Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Historie systému KNX (3. část)

28. 3. 2018 | Ing. Josef Kunc | www.eel.cz

V 80. letech minulého století se na evropském trhu začal prosazovat systém americké firmy Echelon – systém LON Works, který využívá komunikaci po sběrnici s komunikační rychlostí 78 000 bit·s–1.

Tento systém byl původně vyvinut pro řízení technologických procesů, proto v něm nejsou běžně k dispozici ovládací prvky používané v elektrických instalacích v budovách. Pro tento účel však bylo možné používat analogové a binární vstupy uložené v rozváděčích, k jejichž vstupům byly připojeny elektroinstalační přístroje pro klasické instalace.


Obr. 10. Logo firmy Echelon

Poté, co se ve větším měřítku začal používat systém EIB/KNX, na trhu se objevily sběrnicové spojky systému LON, které byly vytvořeny pro vzhledové aplikační moduly (tlačítkové snímače, termostaty apod.). Toto řešení bylo poněkud těžkopádné – pro jednu řadu aplikačních modulů od jednoho výrobce bylo určeno několik typů sběrnicových spojek (jeden typ spojky pro termostat, jiný pro některé tlačítkové snímače, další pro vícenásobné tlačítkové snímače atd.). To vedlo k tomu, že tyto KNX/LON sběrnicové spojky byly nabízeny jen pro EIB/KNX aplikační moduly od tří výrobců, jejichž produkty byly tehdy v KNX instalacích nejrozšířenější.

Jak systém LON, tak i systém KNX využívají tzv. otevřený komunikační protokol s náhodným přístupem na sběrnici. Sběrnice LON musí být opatřena ukončovací impedancí. Přenos je zajištěn systémem CSMA/CD (vícenásobný přenos s detekcí kolizí), s náhodným opakováním přenosu po zjištění kolize. Adresování je podle 48bitových adres mikrokontrolérů. Kdežto komunikační protokol u KNX vychází ze systému CSMA/CA (vícenásobný přenos s vyhnutím se kolizí).

Pro programování přístrojů systému LON je nutné zakoupit licenci na programovací software, žádoucí je také absolvovat základní certifikační kurz.

Jako výhodnější řešení se následně ukázalo využívání rozhraní KNX/LON, kdy akční členy byly na sběrnici LON, zatímco snímače na sběrnici KNX.


Obr. 11. Připojení snímačů KNX do systému LON

Kromě decentralizovaných systémů s otevřenými komunikačními protokoly existuje celá řada různých firemních systémů, nejčastěji s centrálními řídicími jednotkami a s uzavřenými komunikačními protokoly. Mezi ně patří systémy pro menší, především bytové objekty. Tyto systémy často používají jednodušší programování, což však může být na úkor funkčnosti, především možností vzájemného provázání řízení různých funkcí. Tyto systémy ale bývají určeny přednostně pro řízení funkcí v bytech a obytných domech, takže není na závadu, když nejsou vybaveny náročnějšími vazbami nezbytnými při řízení funkcí v komerčních a podobných objektech.

Vraťme se však k historii asociace KNX. Ta vychází z historie asociace EIBA.

Po oficiálním založení asociace EIBA v roce 1990 bylo nutné nejdříve dokončit zpracování veškerých požadavků na přístroje a systémovou instalaci, programovacího softwaru ETS (EIBA Tool Software, programovací nástroj asociace EIB). Současně byly vytvářeny i požadavky na potřebný systém školení osob profesně pracujících s EIB instalací.

Základní objem prací byl dokončen v roce 1992, takže již od počátku roku 1993 bylo možné zahájit pravidelné dodávky EIB přístrojů. To znamená, že nejstarší instalace EIB (popř. KNX) se datují do roku 1993.


Obr. 12. Hlavní směry řízení funkcí v jednotlivých asociacích

Během několika málo let se rozšířil počet členských firem asociace EIBA na několik desítek a systémové instalace EIB se začínaly projektovat i mimo Evropu. Kromě toho další evropské asociace Batibus Club a EHSA významně pokročily ve svých pracích v některých oblastech, zatímco v jiných činnostech byla v pokročilejší fázi práce asociace EIBA, jak je znázorněno na obr. 12. Pro společné využití a další rozvoj dosažených výsledků byla zahájena jednání o integraci těchto tří asociací do jedné společné organizace, zpočátku nazývané Konnex, ale zakrátko již jen s názvem Asociace KNX (obr. 13, obr. 14). Ta byla oficiálně založena v roce 1999 a plně navázala na činnost předchozí asociace EIBA.


Obr. 13. Logo Konnex


Obr. 14. Přechod od EIB ke KNX

Spojení jednotlivých asociací proběhlo tak, že jejich členové vstoupili do asociace KNX, tedy nikoliv sloučením těchto asociací. Batibus Club International (BCI) byl následně začleněn do struktury francouzské národní skupiny KNX. Po tomto spojení vzrostl počet členů asociace (výrobců, softwarových firem apod.) na přibližně 60.

Velmi důležitou částí práce Asociace KNX je podpora školení a školicích center. K tomu, aby projektanti, elektromontéři a systémoví integrátoři mohli se skutečnou znalostí vytvářet a zákazníkům předávat KNX systémové instalace, byl vytvořen jednotný systém vzdělávání. Každý, kdo chce odvádět skutečně kvalitní práci v této oblasti, by měl absolvovat alespoň týdenní základní kurz v některém z certifikovaných školicích center. Tato školicí centra jsou kontrolována pracovníky Mezinárodní asociace KNX a vyučují podle společných osnov. Tak je zajištěno předávání shodného objemu informací ve všech školicích centrech ve všech zemích. V současné době působí přibližně 440 certifikovaných školicích center v 68 zemích celého světa.

Předtím, než je školicí středisko odsouhlaseno pro zajišťování certifikačních kurzů KNX, musí být vyškoleni a certifikováni školitelé, kteří jsou schopni nastávajícím Partnerům KNX vysvětlit celou problematiku systémových KNX instalací. Kromě toho toto školicí centrum musí být vybaveno několika pracovišti s vhodnými KNX přístroji a PC se softwarem ETS a také učebnou se zobrazovací technikou. V každém státě může být libovolný počet těchto školicích center.

Mezinárodní asociace KNX dbá na stále rostoucí úroveň školicích center, proto každoročně pořádá konference, během nichž se školitelé seznamují s technickými trendy v systémových instalacích a s novými výrobky, přinášejícími rozšířená a zjednodušující využití při řízení funkcí v budovách.

Základní kurzy účastníci zakončí teoretickými a praktickými testy. Pro každý z testů je vymezen čas 1,5 h, a jestliže účastník v obou dosáhne hodnocení alespoň 50 %, stává se Partnerem KNX. Znamená to, že má oprávnění k projektování, montáži, oživování a servisu KNX instalací po celém světě, a to při respektování příslušných dalších národních podmínek a zákonů vztahujících se k podnikání apod. Každý Partner se může propagovat logem – před rokem 2000 to bylo logo Partner EIB (obr. 16), poté již logo Partner KNX. Partneři vyškolení před rokem 2000 se mohou vykazovat i logem podle obr. 17, protože školicí materiály byly obsahově shodné, a Partneři tedy získali praktické a teoretické zkušenosti ve shodném rozsahu. Kromě toho jsou vybaveni certifikátem, kterým se mohou vykazovat svým zákazníkům a tím doložit svoji oprávněnost k pracím s KNX systémovými instalacemi.

Každý z Partnerů může být se svým souhlasem uveden v databázi na stránkách Mezinárodní asociace KNX www.knx.org, kde je nyní zhruba 80 000 registrovaných Partnerů z více než 160 zemí (v ČR kolem 500, zatímco v sousedním Rakousku již více než 4 500). Zde je vhodné uvést, že dalších více než 100 vyškolených osob z ČR v seznamu Partnerů chybí – patrně nevykonávají činnost v oblasti systémových instalací, a proto neodsouhlasili zveřejnění kontaktních údajů. Dalším nedostatkem je, že několik desítek ze zveřejněných Partnerů má uvedeny již neplatné údaje – především svoje e-mailové adresy, a to i přesto, že dodávají KNX systémové instalace.

Koncový zákazník má možnost v této databázi nalézt vhodnou osobu v blízkosti svého bydliště nebo stavby, která mu může zajistit zprovoznění a servis KNX systémové instalace s možností zvyšování komfortu, ekonomického využívání energie, zvýšení bezpečnosti a také možnost budoucího přizpůsobení instalace požadovaným změnám a doplňkům ve vybavení objektu.

Journal KNX, vydávaný dvakrát ročně, je zasílán poštou všem Partnerům. V případě potřeby zodpovězení jakýchkoliv odborných dotazů týkajících se používání softwaru ETS se mohou obracet na technickou linku podpory prostřednictvím svých bezplatných osobních účtů na webových stránkách asociace. Osobně se každý z nich může setkat a svoje dotazy řešit s pracovníky Asociace KNX na významných veletrzích, např. na veletrhu Light & Building ve Frankfurtu nad Mohanem. Kromě toho asociace vydává různé specializované propagační tiskoviny, z nichž převážná část je v elektronické podobě v českém jazyce k dispozici i na stránkách KNX národní skupiny České republiky (www.knxcz.cz).

K tomu, aby se zájemce stal certifikovaným Partnerem KNX, není bezpodmínečně nutná úspěšná účast v týdenním základním kurzu. Potřebné znalosti je možné získat samostudiem nebo v necertifikovaném školicím centru a po dohodě se zvoleným certifikovaným školicím centrem během jednoho dne osobně absolvovat závěrečné teoretické a praktické testy. Jako vhodná pomůcka v této přípravě může posloužit zkrácený webový kurz eCampus (obr. 18), snadný přístup k němu je prostřednictvím již zmíněného osobního účtu My KNX na mezinárodních stránkách asociace.


Obr. 18. Zahájení webového kurzu eCampus

První desítky Partnerů KNX z ČR byly v 90. letech minulého století vyškoleny v německých školicích centrech. V prvních letech tohoto století začala vznikat certifikovaná školicí centra i v dalších státech, takže mnoho zájemců z naší republiky absolvovalo základní kurzy v Maďarsku a v Polsku. Od roku 2006 zahájilo provoz první centrum i v ČR, po několika letech ještě dvě další centra, takže bylo možné postupně uspokojit narůstající zájem o účast na základních kurzech.

Menší počet certifikovaných školicích center je oprávněn pořádat i nástavbové kurzy KNX. V nich se probírají otázky z praxe důležité při řešení náročných aplikací v systémových instalacích. Nástavbový kurz je zakončen hodnoceným praktickým testem a je určen pro již dříve certifikované Partnery KNX.

Obr. 19. Praktická cvičení v KNX certifikovaném školicím centru
Obr. 19. Praktická cvičení v KNX certifikovaném školicím centru

Teprve po absolvování nástavbového kurzu se lze přihlásit i do lektorského kurzu (tutor course), jehož úspěšné absolvování umožňuje školit Partnery KNX a v závislosti na hodnocení při teoretické (dříve i praktické) zkoušce i ve vyšších typech školení.

Žádný z těchto kurzů ale není určen k detailnímu proškolení na používání konkrétních výrobků jednotlivých firem, i když v praktické části je nutné pracovat s výrobky, které nemohou být anonymní – jsou to výrobky určitých producentů a jsou vybaveny konkrétními aplikačními programy.

Pro potřebné seznámení Partnerů KNX s výrobky jednotlivých firem pořádají výrobci ať již placená, nebo bezplatná školení ohledně své produkce. Neexistují tedy univerzální školení týkající se předvedení aplikačních možností výrobků pro KNX instalace různých výrobců.

(pokračování)


 

Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2018 na straně 78. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021