Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Do bezpečí snadno a rychle

4. 1. 2021 | Ing. Josef Košťál | www.eel.cz

Dynamické systémy řízení únikové cesty jsou vybaveny svítidly nouzového značení s možností změny směru úniku a dokážou vyhodnocovat informace např. z elektrické požární signalizace budovy. Spolu s podlahovým značením ukazují při požáru bezpečnou cestu ven z nebezpečné oblasti i v případě, že nouzová značení instalovaná ve výšce již nejsou pro kouř viditelná.

Dynamické systémy řízení únikové cesty jsou vybaveny svítidly nouzového značení s možností změny směru úniku a dokážou vyhodnocovat informace např. z elektrické požární signalizace budovy. Spolu s podlahovým značením ukazují při požáru bezpečnou cestu ven z nebezpečné oblasti i v případě, že nouzová značení instalovaná ve výšce již nejsou pro kouř viditelná.

V případě požáru je pro evakuaci budovy k dispozici pouze extrémně krátká doba. Po detekci požáru zbývá v normálním případě na opuštění budovy méně než deset minut. Při projektování budov má proto sebezáchrana jejich uživatelů nejvyšší prioritu.


Obr. 1. Dynamická svítidla nouzového značení jsou směrově variabilní, ukazují bezpečnou cestu ven z budovy nebo opticky uzavírají ohrožené oblasti

Pro dosažení cíle ochrany sebezáchranou je třeba brát v úvahu mnohá opatření, která zabrání šíření ohně, a umožní tak osobám bezpečný únik z budovy. Na únikové cesty jsou přitom kladeny mnohé požadavky, které se liší podle typu a užití budovy. Z hlediska stavebního dozoru je přitom zásadní, aby nejkratší úniková cesta byla vždy tou nejdůležitější a byla v případě nebezpečí vždy schůdná.

V praxi tomu zatím tak bohužel vždy není. Kromě toho rostoucí počet starších a pohybově omezených osob, jakož i složitější struktury nových budov kladou stále vyšší požadavky na sebezáchranu.

Problémy statického značení únikových cest

Nouzové osvětlení napájené z nouzového energetického zdroje a statické únikové značení patří k základnímu požárnětechnickému vybavení budov. Jejich popisem se zabývá celá řada norem i předpisů.

Z důvodu neměnné indikace směru však statické značení nedokáže reagovat na určitá nebezpečí. Orientace prchajících osob a nalezení bezpečné cesty ven z bezprostředně ohrožené oblasti jsou značně ztíženy vývinem kouře, kdy je omezena viditelnost předepsaných přístropních svítidel nouzového značení.


Obr. 2. Dynamické systémy řízení únikové cesty v případě požáru opticky uzavírají ohrožené oblasti a vyznačují, jak z nich bezpečně ven, popř. jak se jim vyhnout

Dynamické značení únikových cest

Dynamické systémy řízení únikové cesty se směrově proměnlivými svítidly nouzového značení (obr. 1) odstraňují mnohé nevýhody statického značení únikových cest. Jsou propojeny s elektrickou požární signalizací, a jakmile zaúčinkuje hlásič kouřového nebo požárního úseku, dynamický systém řízení únikové cesty opticky uzavře dotčený úsek a zajistí z něj cestu ven. Únik z nebezpečné oblasti je veden nejkratší možnou cestou (obr. 2). Další výhodou je použití únikových podlahových značení (obr. 3), která umožňují orientaci i při zakouření prostoru, kdy se přístropní osvětlení a značení stávají neúčinnými (nejsou vidět).

Dynamické systémy řízení únikové cesty reagují zpravidla na první zaúčinkování hlásiče požáru a s ohledem na počáteční rizikovost vyznačí bezpečnou únikovou cestu. Toto je smysluplné zvláště tehdy, zůstane-li požár omezen s vysokou pravděpodobností na jeden požární úsek. Zohlednění dalších událostí s novou změnou směru únikového značení je sice možné, avšak v případě požáru může rychle vést ke zhoršení přehlednosti situace.

Optická signalizace prostřednictvím dynamického únikového značení a sled podlahových světelných značek únikových cest lze doplnit akustickou signalizací, např. zdrojem zvuku indikujícím směr nebo hlasovým poplachovým zařízením s hlášením podle aktuální situace. Z důvodu bezbariérovosti je tak možné realizovat tímto způsobem princip dvou smyslů (v tomto případě tedy zrak a sluch), který je v poslední době vyžadován stále častěji.

Dynamické vedení únikové cesty lze použít u novostaveb, sanací budov, ale také v památkově chráněných stavbách při odchylkách od stavebního řádu jako kompenzační opatření. Díky dynamickému systému řízení únikové cesty tak bylo možné např. v Památníku Budyšín (známém z dob NDR především jako „Basa Stasi“) upustit od instalace hlasového poplachového zařízení i výstavby druhého venkovního únikového schodiště (viz Příklad projektu kompenzace).

Obr. 3. Podlahové únikové značení s funkcí běžícího světla (postupné spínání LED světel ve směr úniku) urychluje sebezáchranu i při zakouření prostoru
Obr. 3. Podlahové únikové značení s funkcí běžícího světla (postupné spínání LED světel ve směr úniku) urychluje sebezáchranu i při zakouření prostoru

Flexibilita

V koncepci únikové cesty je rovněž možné díky jejímu dynamickému vedení zohlednit také dočasné změny v užití objektu. Jako příklad lze jmenovat školy, kde se často konají různé večerní akce pro mimoškolní účastníky. Dynamické vedení únikové cesty může opticky uzavřít určité části budovy a únikovou cestu přizpůsobit tomuto scénáři. Snadno se dají také provést změny vedení druhé únikové cesty, resp. jejího značení odpovídajícími symboly.

Součásti systému

Komponenty optického systému řízení únikové cesty jsou součástí nouzového osvětlení. Pro nouzová osvětlení, včetně únikového značení, jsou na trhu k dispozici různé elektrické napájecí systémy s různými výhodami i nevýhodami. Centrální napájecí systémy (CPS – Central Power Supply) mají mnoho spínacích a řídicích funkcí a jsou snadno rozšiřitelné, vyžadují ale nákladnou kabeláž pro zachování funkčnosti při požáru.

S dostupností moderních LED svítidel se významně rozšířila oblast použití decentrálních napájecích systémů s omezením výstupního výkonu. Je-li však elektrické napájení projektováno pro jeden požární úsek, není třeba kabeláž ani uložení pro zachování funkčnosti.

Moderní systémy integrují nouzová svítidla a svítidla nouzového značení do jednoho elektrického obvodu a lze je řídit bez doplňkového sběrnicového kabelu přes napájecí vedení. Navíc umožňují snadné programování různých provozních režimů (např. stálé nebo pohotovostní světlo). V těchto systémech lze beze změny pohodlně integrovat také dynamická svítidla nouzového značení, stejně jako podlahová (přípodlažní) svítidla systému pro zabezpečení únikových cest.

Flexibilní TFT svítidla

Dynamická TFT svítidla (Thin Film Transistor, tenkovrstvý tranzistor) jsou mimořádně flexibilní a mohou zobrazovat kromě standardizovaných piktogramů i piktogramy libovolné, popř. obrázky nebo animace. V souladu s normami lze také střídavě zobrazit veškeré směry únikové cesty. Má-li být vyznačena úniková cesta teprve ve stanovených případech, TFT svítidlo zobrazí v pohotovostním režimu pouze tmavou plochu, aniž by byly na svítidle viditelné piktogramy nebo jejich části. Navíc lze do TFT svítidel integrovat speciální piktogramy, takže tato svítidla se dají v budově použít jako informační tabule.

Obr. 4. V případě požáru v prostorách Památníku Budyšín II dynamické vedení únikové cesty opticky uzavře zakouřené oblasti červeným světelným křížem (X) a vede prchající osoby přes venkovní schodiště
Obr. 4. V případě požáru v prostorách Památníku Budyšín II dynamické vedení únikové cesty opticky uzavře zakouřené oblasti červeným světelným křížem (X) a vede prchající osoby přes venkovní schodiště

Adaptivní vedení únikové cesty

Předpokladem pro realizaci adaptivního vedení únikové cesty je stálé měření schůdnosti únikových cest. K tomu lze vyhodnocovat informace nejrůznějších senzorů. Pro případ požáru jsou zvláště výhodné hlásiče únikové cesty, které měří koncentraci zplodin hoření. Do tohoto systému by se daly zahrnout i informace z videokamer, mobilních telefonů, messengerů nebo systémů řídicí techniky budovy.

Senzoriku adaptivního systému je možné propojit s vhodným výstražným signálním zařízením. V něm by se vyhodnocovaly informace o schůdnosti únikové cesty a řídily by se signály indikující směr (opticky, akusticky nebo dotykově) pro zobrazení nejbezpečnější únikové cesty. Tato realizace by probíhala v ústřednách pro dynamické vedení únikové cesty (optické vedení) nebo v hlasovém poplachovém zařízení (akustické vedení). Adaptivní systém dokáže rozpoznat, kdy již není úniková cesta schůdná, a automaticky změní řízení systému zabezpečení na zobrazování bezpečné únikové cesty.

Zde je však třeba konstatovat, že adaptivní vedení únikové cesty existuje zatím pouze jako teoretická koncepce. Pokusy některých podnikavých obchodníků z poslední doby vydávat dynamické systémy vedení únikové cesty za adaptivní systém je klamáním spotřebitele a nemá s koncepcí adaptivního vedení únikové cesty nic společného. Jednak nejsou zatím k dispozici hlásiče únikových cest ani řízení, jednak tato koncepce nebyla ještě technicky konkretizována ani prověřena odbornou veřejností.

Závěr a výhled

Dynamické systémy řízení únikové cesty zkracují v případě požáru dobu potřebnou pro sebezáchranu jednoznačným a dané situaci odpovídajícím vyznačením únikové cesty. Dynamické vedení únikové cesty se směrově proměnlivým únikovým značením a podlahovým (přípodlažním) únikovým značením se používá již mnoho let.

Teoretická koncepce adaptivního vedení únikové cesty zatím s přihlédnutím k novým technickým možnostem překračuje dosud zavedenou praxi. V blízkém budoucnu by však měl tento adaptivní systém umožňovat řízení bezpečné únikové cesty s ohledem na průběh a vývoj rizik při požáru.


Příklad projektu kompenzace

Památník Budyšín
Vedení Památníku Budyšín (okresní město v německé spolkové zemi Sasko) stálo před náročným úkolem, jehož cílem bylo zdokumentovat proměnlivou historii obou vězeňských objektů Budyšín I a Budyšín II. Významnou roli přitom sehrála ochrana památek, neboť pouze v případě, že si objekt zachová svou dobovou věrnost, může být účinně zdůrazněna skličující atmosféra tohoto místa (období národního socialismu, sovětské okupace a represivní diktatury SED). Současně s tím však bylo třeba také realizovat účinné protipožární opatření v souladu s aktuálními legislativními požadavky.

Hlavní trakt vězeňských cel Budyšína II se rozprostírá přes více podlaží, ve kterých jsou uspořádány oběžné chodby s celami. Vnitřní schodiště na podélných stěnách nebylo možné z důvodů ochrany památky technicky vylepšit a použít je jako nutný schodišťový prostor. Proto bylo v dokladu o protipožární ochraně požadováno mj. jedno venkovní schodiště, elektrická požární signalizace a hlasové poplachové zařízení pro akustické vedení únikové cesty.

Hlasové poplachové zařízení však nevyhovělo požadavkům na ochranou památek, protože toto standardizované zařízení by vyžadovalo montáž velkého počtu reproduktorů. Proto bylo rozhodnuto o instalaci optického dynamického vedení únikové cesty. Stávající svítidla nouzového značení byla zčásti nahrazena svítidly dynamickými (obr. 4). V případě požáru, kdy dojde k zakouření, řízení dynamického vedení únikové cesty opticky uzavře vnitřní schodiště a vede prchající osoby přes schodiště venkovní. Díky tomu bylo dosaženo stejného cíle ochrany jako s hlasovým poplachovým zařízením. Kromě toho bylo možné upustit od výstavby druhého venkovního únikového schodiště.


Norma související sčlánkem – ČSN EN 50171

ČSN EN 50171:2001 Centrální napájecí systémy.
Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50171:2001, která má status české technické normy. Norma stanovuje všeobecné požadavky na centrální napájecí systémy pro nezávislé napájení energií základních bezpečnostních zařízení. Tato norma se vztahuje na systémy, které jsou trvale připojeny k napájení střídavým napětím do 1000 V a které používají baterie jako náhradní napájecí zdroj. Centrální napájecí systémy jsou určeny pro napájení nouzového únikového osvětlení v případě poruchy normálního napájení a mohou být vhodné pro napájení dalších základních bezpečnostních zařízení (elektrických obvodů instalací automatického hasicího zařízení, systémů vyhledávání osob a zabezpečovacích návěstních instalací, zařízení pro odstraňování kouřových nečistot, výstražných systémů upozorňujících na výskyt oxidu uhelnatého atd.). Všeobecně jsou definovány dva základní způsoby silového napájení, tj. přepínací a nepřerušovaný provoz.


Literatura:

[1] Německý odborný časopis pro elektrotechniku de, č. 18/2019, speciál Technická bezpečnost, vydavatelství Hüthig & Pflaum Verlag GmbH München (www.elektro.net/heftarchiv).
[2] ČSN EN 50171:2001 Centrální napájecí systémy.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021