozů s měniči frekvence.

Typ B+
Detekuje všechny průběhy reziduálních proudů, tj. střídavé, stejnosměrné pulzující i stejnosměrné hladké reziduální proudy. Na rozdíl od typu B detekuje a vypíná i vysokofrekvenční reziduální proudy až do 20 kHz pod hranicí 300 mA. Funguje tedy i jako ochrana proti požáru, což z něj dělá univerzální proudový chránič. Jestliže zákazník zvolí typ B+, udělá pro bezpečnost instalace maximum.

Jak vybrat vhodný proudový chránič

Není-li známo, jaké reziduální proudy mohou v instalaci vzniknout, musí být instalován proudový chránič typu B nebo B+. Jestliže je možné vyloučit vznik stejnosměrného hladkého reziduálního proudu, lze použít typ A nebo F. A když lze vyloučit i stejnosměrné pulzující reziduální proudy, může být použit typ AC. Uvedené typy proudových chráničů jsou nabízeny v několika provedeních, která zvyšují stabilitu funkčnosti elektroinstalace. Současné spotřebiče se při svém zapnutí stále častěji chovají tak agresivně, že běžný proudový chránič vyhodnotí zapnutí obvodu jako poruchu. Nejčastějším případem je nabíjení kondenzátorů v zařízení.

Provedení G
Toto provedení je při své reakci na reziduální proud zpožděno o 10 ms, a to pro reziduální proudy až do 500 A. Jestliže se v koncovém zařízení při zapnutí např. nabíjejí velké kondenzátory, klasický proudový chránič detekuje únik proudu a vypíná. Provedení G tento přechodový stav překlene a nechá obvod zapnutý.

Provedení K
Je obdobou provedení G. Reakce na reziduální proud je také zpožděna o 10 ms, ale pro menší reziduální proudy (asi do 50 A). Pro běžné reziduální proudy jsou obě provedení rovnocenná.

Provedení S
Je to provedení selektivní. Používá se při řazení proudových chráničů do stromové struktury. Klasickým příkladem jsou dřevostavby, kde na vstupu musí být proudových chránič z důvodu ochrany proti požáru (IΔn ≤ 300 mA) a na vybrané koncové obvody je nutné použít proudové chrániče pro ochranu před úrazem elektrickým proudem (IΔn ≤ 30 mA). Selektivní řazení proudových chráničů zajistí, že je při poruše vypnut pouze vadný elektrický obvod a ostatní obvody v objektu zůstanou v provozu.

Proudové chrániče jsou snadno propojitelné s jističi pomocí propojovacích lišt, jež jsou k dispozici v široké nabídce. Pro jednofázové koncové obvody chráněné jedním společným třífázovým proudovým chráničem lze využít např. standardní metrovou propojovací lištu S3L-1000-16 nebo její zkrácené varianty S3L-xxx-16 s šesti, devíti či dvanácti vývody.

Obr. 6. Propojovací lišta S3L-210-16
Obr. 6. Propojovací lišta S3L-210-16


Obr. 7. Řešení lišty S3L-210FI-16

Propojit lze jak shora, tak i zdola. Je-li třeba vynechat jeden kolík lišty z důvodu přeskočení N pólu chrániče, lze použít speciální propojovací lištu S3L-210FI-16, u které je vynechán čtvrtý kolík, aniž by se posunuly fáze.

Do skupiny proudových chráničů patří i proudové chrániče s nadproudovou ochranou (tzv. jističochrániče). Slangové označení napovídá, že jde o kombinaci jističe a proudového chrániče v jednom přístroji. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou jsou nabízeny ve dvou řadách.

Tab. 3a. OLE (Icn 6 kA)

Tab. 3b. OLI (Icn 10 kA)

Proudové chrániče s nadproudovou ochranou OLI mají stejnou dvojitou svorku jako jističe LTE/LTE. Umožňují tedy rozšířené možnosti připojení.

Ke všem již uvedeným přístrojům lze použít společné příslušenství, jako jsou pomocné a signalizační spínače, napěťové a podpěťové spouště či dálkové ovládání.

Pomocné a signalizační spínače signalizují polohu hlavních kontaktů. Zásadní rozdíl mezi nimi je ten, že pomocné spínače nerozlišují, jak byl hlavní prvek vypnut (ručně, nebo spouští). Zato signalizační spínače nesignalizují ruční vypnutí (páčkou).

Napěťové a podpěťové spouště se používají k dálkovému vypnutí hlavního prvku. Napěťová spoušť reaguje na napětí a podpěťová na ztrátu napětí. Nejčastěji se podpěťové spouště využívají v obvodech tlačítka STOP.

Dálková ovládání umožňují hlavní prvek na dálku vypnout i zapnout. Provedení RCLT-A230-ARD má implementovánu i funkci automatického opětovného zapnutí. Přístroj se sám pokusí obnovit napájení obvodu po 10, 60 a 600 s. Když se to nepodaří, je nutné manuální zapnutí.

Obr. 8. Dálkové ovládání RC-LT
Obr. 8. Dálkové ovládání RC-LT

Dálková ovládání RC-LT-… nacházejí využití v bezobslužných aplikacích, kde každý výpadek vyžaduje výjezd technika. Ve většině případů nejde o vybavení jističe či proudového chrániče z důvodu poruchy, ale nějakého přechodného děje, jako je např. blízký úder blesku. Použitím dálkového ovládání s funkcí ARD se omezí počet výjezdů technika.

Závěr

Jističe a proudové chrániče doplněné propojovacími lištami, pomocnými kontakty, spouštěmi a dálkovým ovládáním tvoří ucelený systém, který nalezne uplatnění nejen v domovních instalacích, ale i v průmyslu či energetice. Více informací o produktech zájemci naleznou v katalogu Modulární přístroje Minia na stránkách www.oez.cz.


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2020 na straně 33.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021