Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Elektrikáři České republiky, spojte se!

21. 9. 2012 | |

Výzva ke sjednocení elektrotechniků České republiky jako celku.

Redakce časopisu Elektro obdržela od funkcionářů Moravskoslezského elektrotechnického svazu v Ostravě text výzvy ke sjednocení elektrotechniků v České republice. Zaslanou výzvu tímto předkládáme v původním znění čtenářům k seznámení a zvážení. Do textu jsme žádným způsobem nezasahovali, vyjadřuje názory představenstva MSES.

Vážené dámy a pánové elektrikáři všech kvalifikací a titulů. Představenstvo Moravskoslezského elektrotechnického svazu v Ostravě pozorně sleduje dění elektrikářů v našem státě. Na první pohled to vypadá, že všichni jsou činní a chtějí pro elektrotechniku co nejvíce získat. Při hlubší analýze stavu elektrikářů České republiky s hrůzou zjišťujeme, že všichni pěkně mluví, a nic nedělají, vyjma školení a zkoušení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Tím se všichni chválí a nazývají to pěkně „Celoživotním vzděláváním“ a dále se snaží utrhnout školení a zkoušení, které přísluší orgánům odborného dozoru.

Především všichni reprezentanti jednotlivých skupin a jejich členové dbají na to, aby celá činnost, jakoby pro elektrotechniku, přinášela prospěch právě jim. Jak již bylo uvedeno, na „Celoživotním vzdělávání“ velmi dobře těží pár organizací a jedinců. Dále skupiny vedou ve většině případů pánové, kteří jsou v dozrálém věku a často mezi sebou mají spory z let minulých. Jsou též tací, kteří svým počínáním rozviřují mezi všemi hladinu, a to značně nevybíravým způsobem. Celá tato činnost
za posledních dvacet let nic nepřinesla elektrotechnice ani elektrikářům. Vůdčí osobnosti jednotlivých seskupení nevytvořily v parlamentu, vládě a ministerstvech pozici takovou, abychom byli respektováni. Všichni si musíme odpovědět na tyto otázky:
Kdo vládne elektrikářům v tomto státě? 

 • finanční a právnické skupiny, které vyhrávají výběrová řízení, 
 • stavební firmy, 
 • ostatní, kteří se dostanou k penězům, 
 • nejsou to elektrikáři.

Jak vypadají elektro projekty?

 • Projekty jsou zpracovávány pouze pro stavební povolení. Jsou na úrovni studie bez jakýchkoliv výpočtů zkratů, úbytků napětí, minimálních průřezů, energetické bilance, zařazení prostorů a prostředí atd. O kvalitě elektro projektů na stavebních úřadech rozhodují elektrotechničtí laici. Zajímá je pouze kulaté razítko nejraději červené barvy. Podle těchto projektů se montuje elektrické zařízení v různých technologiích a prostředích. Tyto projekty jsou následně předkládány k výchozí revizi a ke kolaudaci stavebním úřadem.
 • Projekty skutečného stavu málokdy existují. 
 • Změny v instalacích nejsou zanášeny do původních projektů a nejsou schvalovány projektantem

Jaké jsou revizní zprávy?

 • Revizní zprávy jsou psány od „zeleného“ stolu. Za honorář, který je vysoutěžený, nezbývá peněz zajít se podívat na kontrolované elektrické zařízení. V zprávách jsou napsány bláboly. Jeden za všechny. Na rozváděč a jeho vývody včetně přívodu byla vypsána výchozí revize a dvě revize pravidelné v tříletých intervalech. Při příchodu revizního technika za účelem provedení další pravidelné revize elektrických zařízení a snahy změřit impedanční smyčku bylo zjištěno, že rozváděč je bez napětí. Ve snaze získat napětí na tomto rozváděči bylo učiněno mnoho úkonů. Pomocný pracovník revizního technika zjistil, že pod rozváděčem při lehkém odhrnutí půdy je nějaký kabel. Bylo tam stočeno 50 m přívodního kabelu, který nikdy nikde nebyl zapojen. Chvála na výsostech, že se podařilo napsat tři revizní zprávy elektrických zařízení. A tak nám pracují revizní technici. 
 • Ceny za provedení pravidelné revize elektrických zařízení jsou takové, že když se provede časová analýza jednotlivých úkonů, které při výběrovém řízení byly požadovány, vychází při hodinové sazbě revizního technika 350 Kč u vítězné organizace 3,75 Kč za jeden úkon trvající 10 minut. V časových limitech nejsou započítány náklady na měřicí přístroje, na dopravu, diety, psaní revizní zprávy atd. U nejdražší organizace to vychází 58 Kč za jeden úkon trvající 10 minut při stejných podmínkách. Jak kvalitně jsou tyto revize prováděny? Cenové relace o tom jednoznačně vypovídají.
 • Pravidelné revizní zprávy neodpovídají skutečnosti ani projektové dokumentaci. Revize jsou zkrátka v lepších případech
  opisovány, v horších případech kopírovány, bez kontroly předmětného elektrického zařízení, a to několikrát po sobě. 
 • V revizních zprávách jsou uváděny stejné hodnoty izolačních stavů na všech vývodech z rozváděče. Nikdo je nikdy neměřil. 
 • Je pak otázkou, zda takové revizní zprávy jsou vůbec potřebné. 
 • Největší problém a rozpor mezi pracovníky OSVČ (dále jen ičaři) a firmami – právnickými
  osobami je v tom, že dle statistického rozboru výběrových řízení s celostátní působností vyhrávají ičaři většinu výběrových
  řízení. Jejich ceny jsou desetinou cen právnických osob. Ičaři si pravděpodobně neuvědomují, že za svou činnost ručí celým svým majetkem. 
 • atd…

Jak z toho ven 

 • Musí být zřízena Nezávislá organizace elektro České republiky (dále jen NOE ČR), která bude jedním jediným reprezentantem elektrikářů všech kvalifikací a titulů. NOE ČR bude zřízena na základě zákona o sdružování občanů 83/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 • Představenstvo, včetně předsedy musí být voleno ve stanovených intervalech, a to na dobu dvou volebních období. Předsedou nebo členem představenstva může být jedinec maximálně po dobu dvou volebních období po sobě jdoucích. 
 • Musí být zřízena smírčí komise pro případné spory jednolitých členů.
 • Sídlo tohoto sdružení musí být v Praze. Nejlépe po dohodě na vysoké škole technického směru (FEL ČVUT Praha)
 • V rámci zájmové organizace musí být zřízeny odborné rady. V čele každé odborné rady musí být zvolena osobnost daného oboru elektrotechniky, „Vrchní odborný rada“. Vrchní odborný rada a členové rady „Odborný rada“ jsou voleni na dobu pěti let. Počet odborných radů bude stanoven na základě potřeb zájmové organizace. Odbornou radu, její vedení a členy navrhuje představenstvo a schvaluje sněm. Odborná rada je autonomní pro svou oblast působení, avšak musí o svých rozhodnutích informovat představenstvo. Představenstvo má právo do třiceti dnů podat proti rozhodnutí odborné rady „VETO“. 
 • Pro ekonomické zabezpečení celé činnosti NOE ČR musí být provedeny radikální změny a opatření v některých činnostech elektrikářů. Zřejmě se to všem nebude líbit, ale změna je život. V konečné fázi na tom budou všichni velmi dobře. První změna musí nastat v tom, že elektrikáře nebudou certifikovat v určitých činnostech laici. Jedná se o udělování kvalifikací jistou organizací, která s elektrikou nemá nic společného. Dále se jedná o vydávání různých autorizací, která zajišťují pouze úředníci bez elektrotechnické kvalifikace a veřejností nejsou kontrolováni. Tyto činnosti musí přejmout (převzít) NOE ČR a vydávat  tyto dokumenty za poplatky a provádět jejich audity. Dalším příjmem jsou sponzorské dary jedinců, organizací a jiné. 
 • Dále musí být zpracován statut NOE ČR pro schválení valnou hromadou.

Celá problematika elektrikářů v tomto státě je mnohem složitější a dá se říci v mnoha případech již havarijní. Toto si nikdo z mocných neuvědomuje, protože naše elektrikářská inteligence a virtuální myšlení vždy najdou nějaké řešení. Nic za tuto přirozenou vlastnost nemáme (myslíme peníze). Ostatní jenom natahují ruce a jejich konta tyjí. Všemu je někdy konec.
Z písku bič neupleteš, jak praví přísloví. Na to elektrikářské řešení problému elektrikářská inteligence jednou dojde, a co potom? Kolegyně a kolegové, je nutné se nad touto výzvou zamyslet a zaujmout stanoviska. Každým opožděným dnem se blížíme ke katastrofě, a proto očekáváme Vaši reakci na tuto výzvu. Pokud Vás tato problematika zaujala a máte chuť se angažovat, přihlaste se nám a společně se pokusíme najít řešení stávající neutěšené situace. Přečteno a odsouhlaseno členy představenstva MSES.

Za Moravskoslezský elektrotechnický svaz:

Ing. Mečislav Hudeczek, Ph.D.
Předseda představenstva

Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Místopředseda představenstva

kontaktní adresa: mseso@email.cz

 

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021