Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ČEPS letos investuje 3,7 miliardy do rozvoje přenosové soustavy

1. 8. 2018 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Dlouhodobý plán rozvoje reaguje na výzvy spojené se změnami v energetickém prostředí.

Změny zdrojového mixu, měnící se spotřeba i naplňování celoevropských cílů v oblasti podpory jednotného trhu s elektrickou energií. To jsou hlavní výzvy, na které reaguje investiční plán provozovatele přenosové soustavy. Letos ČEPS na rozvoj a modernizaci vynaloží více než 3,7 miliardy korun.

Rozvoj a modernizace přenosové soustavy jsou nezbytným krokem pro zabezpečení spolehlivých dodávek elektrické energie nejen v ČR, ale v rámci propojených soustav také v evropském regionu. Současný vývoj energetického prostředí s sebou přináší nové výzvy v podobě změny zdrojové základny, růstu spotřeby i požadavky na zvýšení přeshraniční přenosové kapacity v souvislosti s podporou jednotného evropského trhu s elektrickou energií. 

V letošním roce vynaloží ČEPS na rozvoj soustavy více než 3,7 miliardy korun. Kromě modernizace stávajících linek se zaměříme zejména na posílení přenosových schopností soustavy v podobě zdvojování vedení a přestavby dvojitého vedení v napěťové hladině 220 kV na 400 kV. Při realizaci investičních záměrů přitom maximálně využíváme stávající infrastrukturu a koridory vedení,“ říká Ing. Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS.

ČEPS letos zahájí modernizaci vedení Krasíkov – Prosenice a stavbu nové transformovny Vítkov 400 kV. Dokončeny budou rekonstrukce elektrické stanice Čechy Střed a transformoven Chodov a Otrokovice. Zakončena bude rovněž modernizace české části přeshraničního vedení 400 kV mezi rozvodnami Nošovice na české straně a Varín na Slovensku.

Nadále bude pokračovat projekt rekonstrukce a rozšíření elektrické stanice Kočín v jižních Čechách, významného uzlu české přenosové soustavy, který mj. zajišťuje vyvedení výkonu elektrárny Temelín. Projekt modernizace Kočína je rozdělen na několik let a do budoucna počítá i s možností připojení nových výrobních bloků z temelínské elektrárny.

Změny v energetickém prostředí a dlouhodobý plán rozvoje soustavy

Rozvojový plán české přenosové soustavy zohledňuje vývoj energetického prostředí v evropském kontextu. Reaguje na trendy v podobě změny výrobního mixu a poklesu výkonu konvenčních zdrojů, postupnou decentralizaci výroby a očekávaný rozvoj instalovaného výkonu intermitentní zdrojů. Ten s sebou přináší potřebu dostatečné kapacity přenosové soustavy při vysoké výrobě a naopak zvýšené požadavky na kompenzační prostředky při poklesu výroby.

Dalším z faktorů, které ovlivňují proces plánování rozvoje soustavy, je spotřeba. „Po období stagnace v letech 2010 – 2014 nadále očekáváme růst spotřeby a s tím spojený nárůst hodnot zatížení české elektrizační sítě. V únoru byl přepsán historický rekord, kdy hodnota zatížení činila 11 946 MW. Překonala tak dosavadní maximum o téměř 180 MW, což odpovídá jednomu bloku uhelné elektrárny, například Tušimice II,“ říká Ing. Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva ČEPS.

Výhledové scénáře ČEPS přitom zohledňují rozvoj elektromobility, využití tepelných čerpadel i nárůst vybavenosti českých domácností klimatizací a elektrickými spotřebiči. „Při plánování rozvoje přenosové soustavy ale zohledňujeme i scénář, který pracuje s možností nižšího nárůstu spotřeby, kterou mohou ovlivnit zejména vyšší opatření vedoucí ke zvýšení energetické efektivnosti,“ upřesňuje Ing. Vnouček.

Jedním z úkolů provozovatele české přenosové soustavy je rovněž mezinárodní propojení české soustavy a spolupráce v evropském měřítku. K jeho naplnění ČEPS realizuje řadu projektů s nadnárodním přesahem. Jedná se o tzv. „Projekty společného zájmu“, tedy projekty nadnárodního významu, důležité pro dosažení stanovených evropských cílů. Mezi ně patří například snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, zvýšení podílu obnovitelné energie v konečné spotřebě energie na 20 % a dosažení 20% zvýšení energetické účinnosti do roku 2020.

Pro podporu jednotného trhu byl Evropskou komisí vytčen cíl k dosažení úrovně propojenosti na 10 % z instalovaného výkonu zdrojů do roku 2020. Dostatečná přeshraniční kapacita přitom představuje předpoklad pro jednotný evropský trh s elektrickou energií a zároveň zajišťuje možnost zásobování ČR v případě nedostatku elektrické energie z jakéhokoli důvodu.

Celoevropské cíle v oblasti podpory jednotného trhu, tedy zajištění možnosti obchodovat s elektrickou energií napříč Evropou, s sebou nicméně přinášejí rostoucí variabilitu toků přes českou přenosovou soustavu. Dlouhodobý investiční plán provozovatele české přenosové soustavy se v této souvislosti zaměřuje zejména na zvýšení přenosové kapacity při zachování bezpečného a spolehlivého provozu.

K „Projektům společného zájmu“ patří projekty vnitrostátního vedení Vernéřov – Vítkov, Vítkov – Přeštice, Přeštice – Kočín, Kočín – Mírovka a výstavba smyčky ze stávajícího vedení 400 kV Řeporyje – Prosenice do rozvodny 420 kV Mírovka.

Do roku 2028 plánuje ČEPS modernizovat vedení v délce téměř 830 km, zdvojit vedení ve stávající trase v délce 521 km a přestavět stávající vedení 220 kV na 400 kV v délce 170 km. Dvojité vedení v nové trase pak bude vystavěno v délce 161 km.

Tiskové materiály ČEPS