Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

ČEPS, a.s., hospodařila vloni se ziskem přes 2,8 miliardy

23. 4. 2018 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Akciová společnost ČEPS vykázala za rok 2017 zisk 2,897 miliardy před zdaněním. K nárůstu hospodářského výsledku přispěly především tržby z aukcí přeshraničních kapacit, za systémové služby a překročení plánovaného salda ze zúčtování ITC. Na rozvoj a modernizaci přenosové soustavy společnost vynaložila více než 3,5 miliardy korun. 

Výsledek hospodaření společnosti ČEPS za rok 2017 činí před zdaněním 2 897,1 mil. Kč, v porovnání s rokem 2016 se jedná o navýšení o 824,6 mil. Kč. ČEPS, a.s., jako regulovaný subjekt může dosáhnout pouze úrovně zisku stanovené regulačními parametry, které určuje Energetický regulační úřad. Pokud se dosažená skutečnost v běžném roce odchyluje od stanovených hodnot, jsou tyto korekční faktory zahrnuty do regulačních parametrů v následujícím období. Ovlivňují tak hospodářské výsledky společnosti s dvouletým posunem.

Rozhodující vliv na nárůst hospodářského výsledku mělo zejména překročení plánovaných tržeb z aukcí přeshraničních kapacit, překročení plánovaného salda ze zúčtování plateb za využívání sítí při tranzitních tocích a tržeb za systémové služby,“ uvedl Jan Kalina, předseda představenstva ČEPS, a.s. Systémové služby jsou činnosti, které provozovatel přenosové soustavy vykonává pro zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny a to v každém okamžiku. Prostředkem pro jejich zajištění jsou podpůrné služby, pomocí kterých je možné regulovat rozdíl mezi výrobou a spotřebou. Podpůrné služby společnost ČEPS nakupuje s co nejmenšími náklady.

Meziročně vzrostly především náklady na ztráty včetně odpovědnosti za odchylku. Celkově ztráty dosáhly hodnoty 1 212 GWh, jedná se přitom o 18% nárůst oproti nejvyšším dosaženým hodnotám v letech 2000 – 2016. Vyšší objem ztrát byl daný skutečnými fyzikálními toky elektřiny v regionu, navýšení nákladů reflektovalo aktuální situaci na trhu s elektřinou v Evropě. Objem přenesené elektrické energie v roce 2017 činil 63 372,2 GWh. Maximálního zatížení v hodnotě 11 769 MW dosáhla česká elektrizační soustava dne 24. ledna 2017 a překonala tak maximální hodnoty zatížení předcházejících pěti let. Zaznamenán byl rovněž největší rozdíl mezi maximálním a minimálním zatížením, konkrétně v hodnotě 6 885 MW.

Na  rozvoj a modernizaci přenosové soustavy vynaložila ČEPS, a.s., více než 3,5 miliardy korun. „V uplynulém roce společnost ČEPS investovala zejména do výstavby nových vedení, posílení přenosové schopnosti stávajících vedení a dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání. Stěžejním investičním záměrem, který jsme v roce 2017 realizovali, bylo dokončení výstavby transformátorů s posuvem fáze v transformovně Hradec u Kadaně. Tyto speciální transformátory umožňují přenášet maximální množství elektřiny bez ohrožení spolehlivosti dodávek v České republice a významně tak chrání českou elektrizační soustavu proti nebezpečným přetokům elektřiny ze zahraničí,“ doplnil Jan Kalina.

V průběhu roku 2017 byla rovněž dokončena pětiletá rekonstrukce transformovny Čechy střed a výstavba nové transformovny 400/110 kV Vernéřov. Zahájena byla modernizace vedení V404 Nošovice – Varín, která propojuje českou a slovenskou přenosovou soustavu. Začaly rovněž práce na rekonstrukci a rozšíření transformovny Kočín, která představuje významný uzel přenosové soustavy.

Ve Zlínském kraji skončila rekonstrukce poslední místně ovládané transformovny Otrokovice, nově řízené na dálku. Byl tak dokončen kompletní přechod všech stanic přenosové soustavy na systém dálkového ovládání.

V rámci obnovy stávajících transformačních vazeb byly vyměněny transformátory o výkonu 250 MVA v transformovnách Řeporyje, Chrást a Horní Životice za standardizovanou výkonovou řadu 350 MVA. Dokončeno bylo také rozšíření transformovny Sokolnice v Jihomoravském kraji o pole nového transformátoru T403. Dále pokračovaly práce na výměně plynem izolované části rozvodny 420 kV TR Chodov, která výrazným způsobem ovlivní spolehlivost zásobování hlavního města Prahy. 

V roce 2017 potvrdila agentura Moody’s zachování ratingu společnosti ČEPS na úrovni A2 se stabilním výhledem. V lednu letošního roku byl rating navýšen na úroveň A1 se zachováním stabilního výhledu. Společnost ČEPS tak dosáhla stejného ratingového hodnocení, jaké má Česká republika. 

Tiskové materiály ČEPS