Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Hlavní jistič před elektroměrem

16. 3. 2017 | Ing. Tomáš Kos | E.ON Distribuce, a. s. | www.eon-distribuce.cz

Práva a povinnosti provozovatele distribuční soustavy a zákazníka jsou dány zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (EZ, energetický zákon). V souladu se zněním § 25 EZ zpracoval provozovatel distribuční soustavy Pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) včetně příloh.

Tato pravidla schválil Energetický regulační úřad. PPDS stanovují minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky na připojení uživatelů k distribuční soustavě a z nich dále vychází provozovatel distribuční soustavy (PDS) při tvorbě svých Připojovacích podmínek.


Obr. 1. Příklad třípólového jističe, který není vhodný jako hlavní jistič před elektroměrem

K základním prvkům elektroměrových rozváděčů patří hlavní jistič před elektroměrem. Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v daném odběrném místě a jehož proudová hodnota je vždy součástí sjednané distribuční sazby. Proudovou hodnotu jističe před elektroměrem je nutné dimenzovat podle soudobého příkonu odběrného místa. Jestliže je hlavní jistič před elektroměrem úzce provázán s výší rezervovaného příkonu, je pochopitelné, že je v připojovacích podmínkách jednotlivých PDS požadavek na nezáměnné označení zejména jmenovité hodnoty proudu hlavního jističe a dále na jeho vypínací charakteristiku „B“ (rozsah okamžitého vypnutí).

Před elektroměr se musí osadit hlavní jistič odpovídající technickým normám ČSN EN 60898-1 v řadě přednostních hodnot jmenovitého proudu 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A s vypínací charakteristikou typu B nebo podle ČSN EN 60947-2. Nadproudová spoušť jističe musí být v rozsahu tří- až pětinásobku jmenovitého proudu jističe v čase 0,2 s. Použití jističe s nadproudovou spouští vyšší než pětinásobek jmenovitého proudu jističe v čase 0,2 s je závislé na kladném stanovisku provozovatele distribuční soustavy. Jako hlavní jistič bude použit jistič z normalizované řady proudů 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000 A. Před elektroměr se musí osadit hlavní jistič se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Přívody pro každý jistič se provádějí samostatně. Přípustná maximální hodnota jmenovitého proudu jednopólového hlavního jističe pro jednofázová odběrná místa je 25 A.

V případě nových odběrných míst a při změně hodnoty hlavního jističe na původních odběrných místech je nutné si nechat předem odsouhlasit pracovníkem PDS velikost proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. V případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možné po odsouhlasení PDS použít jistič s vypínací charakteristikou, která zohlední větší záběrový proud.


Obr. 2. Příklad jednopólového jističe, který není vhodný jako hlavní jistič před elektroměrem

Dalším požadovaným parametrem uvedeným v připojovacích podmínkách PDS (distribuční území společností E.ON, ČEZ) je jmenovitá zkratová schopnost jističe 10 kA nebo vyšší, je-li stanoveno jinak výpočtem pro konkrétní odběrné místo (připojení blízko trafostanice). Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA je v souladu s přílohou č. 6 PPDS. Všechny požadované parametry musejí být trvanlivě označeny na jističi bez možnosti záměny. Jmenovitý proud je označen bez značky „A“ (ampér), před ním je značka charakteristiky (okamžitého vypínání), nejčastěji B (výjimečně C nebo D), např. B 16. Jmenovitá zkratová schopnost jističe je označena v obdélníku v ampérech bez značky „A“, tedy 10 000. Jistič musí být umístěn v elektroměrovém rozváděči ve svislé poloze, tedy aby pohyb ovládací páčky jističe byl nahoru a dolů a páčka byla v zapnuté poloze nahoře.

Jisticí prvek tedy musí být již z výroby opatřen trvanlivým a nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. barva ovládací páčky odpovídající hodnotě jištění, barevný terčík na jističi nebo konkrétní číselná hodnota apod.), jmenovitou zkratovou schopností a jeho vypínací charakteristikou. Není přípustné, aby měl jistič jakýkoliv odnímatelný (záměnný) kryt. Musí být zachována jeho jednoznačná identifikace bez možnosti záměny jednotlivých dílů. Některé typy jističů nízkého napětí nevyhovují požadavkům na provedení hlavního jističe před elektroměrem, a nelze je proto v tomto provedení používat. Jističe nesplňují požadavky tím, že obsahují převlečné kryty a návlečky (obr. 1, obr. 2), které jsou oddělitelné. Proto není splněna podmínka jejich jednoznačné a nezáměnné identifikace, která musí být umožněna bez nutnosti demontovat jistič nebo plombovatelný kryt jističe.

Požadavky na provedení jističů jsou specifikovány v připojovacích podmínkách jednotlivých PDS, které jsou k dispozici např. na webových stránkách. Argument výrobců jističů ohledně barevného označení páčky nebývá dostačující, protože barevné značení páček vychází z barevného značení terčíků závitových pojistek a někteří výrobci jističů toto značení již nevyužívají. Navíc jsou pro PDS rovněž důležité údaje o požadované vypínací charakteristice a jmenovité zkratové schopnosti jističe.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2017 na straně 58. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021