Aktuální vydání

Číslo 3/2020 vyšlo tiskem 13. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Trendy v elektrotechnice a souvisejících oborech

Hlavní článek
Využití měniče frekvence pro experimentální zařízení

Číslo 2/2020 vyšlo tiskem 6. 3. 2020. V elektronické verzi na webu ihned.

Trh, obchod, podnikání
BOOBA v novém showroomu, který předčil veškerá očekávání
Rozhovor s předsedou představenstva Technologií hlavního města Prahy

Denní světlo
Diagram zastínění pro 21. březen
Moderní metody získávání dat pro zpracování světelnětechnických posudků

ČEPS letos investuje 3,7 miliardy do rozvoje přenosové soustavy

1. 8. 2018 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Dlouhodobý plán rozvoje reaguje na výzvy spojené se změnami v energetickém prostředí.

Změny zdrojového mixu, měnící se spotřeba i naplňování celoevropských cílů v oblasti podpory jednotného trhu s elektrickou energií. To jsou hlavní výzvy, na které reaguje investiční plán provozovatele přenosové soustavy. Letos ČEPS na rozvoj a modernizaci vynaloží více než 3,7 miliardy korun.

Rozvoj a modernizace přenosové soustavy jsou nezbytným krokem pro zabezpečení spolehlivých dodávek elektrické energie nejen v ČR, ale v rámci propojených soustav také v evropském regionu. Současný vývoj energetického prostředí s sebou přináší nové výzvy v podobě změny zdrojové základny, růstu spotřeby i požadavky na zvýšení přeshraniční přenosové kapacity v souvislosti s podporou jednotného evropského trhu s elektrickou energií. 

V letošním roce vynaloží ČEPS na rozvoj soustavy více než 3,7 miliardy korun. Kromě modernizace stávajících linek se zaměříme zejména na posílení přenosových schopností soustavy v podobě zdvojování vedení a přestavby dvojitého vedení v napěťové hladině 220 kV na 400 kV. Při realizaci investičních záměrů přitom maximálně využíváme stávající infrastrukturu a koridory vedení,“ říká Ing. Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS.

ČEPS letos zahájí modernizaci vedení Krasíkov – Prosenice a stavbu nové transformovny Vítkov 400 kV. Dokončeny budou rekonstrukce elektrické stanice Čechy Střed a transformoven Chodov a Otrokovice. Zakončena bude rovněž modernizace české části přeshraničního vedení 400 kV mezi rozvodnami Nošovice na české straně a Varín na Slovensku.

Nadále bude pokračovat projekt rekonstrukce a rozšíření elektrické stanice Kočín v jižních Čechách, významného uzlu české přenosové soustavy, který mj. zajišťuje vyvedení výkonu elektrárny Temelín. Projekt modernizace Kočína je rozdělen na několik let a do budoucna počítá i s možností připojení nových výrobních bloků z temelínské elektrárny.

Změny v energetickém prostředí a dlouhodobý plán rozvoje soustavy

Rozvojový plán české přenosové soustavy zohledňuje vývoj energetického prostředí v evropském kontextu. Reaguje na trendy v podobě změny výrobního mixu a poklesu výkonu konvenčních zdrojů, postupnou decentralizaci výroby a očekávaný rozvoj instalovaného výkonu intermitentní zdrojů. Ten s sebou přináší potřebu dostatečné kapacity přenosové soustavy při vysoké výrobě a naopak zvýšené požadavky na kompenzační prostředky při poklesu výroby.

Dalším z faktorů, které ovlivňují proces plánování rozvoje soustavy, je spotřeba. „Po období stagnace v letech 2010 – 2014 nadále očekáváme růst spotřeby a s tím spojený nárůst hodnot zatížení české elektrizační sítě. V únoru byl přepsán historický rekord, kdy hodnota zatížení činila 11 946 MW. Překonala tak dosavadní maximum o téměř 180 MW, což odpovídá jednomu bloku uhelné elektrárny, například Tušimice II,“ říká Ing. Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS.

Výhledové scénáře ČEPS přitom zohledňují rozvoj elektromobility, využití tepelných čerpadel i nárůst vybavenosti českých domácností klimatizací a elektrickými spotřebiči. „Při plánování rozvoje přenosové soustavy ale zohledňujeme i scénář, který pracuje s možností nižšího nárůstu spotřeby, kterou mohou ovlivnit zejména vyšší opatření vedoucí ke zvýšení energetické efektivnosti,“ upřesňuje Ing. Vnouček.

Jedním z úkolů provozovatele české přenosové soustavy je rovněž mezinárodní propojení české soustavy a spolupráce v evropském měřítku. K jeho naplnění ČEPS realizuje řadu projektů s nadnárodním přesahem. Jedná se o tzv. „Projekty společného zájmu“, tedy projekty nadnárodního významu, důležité pro dosažení stanovených evropských cílů. Mezi ně patří například snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, zvýšení podílu obnovitelné energie v konečné spotřebě energie na 20 % a dosažení 20% zvýšení energetické účinnosti do roku 2020.

Pro podporu jednotného trhu byl Evropskou komisí vytčen cíl k dosažení úrovně propojenosti na 10 % z instalovaného výkonu zdrojů do roku 2020. Dostatečná přeshraniční kapacita přitom představuje předpoklad pro jednotný evropský trh s elektrickou energií a zároveň zajišťuje možnost zásobování ČR v případě nedostatku elektrické energie z jakéhokoli důvodu.

Celoevropské cíle v oblasti podpory jednotného trhu, tedy zajištění možnosti obchodovat s elektrickou energií napříč Evropou, s sebou nicméně přinášejí rostoucí variabilitu toků přes českou přenosovou soustavu. Dlouhodobý investiční plán provozovatele české přenosové soustavy se v této souvislosti zaměřuje zejména na zvýšení přenosové kapacity při zachování bezpečného a spolehlivého provozu.

K „Projektům společného zájmu“ patří projekty vnitrostátního vedení Vernéřov – Vítkov, Vítkov – Přeštice, Přeštice – Kočín, Kočín – Mírovka a výstavba smyčky ze stávajícího vedení 400 kV Řeporyje – Prosenice do rozvodny 420 kV Mírovka.

Do roku 2028 plánuje ČEPS modernizovat vedení v délce téměř 830 km, zdvojit vedení ve stávající trase v délce 521 km a přestavět stávající vedení 220 kV na 400 kV v délce 170 km. Dvojité vedení v nové trase pak bude vystavěno v délce 161 km.

Tiskové materiály ČEPS